Flamexin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,02 g
Ilość
20 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH

Flamexin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Flamexin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Flamexin - opis

Piroksykam jest wskazany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów,

reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Ze względu na profil bezpieczeństwa piroksykamu (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4) nie jest on lekiem pierwszego rzutu w przypadku wskazań do stosowania leków z grupy NLPZ.

Decyzja o zaleceniu stosowania piroksykamu powinna opierać się na ocenie sumarycznego ryzyka u pacjenta (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Flamexin - skład

Jedna tabletka zawiera 191,2 mg piroksykamu z β-cyklodekstryną (Piroxicamum βcyclodextrinum), co odpowiada 20 mg piroksykamu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Flamexin - dawkowanie

Rozpoczęcie leczenia piroksykamem powinno być zlecane przez lekarzy z doświadczeniem w ocenie diagnostycznej i leczeniu pacjentów z zapalnymi lub zwyrodnieniowymi chorobami reumatycznymi.

Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg.

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Korzyści z leczenia i jego tolerancja powinny być zweryfikowane w ciągu 14 dni. Jeżeli kontynuacja leczenia zostanie uznana za konieczną, należy dokonywać częstej weryfikacji jego zasadności. Ponieważ udowodniono związek stosowania piroksykamu ze zwiększonym ryzykiem powikłań dotyczących przewodu pokarmowego, należy rozważyć potrzebę podawania preparatu w skojarzeniu z lekami chroniącymi błonę śluzową żołądka (np. z mizoprostolem lub z inhibitorami pompy protonowej), zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Dawkowanie, sposób podawania i wskazania u dzieci nie zostały ustalone.

U pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie stosować produkt leczniczy Flamexin.

Pacjenci z tej grupy wiekowej mogą wymagać podania mniejszych dawek.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres

konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4.). Sposób użycia:

Flamexin w postaci tabletek należy przyjmować doustnie w czasie posiłku. Aby podzielić tabletkę, należy ją położyć na płaskiej powierzchni, linią podziału do góry, a następnie należy nacisnąć ją delikatnie kciukiem, przełamując na dwie równe części.

Flamexin - środki ostrożności

Występowanie działań niepożądanych można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Należy okresowo weryfikować korzyści kliniczne z leczenia i jego tolerancję. Preparat należy natychmiast odstawić, w przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji skórnej lub istotnych działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ryzyko owrzodzeń, krwawień i perforacji przewodu pokarmowego.

Leki grupy NLPZ, w tym piroksykam, mogą powodować ciężkie działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, w tym krwawienia, owrzodzenia i perforację ściany żołądka, jelita cienkiego lub jelita grubego, które mogą prowadzić do zgonu. Te ciężkie działania niepożądane u pacjentów leczonych preparatami z grupy NLPZ mogą pojawić się w każdym czasie i są lub nie są poprzedzone objawami zwiastującymi. Zarówno krótkotrwałe, jak i długotrwałe stosowanie leków z grupy NLPZ wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich zdarzeń niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Dane z badań obserwacyjnych wskazują, że stosowanie piroksykamu może się wiązać z wysokim ryzykiem ciężkiej toksyczności względem układu pokarmowego, w porównaniu z innymi lekami z grupy NLPZ.

Pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących układu pokarmowego należy leczyć z zastosowaniem piroksykamu wyłącznie po starannym rozważeniu wskazań i przeciwwskazań (patrz punkt 4.3 i punkty poniżej).

Należy rozważyć potrzebę stosowania terapii skojarzonej z lekami chroniącymi błonę śluzową żołądka (np. z mizoprostolem lub z inhibitorami pompy protonowej) (patrz punkt 4.2).

Ciężkie powikłania dotyczące przewodu pokarmowego Identyfikacja pacjentów z grupy wysokiego ryzyka

Ryzyko rozwoju ciężkich powikłań dotyczących układu pokarmowego zwiększa się z wiekiem. Wysokie ryzyko występuje u pacjentów w wieku powyżej 70 lat. Należy unikać podawania produktu leczniczego pacjentom w wieku powyżej 80 lat.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki hamujące agregację płytek, takie jak kwas acetylosalicylowy w niskiej dawce, są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkich powikłań dotyczących przewodu pokarmowego (patrz niżej i patrz punkt 4.5). Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy NLPZ, u pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka należy rozważyć stosowanie piroksykamu w skojarzeniu z lekami o działaniu osłaniającym błonę śluzową żołądka (np. z misoprostolem lub z inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci i lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na potencjalne objawy podmiotowe i przedmiotowe owrzodzeń i (lub) krwawień w obrębie przewodu pokarmowego w trakcie leczenia piroksykamem. Pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania wszelkich nowych lub innych niż zwykle objawów brzusznych występujących w trakcie leczenia. W przypadku podejrzenia wystąpienia powikłania dotyczącego przewodu pokarmowego w trakcie leczenia należy natychmiast odstawić piroksykam i rozważyć przeprowadzenie dodatkowej oceny klinicznej oraz włączenie dodatkowego leczenia. Wpływ na układ sercowo-naczyniowy

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania piroksykamu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni produktem leczniczym Flamexin bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Wpływ na nerki

Leki z grupy NLPZ hamują w nerkach syntezę prostaglandyny, która wspomaga utrzymywanie perfuzji nerek u pacjentów ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki oraz zmniejszoną objętością krwi krążącej. U tych pacjentów podawanie leku z grupy NLPZ może powodować jawną dekompensację czynności nerek, która po odstawieniu leku z grupy NLPZ zazwyczaj przemija i następuje powrót do stanu sprzed leczenia. Do grupy najwyższego ryzyka wystąpienia takiej reakcji należą pacjenci z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby, zespołem nerczycowym oraz klinicznie jawną chorobą nerek. Pacjenci ci powinni być dokładnie monitorowani podczas podawania leków z grupy NLPZ.

Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania leczenia piroksykamem u pacjentów ze znacznym odwodnieniem. Należy również zachować ostrożność w przypadku pacjentów z chorobami nerek (patrz punkt 4.3). Reakcje skórne

Zgłaszano zagrażające życiu reakcje skórne, związane ze stosowaniem leku Flamexin, takie jak zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka.

Pacjentów należy poinformować o objawach podmiotowych i przedmiotowych oraz dokładnie obserwować w kierunku wystąpienia reakcji skórnych. Największe ryzyko zespołu StevensaJohnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka zachodzi w ciągu pierwszych tygodni leczenia.

Jeśli wystąpią objawy i oznaki zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (np. nasilająca się wysypka, często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych), należy przerwać stosowanie produktu Flamexin.

Najlepsze wyniki w opanowaniu zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka można uzyskać dzięki wczesnemu rozpoznaniu objawów i natychmiastowemu przerwaniu stosowania podejrzanego produktu. Wczesne odstawienie produktu wiąże się z lepszym rokowaniem.

Jeśli w związku ze stosowaniem leku Flamexin, u pacjenta rozwinie się zespół StevensaJohnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pacjent ten nie może ponownie stosować produktu Flamexin.

Wpływ na oczy

Ze względu na zgłaszane działania niepożądane dotyczące oka związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, u pacjentów, u których wystąpią zaburzenia widzenia podczas leczenia lekiem piroksykam, zaleca się przeprowadzenie badania okulistycznego.

Inne:

Piroksykam, podobnie jak inne NLPZ, zmniejsza agregację płytek oraz wydłuża czas krwawienia, co należy uwzględnić podczas wykonywania badań krwi oraz u chorych jednocześnie leczonych inhibitorami agregacji płytek.

Zaleca się częste monitorowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą oraz czasu protrombinowego u osób leczonych jednocześnie pochodnymi dikumaryny o działaniu przeciwkrzepliwym.

Ze względu na wpływ produktu leczniczego na metabolizm kwasu arachidonowego, Flamexin

może wywoływać napadowy skurcz oskrzeli, a także wstrząs i inne odczyny alergiczne u pacjentów z astmą lub skłonnościami do tego typu reakcji.

Stosowanie piroksykamu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania piroksykamu.

Flamexin - przedawkowanie

Objawy przedawkowania:

Do najczęstszych objawów należą bóle i zawroty głowy, senność i omdlenia.

Leczenie: W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe. Mimo, że nie przeprowadzono dotychczas odpowiednich badań, hemodializa prawdopodobnie nie przyspiesza eliminacji piroksykamu, ponieważ produkt leczniczy silnie wiąże się z białkami osocza.

Flamexin - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego,

• Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego czynna lub w wywiadzie.

• Choroby przewodu pokarmowego ze zwiększonym ryzykiem krwawień, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego–Crohna, nowotwory przewodu pokarmowego lub zapalenie uchyłków w wywiadzie.

• Pacjenci z czynnym owrzodzeniem przewodu pokarmowego, chorobą zapalną przewodu pokarmowego lub krwawieniem z przewodu pokarmowego.

• Pacjenci z zapaleniem błony śluzowej żołądka, niestrawnością, ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca, wysokim nadciśnieniem tętniczym krwi, ze skazą krwotoczną lub zaburzeniami krzepnięcia.

• Jednoczesne stosowanie z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 i z kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwbólowych

• Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwzakrzepowymi

• Ciężkie reakcje alergiczne na produkt leczniczy w wywiadzie, szczególnie reakcje skórne takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella) .

• Przebyta reakcja skórna (niezależnie od stopnia ciężkości) na piroksykam, inne leki z grupy NLPZ i pozostałe leki.

• Stwierdzenie lub podejrzenie istniejącej ciąży, okres karmienia piersią oraz u dzieci (patrz punkt 4.6).

Istnieje potencjalna możliwość nadwrażliwości krzyżowej kwasu acetylosalicylowego i innych leków z grupy NLPZ. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy NLPZ są przyczyną wywołania astmy, nieżytu nosa, polipów nosa, obrzęku naczynio-ruchowego, pokrzywki.

Flamexin - działania niepożądane

Piroksykam jest na ogół dobrze tolerowany. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą działania dotyczące przewodu pokarmowego.

Flamexin jest lekiem lepiej tolerowanym przez przewód pokarmowy niż leki zawierające czysty piroksykam ze względu na mniejszą trwałość substancji czynnej (piroksykamu z betacyklodekstryną) w przewodzie pokarmowym, co zmniejsza ryzyko jego podrażnienia na skutek bezpośredniego kontaktu z błoną śluzową.

Poniżej wymieniono wszystkie działania niepożądane, które mogą być związane ze stosowaniem produktu leczniczego Flamexin zgodnie z następującą skalą częstości występowania:

bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: niedokrwistość, niedokrwistość aplastyczna, eozynofilia, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: anafilaksja choroba posurowicza.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: jadłowstręt Rzadko: hiperglikemia hipoglikemia. Zaburzenia psychiczne:

Bardzo rzadko: depresja, zaburzenia snu, omamy, bezsenność, dezorientacja, zmiany nastroju, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często:aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zawroty głowy, ból głowy, parastezje, senność, zawroty głowy spowodowane zaburzeniem błędnika.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często:Niewyraźne widzenie, podrażnienia oka, opuchnięte powieki.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Niezbyt często: Zaburzenie słuchu, szumy uszne. Zaburzenia serca:

Niezbyt często:Kołatanie serca, zawał serca, udar, nadciśnienie krwi.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: Skurcz oskrzeli, duszność, krwawienie z nosa. Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często : zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból w nadbrzuszu, zapalenie błony śluzowej żołądka (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohn’a), nudności, wymioty, zaparcia, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wzdęcia, biegunka, ból brzucha, oraz niestrawność, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym wymioty krwawe i

smoliste stolce) związane ze stosowaniem piroksykamu. Rzadko: perforacje i owrzodzenia, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zapalenie wątroby zakończone zgonem, żółtaczka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo rzadko: łysienie, obrzęk naczynioruchowy, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, skazy niemałopłytkowe (plamica Henocha-Schoenleina), oddzielanie się paznokcia od łożyska, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka skórna, pokrzywka, zmiany pęcherzowe,

ciężkie skórne reakcje niepożądane: odnotowano wystąpienie zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (patrz punkt 4.4) . Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: śródmiąższowe : zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych, martwicę brodawek nerkowych oraz zespół nerczycowy. Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: dodatnie miana przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), odwracalne zwiększenie stężenia azotu mocznikowego) oraz kreatyniny we krwi, zmniejszone stężenie hemoglobiny oraz zmniejszenie hematokrytu niezwiązane z krwawieniem z przewodu pokarmowego.

Rzadko: zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy, zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała.

Flamexin - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie piroksykamu jest przeciwwskazane w przypadku stwierdzonej ciąży lub podejrzenia jej zaistnienia, a także w okresie karmienia piersią. Ciąża

Zahamowanie syntezy prostaglandyn przez piroksykam może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodkowo-płodowy. Wyniki badan epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia poronień, wrodzonych wad serca i wytrzewienia wrodzonego po stosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn w pierwszych okresach ciąży. Niemniej jednak, absolutne ryzyko wystąpienia wad wrodzonych serca zwiększyło się od mniej niż 1 % do około 1,5 %, Stwierdzono, że ryzyko to zależy od dawki oraz czasu leczenia. U zwierząt wykazano, że podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie poronień przed i po zagnieżdżeniu się jaja w macicy, a także zwiększenie śmiertelności zarodka lub płodu. Ponadto, u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w czasie organogenezy, odnotowano zwiększoną liczbę przypadków wystąpienia różnych wad wrodzonych, w tym serca, W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

- działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym),

- zaburzenie czynności nerek, które może prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem;

a w końcowym okresie ciąży zarówno płód, jak i matkę na:

- wydłużenie czasu krwawienia i działanie hamujące agregację płytek, które może także wystąpić przy stosowaniu małych dawek,

- zahamowanie skurczów macicy skutkujące opóźnieniem lub wydłużeniem akcji porodowej.

Laktacja

Obecność piroksykamu w mleku kobiet karmiących piersią została zbadana na początku leczenia i po leczeniu długotrwałym (52 dni). Piroksykam przenika do mleka kobiet karmiących piersią w stężeniu stanowiącym od około 1% do 3% stężenia w osoczu matki. Nie zaobserwowano kumulowania się piroksykamu w mleku, odpowiadające kumulowaniu się leku podczas leczenia w osoczu matki. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania piroksykamu u kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się jego stosowania u tych pacjentek.

Flamexin - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy może mieć wpływ na zahamowanie odruchów, dlatego zaleca się ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających szybkiego refleksu: prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

Przed podaniem produktu leczniczego pacjenci powinni być ostrzeżeni, że mogą pojawić się u nich objawy takie jak: obrzęk powiek, zaburzenia widzenia czy podrażnienie spojówek, a w przypadku pojawienia się wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Flamexin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Piroxicamum

  Piroksykam to niesteroidowy lek przeciwzapalny wykazujący także działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Stosowany w chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych, między innymi w reumatoidalnym zapaleniu stawów, do leczenia objawowego bólów i stanów zapalnych. Nie jest lekiem pierwszego wyboru ze względu na niezbyt korzystny profil bezpieczeństwa.

  Dostępne opakowania
  Flamexin

  Flamexin

  tabletki - 20 tabl. (blister) - 0,02 g
  CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH
  Flamexin

  Flamexin

  tabletki - 10 tabl. - 0,02 g
  CHIESI PHARMACEUTICALS GMBH
  Powiązane artykuły
  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kadzidło

  Kadzidło

  Wybór różnych kadzideł Stare ludowe przekonanie, że kadzidło ma właściwości lecznicze, okazuje się mieć podstawy naukowe. Udowodniono, że jest skuteczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  Koronawirus

  Pfizer ma lek na COVID-19? Xeljanz zmniejszył liczbę zgonów

  Pfizer ma lek na COVID-19? Xeljanz zmniejszył liczbę zgonów

  Pfizer ogłasza sukces! Po wielu badaniach, udało się ustalić, że lek, który zarejestrowany jest w terapii reumatoidalnego zapalania stawów, zmniejszył odsetek śmierci i niewydolności oddechowej u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w Brazylii. Wydaje...

  Newsy

  U 27-latki zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów

  U 27-latki zdiagnozowano reumatoidalne zapalenie stawów

  Claire Yacoub podczas pandemii dowiedziała się, że cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Ma dopiero 27 lat, a to choroba, która występuje głównie u seniorów. Choć kobieta przeżyła szok, to postanowiła walczyć z chorobą. Zmieniła styl życia,...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna to choroba, która dotyka osoby starsze. Zazwyczaj pojawia się dopiero po pięćdziesiątce, ale najczęściej diagnoza pada między siedemdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Bóle reumatyczne zwykle występują w karku i szyi, a...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Pojawiły się poważne zastrzeżenia wobec procedury wyboru leku biologicznego dla osób cierpiących na choroby reumatoidalne. Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków REF twierdzą, iż procedura ta jest niejasna i nieuregulowana prawnie... Leczenie...

  Zabiegi

  Synowektomia

  Synowektomia

  Synowektomia jest rodzajem operacji chirurgicznej, polegającej na usunięciu błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna. Operacje tego typu wykonuje się głównie u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), które charakteryzuje się symetrycznym i...