Fenardin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
27,58 zł
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,16 g
Ilość
60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ICN POLFA RZESZÓW S.A.

Fenardin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Fenardin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fenardin - opis

Wskazania do stosowania:

Fenardin jest wskazany jako uzupełnienie diety i innych mefarmakologicznych metod leczenia (np.
ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) w leczeniu:

- izolowanej, ciężkiej hipertrójglicerydemii;

- hiperlipidemii mieszanej, jeżeli statyny lub inne skuteczne metody leczenia są
przeciwwskazane lub źle tolerowane.

Po wdrożeniu farmakoterapii należy kontynuować stosowanie odpowiednio zmodyfikowanej diety
oraz innych, niefarmakologicznych metod leczenia.

Brak długoterminowych kontrolowanych badań klinicznych, które dostarczyłyby dowodów na
skuteczność fenofibratu w pierwotnej lub wtórnej prewencji chorób związanych z miażdżycą.

Wpływ fenofibratu na występowanie choroby wieńcowej, śmiertelność z przyczyn sercowo-
naczyniowych lub śmiertelność z innych przyczyn nie został określony.

Fenardin - skład

Każda kapsułka zawiera 267 mg fenofibratu (Fenofibratum) Substancje pomocnicze – patrz pkt. 6.1.

Fenardin - dawkowanie

Dorośli

W przypadku ciężkiej hipertrójglicerydemii lub hiperlipidemii mieszanej, stosowaną dawką początkową jest jedna kapsułka raz na dobę.

Produkt Fenardin zawsze powinien być stosowany z jedzeniem, ponieważ lek po przyjęciu na pusty żołądek wchłania się gorzej.

Dieta ustalona przed rozpoczęciem leczenia powinna być kontynuowana.

Dzieci

Taka dawka nie jest zalecana dla dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku, u których nie występują zaburzenia czynności nerek, zalecana jest dawka zwykle stosowana u osób dorosłych.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek konieczne jest zmniejszenie dawki. W tej grupie pacjentów zalecane jest przyjmowanie dawek zawierających mniejsze ilości substancji czynnej (kapsułka zawierająca 67 mg mikronizowanego fenofibratu lub kapsułka zawierająca 100 mg niemikronizowanego fenofibratu).

Klirens kreatyniny (ml/min) Dawki 20 ml/min < klirens kreatyniny< 60 ml/min 2 kapsułki á 67 mg mikronizowanego fenofibratu

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Brak danych klinicznych dotyczących dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Dawka 267 mg produktu Fenardin, 267 mg, kapsułki twarde jest biorównoważna dawce 267 mg fenofibratu mikronizowanego.

Fenardin - środki ostrożności

Zaburzenia czynności nerek

W zaburzeniach czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki fenofibratu w zależności od klirensu kreatyniny (patrz pkt 4.2). Zmniejszenie dawki należy rozważyć u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek.

Aminotransferazy

U niektórych pacjentów może wystąpić umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, lecz rzadko wymaga ono zmiany leczenia. Zaleca się jednak monitorowanie aktywności aminotransferaz w surowicy, co trzy miesiące przez pierwsze dwanaście miesięcy leczenia. Leczenie należy przerwać w przypadku, gdy poziom ALAT lub ASPAT przekroczy ponad 3-krotnie górną granicę normy lub jest większy niż 100 jednostek międzynarodowych.

Zapalenie trzustki

U pacjentów przyjmujących fenofibrat opisywano zapalenie trzustki. Może ono świadczyć o braku skuteczności u pacjentów z ciężką hipertrójglicerydemią jak również może być bezpośrednim działaniem leku bądź też zjawiskiem wtórnym związanym z tworzeniem się kamieni lub osadu w drogach żółciowych z następczą niedrożnością przewodu żółciowego wspólnego.

Miopatia

Pacjenci z czynnikami predysponującymi do rozpadu mięśni prążkowanych takimi, jak zaburzenia czynności nerek, niedoczynność tarczycy i nadużywanie alkoholu, mogą być narażeni na wystąpienie rozpadu mięśni prążkowanych.

Istnieją doniesienia na temat toksycznego działania na mięśnie, w tym bardzo rzadkich przypadków rozpadu mięśni prążkowanych, podczas stosowania fibratów i innych środków obniżających stężenie lipidów. Częstość występowania tego zaburzenia jest większa u pacjentów z hipoalbuminemią oraz niewydolnością nerek w wywiadzie. Toksyczne działanie na mięśnie należy podejrzewać u pacjentów z rozsianymi bólami mięśni, zapaleniem mięśni, skurczami mięśni oraz osłabieniem lub znacznym podwyższeniem CPK (poziom 5-krotnie przekraczający górną granicę normy). W takich przypadkach leczenie z zastosowaniem fenofibratu należy przerwać.

Ryzyko toksycznego działania na mięśnie może być podwyższone, jeżeli lek jest podawany równocześnie z innym fibratem lub inhibitorem reduktazy HMG-CoA, zwłaszcza w przypadkach istniejącej wcześniej choroby mięśni. W związku z tym leczenie skojarzone z zastosowaniem fenofibratu i statyny należy stosować tylko u pacjentów z ciężką złożoną dyslipidemią oraz istotnym ryzykiem chorób układu krążenia, bez chorób mięśni w wywiadzie. Podczas takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność, a pacjentów uważnie monitorować pod kątem wystąpienia toksycznego działania na mięśnie.

W przypadku pacjentek z hiperlipidemią przyjmujących estrogeny lub środki antykoncepcyjne zawierające estrogen należy upewnić się, czy hiperlipidemia ma charakter pierwotny, czy wtórny (możliwość zwiększenia stężenia lipidów na skutek doustnego przyjmowania estrogenu).

Fenardin - przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane swoiste antidotum. Jeżeli istnieje podejrzenie przedawkowania, wskazane jest leczenie objawowe i podtrzymujące podstawowe czynności życiowe. Fenofibrat nie może być usunięty przy pomocy hemodializy.

Fenardin - przeciwskazania

− Nadwrażliwość na fenofibrat lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

− Ciężka niewydolność wątroby lub nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min). − Ciąża i karmienie piersią (patrz pkt. 4.6) − Dzieci poniżej 12 roku życia.

− Marskość żółciowa wątroby.

− Choroba pęcherzyka żółciowego.

− Znane reakcje fototoksyczne i fotoalergiczne występujące w trakcie leczenia fibratami lub ketoprofenem.

Fenardin - działania niepożądane

Wystąpienie niektórych objawów działań niepożądanych może być powodem do zaprzestania leczenia produktem Fenardin.

Częstość występowania objawów niepożądanych została sklasyfikowana następująco:

bardzo często

(≥1/10);

często

(od ≥1/100 do < 1/10);

niezbyt często

(od ≥1/1000 do < 1/100);

rzadko

(od ≥1/10 000 do < 1/1000);

bardzo rzadko

(< 1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych

danych).

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

Częste (> 1/100, < 1/10): zaburzenia trawienne, zaburzenia żołądkowo - jelitowe (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka i wzdęcia).

Niezbyt często (≥1/1000, < 1/100) zapalenie trzustki*.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Częste (> 1/100, < 1/10): wysypka, świąd, pokrzywka lub reakcje nadwrażliwości na światło czasami w połączeniu z rumieniem, powstawaniem pęcherzyków lub zmian guzkowych. Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): łysienie.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo częste (> 1/10): umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy; Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zapalenie wątroby, kamica żółciowa.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): rozległe bóle mięśniowe, zapalenie mięśni, skurcze mięśni i osłabienie. Bardzo rzadkie (< 1/10000): rozpad mięśni prążkowanych.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): impotencja.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Częste (> 1/100, < 1/10): zwiększenie stężenia homocysteiny we krwi, z czym wiąże się zwiększone ryzyko miażdżycy; zwiększenie stężenia homocysteiny może być znacznie zredukowane za pomocą suplementacji kwasu foliowego.

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w osoczu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadkie (> 1/10000, < 1/1000): zmniejszenie stężenia hemoglobiny i ilości leukocytów.

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste (> 1/100, < 1/10): bóle głowy.

Zaburzenia ogólne:

Częste (> 1/100, < 1/10): zmęczenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Częste (> 1/100, < 1/10): zawroty głowy.

Odnotowano bardzo rzadkie przypadki (< 1/10000) śródmiąższowych chorób płuc.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt częste (≥1/1000, < 1/100):incydenty zakrzepowo-zatorowe (zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich)*.

*W badaniu FIELD (kontrolowanym placebo, randomizowanym badaniu klinicznym) przeprowadzonym z udziałem 9795 pacjentów z cukrzycą typu 2 obserwowano znamienny statystycznie wzrost częstości zapalenia trzustki u pacjentów przyjmujących fenofibrat w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo (0,8% vs 0,5%; p = 0,031). W tym samym badaniu zgłoszono znamienny statystycznie wzrost częstości przypadków zatorowości płucnej (0,7% w grupie placebo vs 1.1% w grupie fenofibratu; p = 0,022) oraz nieistotny statystycznie wzrost częstości zakrzepicy żył głębokich (placebo: 1,0% [48/4900 pacjentów] vs fenofibrat 1,4% [67/4895 pacjentów]; p = 0,074).

Fenardin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania fenofibratu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne obserwowano w dawkach odpowiadających zakresowi toksyczności dla matki (patrz pkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Fenofibrat nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania fenofibratu i (lub) jego metabolitów do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego produkt Fenardin nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Fenardin - prowadzenie pojazdów

Fenofibrat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fenardin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fenofibratum

  Jest to substancja działająca uspokajająco, a w większych dawkach nasennie i przeciwdrgawkowo. Wykazuje działanie hamujące na OUN: podwzgórze, układ siatkowaty, korę mózgu. Powoduje osłabienie napięcia mięśni gładkich i działa przeciwskurczowo. Stosuje sie w częściowych i uogólnionych napadach padaczkowych oraz jako lek uspokajający.

  Dostępne opakowania
  Fenardin

  Fenardin

  kapsułki twarde - 60 kaps. (6 blist.po 10 szt.) - 0,16 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  Fenardin

  Fenardin

  kapsułki twarde - 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) - 0,267 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  27,58 zł
  Fenardin

  Fenardin

  kapsułki twarde - 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) - 0,16 g
  ICN POLFA RZESZÓW S.A.
  22,73 zł
  Powiązane artykuły
  Badania

  Premedykacja

  Premedykacja to jedna z czynności służących przygotowaniu do operacji lub inwazyjnego zabiegu medycznego. Działanie to polega na podaniu pacjentowi środków farmakologicznych, które ułatwiają przeprowadzenie operacji lub zabiegu diagnostycznego oraz przygotowują...

  Leki i suplementy

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Prawie 800 złotych rocznie - tyle statystyczny Polak wydaje na leki. Co kupujemy? Na receptę głównie preparaty na schorzenia kardiologiczne, bez recepty - tabletki przeciwbólowe. Rynek apteczny w Polsce jest już wart prawie 30 miliardów złotych. Wydatki...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  10 grudnia GIF wydał decyzje dotyczące wycofania kolejnych serii leków na nadciśnienie z powodu podejrzenia zanieczyszczenia substancji czynnej. Tym razem wycofano serie leku Vanatex, za dystrybucję którego odpowiedzialne są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...