Femipol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki drażowane
Dawka
0,03mg+0,075mg
Ilość
63 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Femipol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Femipol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Femipol - opis

Doustna antykoncepcja.

Femipol - skład

Substancje czynne:

KaŜda tabletka draŜowana zawiera 0,03 mg etynyloestradiolu (Ethinylestradiolum) oraz 0,075 mg gestodenu (Gestodenum)

Substancje pomocnicze:

Femipol zawiera 38 mg laktozy jednowodnej i 30 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Femipol - dawkowanie

Jak stosować preparat Femipol

Tabletki naleŜy przyjmować zgodnie z kolejnością pokazaną na opakowaniu blistrowym, codziennie, o tej samej porze dnia. Przez 21 dni naleŜy przyjmować jedną tabletkę na dobę. KaŜde kolejne opakowanie blistrowe naleŜy rozpocząć po 7-dniowej przerwie w przyjmowaniu tabletek, podczas której pojawi się krwawienie z odstawienia. Krwawienie to pojawia się przewaŜnie w drugiej lub trzeciej dobie po przyjęciu ostatniej tabletki i moŜe trwać aŜ do rozpoczęcia kolejnego opakowania.

Jak rozpocząć przyjmowanie preparatu Femipol

Jeśli w ciągu ostatniego miesiąca nie stosowano doustnych leków antykoncepcyjnych Przyjmowanie tabletek naleŜy rozpocząć 1 dnia naturalnego cyklu miesiączkowego kobiety (tj. pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego). MoŜna takŜe rozpocząć przyjmowanie tabletek między 2. a 5. dniem cyklu, lecz w takim przypadku zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek podczas pierwszego cyklu.

Zmiana z wcześniej stosowanego złoŜonego doustnego preparatu antykoncepcyjnego na preparat Femipol

Przyjmowanie preparatu Femipol naleŜy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne z poprzedniego opakowania tabletek antykoncepcyjnych – ale nie później niŜ w dzień po zakończeniu przerwy lub okresu przyjmowania tabletek placebo poprzedniego środka antykoncepcyjnego.

Zmiana z wcześniej stosowanego preparatu zawierającego tylko progestagen (tabletki zawierające wyłącznie progestagen, zastrzyki, implanty, system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen IUS)

Zmiany z tabletek zawierających wyłącznie progestagen moŜna dokonać kaŜdego dnia. Pierwszą tabletkę naleŜy przyjąć następnego dnia po zaŜyciu którejkolwiek tabletki progestagenowej z opakowania. Przy zmianie z implantu lub IUS, przyjmowanie preparatu Femipol naleŜy rozpocząć w dniu usunięcia implantu. Przy zmianie z zastrzyków, preparat Femipol naleŜy przyjąć w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja. We wszystkich tych przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąŜy

Przyjmowanie tabletek moŜna rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie ma konieczności stosowania Ŝadnych innych środków antykoncepcyjnych.

Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze

W przypadku kobiet karmiących piersią – patrz punkt 4.6.

Przyjmowanie tabletek naleŜy rozpocząć w ciągu 21.-28. dni po porodzie, w przypadku kobiet niekarmiących piersią lub po poronieniu w drugim trymestrze. Jeśli preparat będzie wprowadzony później zaleca się stosowanie dodatkowo mechanicznych metod antykoncepcyjnych przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli pacjentka odbyła stosunek przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek naleŜy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąŜy lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego.

W przypadku pominięcia tabletki

Jeśli od pominięcia tabletki upłynęło mniej niŜ 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna jest zachowana. Pominiętą tabletkę naleŜy przyjąć tak szybko jak to moŜliwe i kontynuować przyjmowanie pozostałych tabletek tak jak zwykle.

W przypadku gdy od pominięcia tabletki upłynęło ponad 12 godzin, skuteczność antykoncepcyjna moŜe być zmniejszona. NaleŜy wówczas postępować według dwóch zasad:

1. Przerwa w przyjmowaniu tabletek nie moŜe być większa niŜ 7 dni.

2. Tabletki naleŜy przyjmować bez przerwy przez 7 dni, w celu odpowiedniego zahamowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej.

Zalecenia, zgodnie z którymi naleŜy postępować w przypadku:

Pominięcia tabletki w 1. tygodniu

Pominiętą tabletkę naleŜy przyjąć tak szybko jak to moŜliwe nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu naleŜy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Równocześnie, przez 7 kolejnych dni naleŜy stosować mechaniczne metody antykoncepcyjne, np. prezerwatywę. Jeśli w ciągu minionych 7 dni miał miejsce stosunek płciowy, naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość zajścia w ciąŜę. Im więcej tabletek zostało pominiętych oraz im bliŜej okresu przerwy (7dnowej) w przyjmowaniu tabletek miało to miejsce, tym większe jest ryzyko zajścia w ciąŜę.

Pominięcia tabletki w 2. tygodniu

Pominiętą tabletkę naleŜy przyjąć tak szybko jak to moŜliwe nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu naleŜy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Jeśli przed okres 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki przyjmowane były zgodnie z zaleceniami, nie ma konieczności stosowania dodatkowych metod antykoncepcyjnych. W przeciwnym wypadku lub, jeśli więcej niŜ 1 tabletka została pominięta, naleŜy zalecić stosowanie przez 7 dni metod barierowych antykoncepcji np. prezerwatywa.

Pominięcie tabletki w 3. tygodniu

Ryzyko zmniejszenia skuteczności działania antykoncepcyjnego zwiększa się, z powodu zbliŜającej się przerwy w przyjmowaniu tabletek. Zmniejszeniu skuteczności antykoncepcyjnej moŜna jednak zapobiec poprzez odpowiednie dawkowanie tabletek. JeŜeli wybierze się jedno z niŜej opisanych zaleceń nie ma potrzeby stosowania Ŝadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych, pod warunkiem, Ŝe przez 7 dni poprzedzających pominięcie tabletki, preparat był przyjmowany prawidłowo. Jeśli natomiast w ciągu 7 dni przed pominięciem tabletki preparat nie był przyjmowany prawidłowo naleŜy zastosować się do zalecenia nr 1 oraz stosować przez okres 7 dni metody barierowe antykoncepcji np. prezerwatywa.

1. Pominiętą tabletkę naleŜy przyjąć tak szybko jak to moŜliwe nawet, jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednocześnie. Od tego momentu naleŜy przyjmować pozostałe tabletki o zwykłej porze. Po przyjęciu ostatniej tabletki z bieŜącego opakowania naleŜy rozpocząć natychmiast kolejne opakowanie, nie robiąc przerwy w przyjmowaniu tabletek. Najprawdopodobniej nie wystąpi krwawienie z odstawienia aŜ do czasu ukończenia kolejnego opakowania. MoŜe natomiast wystąpić plamienie lub krwawienie z odstawienia w trakcie przyjmowania tabletek.

2. MoŜna takŜe przerwać przyjmowanie tabletek z obecnego opakowania. W takim przypadku, naleŜy zrobić przerwę na okres 7 dni (włącznie z dniami pominięcia tabletek), a następnie rozpocząć przyjmowanie tabletek z nowego opakowania.

Jeśli po pominięciu tabletki, w pierwszym prawidłowym okresie przerwy w przyjmowaniu tabletek, nie wystąpi krwawienie z odstawienia, naleŜy wziąć pod uwagę moŜliwość ciąŜy.

Co naleŜy zrobić w przypadku wymiotów i (lub)biegunki

Jeśli w ciągu 3-4 godzin od przyjęcia tabletki wystąpią wymioty, tabletka moŜe nie zostać całkowicie wchłonięta. W takim przypadku naleŜy zastosować zalecenia takie same jak w przypadku pominięcia tabletek, opisane powyŜej. Jeśli biegunka nie jest wyjątkowo cięŜka, nie wpływa na wchłanianie złoŜonych doustnych środków antykoncepcyjnych i nie ma konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji. JeŜeli cięŜka biegunka utrzymuje się przez 2 lub więcej dni naleŜy zastosować zalecenia takie jak w przypadku pominięcia tabletek. Jeśli kobieta nie chce zmieniać normalnego rytmu przyjmowania tabletek, powinna przyjąć dodatkową tabletkę (tabletki) z innego opakowania.

W jaki sposób przyspieszyć lub opóźnić krwawienie z odstawienia

W celu opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia, naleŜy rozpocząć kolejne opakowanie preparatu Femipol bez okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. MoŜna opóźnić wystąpienie krwawienia z odstawienia tak długo jak to konieczne, aŜ do końca drugiego opakowania, jednak nie dłuŜej. Podczas opóźniania wystąpienia krwawienia z odstawienia moŜe wystąpić plamienie lub krwawienie z odstawienia. Regularne przyjmowanie preparatu Femipol naleŜy rozpocząć ponownie po zachowaniu prawidłowego 7-dniowego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek.

W celu przesunięcia krwawienia z odstawienia na inny dzień tygodnia, niŜ występuje ono zwykle stosując dotychczasowy schemat przyjmowania tabletek, moŜna zalecić skrócenie kolejnego okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek o tyle dni o ile ma być przesunięte krwawienia z odstawienia. Im krótsza przerwa tym wyŜsze ryzyko, Ŝe krwawienie z odstawienia nie wystąpi, a pojawi się krwawienie w środku cyklu lub plamienie podczas przyjmowania tabletek z kolejnego opakowania (tak jak w przypadku opóźnienia wystąpienia krwawienia z odstawienia).

Femipol - środki ostrożności

Ocena i badania przed rozpoczęciem stosowania doustnych złoŜonych środków antykoncepcyjnych

Przed rozpoczęciem stosowania lub ponownym zastosowaniem złoŜonego doustnego leku antykoncepcyjnego naleŜy zebrać pełny wywiad osobisty i rodzinny, a takŜe zbadać czy pacjentka nie jest w ciąŜy. NaleŜy dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, a takŜe przeprowadzić badanie przedmiotowe, gdy jest to wskazane klinicznie, w celu ustalenia przeciwwskazań (patrz punkt 4.3) i ostrzeŜeń (patrz „OstrzeŜenia” w obecnym punkcie). Pacjentkę naleŜy poinformować o konieczności uwaŜnego zapoznania się z treścią Ulotki dla pacjenta i stosowanie się do zawartych tam zaleceń. Częstotliwość i rodzaj kolejnych badań kontrolnych naleŜy ustalić indywidualnie dla kaŜdej pacjentki zgodnie z zasadami obowiązującymi w praktyce.

OstrzeŜenia: Ogólne

Pacjentki naleŜy poinformować, Ŝe złoŜone leki antykoncepcyjne nie chronią przed HIV (AIDS) lub przed innymi chorobami przenoszonymi droga płciową.

W przypadku obecności któregokolwiek z niŜej wymienionych czynników ryzyka u pacjentki, naleŜy rozwaŜyć czy korzyści wynikające ze stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych przewaŜają nad potencjalnym ryzykiem dla kaŜdego indywidualnego przypadku. Kwestie te naleŜy takŜe przedyskutować z pacjentką przed rozpoczęciem stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych. NaleŜy poinformować pacjentkę, o konieczności skontaktowania się z lekarzem w przypadku nasilenia, pogorszenia lub pojawienia się któregokolwiek z tych zaburzeń lub czynników ryzyka. Lekarz decyduje czy naleŜy przerwać stosowanie złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

1. Zaburzenia krąŜenia

Stosowanie kaŜdego ze złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych zwiększa ryzyko Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w porównaniu z sytuacją gdy preparat nie jest stosowany. Ryzyko to jest najwyŜsze w pierwszym roku stosowania u kobiet, które wcześniej nie stosowały złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych. Ten wzrost ryzyka jest mniejszy niŜ ryzyko Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związane z ciąŜą, które szacuje się na 60 przypadków na 100 000 kobiet w ciąŜy. śylna choroba zakrzepowo-zatorowa prowadzi do zgonu w 1-2% przypadków.

W kilku badaniach epidemiologicznych stwierdzono, Ŝe ryzyko Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest wyŜsze u kobiet stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol, najczęściej w dawce 30 µg oraz progestagen w postaci gestodenu w porównaniu z kobietami stosującymi złoŜone doustne leki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol w dawce poniŜej 50 µg oraz progestagen w postaci lewonorgestrelu.

Oszacowano, Ŝe całkowite ryzyko względne wystąpienia Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej dla złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających 30 µg etynyloestradiolu oraz dezogestrel lub gestoden, w porównaniu ze złoŜonymi lekami antykoncepcyjnymi zawierającymi mniej niŜ 50 µg etynyloestradiolu oraz lewonorgestrel, wynosi od 1,5 do 2,0. Zapadalność na Ŝylną chorobę zakrzepowo-zatorową dla złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel i mniej niŜ 50 µg etynyloestradiolu wynosi w przybliŜeniu 20 przypadków na 100 000 kobietolat. Dla preparatów zawierających etynyloestradiol w skojarzeniu z gestodenem zapadalność wynosi około 30-40 przypadków na 100 000 kobietolat, oznacza to dodatkowe 10-20 przypadków na 100 000 kobietolat. Wpływ ryzyka względnego na liczbę dodatkowych przypadków jest najbardziej zauwaŜalny w trakcie pierwszego roku przyjmowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych, kiedy to ryzyko wystąpienia Ŝylnej choroby zatorowo-zakrzepowej jest najwyŜsze dla wszystkich złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

U kobiet stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne rzadko obserwowano zakrzepicę w obrębie innych naczyń, np. wątrobowych, krezkowych, nerkowych lub siatkówkowych; Ŝylnych oraz tętniczych. Nie potwierdzono jednoznacznie, czy wystąpienie tych przypadków jest związane ze stosowaniem złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

Ryzyko rozwoju Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wzrasta wraz z:

wiekiem,

dodatnim wywiadem rodzinnym (np. Ŝylna choroba zakrzepowo-zatorowa u rodzeństwa lub rodziców w stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia dziedzicznej skłonności naleŜy, przed rozpoczęciem stosowania doustnej antykoncepcji, skierować pacjentkę do specjalisty,

otyłością (współczynnik masy ciała powyŜej 30 kg/m2),

długotrwałym unieruchomieniem, powaŜnym zabiegiem chirurgicznym, zabiegiem chirurgicznym obejmującym kończyny dolne lub cięŜkim urazem. W takim przypadku naleŜy przerwać stosowanie doustnych leków antykoncepcyjnych (w przypadku planowego zabiegu

chirurgicznego, co najmniej 4 tygodnie przed operacją) i nie wprowadzać ich aŜ do upłynięcia, co najmniej 2 tygodni po całkowitym powrocie do sprawności ruchowej,

nie ma jednoznacznej opinii dotyczącej moŜliwej zaleŜności między Ŝylakami oraz zakrzepicą Ŝył

powierzchownych, a Ŝylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Stosowanie złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych wiąŜe się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca lub udaru mózgu. Ryzyko to w bardzo istotnym stopniu jest zaleŜne od obecności innych czynników ryzyka (np. palenie papierosów, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, wiek);patrz takŜe niŜej. Zjawiska te obserwowane są rzadko.

Ryzyko wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic wzrasta wraz z:

wiekiem,

paleniem papierosów (ryzyko to wzrasta dalej wraz z ilością wypalanych papierosów i wraz z wiekiem, w szczególności u kobiet powyŜej 35 roku Ŝycia),

dyslipoproteinemią,

otyłością (współczynnik masy ciała powyŜej 30 kg/m2),

nadciśnieniem,

obecnością zastawkowej wady serca,

migotaniem przedsionków,

dodatnim wywiadem rodzinnym (tj. występowanie zakrzepicy tętnic u rodzeństwa lub rodziców w

stosunkowo młodym wieku). W przypadku podejrzenia dziedzicznej skłonności naleŜy, przed podjęciem decyzji o stosowaniu jakichkolwiek hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych, skierować pacjentkę do specjalisty.

Do objawów zakrzepicy Ŝylnej lub tętniczej mogą naleŜeć:

jednostronny ból i(lub) obrzęk kończyny dolnej,

nagły, silny ból w klatce piersiowej, promieniujący lub niepromieniujący do lewego ramienia,

nagłą duszność,

nagły napad kaszlu,

inny niŜ zwykle, cięŜki, długotrwały ból głowy,

nagłą, częściową lub całkowitą utratę wzroku,

podwójne widzenie,

niewyraźną mowę lub afazję,

zawroty głowy,

utratę przytomności z lub bez drgawek ogniskowych,

osłabienie lub wyraźne zdrętwienie obejmujące nagle jedną stronę lub jakąś część ciała,

zaburzenia motoryczne,

− „ostry” brzuch.

NaleŜy wziąć pod uwagę zwiększone ryzyko Ŝylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w okresie połogu.

Wśród innych chorób związanych z zaburzeniami krąŜenia naleŜy wymienić cukrzycę, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkową.

Zwiększenie częstotliwości występowania lub nasilenia bólów migrenowych (co moŜe być objawem zwiastującym incydent mózgowo-naczyniowy) moŜe być wskazaniem do natychmiastowego odstawienia doustnych leków antykoncepcyjnych.

Biochemicznymi wskaźnikami wrodzonej lub nabytej skłonności do zakrzepicy Ŝylnej lub tętniczej są: oporność na aktywowane białko C (ang. APC), mutacje czynnika V (Leiden), hiperhomocysteinemia, niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S, przeciwciała antyfosfolipidowe (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy).

RozwaŜając stosunek ryzyka do korzyści naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe właściwe leczenie wymienionych zaburzeń moŜe zmniejszyć ryzyko zakrzepu oraz, Ŝe ryzyko zakrzepicy związane z ciąŜą jest wyŜsze niŜ to związane ze stosowaniem złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

2. Nowotwory:

Rak szyjki macicy

Niektóre badania epidemiologiczne wykazały zwiększenie ryzyka raka szyjki macicy u kobiet długotrwale stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne, jednakŜe nadal nie wiadomo, w jakim stopniu wzrost tego ryzyka moŜe wynikać z zachowań seksualnych oraz innych czynników, takich jak wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

Rak piersi

Metaanaliza 54 badań epidemiologicznych wykazała niewielki wzrost względnego ryzyka (RR=1,24) rozpoznania raka piersi u kobiet stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne. To zwiększone ryzyko stopniowo zanika w ciągu 10 lat po zakończeniu stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych. PoniewaŜ u kobiet w wieku poniŜej 40 lat rak piersi występuje rzadko, zwiększenie częstości diagnozowania raka piersi u kobiet stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne aktualnie oraz w przeszłości jest niewielkie w porównaniu z ogólnym ryzykiem zachorowania na raka piersi w ciągu całego Ŝycia.

Wyniki tych badań nie dowodzą związku przyczynowo-skutkowego. Obserwowany wzrost ryzyka moŜe wynikać z wcześniejszego rozpoznawania raka piersi u pacjentek przyjmujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne, z biologicznego efektu działania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych lub z obydwu tych powodów jednocześnie. U kobiet stosujących doustne leki antykoncepcyjne nowotwór piersi wykrywany jest w mniej zaawansowanym stadium, niŜ u kobiet, które nigdy ich nie stosowały.

Nowotwory wątroby

U pacjentek przyjmujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne obserwowano łagodne i złośliwe nowotwory wątroby. W pojedynczych przypadkach nowotwory te mogły być przyczyną zagraŜających Ŝyciu krwawień do jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia u kobiety przyjmującej złoŜone doustne leki antykoncepcyjne cięŜkich dolegliwości w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub objawów krwawień w obrębie jamy brzusznej naleŜy w diagnostyce róŜnicowej wziąć pod uwagę moŜliwość wystąpienia nowotworu wątroby.

3. Inne zaburzenia

U kobiet z hipertrójglicerydemią lub dodatnim wywiadem rodzinnym przyjmujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne moŜe wzrastać ryzyko zapalenia trzustki.

W przypadku ostrej lub przewlekłej niewydolności wątroby naleŜy zaprzestać stosowania preparatu Femipol, do czasu normalizacji czynności wątroby. U pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby moŜe dojść do upośledzenia metabolizmu hormonów steroidowych.

ChociaŜ u wielu kobiet przyjmujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne obserwowano niewielkie podwyŜszenie ciśnienia tętniczego krwi, rzadko dochodzi do klinicznie istotnego jego wzrostu. Jeśli w trakcie stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych rozwinie się uporczywe, klinicznie istotne nadciśnienie naleŜy przerwać podawanie preparatu i włączyć leczenie przeciwnadciśnieniowe. ZłoŜone doustne leki antykoncepcyjne mogą być ponownie włączone, jeśli jest to wskazane, gdy na skutek zastosowanego leczenia przeciwnadciśnieniowego wartości ciśnienia tętniczego krwi będą w granicach normy.

W czasie ciąŜy i podczas stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych mogą wystąpić lub nasilić się następujące choroby (jednakŜe nie stwierdzono jednoznacznego związku między ich występowaniem, a stosowaniem doustnych leków antykoncepcyjnych): Ŝółtaczka i (lub) świąd w połączeniu z cholestazą; rozwój kamieni Ŝółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka cięŜarnych; utrata słuchu z powodu otosklerozy.

ZłoŜone doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na oporność na insulinę oraz na tolerancję glukozy. Z tego powodu kobiety chore na cukrzycę przyjmujące złoŜone doustne leki antykoncepcyjne powinny być pod szczególną kontrolą.

Preparat Femipol zawiera laktozę i sacharozę. Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozygalaktozy lub z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy, nie powinny przyjmować tego preparatu.

Zaobserwowano pogorszenie endogennej depresji, padaczki (patrz punkt 4.5 Interakcje), choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w czasie stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

W trakcie stosowania doustnych leków antykoncepcyjnych moŜe pojawić się ostuda, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła ona w okresie ciąŜy. Kobiety mające tego rodzaju predyspozycje powinny podczas stosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych unikać ekspozycji na światło słoneczne oraz promieniowanie ultrafioletowe.

Podczas stosowania preparatu Femipol nie naleŜy przyjmować preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), z powodu ryzyka zmniejszenia stęŜenia leku w osoczu krwi, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania preparatu Femipol (patrz punkt 4.5).

Zmniejszenie skuteczności

Skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych moŜe być obniŜona w przypadku pominięcia tabletek, cięŜkiej biegunki lub wymiotów (patrz punkt 4.2), lub podczas równoczesnego przyjmowania innych preparatów (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia kontroli cyklu

Podczas stosowania wszystkich złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych moŜe pojawić się nieregularne krwawienie (plamienie lub krwawienie międzymiesiączkowe), szczególnie w trakcie pierwszych miesięcy. W związku z tym, dopiero po okresie adaptacyjnym obejmującym około 3 cykle moŜna rozwaŜyć konieczność diagnostyki nieregularnych krwawień.

W przypadku utrzymywania się nieregularnych krwawień, naleŜy rozwaŜyć konieczność zastosowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych zawierających większe dawki hormonów. Jeśli nieregularne krwawienie pojawi się po wcześniejszych regularnych cyklach, naleŜy rozwaŜyć poza hormonalne przyczyny oraz przeprowadzić odpowiednie badania diagnostyczne w celu wykluczenia procesu nowotworowego lub ciąŜy.

Sporadycznie moŜe nie dojść do wystąpienia krwawienia z odstawienia, podczas okresu przerwy w przyjmowaniu tabletek. Jeśli tabletki były stosowane zgodnie ze wskazówkami opisanymi w punkcie 4.2, prawdopodobieństwo ciąŜy jest małe. JednakŜe, jeśli przed pierwszym brakującym krwawieniem tabletki nie były stosowane zgodnie ze wskazówkami lub nie wystąpiły dwa pierwsze krwawienia z odstawienia naleŜy zbadać czy pacjentka nie jest w ciąŜy przed dalszym stosowaniem złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych.

Femipol - przedawkowanie

Nie odnotowano Ŝadnych powaŜnych objawów po przedawkowaniu. W przypadku przedawkowania mogą pojawić się: nudności, wymioty oraz krwawienie z dróg rodnych. Nie ma specyficznego antidotum i naleŜy zastosować leczenie objawowe.

Femipol - przeciwwskazania

Nie naleŜy stosować złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych, jeśli występują niŜej wymienione okoliczności. Jeśli w trakcie przyjmowania złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych pojawi się po raz pierwszy którekolwiek z niŜej wymienionych zaburzeń naleŜy natychmiast przerwać stosowanie preparatu.

śylna choroba zakrzepowo-zatorowa obecnie lub w przeszłości (zakrzepica Ŝył głębokich, zatorowość płucna), zarówno przy braku jak i w obecności czynników ryzyka (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe tętnic obecnie lub w przeszłości (zawał serca, zaburzenia krąŜenia mózgowego) lub objawy zwiastunowe (dławica piersiowa, przemijające napady niedokrwienne); patrz punkt 4.4,

Dziedziczne lub nabyte predyspozycje do wystąpienia zakrzepicy Ŝylnej lub tętniczej, takie jak: niedobór antytrombiny, niedobór białka C, niedobór białka S, oporność na aktywowane białko C, przeciwciała antyfosfolipidowe (antykardiolipidowe, antykoagulant toczniowy), hiperhomocysteinemia

Istotne lub liczne czynniki ryzyka zakrzepicy tętniczej (patrz punkt 4.4)

CięŜkie nadciśnienie

Cukrzyca powikłana mikro- lub makroangiopatią

CięŜka dyslipoproteinemia

Stwierdzone lub domniemane hormonozaleŜne nowotwory złośliwe (np. narządów płciowych,

piersi)

Obecnie lub w przeszłości cięŜkie zaburzenia czynności wątroby, aŜ do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby

Łagodne lub złośliwe nowotwory wątroby obecnie lub w przeszłości

Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie

Migrena z ogniskowymi zaburzeniami neurologicznymi

NadwraŜliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Femipol - działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepoŜądanych (> 1/10) naleŜą nieregularne krwawienia, nudności, zwiększenie masy ciała, tkliwość piersi oraz bóle głowy. Występują one przewaŜnie na początku leczenia i są przemijające.

Układy i narządy

Częste (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt częste

(≥1/1 000 do

< 1/100)

Rzadkie

≥1/10 000 do

< 1/1000

Bardzo rzadkie

< 1/10 000

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Nerwowość

   

Pląsawica

Zaburzenia oka

PodraŜnienie oczu, u osób noszących soczewki kontaktowe Zaburzenia widzenia

     

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Otoskleroza

 

Zaburzenia

Ŝołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Kamica Ŝółciowa

Zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

 

Ostuda

 

Zaburzenia metabolizmu i odŜywiania

 

Hiperlipidemia

   

Zaburzenia naczyniowe

Migrena

Nadciśnienie

śylna choroba zakrzepowozatorowa Zaburzenia zakrzepowozatorowe tętnic

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zwiększenie masy ciała Zatrzymanie

     
 

płynów

     

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Toczeń rumieniowaty

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Nieregularne krwawienia Brak miesiączki

Skąpe miesiączki

Tkliwość piersi

 

Zmiany wydzieliny pochwowej

 

Zaburzenia psychiczne

Zmiany libido Depresja

DraŜliwość

     

U kobiet stosujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne odnotowano niŜej wymienione cięŜkie działania niepoŜądane, patrz punkt 4.3 oraz 4.4.

• śylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tj. zakrzepica Ŝył głębokich kończyn dolnych lub miednicy oraz zatorowość płucna.

• Choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic

• Nowotwory wątroby

• Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: ostuda.

U kobiet przyjmujących złoŜone doustne leki antykoncepcyjne wzrasta nieznacznie częstość rozpoznawania raka piersi. PoniewaŜ rak piersi występuje rzadko u kobiet w wieku poniŜej 40 lat, zwiększenie liczby zachorowań jest niewielkie w porównaniu z ogólnym ryzykiem wystąpienia raka piersi. Związek przyczynowo-skutkowy obserwowanych zjawisk nie został poznany. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz punkt 4.3 oraz 4.4.

Femipol - ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania preparatu Femipol w okresie ciąŜy. Jeśli w trakcie przyjmowania preparatu Femipol wystąpi ciąŜa naleŜy natychmiast odstawić ten preparat.

Rozległe badania epidemiologiczne nie wykazały zwiększenia ryzyka wad wrodzonych u dzieci urodzonych przez matki stosujące złoŜone doustne leki antykoncepcyjne przed zajściem w ciąŜę, ani nie wykazały działania teratogennego złoŜonych doustnych leków antykoncepcyjnych, przyjmowanych nieumyślnie w ciąŜy.

Hormonalne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na karmienie piersią, poniewaŜ mogą zmniejszać ilość oraz zmieniać skład mleka kobiecego. Niewielkie ilości hormonów antykoncepcyjnych i (lub) ich metabolitów mogą być wydzielane do mleka kobiecego. W związku z tym, nie zaleca się stosowania hormonalnych leków antykoncepcyjnych przez matki karmiące, aŜ do czasu odstawienia dziecka od piersi.

Femipol - prowadzenie pojazdów

Preparat Femipol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Femipol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ethinylestradiolum, Gestodenum

  Jest to złożony preparat antykoncepcyjny zawierający progestagen oraz estrogen. Stosowany w postaci tabletek doustnych oraz plastrów transdermalnych. Preparat hormonalny przyjmuje się ze szczególną ostrożnością, jeśli występuje ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, nie należy stosować go podczas karmienia piersią.

  Dostępne opakowania
  Femipol

  Femipol

  tabletki drażowane - 63 tabl. - 0,03mg+0,075mg
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Femipol

  Femipol

  tabletki drażowane - 126 tabl. - 0,03mg+0,075mg
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle - wskazania i przeciwwskazania, dawkowanie

  Yasminelle to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek Yasminelle nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia. Charakterystyka leku Yasminelle Preparat Yasminelle posiada niewielkie ilości...

  Tabletki antykoncepcyjne - rodzaje, zalety i wady

  Daylette - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, działania niepożądane

  Daylette - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, działania niepożądane

  Daylette to lek stosowany w antykoncepcji hormonalenej, w celu zapobiegania ciąży. Lek nie powinien być przyjmowany przez pacjentki z niewydolnością krążenia]. Charakterystyka leku Daylette Preparat Daylette należy do dwuskładnikowych środków hormonalnych....

  Pierwszy raz - o czym należy pamiętać, antykoncepcja, mity

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Jak rozmawiać z dzieckiem o seksie? (WIDEO)

  Powinniśmy pamiętać o tym, że dzieci dość szybko są sprawne jeśli chodzi o kwestię internetu, sieci, dowiadywania się treści. Te treści rzeczywiście są wszędzie, ale jest też taka, można powiedzieć seksualizacja w ogóle przestrzeni wokół nas, tak? Reklam,...

  Leki i suplementy

  Pomyłki w zażywaniu leków

  Pomyłki w zażywaniu leków

  Często zdarza się, że pacjenci omyłkowo przyjmują lek, który nie jest odpowiedni do ich stanu zdrowia i schorzenia. Co się jednak stanie, gdy mężczyzna przyjmie tabletkę antykoncepcyjną, lub gdy kobieta weźmie preparat na potencję... Pigułki antykoncepcyjne...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje dotyczące projektu zmian w obowiązującej liście leków refundowanych, które wejdą w życie 1 marca 2016 roku. Zmiany w liście leków refundowanych Jak możemy przeczytać w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  W aptekach i hurtowniach brakuje popularnych leków. Chorujący na nadczynność tarczycy, Parkinsona czy cukrzycę mają coraz większy problem - Euthyrox, Metformax, Glucophage i Gardasil są trudno dostępne, a przecież nie tylko poprawiają jakość życia chorego,...

  Antykoncepcja

  Męska tabletka antykoncepcyjna

  Męska tabletka antykoncepcyjna

  Środowisko naukowe podaje dobrą wiadomość dla aktywnych seksualnie par, które nie są jeszcze gotowe na dziecko. Otóż, naukowcy prześcigają się w wynalezieniu efektywnych metod antykoncepcyjnych, w których główną rolę odegrają mężczyźni. Do tej pory antykoncepcja...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...