Dexak SL

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Dawka
0,025 g
Ilość
20 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BERLIN CHEMIE AG

Dexak SL - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Dexak SL - ulotka preparatu

Dexak SL - opis

Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. ostrego bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów.

Dexak SL - skład

Każda saszetka granulatu do sporządzania roztworu doustnego zawiera 12,5 mg deksketoprofenu w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Sacharoza z krzemionką koloidalną: 1,20 g lub 2,40 g, odpowiednio.

Dexak SL - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli:

W zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi 12,5 mg co 4 do 6 godzin lub 25 mg co 8 godzin. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 75 mg. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Produkt leczniczy Dexak SL jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku:

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej wartości zakresu dawek (całkowitej dawki dobowej 50 mg). Dawkę można zwiększyć do zalecanej dla dorosłych tylko wtedy, kiedy produkt leczniczy jest dobrze tolerowany. Ze względu na możliwy profil działań niepożądanych, pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie wnikliwie monitorowani przez cały okres leczenia.

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy zaczynać od mniejszej dawki (całkowitej dawki dobowej 50 mg), a pacjentów uważnie monitorować. Produktu leczniczego Dexak SL nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50 mg (klirens kreatyniny 60 – 89 ml/min). Produktu leczniczego Dexak SL nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 ml/min).

Dzieci i młodzież:

Produkt leczniczy Dexak SL granulat nie został przebadany u dzieci i młodzieży. Dlatego, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności nie należy go stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Należy rozpuścić całą zawartość każdej saszetki w szklance wody i dobrze rozmieszać w celu ułatwienia rozpuszczenia. Uzyskany roztwór należy wypić natychmiast po przygotowaniu. Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie produktu leczniczego (patrz „Właściwości farmakokinetyczne”) i dlatego w leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie produktu leczniczego co najmniej 15 minut przed posiłkami.

Dexak SL - środki ostrożności

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone.

Produkt leczniczy należy podawać ostrożnie pacjentom z alergią w wywiadzie.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Dexak SL z innymi lekami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Wpływ na bezpieczeństwo stosowania dotyczące przewodu pokarmowego  Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacja: 

Opisywano krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje ze skutkiem śmiertelnym w przypadku stosowania wszystkich leków z grupy NLPZ, występujące w różnym czasie w trakcie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych i z lub bez występujących ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia u pacjentów przyjmujących Dexak SL, produkt należy odstawić.

U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłaną krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku, ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji jest zwiększone podczas przyjmowania dużych dawek NLPZ. 

Pacjenci w podeszłym wieku: Częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego oraz perforacji, które mogą prowadzić do zgonu jest większa u osób w podeszłym wieku. Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dostępnej dawki.

Tak jak w przypadku wszystkich leków z grupy NLPZ, przed rozpoczęciem leczenia trometamolem deksketoprofenu należy zebrać wywiad dotyczący zapalenia przełyku, zapalenia błony śluzowej żołądka i (lub) choroby wrzodowej żołądka, aby upewnić się, że zostały całkowicie wyleczone. U pacjentów z objawami dotyczącymi przewodu pokarmowego lub chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie należy kontrolować zaburzenia żołądka i jelit, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego.

Leki z grupy NLPZ należy podawać ostrożnie pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie, ponieważ stan pacjentów może ulec pogorszeniu.

W przypadku tych pacjentów oraz pacjentów wymagających równoczesnego podawania małych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków zwiększających prawdopodobieństwo ryzyka zaburzeń żołądka i jelit należy rozważyć jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Dexak SL z innymi lekami o ochronnym mechanizmie działania (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).

Pacjenci z działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać każde niepokojące objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego) przede wszystkim w początkowej fazie leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów otrzymujących równocześnie leki mogące zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak: doustne

kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne takie jak kwas acetylosalicylowy.

Wpływ na bezpieczeństwo stosowania dotyczące nerek

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U tych pacjentów zastosowanie NLPZ może prowadzić do pogorszenia czynności nerek, zatrzymywania płynów w organizmie i obrzęków. Ostrożność jest także konieczna w przypadku pacjentów otrzymujących leki moczopędne i pacjentów zagrożonych hipowolemią, gdyż w takich przypadkach istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań nefrotoksycznych.

Podczas leczenia należy zapewnić odpowiednie spożycie płynów aby zapobiec odwodnieniu i możliwości zwiększenia toksyczności dla nerek.

Tak jak wszystkie leki z grupy NLPZ, ten produkt leczniczy może prowadzić do zwiększenia osoczowego stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny. Tak jak w przypadku innych inhibitorów syntezy prostaglandyn, niepożądane działania mogą dotyczyć nerek i mogą prowadzić do kłębuszkowego zapalenia nerek, śródmiąższowego zapalenia nerek, martwicy brodawek nerkowych, zespołu nerczycowego i ostrej niewydolności nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności nerek.

Wpływ na bezpieczeństwo stosowania dotyczące wątroby

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Tak jak inne NLPZ ten produkt leczniczy może powodować przemijające niewielkie zwiększenie niektórych wskaźników czynności wątroby, a także znaczące zwiększenie aktywności AspAT i AlAT. W przypadku wystąpienia istotnego zwiększenia wartości tych wskaźników należy przerwać leczenie tym produktem leczniczym.

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń czynności wątroby.

Wpływ na bezpieczeństwo stosowania dotyczące układu sercowo-naczyniowego i naczyń mózgowych

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie, w szczególności u tych, u których wcześniej stwierdzono niewydolność serca, gdyż występuje u nich podwyższone ryzyko nasilenia objawów niewydolności serca, ponieważ zatrzymanie płynów oraz obrzęki były w przeszłości zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ. 

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zdarzeń zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar). Nie ma wystarczających danych, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania deksketoprofenu trometamolu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni deksketoprofenem trometamolu bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Wszystkie nieselektywne leki z grupy NLPZ mogą hamować agregację płytek i wydłużać czas krwawienia przez hamowanie syntezy prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania trometamolu deksketoprofenu u pacjentów otrzymujących inne leki, które wpływają na hemostazę, takie jak warfaryna i inne pochodne kumaryny lub heparyny.

U pacjentów w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo występowania zaburzeń układu sercowo-naczyniowego.

Reakcje skórne

Po podaniu NLPZ zgłaszano w bardzo rzadkich przypadkach występowanie ciężkich reakcji skórnych (niektóre z nich śmiertelne), włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół StevensaJohnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Wydaje się, iż większe ryzyko wystąpienia tych reakcji u pacjentów związane jest z początkowym okresem leczenia, w większości przypadków objawy te wystąpiły w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia leczenia. Produkt leczniczy Dexak SL należy odstawić natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian błon śluzowych lub jakiegokolwiek innego objawu nadwrażliwości.

Inne uwagi:

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z:

-wrodzonym zaburzeniem metabolizmu porfiryn (ostra przerywana porfiria)

-odwodnieniem

-bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych

Jeśli lekarz uzna długotrwałe leczenie deksketoprofenem za konieczne, należy regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek oraz morfologię krwi.

Ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwuje się w bardzo rzadkich przypadkach. Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego po wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiej reakcji nadwrażliwości po podaniu produktu leczniczego Dexak SL. Właściwe leczenie, odpowiednie do objawów, powinno zostać zastosowane przez personel medyczny.

U pacjentów z astmą oraz przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipami nosa, ryzyko wystąpienia uczulenia na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ jest wyższe niż u reszty populacji. Podanie tego produktu leczniczego może spowodować wystąpienie ataków astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ.

W wyjątkowych przypadkach, ospa wietrzna może być przyczyną powikłań prowadzących do ciężkich infekcji skóry i tkanek miękkich. Na chwilę obecną nie można wykluczyć wpływu leków z grupy NLPZ na pogorszenie stanu tych infekcji. W związku z tym zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Dexak SL w przypadku ospy wietrznej.

Dexak SL należy podawać ostrożnie pacjentom z zaburzeniami hematopoezy, układowym toczniem rumieniowatym i mieszaną chorobą tkanki łącznej.

Tak jak inne NLPZ deksketoprofen może maskować objawy chorób zakaźnych.

Produkt leczniczy Dexak SL zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy lub niedoborem sacharazy- izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Dexak SL - przedawkowanie

Objawy występujące po przedawkowaniu są nieznane. Produkty lecznicze o podobnym działaniu powodowały wystąpienie objawów za strony układu pokarmowego (wymioty, jadłowstręt, ból brzucha) i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego (senność, zawroty głowy, dezorientacja, bóle głowy. 

W przypadku przypadkowego zażycia produktu leczniczego lub przedawkowania, niezwłocznie wdrożyć leczenie objawowe, dostosowane do stanu pacjenta. Należy podać aktywny węgiel w ciągu godziny od zażycia produktu leczniczego, jeżeli dorosły lub dziecko przyjęło ponad 5 mg/kg mc.

Trometamol deksketoprofenu można usunąć na drodze dializy.

Dexak SL - przeciwwskazania

Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak SL granulat w następujących przypadkach:

-nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napady astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego;

-jeśli w wywiadzie występowała fotoalergia lub reakcje fototoksyczne podczas leczenia ketoprofenem lub fibratami;

-u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ;

-u pacjentów z czynną chorobą wrzodową i (lub) krwotokiem z przewodu pokarmowego lub jakimkolwiek krwawieniem z przewodu pokarmowego, owrzodzeniem lub perforacją w wywiadzie;

-u pacjentów z przewlekłą dyspepsją; 

-u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwawieniami;

-u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego;

-u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

-u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤ 59 ml/min);

-u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 w skali Child-Pugh);

-u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi;

-u pacjentów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym przez wymioty, biegunkę lub niedostateczną podaż płynów);

-u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dexak SL - działania niepożądane

Działania niepożądane, które zgłaszano w badaniach klinicznych (dla tabletek) jak również po wprowadzeniu produktu Dexak SL granulat do obrotu, których związek z podawaniem trometamolu deksketoprofenu uznano za co najmniej możliwy, podano poniżej grupując je według układów narządów i częstości występowania.

Ponieważ poziom maksymalnego stężenia (Cmax) deksketoprofenu w osoczu jest wyższy dla granulatu w stosunku do poziomu odnotowanego dla tabletek, nie można wykluczyć potencjalnego zwiększenia ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (żołądek i jelita).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

( 1/100 do

< 1/10)

Niezbyt często

( 1/1,000 do

< 1/100)

Rzadko

( 1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko włączając pojedyncze przypadki (< 1/10 000)

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

---

---

---

Neutropenia, małopłytkowość

 

Zaburzenia

układu immunologiczne

go

---

---

Obrzęk krtani

Reakcje anafilaktyczne, w

tym wstrząs anafilaktyczny

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

---

---

Jadłowstręt

---

 

Zaburzenia psychiczne

---

Bezsenność, niepokój

---

---

 

Zaburzenia

układu nerwowego

---

Ból głowy, zawroty głowy, senność

Parestezje, omdlenia

---

 

Zaburzenia oka

---

---

---

Nieostre widzenie

 

Zaburzenia ucha i błędnika

---

Zawroty głowy

---

Szumy uszne

 

Zaburzenia serca

---

Kołatanie serca

---

Tachykardia

 

Zaburzenia naczyniowe

---

Zaczerwienienie

Nadciśnienie tętnicze

Hipotonia

 

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

---

---

Zwolnienie

częstości 

oddechów

Skurcz oskrzeli, duszność

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności i

(lub) wymioty,

ból brzucha, biegunka, niestrawność

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia.

Choroba wrzodowa żołądka, krwotok lub perforacja

Zapalenie trzustki

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

---

---

Miąższowe uszkodzenie wątroby

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

---

Wysypka 

Pokrzywka,

trądzik, zwiększone pocenie się

Zespół Stevens Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół

Lyella), obrzęk naczynioruchowy,

obrzęk twarzy, reakcje nadwrażliwości na światło, świąd

 

Zaburzenia

mięśniowo-

szkieletowe, i tkanki łącznej 

---

---

Ból pleców

---

 

Zaburzenia

nerek i dróg moczowych

---

---

Wielomocz, ostra

niewydolność nerek

Zapalenie nerek

lub zespół nerczycowy

 

Zaburzenia

układu rozrodczego i piersi

---

---

Zaburzenia

miesiączkowania, zaburzenia

gruczołu krokowego

---

 

Zaburzenia

ogólne i stany w miejscu podania

---

Zmęczenie, ból, osłabienie, sztywność, złe samopoczucie

Obrzęki obwodowe

---

 

Badania diagnostyczne

---

---

Nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby

---

 

Tak jak w przypadku innych NLPZ, najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane dotyczyły żołądka i (lub) dwunastnicy. Szczególnie u osób w podeszłym wieku może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienia z żołądka i (lub) dwunastnicy, w niektórych przypadkach ze skutkiem śmiertelnym. Po zastosowaniu produktu leczniczego występowały: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, zaparcia, niestrawność, ból brzucha, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. Po zastosowaniu leków z grupy NLPZ obserwowano obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwałe w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorowości tętniczej (np. zawał serca lub udar).

Tak jak w przypadku innych NLPZ mogą wystąpić następujące działania niepożądane: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, głównie u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej; oraz reakcje hematologiczne (plamica, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, rzadko agranulocytoza i hipoplazja szpiku).

Dexak SL - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie produktu leczniczego Dexak SL podczas trzeciego trymestru ciąży i laktacji jest przeciwwskazane.

Ciąża

Działanie hamujące na syntezę prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój embrionu lub płodu. Dane z badań farmakoepidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i zaburzeń budowy serca oraz wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko zaburzeń budowy układu sercowo-naczyniowego zwiększało się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, iż ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało poronienie przed lub po zagnieżdżeniu się jaja płodowego oraz śmiertelność embrionu lub płodu. 

Dodatkowo u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy obserwowano zwiększoną częstość występowania różnych wad płodu włączając zaburzenia budowy układu sercowo-naczyniowego. Mimo to, badania na zwierzętach, którym podawano trometamol deksketoprofenu nie wykazały toksycznego wpływu na reprodukcję. Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży trometamol deksketoprofenu nie należy podawać jeżeli nie ma przypadku zdecydowanej konieczności. Jeżeli trometamol deksketoprofenu jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres. 

Podczas trzeciego trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód na:

-działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), 

-zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem,

kobietę i płód pod koniec ciąży na:

-możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek

-hamowanie skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu.

Płodność:

Stosowanie produktu leczniczego Dexak SL może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania deksketoprofenu.

Laktacja

Nie wiadomo, czy deksketoprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Dexak SL jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Dexak SL - prowadzenie pojazdów

Dexak SL granulat może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub senność. W takim przypadku czas reakcji oraz zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn może być ograniczona. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dexak SL - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dexketoprofenum

  Jest to substancja należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i pzreciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na zmniejszeniu syntezy prostaglandyn przez zahamowanie aktywności cyklooksygenazy. Stosuje się ją w leczeniu objawowym bólu o nasileniu łagodnym i umiarkowanym, bólu mięśniowo-kostnym, bolesnym miesiączkowania, bólu zębów. Dożylnie lub domięśniowo stosowana w bólu pooperacyjnym, kolce nerkowej.

  Dostępne opakowania
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 20 sasz. - 0,025 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 30 sasz. - 0,025 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do przygotowania roztworu doustnego - 50 sasz. - 0,025 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do przygotowania roztworu doustnego - 500 sasz. - 0,025 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 10 sasz. - 0,0125 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do sporządzania roztworu doustnego - 30 sasz. - 0,0125 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do przygotowania roztworu doustnego - 40 sasz. - 0,0125 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do przygotowania roztworu doustnego - 50 sasz. - 0,0125 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Dexak SL

  Dexak SL

  granulat do przygotowania roztworu doustnego - 500 sasz. - 0,0125 g
  BERLIN CHEMIE AG
  Powiązane artykuły
  Ważne tematy

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Organizm kobiety funkcjonuje między innymi w oparciu o cykl miesiączkowy. Nawet, jeśli kobieta nie prowadzi kalendarza menstruacyjnego, jest w stanie przewidzieć, kiedy nadejdą te dni. Objawy miesiączki związane są z wahaniami stężenia hormonów. O pierwszych...

  Ważne tematy

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) nie jest kobiecym wymysłem. Okazuje się, że bardzo duża część pań skarży się na symptomy, które pojawiają się nawet na ok. 10 dni przed pierwszym dniem miesiączki i które bardzo utrudniają im codzienne funkcjonowanie....

  Newsy

  Leczenie bólu. Zimnem czy ciepłem? Sprawdzamy, jaką terapę wybrać

  Leczenie bólu. Zimnem czy ciepłem? Sprawdzamy, jaką terapę wybrać

  Bóle kostno-stawowe są przykrą rzeczywistością. Dolegliwości tego typu zdarzają się często i nie od razu muszą wiązać się ze złamaniem. Skręcenie stawu, nadwyrężenie mięśnia czy naciągnięcie więzadła - te problemy są równie popularne. Leczymy je zazwyczaj...

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyczyny, objawy, leczenie

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  Co to jest PMS? Ten tajemniczy skrót wywodzi się z angielskiego Premenstrual Syndrome, które tłumaczymy jako zespół napięcia przedmiesiączkowego. To około 300 objawów, które mogą pojawić się na kilkanaście lub kilka dni przed miesiączką. U każdej kobiety...

  Bolesne miesiączkowanie

  Metody na bóle menstruacyjne

  Metody na bóle menstruacyjne

  Menstruacja, dni płodne, owulacja to nierozłączne elementy życia każdej kobiety. Niestety nie zawsze należą do przyjemnych. Wahania nastroju, „wilczy" apetyt to niechybne znaki, że zbliża się okres, a wraz z nim, niestety, bóle menstruacyjne. Bolesna...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Działanie mózgu u kobiet zmienia się wraz z wahaniem poziomu hormonów

  Mimo że już od jakieś czasu wiadomo, że struktura mózgu nawet w dorosłości nie jest niezmienna, ostatnio badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Naukowcy z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka zauważyli, że mózg jest nie tylko w stanie...

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Miesiączka, choć jest stanem zupełnie naturalnym, przez wiele pań postrzegana jest jako "zło konieczne". Uciążliwe mogą być nie tylko same krwawienia, ale także następujące w trakcie cyklu zmiany stężeń hormonów, które z kolei mogą wpływać zarówno na...

  Badania

  Przebieg badania ginekologicznego

  Wizyta u lekarza ginekologa, a szczególnie badanie narządu rodnego, budzi obawę wśród kobiet, dlatego, że dotyczy najbardziej intymnej części ciała. Lekarz ginekolog powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować lęk i stres pacjentki. Najważniejszą...

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Przyłącz się do akcji #NieTracęDni i zmień spojrzenie na PMS!

  Artykuł sponsorowany Wokół zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ang. premenstrualsyndrome, PMS) narosło wiele krzywdzących mitów i złośliwych komentarzy. Kampania #NieTracęDni chce się z nimi rozprawić i uświadomić wszystkim, którzy naśmiewają się z...