Desloratadyna Sopharma

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór doustny
Dawka
0,5 mg/ml
Ilość
120 ml (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SOPHARMA AD JOINT-STOCK CO.

Desloratadyna Sopharma - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Desloratadyna Sopharma - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Desloratadyna Sopharma - opis

Lek Desloratadine Sopharma jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci po ukończeniu 1. roku życia w celu łagodzenia objawów związanych z: - alergicznym nieżytem nosa (patrz punkt 5.1); - pokrzywką (patrz punkt 5.1).

Desloratadyna Sopharma - skład

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny. 

Substancja pomocnicza o znanym działaniu :

Ten produkt leczniczy zawiera sorbitol w ilości 150 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Desloratadyna Sopharma - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku co najmniej 12 lat:

Zalecana dawka to 10 ml (5 mg) roztworu doustnego jeden raz na dobę.

Dzieci

Należy pamiętać, że u dzieci w wieku poniżej 2 lat przyczyną nieżytu nosa jest w większości przypadków zakażenie (patrz punkt 4.4) i że nie ma danych uzasadniających stosowanie desloratadyny w leczeniu nieżytu nosa spowodowanego zakażeniem.

Dzieci w wieku od jednego roku do 5 lat:

2,5 ml (1,25 mg) roztworu doustnego jeden raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego jeden raz na dobę.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności desloratadyny w postaci roztworu doustnego u dzieci przed ukończeniem jednego roku życia. Brak dostępnych danych.

Dane z badań klinicznych dotyczące skuteczności stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 1 do 11 lat i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat są ograniczone (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Okresowy alergiczny nieżyt nosa (obecność objawów przez mniej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez

4 tygodnie) należy leczyć, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg choroby u pacjenta. Leczenie należy przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w przypadku ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym nieżycie nosa (obecność objawów przez 4 lub więcej dni w tygodniu i dłużej niż przez 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi stałe leczenie w okresie narażenia na alergen.

Sposób podawania Doustnie.

Lek można przyjmować jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Desloratadyna Sopharma - środki ostrożności

Odróżnienie alergicznego nieżytu nosa od innych postaci nieżytu nosa jest szczególnie trudne u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Pod uwagę należy wziąć brak objawów zakażenia górnych dróg oddechowych lub zmian organicznych, jak również wywiad, badanie fizykalne oraz odpowiednie badania laboratoryjne i testy skórne.

Około 6% dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 11 lat ma fenotypowo spowolniony metabolizm desloratadyny; osoby te są narażone na większą ekspozycję (patrz punkt 5.2). Bezpieczeństwo stosowania desloratadyny u dzieci w wieku od 2 do 11 lat, które mają spowolniony metabolizm, jest takie samo jak u dzieci z normalnym metabolizmem. Nie badano działania desloratadyny u dzieci w wieku poniżej 2 lat, które mają spowolniony metabolizm.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek desloratadynę należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5.2). 

Ten produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Desloratadyna Sopharma - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy rozważyć zastosowanie standardowego postępowania mającego na celu usunięcie niewchłoniętej substancji czynnej. Zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

W badaniu z zastosowaniem wielokrotnej dawki u dorosłych i młodzieży, w którym uczestnikom podawano do 45 mg desloratadyny (dawka 9 razy większa od dawki leczniczej), nie obserwowano działań istotnych klinicznie. 

Desloratadyna nie jest usuwana na drodze hemodializy. Nie wiadomo, czy jest ona usuwana drogą dializy otrzewnowej.

Desloratadyna Sopharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na loratadynę.

Desloratadyna Sopharma - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci desloratadynę w postaci syropu podawano ogółem 246 dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. Ogólna liczba zdarzeń niepożądanych u dzieci w wieku od 2 do 11 lat była podobna w grupie otrzymującej desloratadynę i w grupie placebo. U niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo były biegunka (3,7%), gorączka (2,3%) i bezsenność (2,3%). W dodatkowym badaniu przeprowadzonym z udziałem dzieci w wieku od 6 do 11 lat nie stwierdzono zdarzeń niepożądanych po przyjęciu pojedynczej dawki 2,5 mg desloratadyny w postaci roztworu doustnego.

W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży, we wskazaniach obejmujących alergiczny nieżyt nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu desloratadyny w zalecanej dawce działania niepożądane występowały z częstością o 3% wyższą niż u pacjentów, którzy otrzymywali placebo. Najczęściej występującymi zdarzeniami niepożądanymi zgłaszanymi częściej niż w grupie placebo były zmęczenie (1,2%), suchość błon śluzowych jamy ustnej (0,8%) i ból głowy (0,6%).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Inne działania niepożądane zgłaszane bardzo rzadko po wprowadzeniu leku do obrotu przedstawiono w poniższej tabeli. Częstość występowania określono jako: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Obserwowane działania niepożądane desloratadyny

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat)

Bardzo rzadko

Ból głowy

Bezsenność

Zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

Tachykardia, kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat)

Bardzo rzadko

Suchość błon śluzowych jamy ustnej

Biegunka

Ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Wzrost aktywności enzymów wątrobowych, wzrost stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nieznana

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Często (u dzieci w wieku poniżej 2 lat)

Bardzo rzadko

Zmęczenie

Gorączka

Reakcje nadwrażliwości (takie jak anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Pracownicy ochrony zdrowia są proszeni o zgłaszanie wszystkich podejrzeń o wystąpieniu działania niepożądanego za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Desloratadyna Sopharma - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane (obserwacja mniej niż 300 kobiet w ciąży) dotyczących stosowania desloratadyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania desloratadyny podczas ciąży.

Karmienie piersią

Desloratadynę wykryto w organizmie noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które przyjmowały desloratadynę. Wpływ desloratadyny na organizm noworodków i niemowląt jest nieznany. Należy podjąć decyzję dotyczącą przerwania karmienia piersią lub zaprzestania/odstąpienia od terapii desloratadyną, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących płodności u kobiet i mężczyzn.

Desloratadyna Sopharma - prowadzenie pojazdów

Desloratadyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy poinformować, że większość ludzi nie odczuwa senności. Tym niemniej, ponieważ istnieją indywidualne różnice w zakresie odpowiedzi na poszczególne produkty lecznicze, zaleca się doradzać pacjentom, aby nie podejmowali czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn, do czasu ustalenia, w jaki sposób pacjent reaguje na stosowanie tego produktu leczniczego.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Desloratadyna Sopharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Desloratadinum

  Substancja o działaniu antyalergicznym. Poprzez blokadę receptora histaminowego H1 hamuje reakcje alergiczne. Stosowana w łagodzeniu objawów związanych z alergicznym nieżytem nosa oraz pokrzywką. Substancja nie przenika do ośrodkowego układu nerwowego, w związku z czym nie wywiera działania uspokajającego.

  Dostępne opakowania
  Desloratadyna Sopharma

  Desloratadyna Sopharma

  roztwór doustny - 120 ml (butelka) - 0,5 mg/ml
  SOPHARMA AD JOINT-STOCK CO.
  Powiązane artykuły
  Zdrowie w ciąży

  Katar w ciąży - domowe sposoby, bezpieczne leki, nieżyt nosa

  Zbagatelizowany katar w ciąży może zwiastować przeziębienie. Katar to zazwyczaj infekcja wirusowa dlatego zaleca się więcej odpoczynku i wzmacnianie odporności. Nie należy sięgać od razu po znane nam krople do nosa, ponieważ nie wszystkie będą bezpieczne...

  Katar - rodzaje, leczenie, przyczyny domowe sposoby

  Spray do nosa dla niemowląt

  Katar u niemowląt to niestety częsta przypadłość. Istnieją różne metody na leczenie kataru u dziecka. Jednym z nich jest użycie sprayu do nosa. Spray na katar to środek używany w przypadku grypy, alergicznego nieżytu nosa, sezonowych alergii oraz zapalenia...

  Leki i suplementy

  Pronasal - właściwości, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Pronasal - właściwości, dawkowanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Pronasal jest produktem leczniczym refundowanym, dostępnym na receptę. Zawiera substancję czynną mometasoni furoas o działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym oraz przeciwświądowym. Pronasal stosuje się w leczeniu kataru siennego i całorocznego podczas...

  Newsy

  Płukanie nosa może pomóc złagodzić niektóre objawy astmy

  Według najnowszych badań, zaprezentowanych na Zimowym Spotkaniu Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej, płukania nosa, które pomaga złagodzić niektóre objawy stanów alergicznych, takie jak nieżyt nosa, może również okazać się przydatne w przypadku...

  Katar - rodzaje, leczenie, przyczyny domowe sposoby

  Niedrożność nosa

  Niedrożność nosa to ograniczenie przepływu powietrza przez jedno lub oba nozdrza. Przyczyn tego stanu może być wiele, na przykład: ostry lub przewlekły nieżyt, schorzenia alergiczne, polipy nosa, nowotwory jamy nosowej, krwotok, wady rozwojowe, skrzywienie...

  Alergia dróg oddechowych

  Uczuleni na wiosnę

  Uczuleni na wiosnę

  Co czwarty Polak cierpi na alergię. Jedną z najczęstszych dolegliwości alergików jest katar sienny, czyli alergiczny nieżyt nosa. Uporczywe „kapanie", nagminne kichanie i uczucie zatkanego nosa to krótka charakterystyka wiosennego alergika. Co zrobić,...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Objawy alergii - podział i symptomy

  Ile tak naprawdę wiemy o katarze siennym?

  Ile tak naprawdę wiemy o katarze siennym?

  Alergiczny nieżyt nosa Większość z nas cieszy się na wieść o nadchodzącym lecie. Dla niektórych jednak ciepłe dni oznaczają walkę z ciągłym katarem, kichaniem, swędzeniem w gardle i łzawieniem oczu. Katar sienny to popularna choroba - cierpi na nią co...

  Neurologia

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  Przez 2 lata miała katar. Diagnoza ją przeraziła (WIDEO)

  52-letnia Kendra przez 2 lata nieskutecznie leczyła katar. Odwiedziła wielu specjalistów, jednak dopiero lekarze z Nebraski zdiagnozowali jej chorobę. Jej stan został określony jako zagrażający życiu. Kobieta została poddana operacji. Co takiego się...