Deprexolet

zobacz opinie o produkcie »
Cena
9,35 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
30 tabl. (fiol.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Deprexolet - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Osłabienie i spadek odporności a stosowanie leku Deprexolet

Witam.Przyjmuje na sen tabletki deprexolet 10.Wcześniej przez 8 miesięcy razem z deprexoletem brałam citabax20.Od około 3 tygodni jestem na samym deprexolecie i zauwazyłam że jestem strasznie osłabiona,spadła mi odporność i od tych 3 tyg.boli mnie gardło.Czytając ulotkę zauważyłam że przy takich objawach lek należy odstawić.Nie wiem co robić?Wizyte u lekarza mam dopiero za 4 miesiące

POKAŻ WIĘCEJ

Deprexolet - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Deprexolet - opis

Leczenie zespołu depresyjnego.

Deprexolet - skład

1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 30 mg mianseryny chlorowodorku (Miamerini hydrochloridum)

Substancje pomocnicze patrz punkt 6.1.

Deprexolet - dawkowanie

Tabletki powinny być połykane w całości, bez rozgryzania.

Początkowo przez kilka pierwszych dni należy podawać 30 mg na dobę w pojedynczej dawce wieczornej lub w dawkach podzielonych. Zwykle dawka podtrzymująca wynosi od 30 mg do 90 mg na dobę. Niektórzy pacjenci mogą wymagać większych dawek leku. Lek jest zwykle dobrze tolerowany, gdy stosuje się go w dawkach podzielonych do 200 mg dobę. Tym niemniej za dawkę maksymalną w leczeniu depresji przyjęto 120 mg na dobę. Leczenie przeciwdepresyjne należy kontynuować przez co najmniej kilka miesięcy (od 4 do 6 miesięcy) po ustąpieniu objawów depresji.

U pacjentów w wieku podeszłym w początkowej fazie leczenia nie należy przekraczać dawki 30 mg na dobę. Dawkę należy zwiększać ostrożnie. Zadowalający efekt kliniczny uzyskuje się zwykle po podawaniu mniejszej dawki podtrzymującej.

Deprexolet - środki ostrożności

Samobójstwo, myśli samobójcze lub kliniczne nasilenie choroby

Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia oraz samobójstwa. Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania pełnej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji do czasu uzyskania poprawy. Z doświadczeń klinicznych wynika, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, zwłaszcza na początku terapii i w przypadku zmiany dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia serca lub z blokiem serca, uszkodzeniem szpiku kostnego. Ostrożność zalecana jest również u pacjentów w podeszłym wieku, jakkolwiek mianseryna jest zwykle lepiej tolerowana niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Należy unikać podawania leku pacjentom z padaczką. Zachowania szczególnej ostrożności wymagają pacjenci z cukrzycą niewydolnością wątroby i (lub) nerek przyjmujący inne leki. Mianseryna nie wykazuje działania cholinolitycznego w dawkach terapeutycznych, tym niemniej zaleca się ostrożność u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego. U wrażliwych pacjentów z chorobą dwubiegunową leczonych mianserynąmoże wystąpić stan hipomanii. W takim przypadku mianserynę należy odstawić.

Lek może nasilać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku planowanego zabiegu operacyjnego należy uprzedzić anestezjologa o przyjmowaniu mianseryny.

W trakcie trzech pierwszych miesięcy leczenia, zwłaszcza u pacjentów w wieku podeszłym należy kontrolować pełną morfologię krwi co 4 tygodnie. W przypadku zmniejszenia liczby krwinek białych we krwi obwodowej poniżej 3000/mm3, należy przerwać leczenie i po przerwie wykonać badanie kontrolne rozmazu krwi. Ponadto należy okresowo kontrolować czynność wątroby i nerek.

U pacjentów z cukrzycą należy regularnie oznaczać stężenie glukozy we krwi, a u pacjentów

z nadciśnieniem tętniczym dokonywać regularnie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.

Ze względu na to, że poprawa może wystąpić dopiero po 2-4 tygodniach leczenia, pacjenci

leczeni mianseryną powinni być pod szczególną kontrolą w tym okresie.

W niektórych przypadkach poprawę stanu klinicznego uzyskuje się dopiero po kilku

miesiącach podawania mianseryny.

Leczenie należy przerwać w razie wystąpienia żółtaczki.

Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią drgawki.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania mianseryny u dzieci.

Deprexolet - przedawkowanie

Następstwem przedawkowania mianseryny jest głównie przedłużone działanie uspokajające i senność. Zaburzenia rytmu serca, ciężkie niedociśnienie, drgawki czy zaburzenia oddechowe występują rzadko. Nie ma swoistego antidotum dla mianseryny. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

Deprexolet - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mianserynę lub inne składniki leku.

Stan pobudzenia maniakalnego.

Ciężkie uszkodzenie wątroby,

Nie stosować jednocześnie z inhibitorami MAO i do 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania.

Deprexolet - działania niepożądane

Najczęstszym działaniem niepożądanym mianseryny jest senność, zwłaszcza w pierwszych dniach podawania leku. Objaw ten może się nasilić po spożyciu alkoholu. W trakcie przyjmowania mianseryny może wystąpić granulocytopenia lub agranulocytoza jako objaw uszkodzenia szpiku kostnego, najczęściej między 4 a 6. tygodniem leczenia. Powikłanie to występuje częściej u pacjentów w podeszłym wieku, jest odwracalne i ustępuje całkowicie po odstawieniu leku. Żółtaczka, hipomania czy drgawki mogą wystąpić nawet po dawkach terapeutycznych i stanowią wskazania do przerwania podawania mianseryny. Wystąpienie objawów zakażenia (np. gorączki, bólu gardła, zapalenia jamy ustnej lub innych stanów zapalnych) jest wskazaniem do odstawienia leku i zlecenia badania morfologii krwi z rozmazu.

Częstość występowania działań niepożądanych określona jest w następujący sposób: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Nieprawidłowy skład krwi zwykle objawiający się jako

granulocytopenia czy

agranulocytoza

Niedokrwistość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała

Zwiększone łaknienie

Zaburzenia psychiczne

Hipomania

Myśli samobójcze Zachowania samobójcze U pacjentów z chorobą dwubiegunową zmiana fazy, nasilenie objawów psychotycznych

Zaburzenia układu nerwowego

Uspokojenie występujące na początku leczenia, zmniejszające się wraz z kontynuacją terapii (Uwaga: zmniejszenie dawki na ogół nie prowadzi do mniejszego uspokojenia, ale może zagrozić skuteczności leku

przeciwdepresyjnego Senność (zwłaszcza w pierwszych dniach podawania leku)

Drgawki

Hiperkineza

(zespół

niespokojnych

nóg)

Zespół

neuroleptyczny złośliwy

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Bradykardia po podaniu dawki początkowej

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie stężenia

enzymów

wątrobowych

Żółtaczka

Uszkodzenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypki skórne

Nadmierne pocenie się

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Drżenie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

Osłabienie

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Ginekomastia

Tkliwość

brodawek

sutkowych

Mlekotok

Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas leczenia mianseryną, a także w krótkim czasie po odstawieniu leku (patrz punkt 4.4).

Deprexolet - ciąża i karmienie piersią

Mianseryna przenika w niewielkim stopniu przez łożysko i do mleka matki. Nie stwierdzono działania teratogennego mianseryny w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach. Nie przeprowadzono odpowiednio kontrolowanych badań u ludzi.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Leku nie należy stosować u kobiet karmiących piersią. W przypadku konieczności leczenia przeciwdepresyjnego mianseryną należy przerwać karmienie piersią.

Deprexolet - prowadzenie pojazdów

Ze względu na możliwość występowania działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, jak uczucie zmęczenia czy senność, szczególnie w pierwszych dniach leczenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń w ruchu w trakcie przyjmowania mianseryny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Deprexolet - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mianserini hydrochloridum

  Mianseryna to lek przeciwdepresyjny. Działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie. Jest stosowany w leczeniu zespołów depresyjnych.

  Dostępne opakowania
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 30 tabl. (fiol.) - 0,01 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 60 tabl. (blistry) - 0,01 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 60 tabl. (fiol.) - 0,01 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 90 tabl. (fiol.) - 0,01 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 30 tabl. (fiol.) - 0,03 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 60 tabl. (pojem.) - 0,03 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 90 tabl. (pojem.) - 0,03 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 90 tabl. (blistry) - 0,03 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Deprexolet

  Deprexolet

  tabletki powlekane - 60 tabl. (blistry) - 0,03 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin to lek przepisywany na receptę o właściwościach przeciwdepresyjnych. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, którą bardzo ciężko zdiagnozować. Przybiera objawy podobne do chandry lub przygnębienia. Dlatego bardzo ważne by depresję rozpoznać w początkowym...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Wpływ antydepresantów na mózg

  „New Scientist" donosi, iż działając na receptory glukokortykoidowe neuronów, leki antydepresyjne prowadzą do zwiększenia liczby komórek nerwowych mózgu. Badanie właściwości antydepresantów Dotychczasowy stan badań wskazywał na związek między niektórymi...

  Newsy

  Znęcanie sprawia, że mężczyźni opuszczają rynek pracy

  Mobbing w miejscu pracy podwaja absencję chorobową kobiet, prowadzi do szerszego stosowania leków przeciwdepresyjnych i wpływa negatywnie na zdrowie kobiet przez długi czas. Z drugiej strony, mężczyźni dwukrotnie częściej opuszczają rynek pracy na pewien...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne wspomagają leczenie depresji Leczenie depresji polega na stosowaniu różnych metod terapeutycznych, których celem jest m.in. udzielenie wsparcia osobie chorej. Dodatkowo, pomaga leczenie snem oraz sejsmoterapia. Niewątpliwie, najskuteczniejszą...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Badania wskazują, iż stosowana przy zaburzeniach rytmu dobowego pochodna melatoniny może okazać się skuteczna w leczeniu depresji... Działanie antydepresantów Farmaceutyki stosowane w leczeniu depresji określane są mianem antydepresantów. Ich działanie...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon jest organicznym związkiem chemicznym z grupy triazolopirydyn. To także lek przeciwdepresyjny z grupy antagonistów receptorów serotoninowych i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Nadrzędnym wskazaniem do stosowania trazodonu są zaburzenia...