Depamide

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,3 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANOFI AVENTIS FRANCE

Depamide - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Depamide - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Depamide - opis

Dorośli:

Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany. Kontynuację leczenia walpromidem można rozważać u pacjentów, u których uzyskano odpowiedź kliniczną na leczenie walpromidem ostrej fazy manii.

Depamide - skład

1 tabletka powlekana dojelitowa zawiera 300 mg walpromidu(Valpromidum).

Wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Depamide - dawkowanie

Epizody maniakalne w chorobie afektywnej dwubiegunowej:

Dorośli:

Dawkę dobową powinien ustalić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący.

Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg. Ponadto w badaniach klinicznych uzyskano zadowalający profil bezpieczeństwa po zastosowaniu dawki początkowej wynoszącej 20 mg walpromidu /kg masy ciała. Postacie leku o przedłużonym uwalnianiu można podawać raz lub dwa razy dziennie. Dawkę należy zwiększać tak szybko, jak to możliwe, do uzyskania najniższego stężenia terapeutycznego zapewniającego pożądany efekt kliniczny. Aby ustalić najniższą skuteczną dawkę dla konkretnego pacjenta, dawkę dobową należy dostosować do odpowiedzi klinicznej.

Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 do 2000 mg walpromidu. Pacjenci otrzymujący dawki dobowe przekraczające 45 mg/kg masy ciała powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją. Kontynuacja leczenia epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej powinna być dostosowywana indywidualnie tak, aby pacjent przyjmował najniższą skuteczną dawkę.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność Depamide w leczeniu epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej nie zostały ustalone u pacjentów poniżej 18 lat.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby patrz punkt 4.3. i punkt 4.4.

Depamide - środki ostrożności

Tolerancja leku może być mniejsza u pacjentów w podeszłym wieku i z ciężkimi chorobami organicznymi. Pacjentów tych należy dokładnie monitorować, szczególnie w przypadku podawania dużej dawki walpromidu lub jednoczesnego stosowania walpromidu w dużej dawce i innych leków psychotropowych lub przeciwpadaczkowych.

Walpromid nasila działanie alkoholu. Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku.

Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie leczenia należy wykonywać testy czynności wątroby (patrz punkt 4.3 oraz 4.8). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego czasu protrombinowego, znacznego zmniejszenia stężenia fibrynogenu, czynników krzepnięcia lub zwiększenia stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych podczas leczenia, lek należy odstawić.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Depamide, również przed zabiegiem operacyjnym i w przypadku krwiaków lub samoistnych krwawień (patrz: punkt 4.8) zaleca się wykonanie badań laboratoryjnych (całkowita liczba krwinek i płytek krwi, czas krwawienia i ocena testów krzepnięcia).

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek może dojść do zwiększenia stężenia kwasu walproinowego w surowicy (jednego z głównych metabolitów walpromidu) i do konieczności zmniejszenia dawki leku.

W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano zapalenie trzustki, kończące się niekiedy zgonem. Jeśli wystąpią ostre bóle brzucha lub inne objawy z przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, wymioty i /lub brak apetytu, należy rozważyć możliwość wystąpienia zapalenia trzustki. W razie zwiększenia się aktywności enzymów trzustkowych, leczenie walpromidem należy odstawić i rozpocząć odpowiednie postępowanie.

Walpromidu nie zaleca się pacjentom z niedoborem enzymów cyklu przemian mocznika. Opisywano u tych pacjentów rzadkie przypadki zwiększonego stężenia amoniaku we krwi i wystąpienie śpiączki.

Walpromid w bardzo rzadkich przypadkach może powodować ujawnienie się chorób immunologicznych, dlatego u pacjentów z układowym toczniem rumieniowatym należy rozważyć korzyści z zastosowania leku w stosunku do potencjalnego ryzyka jego szkodliwego działania.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ryzyku zwiększenia masy ciała i przedsięwziąć odpowiednie środki w celu jego minimalizowania (patrz punkt 4.8).

Walproinian nie powinien być stosowany u kobiet z padaczką planujących ciążę, poza przypadkami w których inne leczenie jest nieskuteczne lub nie jest tolerowane. Należy rozważyć korzyści z zastosowania leku w stosunku do ryzyka przed pierwszym przepisaniem leku lub kiedy kobieta leczona walpromidem planuje ciążę. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia.

U pacjentów, u których stosowano leki przeciwpadaczkowe w różnych wskazaniach, odnotowano przypadki myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań leków przeciwpadaczkowych również wskazuje na niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Nie jest znany mechanizm powstawania tego ryzyka, a dostępne dane nie wykluczają możliwości, że zwiększone ryzyko występuje także podczas stosowania walpromidu. W związku z tym należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują oznaki myśli i zachowań samobójczych i w razie konieczności rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy poinformować, że w razie wystąpienia oznak myśli lub zachowań samobójczych należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania walproinianu i karbapenemów.

Depamide - przedawkowanie

Kliniczne objawy ciężkiego przedawkowania to: śpiączka, zmniejszenie napięcia mięśniowego, hiporefleksja (osłabienie odruchów), zwężenie źrenic i zaburzenia oddychania.

Opisywano pojedyncze przypadki zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z obrzękiem mózgu.

Leczenie przedawkowania w warunkach szpitalnych powinno obejmować: płukanie żołądka (w zatruciu ostrym) oraz monitorowanie czynności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. W bardzo ciężkich przypadkach może być przeprowadzona dializa.

Rokowanie po przedawkowaniu leku jest na ogół pomyślne, chociaż zgłaszano przypadki zgonów.

Depamide - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na walpromid, jego metabolity lub którykolwiek ze składników produktu. - Ostre zapalenie wątroby.

- Przewlekłe zapalenie wątroby.

- Ciężkie zapalenie wątroby, zwłaszcza polekowe, przebyte przez pacjenta lub stwierdzone w wywiadzie rodzinnym.

- Porfiria wątrobowa.

- Jednoczesne stosowanie z meflochiną.

Zwykle nie zaleca się jednoczesnego stosowania walpromidu z lamotryginą.

Depamide - działania niepożądane

Podczas leczenia produktem Depamide oraz podczas stosowania walproinianu (głównego aktywnego metabolitu walpromidu) obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne Patrz punkt 4.6.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadkie przypadki – zwłaszcza na początku leczenia może wystąpić niewielkie, izolowane i przemijające zwiększenie aktywności transaminaz we krwi bez innych objawów klinicznych. Zgłaszano przypadki zapalenia wątroby (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia psychiczne i układu nerwowego

Niezbyt często: ataksja

Uspokojenie, zaburzenia pozapiramidowe, które mogą być nieprzemijające, włączając przemijające objawy parkinsonizmu.

Stan splątania, pojedyncze przypadki osłupienia (stupor), czasami powodującego przejściową śpiączkę (encefalopatia), które ustępowały po odstawieniu leku lub zmniejszeniu jego dawki.

Stany te występują najczęściej u pacjentów otrzymujących kilka leków, zwłaszcza fenobarbital, lub po nagłym zwiększeniu dawkowania leku.

Nadmierne uspokojenie, senność, obniżenie napięcia mięśniowego, drżenia mięśni.

Bardzo rzadkie przypadki przemijającego otępienia, związanego z przemijającą atrofią mózgu. Rzadkie przypadki zaburzeń percepcji, ustępujące w kilka tygodni do kilku miesięcy po odstawieniu leku. Bóle głowy.

Badania diagnostyczne

Izolowane i umiarkowane zwiększenie stężenia amoniaku we krwi bez zmian w laboratoryjnych testach czynności wątroby, zwłaszcza u pacjentów otrzymujących kilka leków, co nie wymagało przerwania leczenia. Zgłaszano również przypadki zwiększonego stężenia amoniaku we krwi i objawach neurologicznych, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, bóle żołądka, biegunka często występują u niektórych pacjentów na początku leczenia; przemijają zwykle po kilku dniach bez konieczności przerywania leczenia. Zapalenie trzustki, czasami kończące się zgonem (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Pojedyncze przypadki trombocytopenii, niedokrwistości, leukopenii lub pancytopenii.

Izolowane przypadki zmniejszenia stężenia fibrynogenu i wydłużeniu czasu krwawienia, na ogół bez objawów klinicznych i podczas stosowania dużej dawki leku (walproinian wykazuje hamujący wpływ na drugą fazę agregacji płytek krwi) (patrz punkt 4.6).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Podczas stosowania walpromidu mogą wystąpić reakcje skórne, takie jak wysypka. Bardzo rzadkie przypadki zespołu Lyella, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy.

Może wystąpić przemijające wypadanie włosów.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko obwodowe obrzęki o umiarkowanym nasileniu.

Może wystąpić zwiększenie masy ciała. Pacjentki z zespołem policystycznych jajników są w grupie ryzyka i należy je dokładnie obserwować (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu rozrodczego

Brak miesiączki i nieregularne cykle miesiączkowe.

Niepłodność męska

Zaburzenia naczyniowe Zapalenie naczyń.

Zaburzenia ucha

Osłabienie słuchu, zarówno przemijające jak i nieprzemijające; jakkolwiek związek przyczynowoskutkowy nie został ustalony.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Pojedyncze zgłoszenia przemijającego zespołu Fanconiego podczas leczenia walproinianem; mechanizm powstania tego zaburzenia nie jest znany.

Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje alergiczne.

Depamide - ciąża i karmienie piersią

Produktu nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (tj. w przypadku, gdy inne sposoby leczenia są nieskuteczne lub nie są tolerowane). Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania walpromidu podczas ciąży.

Z uwagi na to, że walpromid w dużej części ulega przekształceniu do walproinianu (wykazującego działanie przeciwdrgawkowe, stosowanego w leczeniu padaczki) należy zachować takie same środki ostrożności podczas stosowania w ciąży, jak w przypadku walproinianu.

Ryzyko związane ze stosowaniem walproinianu podczas ciąży przedstawiono na podstawie doświadczeń u ciężarnych kobiet z padaczką.

Ryzyko związane z padaczką i lekami przeciwpadaczkowymi

Wykazano, że u potomstwa kobiet chorujących na padaczkę i stosujących jakiekolwiek leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, wady rozwojowe występują 2-3 razy częściej niż w populacji ogólnej (około 3%). Zwiększenie liczby dzieci z wadami rozwojowymi obserwowano podczas terapii skojarzonej kilkoma lekami. Najczęściej obserwowanymi wadami rozwojowymi są rozszczep wargi i wady sercowo-naczyniowe.

Bardzo rzadko zgłaszano opóźnienie rozwoju u dzieci matek chorych na padaczkę. Nie można jednak odróżnić, czy jest to spowodowane czynnikami genetycznymi, społecznymi, środowiskowymi, chorobą matki czy leczeniem przeciwpadaczkowym.

Ryzyko związane z walproinianem.

U zwierząt: badania wykazały działanie teratogenne walproinianu u myszy, szczura i królika. U ludzi: zgłaszano zwiększenie częstości występowania mniejszych i większych wad rozwojowych, w tym wad cewy nerwowej, wad twarzoczaszki, kończyn, wad wrodzonych układu sercowonaczyniowego i wad mnogich dotyczących różnych układów ciała. Zgłaszano przypadki występowania autyzmu u dzieci, których matki leczone były walproinianem sodu w czasie ciąży.

Ryzyko dla noworodka

Bardzo rzadko zgłaszano wystąpienie zespołu krwotocznego u noworodków matek, które stosowały walproinian podczas ciąży. Zespół krwotoczny był związany z hipofibrynogenemią; zgłaszano również występowanie afibrynogenemii, która może spowodować zgon. Hipofibrynogenemia jest spowodowana zmniejszeniem aktywności czynników krzepnięcia. Należy jednak różnicować zespół krwotoczny ze zmniejszeniem aktywności czynników witaminy K indukowanym przez fenobarbital i leki indukujące enzymy wątrobowe.

Zgłaszano przypadki hipoglikemii u noworodków, których matki przyjmowały walproinian w czasie trzeciego trymestru ciąży.

W świetle powyższych danych

Jeśli pacjentka planuje zajść w ciążę, należy rozważyć stosowanie walpromidu. U pacjentek z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, które planują ciążę, powinno się rozważyć zaprzestanie leczenia walpromidem.

Stosowanie walproinianu sodu zarówno w monoterapii jak i politerapii jest związane z

występowaniem wad rozwojowych u płodu. Dostępne dane wykazują, że politerapia z zastosowaniem walproinianu sodu jest związana z większym ryzykiem występowania wad niż monoterapia. Jeśli w czasie ciąży nie można zastąpić leczenia walpromidem innym lekiem, zalecana jest monoterapia i podawanie minimalnej skutecznej dawki dobowej.

Należy również rozważyć podanie kobiecie przed zajściem w ciążę kwasu foliowego w odpowiedniej dawce (5 mg na dobę), ponieważ kwas foliowy może minimalizować ryzyko wad cewy nerwowej.

Powinno się rozpocząć prenatalne monitorowanie płodu w specjalistycznym ośrodku, w celu ewentualnego wczesnego rozpoznania wad cewy nerwowej lub innych wad rozwojowych.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią przez matki stosujące lek, ponieważ walproinian (metabolit walpromidu) przenika do mleka i nie można wykluczyć wystąpienia działań ubocznych u noworodka.

Depamide - prowadzenie pojazdów

Kierowcy i operatorzy maszyn powinni być ostrzeżeni o możliwości wystąpienia senności, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków, które również mogą powodować senność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Depamide - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Valpromidum

  Dostępne opakowania
  Depamide

  Depamide

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,3 g
  SANOFI AVENTIS FRANCE
  Powiązane artykuły
  Badania

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne to badania, które oceniają sprawność psychiczną oraz zdolność do wykonywania konkretnej pracy związanej z obsługą maszyn. Przeważnie składają się z kilku części i są obowiązkowe. Co warto o nich wiedzieć? Co to są badania psychotechniczne? Badania...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Depresja i mania

  Powrót pacjenta z oddziału psychiatrycznego do domu (WIDEO)

  Powrót pacjenta z oddziału psychiatrycznego do domu (WIDEO)

  Pacjent chory psychiatrycznie może czuć się wyobcowany po opuszczeniu szpitala Pobyt w szpitalu psychiatrycznym jest trudnym przeżyciem dla każdego pacjenta. Nie zawsze możliwy jest kontakt z rodziną i przyjaciółmi, taka osoba musi dostosować się do...

  Leczenie bezsenności

  Wpływ leków nasennych za zdrowie

  Badacze z Laval University School of Psychology w Quebecu zbadali wpływ tabletek nasennych na zdrowie osób ich przyjmujących. Okazało się, że środki nasenne o około 36% zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci. Badanie działania leków nasennych Naukowcy...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty a alkohol

  Antydepresanty i alkohol - czy można je łączyć? Większość osób zażywających długotrwale takie leki psychotropowe zastanawiało się nad tym chociaż raz. Spożycie alkoholu etylowego w niewielkiej ilości przy stosowanej farmakologicznej terapii antydepresyjnej...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd to lek z rodziny przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. Stosuje się go głównie w leczeniu schizofrenii. Jest to lek przepisywany wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek, kapsułek oraz syropu. Lek stosuje się w przypadku wystąpienia...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Terapia depresji (WIDEO)

  Terapia depresji (WIDEO)

  Leczenie depresji Depresja to nie tylko "chandra", która przytrafia się każdemu od czasu do czasu. To poważna choroba. Ze względu na występujące u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym stosowanym u osób dorosłych. Posiada w swoim składzie silny inhibitor znajdujący się neuronach mózgowych. ParoGen - właściwości Preparat ParoGen stosuje się w leczeniu epizodu dużej depresji przy...