Coxtral

Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,1 g
Ilość
6 tabl. (blister)
Typ
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Coxtral - ulotka preparatu

Coxtral - opis

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2).

Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (patrz punkt 4.2).

Pierwotne bolesne miesiączkowanie.

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka poszczególnych pacjentów (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia dolegliwości i objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Coxtral - skład

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 100 mg nimesulidu (Nimesulidum).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Coxtral - dawkowanie

Nimesulid należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu.

Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna opierać się na klinicznej ocenie ogólnego ryzyka poszczególnych pacjentów (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przyjmowanie najmniejszej skutecznej dawki leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia dolegliwości i objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni.

Coxtral powinien być stosowany możliwie najkrócej jak to tylko jest możliwe, w danej sytuacji klinicznej.

Dorośli:

100 mg dwa razy na dobę po posiłku.

Pacjenci w podeszłym wieku:

nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci (< 12 lat):

nimesulid jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz też punkt 4.3).

Młodzież (od 12 do 18 lat):

z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej.

Zaburzenie czynności nerek: z uwagi na właściwości farmakokinetyczne leku, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny 30-80 ml/min). Natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania nimesulidu (patrz punkt 4.3 i 5.2).

Zaburzenie czynnościwątroby: niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania nimesulidu (patrz punkt 5.2).

Przyjmowanie produktu leczniczego u w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Coxtral - środki ostrożności

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg, nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi produktami z grupy NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2.

Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Należy przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku stwierdzenia braku korzyści wynikających z leczenia.

Wpływ na wątrobę:

Rzadko, podczas stosowania nimesulidu odnotowano przypadki wystąpienia ciężkich reakcji dotyczących wątroby, w tym również niezwykle rzadkie przypadki prowadzące do zgonu (patrz również punkt 4.8). U pacjentów, u których podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy mogące świadczyć o uszkodzeniu wątroby (np. jadłowstręt, nudności, wymioty, bóle brzucha, uczucie zmęczenia, ciemne zabarwienie moczu) lub, u których badania wykażą nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby, należy przerwać leczenie. U tych pacjentów nie należy ponownie stosować nimesulidu. Uszkodzenie wątroby, w większości przypadków odwracalne, odnotowano nawet podczas krótkotrwałego stosowania produktu leczniczego.

Podczas leczenia nimesulidem należy zalecić pacjentom powstrzymanie się od stosowania innych leków przeciwbólowych. Jednoczesne stosowanie różnych leków z grupy NLPZ nie jest zalecane.

Jeżeli podczas leczenia nimesulidem wystąpią objawy grypopodobne i (lub) gorączka, produkt należy odstawić.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacje:

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego, które mogą zakończyć się śmiercią, raportowane są w przypadku wszystkich NLPZ, mogą wystąpić w każdym momencie leczenia z lub bez objawów ostrzegawczych lub zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki leku z grupy NLPZ, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy prowadzić stosując najmniejszą możliwą dawkę terapeutyczną.

U pacjentów, u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, jak również u pacjentów długotrwale leczonych lekami przeciwpłytkowymi takimi, jak kwas acetylosalicylowy lub inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.5) należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków osłonowych takich, jak mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej.

Pacjenci, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie niepokojące objawy dotyczące przewodu pokarmowego (głównie krwawienie), w szczególności na początku leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie, jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku, gdy u pacjentów otrzymujących nimesulid wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego, produkt należy odstawić.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leków z grupy NLPZ u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie (zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ istniejąca choroba może ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 – działania niepożądane).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub serca, gdyż stosowanie nimesulidu może spowodować pogorszenie czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek należy przerwać stosowanie produktu leczniczego (patrz również punkt 4.5).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nimesulidu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub naczyń mózgu powinni być leczeni nimesulidem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, bardzo rzadko raportowano u pacjentów leczonych lekami z grupy NLPZ (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia opisanych reakcji wydaje się być największe na początku leczenia, w większości przypadków objawy występowały w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Produkt leczniczy Coxtral, tabletki 100 mg należy odstawić w przypadku wystąpienia wysypki skórnej, zmian chorobowych dotyczących błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Pacjenci w podeszłym wieku są szczególnie podatni na wystąpienie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leków z grupy NLPZ, szczególnie na krwawienie i perforację w obrębie żołądka i jelit, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.2). Pacjenci w podeszłym wieku są również szczególnie podatni na wystąpienie niewydolności nerek, serca i wątroby. Z tego względu zalecana jest obserwacja kliniczna pacjentów z tej grupy wiekowej.

Nimesulid może zaburzać czynność płytek krwi, z tego względu należy zachować ostrożność podczas podawania go pacjentom ze skazą krwotoczną (patrz również punkt 4.3). Należy jednak pamiętać, że nimesulid nie zastępuje kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce chorób układu krążenia.

Stosowanie nimesulidu może prowadzić do zaburzeń płodności u kobiet, z tego względu nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę. W przypadku kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub diagnozowanych z powodu niepłodności, należy rozważyć przerwanie leczenia nimesulidem (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy Coxtral zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Coxtral - przedawkowanie

4.9 Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle ograniczone do śpiączki, senności, nudności, wymiotów oraz bólu w nadbrzuszu i na ogół przemijają po zastosowaniu leczenia podtrzymującego. Może wystąpić krwawienie z żołądka i jelit. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zahamowanie czynności oddechowej lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu dawek terapeutycznych NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania.

Pacjenci powinni być poddani leczeniu objawowemu i podtrzymującemu po przedawkowaniu leków z grupy NLPZ. Nie ma swoistej odtrutki. Nie ma dostępnych informacji dotyczących możliwości usuwania nimesulidu hemodializą, ale na podstawie dużego stopnia wiązania produktu leczniczego z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializy w leczeniu przedawkowania wydaje się być raczej wątpliwa. W ciągu 4 godzin od spożycia produktu leczniczego z wystąpieniem objawów lub po przyjęciu dużych dawek produktu leczniczego zalecane jest wywołanie wymiotów i (lub) podanie węgla aktywowanego (60 g do l00 g pacjentom dorosłym) i (lub) stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania produktu leczniczego z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

Coxtral - przeciwwskazania

4.3 Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.
Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Reakcje hepatotoksyczne wywołane podaniem nimesulidu, w wywiadzie.

Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę.

Uzależnienie od alkoholu, leków lub substancji odurzających.

Czynna lub nawracająca, w wywiadzie, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie lub perforacja związane ze stosowanym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Krwawienie do ośrodkowego układu nerwowego oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem.

Ciężkie zaburzenia krzepnięcia.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Zaburzenie czynności wątroby.

Pacjenci z gorączką i (lub) objawami grypopodobnymi.

Dzieci poniżej 12 lat.

Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią (patrz punkt 4.6 i 5.3).

Coxtral - działania niepożądane

4.8 Działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane odnotowane podczas kontrolowanych badań klinicznych (około 7 800 pacjentów) oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do sprzedaży. Działania niepożądane sklasyfikowano wg częstości występowania:

bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko

niedokrwistość*, eozynofilia*

bardzo rzadko

trombocytopenia, pancytopenia, plamica

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko

nadwrażliwość*

bardzo rzadko

anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

rzadko

hiperkaliemia*

Zaburzenia psychiczne

rzadko

lęk*, niepokój*, koszmary senne*

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

zawroty głowy*

bardzo rzadko

ból głowy, senność, encefalopatia (zespół Reye’a)

Zaburzenia oka

rzadko

niewyraźne widzenie*

bardzo rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

bardzo rzadko

zawroty głowy

Zaburzenia serca

rzadko

tachykardia*

Zaburzenia naczyń

niezbyt często

nadciśnienie tętnicze *

rzadko

krwawienia*, zmiany ciśnienia tętniczego*, uderzenia gorąca*

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

duszność*

bardzo rzadko

astma, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

często

biegunka*, nudności*, wymioty*

niezbyt często

zaparcia*, wzdęcia*, zapalenie błony śluzowej żołądka*

bardzo rzadko

ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, smoliste stolce, krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa dwunastnicy i perforacja, choroba wrzodowa żołądka i perforacja, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

bardzo rzadko

zapalenie wątroby, piorunujące zapalenie wątroby (w tym przypadki śmiertelne), żółtaczka, cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

świąd*, wysypka*, zwiększona potliwość*

rzadko

rumień*, zapalenie skóry*

bardzo rzadko

pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia nerek i układu moczowego

rzadko

bolesne oddawanie moczu*, krwiomocz*, zatrzymanie moczu*

bardzo rzadko

niewydolność nerek, skąpomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

obrzęki*

rzadko

złe samopoczucie*, osłabienie*

bardzo rzadko

obniżenie temperatury ciała

Badania

często

zwiększona aktywność enzymów wątrobowych*

*częstość podana w oparciu o badania kliniczne

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą żołądka i jelit. Mogą wystąpić: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacje lub krwawienia z żołądka i jelit, czasami śmiertelne, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu produktu leczniczego odnotowano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego, choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4 – specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Rzadziej obserwowano zapalenie błony śluzowej żołądka. W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar) (patrz punkt 4.4).

Coxtral - ciąża i karmienie piersią

4.6 Ciąża i laktacja

Stosowanie nimesulidu jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Podobnie jak inne NLPZ nimesulid nie jest zalecany u kobiet planujących ciążę (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, o znanym działaniu hamującym syntezę prostaglandyn, nimesulid może powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego (ductus arteriosus), nadciśnienie płucne, skąpomocz, małowodzie i zwiększone ryzyko krwawień, atonię macicy oraz obrzęki obwodowe. Odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności nerek u dzieci urodzonych przez kobiety stosujące nimesulid w późnym okresie ciąży.

Badania przeprowadzone na królikach wykazały występowanie nietypowego wpływu toksycznego na reprodukcję (patrz punkt 5.3), brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktów leczniczych zawierających nimesulid u kobiet w ciąży. Z tego względu potencjalne zagrożenia u ludzi pozostają nieznane i nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Laktacja:

Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesulid jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3 i 5.3).

Coxtral - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu nimesulidu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak pacjenci, u których podczas stosowania nimesulidu występują zawroty głowy lub senność powinni unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Coxtral - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nimesulidum

  Dostępne opakowania
  Coxtral

  Coxtral

  tabletki - 6 tabl. (blister) - 0,1 g
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  Ważne tematy

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Organizm kobiety funkcjonuje między innymi w oparciu o cykl miesiączkowy. Nawet, jeśli kobieta nie prowadzi kalendarza menstruacyjnego, jest w stanie przewidzieć, kiedy nadejdą te dni. Objawy miesiączki związane są z wahaniami stężenia hormonów. O pierwszych...

  Ważne tematy

  Temat Miesiąca - Nie tracę czasu na PMS

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) nie jest kobiecym wymysłem. Okazuje się, że bardzo duża część pań skarży się na symptomy, które pojawiają się nawet na ok. 10 dni przed pierwszym dniem miesiączki i które bardzo utrudniają im codzienne funkcjonowanie....

  Bolesne miesiączkowanie

  Metody na bóle menstruacyjne

  Metody na bóle menstruacyjne

  Menstruacja, dni płodne, owulacja to nierozłączne elementy życia każdej kobiety. Niestety nie zawsze należą do przyjemnych. Wahania nastroju, „wilczy" apetyt to niechybne znaki, że zbliża się okres, a wraz z nim, niestety, bóle menstruacyjne. Bolesna...

  Badania

  Przebieg badania ginekologicznego

  Wizyta u lekarza ginekologa, a szczególnie badanie narządu rodnego, budzi obawę wśród kobiet, dlatego, że dotyczy najbardziej intymnej części ciała. Lekarz ginekolog powinien dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować lęk i stres pacjentki. Najważniejszą...

  Bolesne miesiączkowanie

  Bolesne miesiączki - przyczyny, objawy, leczenie, endometrioza, pcos

  Bolesne miesiączki - przyczyny, objawy, leczenie, endometrioza, pcos

  Bolesne miesiączki - tak powszechnie określa się silne bóle kurczowe okolicy krzyżowej oraz podbrzusza, występujące u kobiet podczas menstruacji. Bóle dają o sobie znać z reguły tuż przed okresem i na jego początku. Jest to stosunkowo częsta przypadłość...

  Zespół napięcia przedmiesiączkowego – przyczyny, objawy, leczenie

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  PMS - objawy, leczenie, jak sobie radzić, czy PMS to choroba?

  Co to jest PMS? Ten tajemniczy skrót wywodzi się z angielskiego Premenstrual Syndrome, które tłumaczymy jako zespół napięcia przedmiesiączkowego. To około 300 objawów, które mogą pojawić się na kilkanaście lub kilka dni przed miesiączką. U każdej kobiety...

  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Działanie mózgu u kobiet zmienia się wraz z wahaniem poziomu hormonów

  Mimo że już od jakieś czasu wiadomo, że struktura mózgu nawet w dorosłości nie jest niezmienna, ostatnio badacze dokonali niezwykłego odkrycia. Naukowcy z Instytutu Nauk Kognitywnych i Neuronauk im. Maxa Plancka zauważyli, że mózg jest nie tylko w stanie...

  Ważny Temat - Zapewnij sobie komfort w "te dni"

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Castagnus - skuteczna broń w walce z PMS

  Miesiączka, choć jest stanem zupełnie naturalnym, przez wiele pań postrzegana jest jako "zło konieczne". Uciążliwe mogą być nie tylko same krwawienia, ale także następujące w trakcie cyklu zmiany stężeń hormonów, które z kolei mogą wpływać zarówno na...