Cirrus Duo (Cirrus)

Cirrus Duo (Cirrus)
Cirrus Duo (Cirrus)
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
5mg+0,12g
Ilość
6 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: VEDIM SP.Z O.O.

Cirrus Duo (Cirrus) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Amoksiklav po zabiegu przegrody nosowej

witam, jest po zabiegu przegrody nosowej. dostałem antybiotyk amoksiklav, krople sulfarinol i tabletki cirrus duo. Kieruje pytanie do laryngologów czy suche zalegające w nosie skrzepy krwi należy usunąc w szpitalu czy kupic jakis preparat do zmiękczania ich? Dodam iż dzisiaj jeszcze płukam nos Marimer'em. Dziękuje za...

Odpowiada Dr n. med. Krzysztof Jach Dr n. med. Krzysztof Jach i 1 inny specjalista

Wpływ Avamys i Cirrus na działanie tabletek antykoncepcyjnych

Dzień dobry, obecnie stosuje tabletki antykoncepcyjne Microgynon 21. Od kilku dni mam problemy z zatokami i dzisiaj przepisano mi Avamys i Cirrus, czy któryś z tych leków ma wpływ na działanie tabletek antykoncepcyjnych? Lub przy stosowaniu Avamys - rano a cirrus i tabletki antykoncepcyjne wieczorem mogą pojawić się skutki uboczne?

POKAŻ WIĘCEJ

Cirrus Duo (Cirrus) - ulotka preparatu

Cirrus Duo (Cirrus) - opis

Cirrus jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar) oraz świąd nosa i spojówek. Cirrus jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny dichlorowodorku, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny chlorowodorku.

Cirrus Duo (Cirrus) - skład

Każda tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku (Cetirizini dihydrochloridum) w postaci o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku (Pseudoephedrini hydrochloridum) w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 43,23 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cirrus Duo (Cirrus) - dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej

Jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami.

Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni. Po zmniejszeniu nasilenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, można kontynuować leczenie samą cetyryzyną, jeśli to konieczne.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy żuć ani kruszyć.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę do jednej tabletki na dobę.

Cirrus Duo (Cirrus) - środki ostrożności

Ze względu na zawartość pseudoefedryny należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Cirrus u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym wieku.

Należy także zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów przyjmujących:

- leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące, jak np. amfetamina i jej pochodne (nasilenie działania na układ krążenia),

- trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,

- leki przeciwnadciśnieniowe (osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego),

- alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego (nasilenie działania hamującego czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz pogorszenie sprawności),

- glikozydy naparstnicy (ryzyko zaburzeń rytmu serca),

- a także należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których przeciwwskazane jest stosowanie leków cholinolitycznych, np. z rozrostem gruczołu krokowego lub utrudnionym opróżnianiem pęcherza moczowego.

Szczególną ostrożność należy także zachować u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego mózgu, ponieważ jednoczesne stosowanie produktów naczyniozwężających, takich jak bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina lub jakikolwiek inny produkt o działaniu zmniejszającym przekrwienie, stosowany w celu udrożnienia nosa i podawany drogą doustną lub donosową (fenylpropanolamina, fenylefryna, efedryna), może zwiększyć ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia tętniczego.

W związku z naczyniozwężającym działaniem pseudoefedryny zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów z ryzykiem występowania stanów nadkrzepliwości, na przykład w przebiegu chorób zapalnych jelit.

Zachowanie ostrożności jest wymagane u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ponieważ zarówno NLPZ, jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze.

Stwierdzano przypadki nadużywania pseudoefedryny, podobnie jak w przypadku innych substancji działających pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Cirrus Duo (Cirrus) - przedawkowanie

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) lub z objawami mogącymi wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne. Produkty sympatykomimetyczne w dużych dawkach mogą powodować psychozę toksyczną z urojeniami i omamami. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, drgawki, śpiączka i niewydolność oddechowa. Objawy te mogą doprowadzić do zgonu.

Objawy ostrego przedawkowania produktu leczniczego Cirrus to: biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenicy, zatrzymanie moczu, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, objawy hamowania OUN (uspokojenie, bezdech, utrata przytomności, sinica i zapaść sercowo-naczyniowa) lub objawy pobudzenia OUN (bezsenność, omamy, drżenie, drgawki), które mogą prowadzić do zgonu.

Leczenie objawowe i podtrzymujące powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych. Należy wziąć pod uwagę inne równocześnie przyjmowane produkty lecznicze. Należy wywołać wymioty, jeżeli nie wystąpią samoistnie. Zaleca się wykonanie płukania żołądka. Nie jest znane antidotum. Nie należy podawać amin sympatykomimetycznych. W przypadku wysokiego ciśnienia tętniczego i tachykardii należy stosować leki blokujące receptory α–adrenergiczne i (lub) leki blokujące receptory β-adrenergiczne. Jeśli wystąpią drgawki, należy podać dożylnie diazepam (doodbytniczo u dzieci).

Hemodializa w niewielkim stopniu usuwa cetyryzynę i pseudoefedrynę z organizmu.

Cirrus Duo (Cirrus) - przeciwwskazania

Cirrus jest przeciwwskazany u pacjentów z:

- nadwrażliwością na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

- ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub ciężką postacią choroby niedokrwiennej serca,

- ciężką niewydolnością nerek,

- niewyrównaną nadczynnością tarczycy,

- ciężkimi zaburzeniami rytmu serca,

- guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy,

- jaskrą lub zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym,

- zatrzymaniem moczu,

- udarem mózgu w wywiadzie,

- grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Cirrus jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie:

- dihydroergotaminę,

- inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), a także w ciągu dwóch tygodni po przerwaniu leczenia takimi produktami.

Nie należy stosować produktu leczniczego Cirrus u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

Cirrus Duo (Cirrus) - działania niepożądane

Badania kliniczne

W kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane, występujące u więcej niż 1% pacjentów przyjmujących cetyryzynę w skojarzeniu z pseudoefedryną, nie różniły się od tych obserwowanych u pacjentów przyjmujących jedynie cetyryzynę lub pseudoefedrynę.

Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu leku do obrotu

Objawy niepożądane wywoływane przez cetyryzynę są związane głównie z hamującym lub paradoksalnie, pobudzającym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, działaniem przeciwcholinergicznym i reakcjami nadwrażliwości (włączając wstrząs anafilaktyczny), podczas gdy objawy niepożądane wywoływane przez pseudoefedrynę są najprawdopodobniej związane z pobudzającym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy i zaburzeniami czynności układu sercowo-naczyniowego. Opisywano pojedyncze przypadki udaru mózgu i niedokrwiennego zapalenia okrężnicy związane ze stosowaniem pseudoefedryny.

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a ich częstość oszacowano na podstawie danych uzyskanych w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicz-nego

   

reakcje nadwrażliwości

   

Zaburzenia psychiczne

nerwowość, bezsenność

niepokój, pobudzenie

omamy

zaburzenia psychotyczne

 

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego), zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), bóle głowy, senność

 

drgawki, drżenie

zaburzenia smaku, incydenty mózgowo -naczyniowe (udar mózgu)

 

Zaburzenia oka

       

zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenicy, ból oka, zaburzenia widzenia, światłowstręt

Zaburzenia serca

tachykardia

 

zaburzenia rytmu serca

   

Zaburzenia naczyniowe

   

bladość, nadciśnienie tętnicze

zapaść krążeniowa

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

       

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

 

wymioty

niedokrwienne zapalenie okrężnicy

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-glutamylotransfe-razy, zwiększenie stężenia bilirubiny)

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka

wysypka polekowa, obrzęk naczynio-ruchowy

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

dyzuria (bolesne lub utrudnione oddawanie moczu)

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia

       
Cirrus Duo (Cirrus) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Cirrus u kobiet w ciąży. Stosowanie pseudoefedryny w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się ze zwiększeniem częstości wrodzonego wytrzewienia (wada rozwojowa powłok jamy brzusznej z przemieszczenie jelit na zewnątrz jamy brzusznej).

Ze względu na naczyniozwężające działanie pseudoefedryny nie należy jej stosować w trzecim trymestrze ciąży, ponieważ może to wywoływać zmniejszenie przepływu w krążeniu maciczno-łożyskowym. Dane otrzymane z ograniczonej liczby zastosowań cetyryzyny w okresie ciąży nie wskazują na niepożądane działanie cetyryzyny na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu i noworodka. Brak wystarczających danych z badań na zwierzętach dotyczących wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Nie należy stosować produktu Cirrus w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Cetyryzyna i pseudoefedryna przenikają do mleka matki. Dlatego produktu Cirrus nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Cirrus Duo (Cirrus) - prowadzenie pojazdów

Obiektywne badania wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i sprawność psychofizyczną nie wykazały, aby cetyryzyna w zalecanych dawkach miała istotny klinicznie wpływ na oceniane parametry.

Należy jednak zaznaczyć, że występują różnice osobnicze w reakcji na produkty lecznicze: u niektórych osób biorących udział w badaniach klinicznych występowała senność. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Jednak nie odnotowano ani nie oczekuje się negatywnego wpływu pseudoefedryny. Jednakże pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący potencjalnie niebezpieczne urządzenia powinni zachować ostrożność i nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, jeśli odczuwają senność lub zawroty głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cetirizinum, Pseudoephedrinum

  Dostępne opakowania
  Cirrus Duo (Cirrus)

  Cirrus Duo (Cirrus)

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 6 tabl. - 5mg+0,12g
  VEDIM SP.Z O.O.
  Cirrus Duo (Cirrus)

  Cirrus Duo (Cirrus)

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 14 tabl. - 5mg+0,12g
  VEDIM SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików. Jakie rośliny uczulają? Jak walczyć z alergią?

  Co pyli w kwietniu? Poradnik dla alergika (WIDEO)

  Co pyli w kwietniu? Poradnik dla alergika (WIDEO)

  Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia. Wiedzą o tym doskonale alergicy, którzy już od połowy marca borykają się z reakcjami alergicznymi na pylące drzewa. Na jakie pyłki muszą zwrócić szczególną uwagę w kwietniu? Obejrzyj WIDEO i dowiedz...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików. Jakie rośliny uczulają? Jak walczyć z alergią?

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Marzec - najgorszy miesiąc dla alergików

  Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych na początku wiosny są: olcha, cis, topola i wierzba. Pyłki tych drzew zaczynają pylić w marcu na ogromną skalę, skutecznie uprzykrzając życie alergikom. Katar sienny i zapalenie spojówek wywoła w marcu także...

  Leki i suplementy

  Clatra - opis, stosowanie, przeciwskazania i środki ostrożności,

  Clatra - opis, stosowanie, przeciwskazania i środki ostrożności,

  Substancją czynną leku Clatra jest bilastyna, która jest antagonistą obwodowych receptorów H1. Dzięki czemu preparat Clatra wykazuje działanie przeciwhistaminowe. Wskazaniami do zastosowania leku Clatra są zazwyczaj wszelkiego rodzaju reakcje alergiczne...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Coraz więcej osób skarży się na problemy z alergiami. Zdaniem naukowców winę za to ponosi globalne ocieplenie. Jak to możliwe? Globalne ocieplenie - wpływ na alergie sezonowe Jordan Kanygin z Aerobiology Research Laboratories ostrzega, że alergie sezonowe,...

  Newsy - zdrowie

  Mieszanka probiotyków może zmniejszyć objawy alergii

  Mieszanka probiotyków może zmniejszyć objawy alergii

  Wkrótce zaczyna się sezon alergii, a wraz z nim uciążliwego kataru siennego i łzawienia oczu. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Floryda znaleźli sposób, aby złagodzić te nieprzyjemne dolegliwości - wystarczy zastosować kombinację probiotyków. Chociaż...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Jaki wpływ na odporność ma higiena nosa?

  Higiena nosa powinna stać się nawykiem tak samo jak mycie zębów. Właściwe oczyszczanie jam nosowych ma bowiem niebagatelne znaczenie dla zdrowia. Każdy wie, że dzięki nosowi oddychamy i czujemy zapachy, lecz nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nos chroni...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Rupafin - skład, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania

  Rupafin - skład, dawkowanie, wskazania i przeciwwskazania

  Rupafin jest lekiem przeciwhistaminowym, zażywanym w celu łagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz alergicznej wysypki skórnej. Sprzedawany jest w postaci syropu oraz tabletek. Wydawany jest wyłącznie na receptę. Co warto wiedzieć? Co...