Ceftazidim MIP Pharma

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji
Dawka
1 g
Ilość
5 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MIP PHARMA GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ceftazidim MIP Pharma - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ceftazidim MIP Pharma - opis

Ceftazidim MIP Pharma jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i u dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia).

-Szpitalne zapalenia płuc.

-Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą. - Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

-Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.

-Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

-Powikłane zakażenia dróg moczowych.

-Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

-Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej.

-Zakażenia kości i stawów.

-Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, której związek z którymkolwiek z wymienionych wyżej zakażeń jest stwierdzony lub prawdopodobny.

Ceftazydym można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym.

Ceftazydym można stosować w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP, ang. trans-urethral resection of the prostate).

Wybierając ceftazydym należy wziąć pod uwagę spektrum jego działania przeciwbakteryjnego, obejmujące głównie tlenowe bakterie Gram-ujemne (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ceftazydym należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy tylko rodzaj bakterii wywołujących zakażenie mógłby wykraczać poza zakres działania ceftazydymu.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Ceftazidim MIP Pharma - skład

Ceftazidim MIP Pharma, 1 g: 1 fiolka zawiera 1 g ceftazydymu( Ceftazidimum ) w postaci ceftazydymu pięciowodnego.

Ceftazidim MIP Pharma, 2 g: 1 fiolka zawiera 2 g ceftazydymu ( Ceftazidimum ) w postaci ceftazydymu pięciowodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu

Ceftazidim MIP Pharma, 1 g: sodu węglan w ilości odpowiadającej około 52 mg sodu w fiolce.

Ceftazidim MIP Pharma, 2 g: sodu węglan w ilości odpowiadającej około 104 mg sodu w fiolce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ceftazidim MIP Pharma - dawkowanie

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Podawanie przerywane

Zakażenie

Podawana dawka

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

100 do 150 mg/kg mc./dobę co 8 godzin do 9 g na dobę 1

Gorączka neutropeniczna

2 g co 8 godzin

Szpitalne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

1 g do 2 g co 8 godzin

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Powikłane zakażenia dróg moczowych

1 g do 2 g co 8 lub 12 godzin

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP)

1 g podczas wprowadzenia do znieczulenia, i druga dawka podczas wyjmowania cewnika

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

1 g do 2 g co 8 godzin

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Ciągła infuzja

Zakażenie

Podawana dawka

Gorączka neutropeniczna

Wysycająca dawka 2 g , a następnie ciągła infuzja 4 do 6 g w ciągu każdych 24 godzin 1

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

1 U dorosłych z prawidłową czynnością nerek stosowano 9 g/dobę bez wystąpienia działań niepożądanych. *Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.

Tabela 2. Dzieci o masie ciała < 40 kg

Niemowlęta w wieku > 2 miesięcy i dzieci < 40 kg

Zakażenie

Dawka zazwyczaj stosowana

 

Podawanie przerywane

 
 

Powikłane zakażenia dróg moczowych

100 do 150 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych,

 

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

nie więcej niż 6 g/dobę

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Neutropenia u dzieci

150 mg/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej

niż 6 g/dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

100 do 150 mg/kg m.c./dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g/dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z

dializą u pacjentów poddawanych

CAPD

Ciągła infuzja

 

Gorączka neutropeniczna

Dawka nasycająca 60 do

100 mg/kg mc. a następnie ciągła infuzja 100 do 200 mg/kg mc./dobę, nie więcej niż 6 g/dobę

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Zapalenie otrzewnej związane z

dializą u pacjentów poddawanych

CAPD

Noworodki i niemowlęta w wieku

≤2 miesięcy

Zakażenie

Dawka zazwyczaj stosowana

Podawanie przerywane

 

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach 1

1 U noworodków w wieku 0-2 miesięcy, okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy-do czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych. 

*Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1. 

Ceftazidim MIP Pharma podawanego w ciągłej infuzji noworodkom i niemowlętom w wieku ≤2 miesięcy nie zostały ustalone.

Osoby w podeszłym wieku

Z powodu związanego z wiekiem zmniejszonego klirensu ceftazydymu u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów w wieku powyżej 80 lat nie należy zazwyczaj podawać więcej niż 3 g na dobę.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa i skuteczności.

Zaburzenia czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę (patrz także punkt 4.4).

Należy podać początkową dawkę wysycającą 1 g ceftazydymu. Dawki podtrzymujące należy ustalić na podstawie klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące produktu Ceftazidim MIP Pharma w niewydolności nerek –krótkotrwała infuzja

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy

[μmol/l] (mg/dl)

Zalecana dawka jednorazowa ceftazydym [g]

Przerwa między dawkami [w godzinach]

50–31

150–200 (1,7–2,3)

1,0

12

30–16

200–350 (2,3–4,0)

1,0

24

15–6

350–500 (4,0–5,6)

0,5

24

< 5

> 500 (> 5,6)

0,5

48

U pacjentów z niewydolnością nerek i z ciężkimi zakażeniami, należy zwiększyć pojedynczą dawkę leku o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania.

U dzieci klirens kreatyniny należy obliczać z uwzględnieniem powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]**

Stężenie kreatyniny w surowicy*

[µmol/l] (mg/dl)

Zalecana dawka jednorazowa

[mg/kg mc.]

Przerwa między dawkami

[w godzinach]

50–31

150–200 (1,7–2,3)

25

12

30–16

200–350 (2,3–4,0)

25

24

15–6

350–500 (4,0–5,6)

12,5

24

< 5

> 500 (> 5,6)

12,5

48

*Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które mogą nie wskazywać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek.

**Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony.

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące produktu Ceftazidim MIP Pharma w zaburzeniach czynności nerek– ciągła infuzja

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy [µmol/l] (mg/dl)

Częstość dawkowania [w godzinach]

50–31

150–200 (1,7–2,3)

Dawka nasycająca 2 g, a następnie 1 g do 3 g na 24 godziny

30–16

200–350 (2,3–4,0)

Dawka nasycająca 2 g, a następnie

   

1 g na 24 godziny

≤15

> 350 (> 4,0)

Nieokreślona

Należy zachować staranność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dzieci o masie < 40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Ceftazidim MIP Pharma podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała < 40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Hemodializa

Okres półtrwania ceftazydymu w surowicy podczas hemodializy wynosi od 3 do 5 godzin.

Po zakończeniu każdej hemodializy zaleca się podanie dawki podtrzymującej ceftazydymu według tabel poniżej.

Dializa otrzewnowa

Ceftazydym można stosować w dializach otrzewnowych i w ciągłych ambulatoryjnych dializach otrzewnowych (CAPD).

Oprócz podawania ceftazydymu dożylnie można go podawać również w płynie dializacyjnym (zwykle 125 do 250 mg na 2 litry płynu do dializy).

Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie lub wysoko przepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii: 1 g na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych nisko przepływowej hemofiltracji dawkowanie jest takie, jak zalecane w zaburzeniach czynności nerek.

U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie należy podawać dawki zgodnie zaleceniami zamieszczonymi w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zalecane dawki w ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji

Resztkowa

czynność nerek

(klirens kreatyniny w ml/min)

Dawka podtrzymująca [mg] w zależności od szybkości ultrafiltracji [ml/min] 1

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

Tabela 6. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy

Resztkowa czynność nerek

(klirens kreatyniny w ml/min)

Dawka podtrzymująca [mg] w zależności od szybkości wprowadzanego dializatu 1

1,0 litr/godzinę

2,0 litry/godzinę

Szybkość ultrafiltracji [litry/godzinę]

Szybkość ultrafiltracji [litry/godzinę]

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

Sposób podawania

Ceftazidim MIP Pharma należy podawać dożylnie we wstrzyknięciach albo w infuzjach lub głęboko domięśniowo. Zalecanymi miejscami podania domięśniowego są: górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczna część uda. Roztwory produktu leczniczego Ceftazidim MIP Pharma można podawać bezpośrednio do żyły lub do zestawu do infuzji, jeżeli pacjent otrzymuje płyny dożylnie.

Podstawową zalecaną drogą podania jest wstrzyknięcie dożylne lub infuzja dożylna. Podanie domięśniowe należy rozważać jedynie, gdy dożylne podanie nie jest możliwe lub jest mniej właściwe dla pacjenta.

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, miejsca i rodzaju zakażenia oraz od wieku i czynności nerek pacjenta.

Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania, patrz punkt 6.6.

Ceftazidim MIP Pharma - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, notowano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości, sporadycznie śmiertelnych. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, konieczne jest natychmiastowe zakończenie leczenia ceftazydymem i wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego.

Przed wdrożeniem leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący nadwrażliwości na ceftazydym, na inne cefalosporyny lub na inny rodzaj leków beta-laktamowych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania ceftazydymu pacjentom, u których wystąpiły reakcje alergiczne na inne beta-laktamy.

Ceftazydym ma ograniczone spektrum działania przeciwbakteryjnego. Nie jest przydatny do stosowania jako jedyny lek w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, chyba że wcześniej określono patogen i wiadomo, że jest on wrażliwy lub że podejrzewa się, że najbardziej prawdopodobne bakterie będą reagować na leczenie ceftazydymem. Dotyczy to szczególnie ustalania sposobu leczenia pacjentów z bakteriemią, a także leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń kości i stawów. Ponadto ceftazydym jest wrażliwy na hydrolizę przez niektóre z beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum

(ESBL). Dlatego też wybierając ceftazydym do leczenia, należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące częstości występowania bakterii wytwarzających ESBL.

Podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym ceftazydymu, opisywano występowanie związanego z antybiotykiem zapalenia jelita oraz rzekomobłoniastego zapalenia jelit, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania ceftazydymu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftazydymem i zastosowanie leczenia przeciw Clostridium difficile . Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Stosowanie dużych dawek cefalosporyn jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi, takimi jak antybiotyki aminoglikozydowe lub silnie działające leki moczopędne (np. furosemid), może niekorzystnie wpływać na czynność nerek.

Ceftazydym jest wydalany przez nerki, dlatego też jego dawkę należy zmniejszyć proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność należy ściśle monitorować u pacjentów z niewydolnością nerek. Donoszono o występowaniu objawów neurologicznych u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono dawki (patrz punkty 4.2, 4.7 i 4.8).

Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów

(np. enterokoki, grzyby) i może być konieczne przerwanie kuracji i podjęcie stosownych działań. Istotne jest powtarzanie oceny stanu klinicznego pacjenta.

Ceftazydym nie wpływa na wynik testów enzymatycznych wykrywających cukier w moczu, ale mogą wystąpić niewielkie zmiany (fałszywie dodatnie) wyników testów z zastosowaniem metod opartych na redukcji miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest).

Ceftazydym nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę.

U około 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

Ważne informacje dotyczące jednego ze składników Ceftazidim MIP Pharma Ceftazidim MIP Pharma, 1 g, zawiera około 52 mg sodu w jednej fiolce.

Ceftazidim MIP Pharma, 2 g, zawiera około 104 mg sodu w jednej fiolce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Ceftazidim MIP Pharma - przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki.

Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie ceftazydymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

Ceftazidim MIP Pharma - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) w wywiadzie na inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

Ceftazidim MIP Pharma - działania niepożądane

Najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi są eozynofilia, nadpłytkowość, zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył związane z podawaniem dożylnym, biegunka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka grudkowo-plamista lub pokrzywkowa, ból i (lub) zapalenie po podaniu domięśniowym oraz dodatni wynik testu Coombs’a.

Dane ze sponsorowanych i niesponsorowanych badań klinicznych zostały użyte w celu określenia częstości częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych. Częstości przypisane do wszystkich pozostałych działań niepożądanych zostały głównie określone na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu i odnoszą się w większym stopniu do częstości zgłaszania niż do rzeczywistej częstości. W każdej grupie częstości działania niepożądane są przedstawione w kolejności zmniejszającej się ciężkości. Następujące zasady zostały zastosowane do klasyfikacji częstości:

bardzo często ≥1/10, często ≥1/100 do < 1/10, niezbyt często ≥1/1000 do < 1/100, rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja narządów i układów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Kandydoza (w tym zapalenie pochwy i pleśniawki jamy ustnej)

   

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Trombocytoza

Neutropenia

Leukopenia

Trombocytopenia

 

Agranulocytoza Niedokrwistość hemolityczna Limfocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

     

Anafilaksja, (w tym skurcz oskrzeli i (lub) zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi) (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Zawroty głowy

 

Następstwa neurologiczne 1 Parestezje

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie żył lub zakrzepowe

     
 

zapalenie żył podczas stosowania dożylnego

     

Zaburzenia żołądka

i jelit

Biegunka

Biegunka związana z lekiem przeciwbakteryjny m i zapalenie jelita grubego 2 (patrz punkt 4.4) Ból brzucha 

Nudności 

Wymioty

 

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności jednego lub więcej

enzymów wątrobowych 3

   

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Grudkowo-plamista lub pokrzywkowa wysypka

Świąd

 

Martwica toksyczno-

rozpływna naskórka

Zespół Stevensa-

Johnsona Rumień wielopostaciowy Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Przemijające zwiększenie stężeń mocznika, azotu

mocznikowego we

krwi i (lub) kreatyniny w surowicy

Śródmiąższowe zapalenie nerek Ostra niewydolność nerek

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból i (lub) zapalenie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym

Gorączka

   

Badania diagnostyczne

Dodatni odczyn

Coombs’a 4

     

1 Donoszono o następstwach neurologicznych, obejmujących drżenia, mioklonie, drgawki, encefalopatię i

śpiączkę, u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono odpowiednio dawki ceftazydymu.

2 Biegunka i zapalenie jelita grubego mogą być związane z Clostridium difficile i przybrać postać rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego.

3 AlAT (GPT), AspAT (GOT), LDH, GGTP i fosfataza zasadowa.

4 U ok. 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego odczynu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Ceftazidim MIP Pharma - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące stosowania ceftazydymu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój po urodzeniu (patrz punkt 5.3).

Produkt Ceftazidim MIP Pharma można stosować u kobiet ciężarnych jedynie wtedy, gdy korzyść przeważa ryzyko. 

Karmienie piersią

Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do pokarmu kobiecego, ale podczas podawania ceftazydymu w dawkach terapeutycznych nie jest spodziewany jego wpływ na karmione piersią niemowlę. Ceftazydym można stosować podczas karmienia piersią.

Płodność Brak danych.

Ceftazidim MIP Pharma - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ceftazidim MIP Pharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ceftazidimum pentahydricum

  Dostępne opakowania
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 5 fiol. - 1 g
  MIP PHARMA GMBH
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol. - 1 g
  MIP PHARMA GMBH
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 10 fiol. - 1 g
  MIP PHARMA GMBH
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 1 fiol. - 2 g
  MIP PHARMA GMBH
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 10 fiol. - 2 g
  MIP PHARMA GMBH
  Ceftazidim MIP Pharma

  Ceftazidim MIP Pharma

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji - 5 fiol. - 2 g
  MIP PHARMA GMBH
  Powiązane artykuły
  Badania

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Co to jest cystoskopia? (WIDEO)

  Przebieg cystoskopii Cystoskopia to rodzaj badania diagnostycznego pęcherza moczowego, które polega na wprowadzeniu wziernika poprzez cewkę moczową do narządu. Po wprowadzeniu cystoskopu ma miejsce ocena błony śluzowej wnętrza pęcherza moczowego. Następnie...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Posiew moczu - zdjęcie

  Posiew moczu - zdjęcie

  Mocz w pojemniku do badania Posiew moczu wykonuje się w celu zdiagnozowania bakteriomoczu, który jest objawem zakażenia układu moczowego.

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Żurawina

  Żurawina

  Świeża żurawina Żurawina jest cennym środkiem na zapalenie pęcherza. Jej spożycie nie doprowadza do niszczenia mikroorganizmów, z których część może być pożyteczna dla organizmu. Poza tym kapsułki żurawinowe nie doprowadzają do rozwoju odporności na...

  Choroby i dolegliwości

  Histiocytoza X - przyczyny, objawy, leczenie

  Histiocytoza X - przyczyny, objawy, leczenie

  Histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH, ang. Langerhans cell histiocytosis) jest rzadką chorobą układu krwiotwórczego. Jej etiologia ciągle nie jest do końca poznana. Histiocytozę najczęściej rozpoznaje się u dzieci (między pierwszym, a czwartym rokiem...

  Badania

  Cystoureterografia mikcyjna

  Cystoureterografia mikcyjna to badanie cewki moczowej, pęcherza moczowego oraz moczowodów za pomocą promieni rentgenowskich. Wykonuje się je na zlecenie lekarza u osób, u których występuje zwężenie cewki moczowej, wady wrodzone cewki moczowej, urazy pęcherza...

  Urologia i nefrologia

  Bakteriomocz i ropomocz

  Bakteriomocz i ropomocz

  Zakażenie układu moczowego Częstszą zachorowalność notuje się u chłopców.

  Zdrowie

  Kobiecość bez tabu

  Kobiecość bez tabu

  Zapalenie pęcherza potrafi uprzykrzyć życie. Do tego lubi nawracać. Jak mu przeciwdziałać? Ból w dole brzucha, uczucie pieczenia, nieznośne „parcie" na pęcherz i częstsze niż zwykle wizyty w toalecie - większość z nas dobrze zna te objawy. Mogą one...

  Ważne tematy

  Ważny Temat - Pęcherz? Zatrzymaj problem na żądanie!

  Zapalenie pęcherza należy do bardzo nieprzyjemnych i utrudniających codzienne funkcjonowanie dolegliwości. Nie tylko odczuwa się zwiększone parcie na pęcherz i potrzebę częstszych wizyt w toalecie, ale dodatkowo występuje ból i pieczenie w czasie oddawania...