Biotropil 1200

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1,2 g
Ilość
24 tabl. (4 blist.po 6 szt..)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BIOFARM SP.Z O.O.

Biotropil 1200 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Biotropil a alkohol

Witam. Od jakiegoś czasu cierpię na zawroty głowy. Konsultowałem się z wieloma lekarzami w tym temacie i w końcu został mi przepisany Biotropil. Nie mogę powiedzieć, że nie jest on skuteczny, wręcz przeciwnie, jestem zadowolony z efektów jego działania. Nurtuje mnie tylko jedna kwestia, bo jestem dość młodą osobą i jak każdy czasami chcę wyjść gdzieś przykładowo ze znajomymi czy na imprezę. W związku z tym pojawia się moje pytanie, czy zażywając...

POKAŻ WIĘCEJ

Biotropil 1200 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Biotropil 1200 - opis

Biotropil stosuje się:

u dorosłych

• w leczeniu zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyłączeniem choroby Alzheimera;

• w leczeniu mioklonii pochodzenia korowego;

• w leczeniu zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego;

u dzieci

• w leczeniu zaburzeń dyslektycznych, jednocześnie z terapią logopedyczną.

Biotropil 1200 - skład

Biotropil 800

Jedna tabletka powlekana zawiera 800 mg piracetamu (Piracetamum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 13,20 mg

Biotropil 1200

Jedna tabletka powlekana zawiera 1200 mg piracetamu (Piracetamum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 19,80 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Biotropil 1200 - dawkowanie

Sposób podawania

• Biotropil należy przyjmować doustnie.

• Tabletki należy połykać, popijać niewielką ilością wody.  Tabletek nie należy rozgryzać.

• Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub w przerwie między posiłkami.

• Tabletki należy przyjmować zawsze o tej samej porze.

Dawkowanie

Zaleca się podawać dawkę dobową w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Poniżej przedstawiono dawki dobowe dla różnych wskazań.

Dorośli

Leczenie zaburzeń procesów poznawczych w zespołach otępiennych, z wyłączeniem choroby

Alzheimera

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 4,8 g/dobę przez pierwsze tygodnie, zmniejszając ją następnie do 2,4 g/dobę. Dawkę dobową podaje się w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Dawkę należy zmniejszać o 1,2 g/dobę.

Leczenie mioklonii pochodzenia korowego

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 7,2 g/dobę, zwiększając ją następnie co 3 lub 4 dni o 4,8 g/dobę, do dawki maksymalnej 24 g/dobę. Dawkę dobową należy podawać podzieloną na 2 lub 3 części.

W leczeniu skojarzonym z innymi lekami antymioklonicznymi, dawki innych leków należy utrzymywać w zakresie zalecanych dawek terapeutycznych. Jeżeli uzyska się poprawę kliniczną i jest to możliwe – dawki innych leków należy zmniejszyć.

U osób z mioklonią objawy mogą z czasem ewoluować, dlatego co 6 miesięcy należy podejmować próbę zmniejszenia dawki lub odstawienia leku. W tym celu dawkę piracetamu należy stopniowo zmniejszać o 1,2 g co dwa dni, tak, by nie dopuścić do nagłego nawrotu choroby lub wystąpieniu drgawek (uogólnionych, spowodowanych nagłym odstawieniem leku).

Leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

2,4 g produktu leczniczego Biotropil na dobę w 3 dawkach podzielonych po 0,8 g przez 8 tygodni.

Dzieci

Leczenie zaburzeń dyslektycznych u dzieci, jednocześnie z terapią logopedyczną

Dzieci w wieku od 8 lat do 13 lat: 3,2 g/dobę w 2 dawkach podzielonych, w skojarzeniu z terapią logopedyczną

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się modyfikację dawki u osób w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek (patrz niżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

U osób w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy okres niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualna modyfikacja dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Piracetam jest eliminowany przez nerki i dlatego należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów istnieje odwrotna zależność pomiędzy okresem półtrwania leku a klirensem kreatyniny.

Poniższa tabela przedstawia zalecane dostosowanie dawki. Aby skorzystać z tabeli dawkowania, należy obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (Clkr) w ml/min. Klirens kreatyniny można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), posługując się następującym wzorem:

[140 Clkr = 72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl – wiek (lata)] x masa ciała (kg) ) (x 0,85 dla kobiet)

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Czynność prawidłowa

≥ 80

zazwyczaj zalecana dawka, podzielona na 2 do 4 dawek na dobę

Niewielkie zaburzenia czynności

50-79

2/3 zazwyczaj zalecanej dawki, podzielone na 2 do 3 dawek na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności

30-49

1/3 zazwyczaj zalecanej dawki, podzielona na 2 dawki na dobę

Ciężkie zaburzenia czynności

< 30

1/6 zazwyczaj zalecanej dawki, podawana raz na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek

-

przeciwwskazany

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie ma potrzeby dostosowania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Dawkowanie według powyższego schematu (patrz wyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Biotropil 1200 - środki ostrożności

Wpływ na agregację płytek

Ze względu na wpływ piracetamu na agregację płytek krwi (patrz punkt 5.1), należy zachować ostrożność podając lek pacjentom: z ciężkimi krwotokami, ryzykiem krwawienia (np. w chorobie wrzodowej żołądka i jelit), zaburzeniami hemostazy, udarem krwotocznym w wywiadzie, poddawanym poważnym zabiegom chirurgicznym (w tym zabiegom chirurgii dentystycznej).

Niewydolność nerek

Piracetam jest wydalany przez nerki. Należy zachować ostrożność podając lek osobom z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku leczonych przez dłuższy okres niezbędne jest regularne oznaczanie klirensu kreatyniny i ewentualna modyfikacja dawki (patrz punkt 4.2).

Przerwanie leczenia

Nie należy nagle odstawiać leku u pacjentów leczonych z powodu mioklonii, by nie dopuścić do nawrotu mioklonii lub drgawek uogólnionych związanych z szybkim odstawieniem leku.

Substancje pomocnicze

Laktoza jednowodna

Biotropil zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) bądź zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Zawartość sodu

Biotropil zawiera około 4,35 mmol (lub 100 mg) sodu w dawce 24 g piracetamu. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku stosowania produktu u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Biotropil 1200 - przedawkowanie

Objawy

Odnotowano jeden przypadek biegunki krwawej i bólów brzucha u pacjenta, który zażył doustnie 75 g piracetamu na dobę.

Nie donoszono o jakimkolwiek innym przypadku występowania dodatkowych działań niepożądanych wynikających z przedawkowania leku.

Postępowanie w przypadku przedawkowania leku

W ostrym, znacznym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek, stosując płukanie żołądka lub wywołując wymioty. Nie istnieje swoista odtrutka w przypadku przedawkowania piracetamu. Leczenie przedawkowania jest objawowe i może polegać na wykonaniu hemodializy. Wydajność hemodializy dla piracetamu wynosi 50-60%.

Biotropil 1200 - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na piracetam, inne pochodne pirolidonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

• Krwawienie śródmózgowe

• Schyłkowa niewydolność nerek

• Pląsawica Huntingtona

Biotropil 1200 - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Kliniczne lub farmakokliniczne badania porównawcze z placebo przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby, dla których dostępne są dane liczbowe dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku, objęły ponad 3000 pacjentów z różnych populacji, otrzymujących piracetam w różnych wskazaniach, w różnych postaciach i dawkach dobowych.

Uporządkowane zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane, zgłaszane w badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu, przedstawiono poniżej według częstości występowania oraz zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

W badaniach klinicznych częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

• bardzo często (≥ 1/10)

• często (≥ 1/100 do < 1/10)

• niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

• rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000)

• bardzo rzadko (< 1/10 000)

• częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu są niewystarczające, żeby jednoznacznie oszacować częstość występowania działań niepożądanych w leczonej populacji.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Częstość nieznana: zaburzenia krwotoczne

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktoidalne, nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Często: nerwowość

Niezbyt często: depresja

Częstość nieznana: pobudzenie, lęk, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często: hiperkinezja

Niezbyt często: senność

Częstość nieznana: ataksja, zaburzenia równowagi, nasilenie padaczki, ból głowy, bezsenność Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: bóle w obrębie jamy brzusznej, bóle w nadbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, zapalanie skóry, świąd, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: astenia

Badania diagnostyczne

Często: zwiększenie masy ciała

Biotropil 1200 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie dostarczają dowodów na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ leku na ciążę, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój po urodzeniu.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania piracetamu u kobiet w okresie ciąży.

Piracetam przenika przez barierę łożyskową. Stężenie leku we krwi noworodków jest równe około 70-90% stężenia we krwi matki. Nie należy podawać piracetamu kobietom w ciąży, chyba, że istnieją wyraźne wskazania i kiedy korzyści wynikające z przyjmowania produktu przewyższają ryzyko dla płodu, a stan kliniczny ciężarnej pacjentki wymaga leczenia z zastosowaniem piracetamu.

Karmienie piersią

Piracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu należy unikać stosowania piracetamu w okresie karmienia piersią lub zaprzestać karmienia podczas leczenia piracetamem.

Decyzja dotycząca kontynuacji lub przerwania leczenia piracetamem musi uwzględniać korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla matki.

Biotropil 1200 - prowadzenie pojazdów

Z analizy działań niepożądanych występujących podczas leczenia piracetamem wynika, że lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Takie działanie należy brać pod uwagę.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Piracetamum

  Substancja wpływająca na usprawnienie procesów kojarzeniowych i pamięci. Wpływa na procesy odtwarzania i regeneracji błony komórkowej komórek nerwowych. Stosowana jest w zaburzeniach procesów poznawczych i zespołach otępiennych (z wyjątkiem choroby Alzheimera).

  Dostępne opakowania
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 24 tabl. (4 blist.po 6 szt..) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 60 tabl. (10 blist.po 6 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 96 tabl. (16x6) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 120 tabl. (20x6 ) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Biotropil 1200

  Biotropil 1200

  tabletki powlekane - 120 tabl. (12 blist.x10 szt.) - 1,2 g
  BIOFARM SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

  W Polsce choroba Alzheimera dotyczy blisko 250 tysięcy seniorów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie zmian i praktyczną nieodwracalność demencji, opieka nad takimi pacjentami jest bardzo skomplikowana. Większość chorych na alzheimera żyje w domach i opiekę...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Rozwój telemedycyny w Polsce (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Rozwój telemedycyny w Polsce (WIDEO)

  Telemedycyna w Polsce Telemedycyna w Polsce dopiero zdobywa swoich pierwszych zwolenników. Dzięki wprowadzeniu zmian w ustawodawstwie możliwy jest jej szybszy i bardziej dynamiczny rozwój. O postępach telemedycyny w naszym kraju opowiada Edyta Kocyk.

  Newsy

  Apatia wczesnym objawem choroby Alzheimera. Nowe badania

  Apatia wczesnym objawem choroby Alzheimera. Nowe badania

  Nowe badania pokazują, że osoby starsze, które zmagają się z ciężką apatią są prawie dwukrotnie bardziej narażone na rozwój demencji niż osoby prowadzące aktywny i prospołeczny tryb życia. Naukowcy twierdzą, że wczesne zidentyfikowanie osoby zagrożonej...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Herbata zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera. Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Herbata zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera. Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest nieuleczanym schorzeniem, które pustoszy umysł pacjenta. Zmiany w świadomości i zachowaniu chorego są bardzo uciążliwe dla otoczenia. Z uwagi na coraz częstsze występowanie tego problemu, poszukuje się rozwiązań mogących zapobiegać...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...