Azitrin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
6 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GENEXO SP. Z O.O.

Azitrin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Azitrin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azitrin - opis

Azitrin można stosować w następujących zakażeniach wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę:

? zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe.

? zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme); trądzik pospolity (Acne vulgaris) o umiarkowanym nasileniu, wyłącznie u dorosłych;

? choroby przenoszone drogą płciową, takie jak niepowikłane zapalenie cewki moczowej i błony śluzowej szyjki macicy powodowane przez Chlamydia trachomatis.

Należy brać pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azitrin - skład

1 tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg azytromycyny (Azithromycinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Azitrin - dawkowanie

Tabletki azytromycyny należy przyjmować w pojedynczej dawce dobowej. Tabletki można zażywać niezależnie od posiłku. Czas leczenia w przypadku każdego z zakażeń podano poniżej.

Dawkowanie u dorosłych, również w podeszłym wieku, oraz u dzieci o masie ciała powyżej 45 kg Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem rumienia wędrującego i trądziku pospolitego)

Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1,5 g w ciągu 3 dni (500 mg w pojedynczej dawce dobowej).

Rumień wędrujący

Dawka całkowita wynosi 3 g i należy ją zażyć w następującym schemacie: pierwszego dnia 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg), a następnie 500 mg (1 tabletka powlekana) od drugiego do piątego dnia, w pojedynczych dawkach dobowych.

Trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu ? wyłącznie u dorosłych

Dawka całkowita wynosi 6 g i zalecana jest do podania w następującym schemacie: 1 tabletka powlekana 500 mg raz na dobę przez 3 dni, następnie 1 tabletka powlekana 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni. W drugim tygodniu kuracji lek należy zażyć po 7 dniach od zażycia pierwszej dawki, a następne osiem dawek zażywać, zachowując 7-dniowe przerwy w stosowaniu. W związku ze stosowaniem dużej dawki azytromycyny w powyższym schemacie dawkowania u pacjentów z trądzikiem pospolitym o umiarkowanym nasileniu, konieczne jest monitorowanie

aktywności enzymów wątrobowych przed rozpoczęciem i w okresie prowadzonego kursu leczenia azytromycyną. Powyższy schemat leczenia pulsacyjnego trądziku pospolitego o umiarkowanym nasileniu (3 dni + 9 tygodni) może być u danego pacjenta zastosowany tylko raz, gdyż nie ma dotychczas kontrolowanych badań klinicznych, których wyniki wykazałyby bezpieczeństwo i skuteczność powtarzania tego schematu leczenia trądziku pospolitego.

Niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w pojedynczej dawce.

Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczegow postaci tabletek u tych pacjentów. Można stosować inne postacie azytromycyny, np. zawiesinę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością nerek (GFR od 10 do 80 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Azitrin - środki ostrożności

Reakcje alergiczne

Rzadko, po azytromycynie opisywano reakcje alergiczne (rzadko zakończone zgonem), takie jak obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja. Niektóre z tych reakcji przebiegały z nawrotem objawów i wymagały dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z lekką do umiarkowanej niewydolnością nerek

(GFR od 10 do 80 ml/min). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 10ml/min), ponieważ narażenie organizmu na azytromycynę może być zwiększone (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Ponieważ azytromycyna jest metabolizowana w wątrobie i wydalana z żółcią, nie należy jej stosować u pacjentów z chorobami wątroby. Nie przeprowadzono badań ze stosowaniem azytromycyny u tych pacjentów.

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać podawanie azytromycyny.

Jeśli jest konieczne podawanie azytromycyny, należy monitorować czynność wątroby.

Alkaloidy sporyszu i azytromycyna

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych może powodować przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Nie badano interakcji pomiędzy alkaloidami sporyszu i azytromycyną. Niemniej jednak, ponieważ możliwe jest zatrucie sporyszem, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia innymi makrolidami opisywano wydłużenie repolaryzacji serca i odstępu QT. Nie można całkowicie wykluczyć takiego działania azytromycyny u pacjentów z grupy ryzyka kardiologicznego. W związku z powyższym:

? nie należy stosować azytromycyny jednocześnie z innymi lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT, jak leki przeciwarytmiczne klasy IA oraz III, cyzapryd i terfenadyna;

? nie należy stosować azytromycyny u pacjentów ze znaczącą kliniczne bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Zapalenie gardła, zapalenie migdałków

Azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i zapalenia migdałków, spowodowanych przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej gorączki reumatycznej jako leczenie pierwszego wyboru należy stosować penicyliny.

Zapalenie ucha środkowego

Azytromycyna często nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia ucha środkowego.

Azytromycyna nie jest wskazana do leczenia zakażonych ran pooparzeniowych.

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie ma jednocześnie zakażenia drobnoustrojami T. pallidum.

Nadkażenia

Należy zwrócić uwagę na możliwość nadkażenia innymi, niewrażliwymi drobnoustrojami, w tym grzybami. Powstanie nadkażeń może powodować konieczność przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia właściwego postępowania.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Podczas stosowania antybiotyków makrolidowych opisywano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W związku z powyższym, jeśli podczas leczenia azytromycyną występuje biegunka, należy rozważać takie rozpoznanie. W przypadku wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego spowodowanego azytromycyną, podawanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

Stosowanie długotrwałe

Brak doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności długotrwałego stosowania azytromycyny w wyżej wymienionych wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć terapię innym antybiotykiem.

Azytromycyna nie jest właściwa w leczeniu ciężkich zakażeń, gdzie konieczne jest duże stężenie antybiotyku osiągane w krótkim czasie.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi chorobami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenie wchłaniania glukozo-galaktozy.

Azitrin - przedawkowanie

Objawy niepożądane występujące po podaniu dawek przekraczających, były podobne do występujących podczas zalecanego dawkowania. Objawy

Typowe objawy przedawkowania antybiotyków makrolidowych to przemijająca utrata słuchu, ciężkie nudności, wymioty i biegunka.

Leczenie

W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla aktywnego i ogólne leczenie objawowe oraz, jeśli konieczne, działania podtrzymujące czynności życiowe.

Azitrin - przeciwwskazania

Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.

Azitrin - działania niepożądane

Około 13% pacjentów zakwalifikowanych do badań klinicznych zgłaszało działania niepożądane, najczęściej zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Klasyfikacja układów i narządów

Często ≥1/1000 do

< 1/100

Rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, w badaniach klinicznych opisywano okresy przemijającej, lekkiej neutropenii, ale rzeczywisty związek z podaniem azytromycyny nie został potwierdzony.

Zaburzenia psychiczne

   

Agresja, niepokój, lęk, nerwowość, depersonalizacja, u pacjentów w podeszłym wieku mogą wystąpić majaczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy, również pochodzenia

Parestezje, omdlenia, osłabienia, bezsenność, nadmierna ruchliwość

   

błędnikowego, bóle głowy, drgawki, zaburzenia węchu i smaku, utrata przytomności

 

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zgłaszane uszkodzenie słuchu podczas stosowania antybiotyków makrolidowych . U niektórych pacjentów otrzymujących azytromycynę opisywano zaburzenia słuchu, głuchotę i szumy uszne. Wiele z tych przypadków było związanych z długotrwałym podawaniem dużych dawek podczas badań klinicznych. W przypadkach, w których dostępne były dane w fazie obserwacji następczej, wynikało, że większość tych zaburzeń była przemijająca.

Zaburzenia oka

   

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

   

Kołatanie serca, arytmia z tachykardią komorową. Istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT i zaburzeń rytmu typu torsade de pointes, zwłaszcza u podatnych pacjentów.

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności, wymioty, biegunka, dyskomfort w jamie brzusznej (bóle brzucha, skurcze)

Luźne stolce, wzdęcia, jadłowstręt, zaburzenia trawienia

Zaparcia, przebarwienie języka, zapalenie trzustki, przebarwienia zębów, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Odchylenia od normy parametrów czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna,

     

rzadkie przypadki marskości wątroby i niewydolności wątroby, które rzadko kończyły się zgonem

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Reakcje alergiczne, w tym świąd i wysypka

Reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i nadwrażliwość na światło; ciężkie zmiany skórne, w tym rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona i martwica toksycznorozpływna naskórka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Zapalenie pochwy

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Anafilaksja, w tym obrzęk (rzadko śmiertelny), osłabienie, kandydoza

Azitrin - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Podczas badań nad rozrodem u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko. Nie obserwowano właściwości teratogennych podczas badań nad reprodukcją u szczurów (patrz punkt 5.3).

Nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania azytromycyny podczas ciąży. W związku z powyższym, azytromycynę można stosować w ciąży tylko w sytuacjach zagrożenia życia. Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie wiadomo, czy azytromycyna może wywierać działania niepożądane na niemowlę karmione piersią, należy przerwać karmienie piersią na czas stosowania azytromycyny i przez 2 dni po zakończeniu jej przyjmowania.

Azitrin - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże podczas wykonywania tych czynności, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy i drgawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azitrin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azitrin

  Azitrin

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 0,25 g
  GENEXO SP. Z O.O.
  Azitrin

  Azitrin

  tabletki powlekane - 3 tabl. - 0,5 g
  GENEXO SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Newsy - leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu trzy serie maści Ivoxel

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju trzy serie emulsji na skórę Ivoxel. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z obrotu zostaną wycofane dwie serie emulsji o wadze 60 g, jedna o numerze 634231 i...

  Leczenie grzybicy

  Leki przeciwgrzybicze

  Leki przeciwgrzybicze

  Zakażenia grzybicze zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy zostaje zaburzona równowaga organizmu. Zdarza się to w przypadku: terapii antybiotykowej, przemęczenia, długotrwałego stresu. Zakażenie grzybicą może odbyć się poprzez stosunek płciowy, samozakażenie,...

  Niezbędnik pacjenta

  Dymisja Arłukowicza receptą na chorobę polskiej służby zdrowia?

  Dymisja Arłukowicza receptą na chorobę polskiej służby zdrowia?

  Na zorganizowanej w środę konferencji prasowej premier Ewa Kopacz ogłosiła listę zdymisjonowanych ministrów i wiceministrów, związanych z tzw. aferą taśmową. Wśród wielu osób, które zdaniem premier Kopacz „wykazały się szczególną odpowiedzialnością za...

  Leki i suplementy

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum - czym jest, na co działa i jak go stosować

  Clotrimazolum to lek stosowany w przypadku zaburzeń dermatologicznych oraz zmian skórnych występujących między innymi w okolicach płciowych. Pomimo higieny miejsc intymnych może dojść do ich zakażenia oraz rozwoju bakterii na skórze. Jest o sytuacja dosyć...

  Niezbędnik pacjenta

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Zgodnie z zapowiedziami producent opatrunków stosowanych w leczeniu Epidermolysis Bullosa (w skrócie EB) przekazał już pierwsze 1000 plastrów dla najbardziej potrzebujących pacjentów. To reakcja na drastyczny wzrost cen i doraźna pomoc. Chorzy i ich rodziny...