Axympa

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe
Dawka
0,18 g
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Axympa - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Axympa - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Axympa - opis

Mycophenolic acid Accord jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki.

Axympa - skład

Mycophenolic acid Accord, 180 mg, tabletki dojelitowe:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 180 mg kwasu mykofenolowego (w postaci sodu mykofenolanu). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka dojelitowa zawiera 13,9 mg (0,61 mmol) sodu.

Mycophenolic acid Accord, 360 mg, tabletki dojelitowe:

Każda tabletka dojelitowa zawiera 360 mg kwasu mykofenolowego (w postaci sodu mykofenolanu). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka dojelitowa zawiera 27,9 mg (1,21 mmol) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Axympa - dawkowanie

Leczenie produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez lekarzy transplantologów z odpowiednim doświadczeniem klinicznym.

Zalecana dawka wynosi 720 mg dwa razy na dobę (dawka dobowa 1 440 mg). Taka dawka mykofenolanu sodu odpowiada 1 g mykofenolanu mofetylu podawanego dwa razy na dobę (dawka dobowa 2 g) w zakresie zawartości kwasu mykofenolowego (MPA).

Dalsze informacje dotyczące odpowiednich terapeutycznych dawek mykofenolanu sodu i mykofenolanu mofetylu podano w punktach 4.4 i 5.2.

U pacjentów po przeszczepieniu de novo, podawanie produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord należy rozpocząć w ciągu 72 godzin po transplantacji.

Mycophenolic acid Accord można przyjmować z jedzeniem lub bez. Pacjenci mogą wybrać jedną z możliwości, jednak ważne jest, by przestrzegali raz przyjętego sposobu stosowania (patrz punkt 5.2). Tabletek Mycophenolic acid Accord nie należy kruszyć, aby nie doszło do naruszenia otoczki zabezpieczającej przed działaniem soku żołądkowego.

Jeśli konieczne jest rozkruszenie tabletki Mycophenolic acid Accord należy unikać wdychania proszku lub bezpośredniego kontaktu proszku ze skórą czy błoną śluzową.

Dzieci i młodzież

Brak wystarczających danych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord u dzieci i młodzieży. Dostępne są ograniczone dane dotyczące farmakokinetyki w populacji dzieci poddanych przeszczepieniu nerek (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka to 720 mg dwa razy na dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Brak konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów z opóźnioną czynnością przeszczepionej nerki po operacji (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego GFR < 25 ml x min-1x 1,73 m-2) powinni być starannie monitorowani, a dawka dobowa produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord nie powinna być większa niż 1 440 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Brak konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z przeszczepem nerki i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Leczenie w przypadku odrzucania przeszczepu

Odrzucanie przeszczepionej nerki nie powoduje zmian farmakokinetyki kwasu mykofenolowego (MPA); nie ma zatem konieczności zmiany dawkowania lub odstawienia produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord.

Axympa - środki ostrożności

Pacjenci otrzymujący skojarzone leczenie immunosupresyjne, w tym produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord są w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza nowotworów skóry (patrz punkt 4.8). Ryzyko rozwoju tych zmian wydaje się mieć związek ze stopniem i czasem trwania immunosupresji, nie zaś z zastosowaniem konkretnego produktu leczniczego. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia raka skóry należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i promieniowanie UV, osłaniając skórę odzieżą ochronną i stosując krem z wysokim filtrem ochronnym.

Pacjenci stosujący produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord powinni zostać poinformowani

0 konieczności natychmiastowego zgłaszania wszelkich objawów zakażenia, niespodziewanego wystąpienia siniaków, krwawienia lub innych objawów zahamowania czynności szpiku kostnego.

Pacjenci stosujący leki immunosupresyjne, w tym produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord, są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażeń oportunistycznych (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych oraz wywołanych przez pierwotniaki), zakażeń zakończonych zgonem i posocznicy (patrz punkt 4.8). Wśród zakażeń oportunistycznych jest nefropatia związana z zakażeniem wirusem BK i postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML) związana z zakażeniem wirusem JC. Zakażenia te często mają związek z dużą, całkowitą siłą immunosupresji i mogą prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych stanów, które powinny być brane pod uwagę przez lekarzy w diagnostyce różnicowej u pacjentów poddanych immunosupresji z pogarszającą się czynnością nerek lub objawami neurologicznymi.

Donoszono o przypadkach wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (ang. PRCA - pure red cell aplasia) u pacjentów leczonych pochodnymi MPA, (które obejmują mykofenolan mofetylu

1 mykofenolan sodu) w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu immunosupresyjnym. Mechanizm wywoływania PRCA przez pochodne MPA jest nieznany. PRCA może ustąpić po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia. W trakcie zmian w leczeniu produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord należy dokładnie obserwować biorców przeszczepów w celu zminimalizowania ryzyka odrzucenia przeszczepu (patrz punkt 4.8).

Pacjenci stosujący produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord powinni być monitorowani w kierunku nieprawidłowego obrazu krwi obwodowej (np. neutropenii lub niedokrwistości - patrz punkt 4.8), który może mieć związek z przyjmowaniem samego MPA, innych leków, z zakażeniami wirusowymi lub współistnieniem tych czynników.

U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord należy wykonywać pełne badanie morfologiczne krwi raz w tygodniu podczas pierwszego miesiąca leczenia, dwa razy w miesiącu w drugim i trzecim miesiącu leczenia, a następnie raz w miesiącu do końca pierwszego roku terapii.

Jeśli u pacjenta wystąpi nieprawidłowy obraz krwi (np. neutropenia z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych < 1,5 x 103/^l lub niedokrwistość) może być konieczne przerwanie lub całkowite zaprzestanie stosowania produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord.

Należy poinformować pacjentów, że w trakcie leczenia MPA skuteczność szczepień może być zmniejszona oraz, że należy unikać stosowania żywych atenuowanych szczepionek (patrz punkt 4.5). Pomocne może być stosowanie szczepień przeciwko wirusowi grypy. Lekarze powinni przestrzegać krajowych wytycznych dotyczących szczepień przeciwko wirusowi grypy.

Stosowanie pochodnych MPA wiązało się ze zwiększoną częstością występowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym niezbyt częstych przypadków owrzodzeń, krwawień i perforacji. Z tego względu należy stosować ze szczególną ostrożnością produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord u pacjentów z czynną, ciężką chorobą układu pokarmowego. Zaleca się, by nie podawać produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord jednocześnie z azatiopryną, ponieważ równoczesne stosowanie tych leków nie zostało zbadane.

Kwas mykofenolowy (w postaci soli sodowej) i mykofenolan mofetylu nie powinny być bez rozróżnienia wzajemnie zastępowane, ponieważ mają różny profil farmakokinetyczny.

Produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord podawano w skojarzeniu z kortykosteroidami i cyklosporyną.

Dostępne są ograniczone dane dotyczące jednoczesnego jego stosowania wraz z terapią indukcyjną, taką jak globulina antylimfocytarna lub bazyliksymab. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord z innymi lekami o działaniu immunosupresyjnym (np. takrolimusem) nie zostało zbadane.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord z lekami wpływającymi na krążenie jelitowo-wątrobowe, takimi jak cholestyramina lub węgiel aktywowany może spowodować zmniejszenie wartości AUC (pole pod krzywą) kwasu mykofenolowego do poziomu poniżej stężenia terapeutycznego i zmniejszyć jego skuteczność.

Mycophenolic acid Accord jest inhibitorem IMPDH (dehydrogenazy inozynomonofosforanu), dlatego należy unikać jego stosowania u pacjentów z rzadko występującym dziedzicznym niedoborem fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (ang. HPRT - hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-transferase), np. w zespole Lesch-Nyhana i Kelly-Seegmillera.

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu ciążowego. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord, w trakcie terapii, a także przez 6. tygodni po zakończeniu leczenia należy stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6).

Każda tabletka dojelitowa produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord, 180 mg zawiera 0,61 mmol (13,9 mg) sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Każda tabletka dojelitowa produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord, 360 mg zawiera 1,21 mmol (27,9 mg) sodu, należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Axympa - przedawkowanie

Istnieją doniesienia o zamierzonym lub przypadkowym przedawkowaniu produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord, jednak nie u wszystkich pacjentów obserwowano działania niepożądane związane z produktem leczniczym.

W tych przypadkach przedawkowania, w których wystąpiły działania niepożądane, zdarzenia należą do znanego profilu bezpieczeństwa klasy (głównie nieprawidłowy skład krwi, posocznica) (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Chociaż dializa może okazać się przydatna w usunięciu nieczynnego metabolitu MPAG, jednak nie spowoduje usunięcia z ustroju klinicznie istotnych ilości czynnej cząstki MPA. Ma to głównie związek z bardzo dużym (97%) stopniem wiązania MPA z białkami osocza. Zaburzając krążenie jelitowo-wątrobowe MPA, sekwestranty kwasów żółciowych, takie jak cholestyramina mogą zmniejszać pole pod krzywą stężenia MPA.

Axympa - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mykofenolan sodu, kwas mykofenolowy lub mykofenolan mofetylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią oraz u kobiet w okresie rozrodczym (ang. WOCB - women of childbearing potential), które nie stosują wysoce efektywnych metod antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Informacje dotyczące stosowania leku w czasie ciąży i laktacji, a także wymagania dotyczące antykoncepcji podano w punkcie 4.6.

Axympa - działania niepożądane

Poniżej podano działania niepożądane obserwowane podczas badań klinicznych: Nowotwory złośliwe

Pacjenci otrzymujący leczenie immunosupresyjne w postaci terapii skojarzonej, w tym MPA, są grupą podwyższonego ryzyka rozwoju chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry (patrz punkt 4.4). Choroba limfoproliferacyjna lub chłoniak rozwinęły się u 2 pacjentów de novo (0,9%) i u 2 pacjentów otrzymujących terapię podtrzymującą (1,3%) leczonych produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord przez okres do 1 roku. Raka skóry, innego niż czerniaka rozpoznano u 0,9% pacjentów de novo i u 1,8% pacjentów otrzymujących terapię podtrzymującą leczonych produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord przez okres do 1 roku; inne rodzaje nowotworów złośliwych stwierdzono u 0,5% pacjentów de novo i 0,6% pacjentów otrzymujących terapię podtrzymującą.

Zakażenia oportunistyczne

U wszystkich pacjentów po przeszczepieniu narządów zwiększa się ryzyko zakażeń oportunistycznych; ryzyko to jest większe, w miarę zwiększania całkowitego działania immunosupresyjnego (patrz punkt 4.4). Do najczęstszych zakażeń oportunistycznych u pacjentów po przeszczepieniu nerki de novo otrzymujących produkt Mycophenolic acid Accord z innymi lekami immunosupresyjnymi w kontrolowanych badaniach klinicznych przez okres do 1 roku należały zakażenia wirusem cytomegalii (CMV), zakażenia drożdżakowe i zakażenia wirusem Herpes simplex. Zakażenia wirusem cytomegalii (serologia, wiremia lub choroba) stwierdzono u 21,6% pacjentów po przeszczepieniu nerki de novo oraz u 1,9% pacjentów po przeszczepieniu nerki otrzymujących terapię podtrzymującą.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą ogólnie stanowić grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych z powodu immunosupresji.

Inne działania niepożądane

Tabela 1 poniżej zawiera działania niepożądane o możliwym lub prawdopodobnym związku przyczynowym z leczeniem produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord, pochodzące z kontrolowanych badań klinicznych u pacjentów po przeszczepieniu nerki, w których produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord podawano jednocześnie z cyklosporyną w postaci mikroemulsji i kortykosteroidami w dawce 1 440 mg/dobę przez 12 miesięcy. Działania niepożądane zestawiono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Działania niepożądane uporządkowano według następujących kategorii: B ardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Tabela 1

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: Zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze Często: Zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc Niezbyt często: Zakażenia ran, posocznica*, zapalenie szpiku*

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często: Brodawczak skóry*, rak podstawnokomórkowy*, mięsak

Kaposi'ego*, choroba limfoproliferacyjna, rak

płaskonabłonkowy*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: Leukopenia

Często: Niedokrwistość, trombocytopenia

Niezbyt często: Limfopenia*, neutropenia*, powiększenie węzłów chłonnych*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często: Jadłowstręt, hiperlipidemia, cukrzyca*, hipercholesterolemia*,

hipofosfatemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: Nietypowe sny*, urojenia*, bezsenność*

Zaburzenia układu nerwowego Często:

Niezbyt często:

Ból głowy Drżenie

Zaburzenia oka

Niezbyt często:

Zapalenie spojówek*, nieostre widzenie*

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Tachykardia, dodatkowe skurcze komorowe

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Torbiel limfatyczna*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Kaszel

Niezbyt często: Przekrwienie płuc*, świszczący oddech*, obrzęk płuc* Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: Biegunka

Często: Wzdęcie brzucha, ból brzucha, zaparcie, niestrawność, wzdęcia

z oddawaniem wiatrów, zapalenie żołądka, nudności, wymioty

Niezbyt często: Tkliwość brzucha, krwotok z przewodu pokarmowego,

odbijanie się, cuchnący oddech*, niedrożność jelita*, owrzodzenie wargi*, zapalenie przełyku*, podniedrożność jelita*, przebarwienia języka*, suchość jamy ustnej*, refluks żołądkowo-przełykowy*, przerost dziąseł*, zapalenie trzustki, zamknięcie kanału ślinianki*, owrzodzenie trawienne*, zapalenie otrzewnej* Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Łysienie

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: Zapalenie stawów*, ból pleców*, kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: Zwiększone stężenie kreatyniny we krwi Niezbyt często: Krwiomocz*, martwica kanalików nerkowych*, zwężenie

cewki moczowej

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: Impotencja*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Uczucie zmęczenia, gorączka

Niezbyt często: Objawy grypopodobne, obrzęk kończyn dolnych*, ból,

dreszcze*, pragnienie*, osłabienie* Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często: Stłuczenie*

* działanie zgłoszone tylko u jednego pacjenta (z 372).

* działanie zgłoszone tylko u jednego pacjenta (z 372).

Uwaga: Pacjenci po przeszczepieniu nerki otrzymywali produkt Mycophenolic acid Accord w dawce 1 440 mg na dobę przez okres do 1 roku. Działania niepożądane były podobne u pacjentów po przeszczepieniu nerki de novo oraz u chorych podczas terapii podtrzymującej, jednak częstość występowania tych działań była mniejsza w grupie z terapią podtrzymującą.

Na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu, wysypka została uznana za działanie niepożądane.

Poniżej zestawiono inne, dodatkowe działania niepożądane przypisywane pochodnym MPA jako efekt klasy:

Zaburzenia żołądka i jelit:

zapalenie okrężnicy, zapalenie żołądka wywołane przez CMV, perforacja jelita, owrzodzenie żołądka, owrzodzenie dwunastnicy.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

ciężkie, zagrażające życiu zakażenia, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, infekcyjne zapalenie wsierdzia, gruźlica oraz zakażenia wywołane przez atypowe prątki (Mycobacterium). U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord zgłaszano przypadki nefropatii związanej z zakażeniem wirusem BK, jak również przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) związanej z zakażeniem wirusem JC (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: neutropenia, pancytopenia.

Donoszono o przypadkach wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (ang. PRCA - pure red cell aplasia) u pacjentów leczonych pochodnymi MPA (patrz punkt 4.4).

U pacjentów leczonych pochodnymi MPA obserwowano pojedyncze przypadki nieprawidłowej morfologii białych krwinek obojętnochłonnych, włączając nabytą anomalię Pelgera-Hueta. Zmiany te nie są powiązane z upośledzoną czynnością białych krwinek obojętnochłonnych. Zmiany te mogą sugerować w badaniach hematologicznych „przesunięcie w lewo" w dojrzewaniu komórek macierzystych w kierunku neutrofili, co może być błędnie interpretowane jako sygnał infekcji u pacjentów poddanych immunosupresji, w tym także tych otrzymujących produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu } e-mail:adr@urpl.gov.pl.

Axympa - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym

Nie należy rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord przed uzyskaniem negatywnego wyniku testu ciążowego.

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem, w trakcie terapii, a także przez 6. tygodni po zakończeniu leczenia produktem leczniczym Mycophenolic acid Accord powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Zalecane jest, aby mężczyźni aktywni seksualnie stosowali prezerwatywy w czasie leczenia oraz przez 13. tygodni po przyjęciu ostatniej dawki produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord. Zalecane jest aby partnerki mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord stosowały środki antykoncepcyjne o dużej skuteczności w czasie leczenia mężczyzny oraz 13. tygodni po przyjęciu przez niego ostatniej dawki produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord.

Ciąża

Produkt leczniczy Mycophenolic acid Accord nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży i powinien być podawany kobietom ciężarnym wyłącznie w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania alternatywnego leczenia.

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord u kobiet w ciąży. Jednakże donoszono o wadach rozwojowych, np. zniekształcenie lub brak ucha zewnętrznego i (lub) środkowego, rozszczep podniebienia i rozszczep wargi, mikrognacja i choroby serca u dzieci pacjentek leczonych w czasie ciąży mykofenolanem. Donoszono o przypadkach spontanicznych poronień u pacjentek po ekspozycji na związki kwasu mykofenolowego. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

MPA jest wydzielany do mleka samic szczura w okresie laktacji. Nie wiadomo czy lek Mycophenolic acid Accord jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony MPA u niemowląt karmionych piersią, Mycophenolic acid Accord jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Wpływ na płodność

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord na płodność u ludzi. W badaniu płodności samców i samic szczurów nie zaobserwowano zmian po podaniu dawki do 40 mg/kg i 20 mg/kg (patrz punkt 5.3).

Axympa - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Mycophenolic acid Accord na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mechanizm działania, profil farmakodynamiczny i zgłaszane działania niepożądane wskazują na małe prawdopodobieństwo takiego wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Axympa - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum mycophenolicum

  Kwas mykofenolowy to substancja lecznicza o działaniu immunosupresyjnym. Stosuje się ją w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepów nerek od dawców niespokrewnionych w terapii skojarzonej z kortykosteroidami i cyklosporyną.

  Dostępne opakowania
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,18 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,18 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,18 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 120 tabl. - 0,18 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 250 tabl. - 0,18 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 20 tabl. - 0,36 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 50 tabl. - 0,36 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 100 tabl. - 0,36 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Axympa

  Axympa

  tabletki dojelitowe - 120 tabl. - 0,36 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Badanie osadu moczu należy do podstawowych badań medycznych, które pozwala wykryć chorobę jeszcze w stanie bezobjawowym. Jest to badanie niezwykle proste, nieinwazyjne, łatwe do wykonania, a jego wyniki pozwalają na zdiagnozowanie wielu poważnych chorób....

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Badanie moczu jest niezwykle powszechnym badaniem. Przeprowadza się je przez pobranie od pacjenta próbki moczu zebranej w niewielkim pojemniku. Już niewielka ilość moczu może dać potrzebne wyniki. Badanie moczu może pomóc wykryć choroby zanim dadzą one...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Wykonywane jest w różnych dolegliwościach. Jest skuteczne, bezbolesne, tanie i szybkie. Wyniki badania ogólnego moczu dostępne są najczęśćiej w dzień wykonania badania. U osoby zdrowej...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, którego wyniki umożliwiają wykrycie wielu chorób. Mocz może zawierać setki różnych substancji, które są efektem końcowym procesu przemiany materii. Podwyższony bądź obniżony poziom niektórych...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz, czyli występowanie krwi w moczu, to dosyć częsta przypadłość, której nigdy nie należy lekceważyć. Może być bowiem objawem wielu poważnych chorób, które wymagają dokładnej diagnostyki i leczenia u specjalisty. Sprawdź, czym jest krwiomocz i...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza bywają niezwykle uciążliwe. Najczęściej na zapalenie pęcherza zapadają kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Uzależnione jest to od specyfiki kobiecej anatomii ciała. Objawy zapalenia pęcherza powinny być za kazdym razem komsultowane...

  Urologia i nefrologia

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest spowodowane obecnością drobnoustrojów w drogach moczowych. Dolegliwości znacznie częściej występują u kobiet - ze względu na budowę anatomiczną cewki moczowej (jest krótsza, a więc bardziej...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz (WIDEO)

  Krwiomocz (WIDEO)

  Przyczyny krwiomoczu Widoczna gołym okiem obecność w moczu erytrocytów (krwinek czerwonych) w ilości zmieniającej jego zabarwienie, nazywana jest krwiomoczem. Jeśli zjawisko to jest obecne, jednak jego zauważenie umożliwia dopiero specjalistyczne badanie,...

  Urologia i nefrologia

  Nefrolog - czym się zajmuje? Leczenie chorób nefrologicznych

  Nefrolog - czym się zajmuje? Leczenie chorób nefrologicznych

  Nefrolog to lekarz specjalizujący się w leczeniu chorób nerek oraz pozostałych elementów układu moczowodowo-pęcherzowego. Wizyta u nefrologa jest wskazana między innymi wtedy, gdy pojawiają się zaburzenia w oddawaniu moczu lub duże problemy z nadciśnieniem....