Atriance

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
6 fiol.a 50ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS EUROPHARM LIMITED

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Atriance - ulotka preparatu

Atriance - opis

Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (TALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii.

Ze względu na niewielką populację pacjentów z tymi schorzeniami informacje dotyczące stosowania w tych wskazaniach oparte są na ograniczonych danych.

Atriance - skład

Każdy ml roztworu zawiera 5 mg nelarabiny.

Każda fiolka zawiera 250 mg nelarabiny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każdy ml roztworu zawiera 1,725 mg (75 mikromoli) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Atriance - dawkowanie

Nelarabina przeznaczona jest wyłącznie do stosowania dożylnego i musi być podawana pod nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu leków cytotoksycznych.

Dawkowanie

U pacjentów otrzymujących nelarabinę zaleca się stosowanie dożylnego nawadniania, zgodnie ze standardowymi procedurami stosowanymi w celu opanowania hiperurykemii u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza. U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu (patrz punkt 4.4).

Należy systematycznie badać pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Dorośli i młodzież (w wieku 16 lat i powyżej)

Zalecana dawka nelarabiny u dorosłych wynosi 1500 mg/m 2 , podawana dożylnie w ciągu dwóch godzin, w dniu 1., 3. i 5., i powtarzana co 21 dni.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież (w wieku 21 lat i poniżej)

Zalecana dawka nelarabiny u dzieci i młodzieży wynosi 650 mg/m 2 , podawana dożylnie w ciągu jednej godziny, przez 5 kolejnych dni, powtarzana co 21 dni.

W badaniach klinicznych u pacjentów w wieku od 16 do 21 lat stosowano zarówno dawkę 650 mg/m 2 jak i dawkę 1500 mg/m 2 . Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania obu schematów były podobne. W przypadku leczenia pacjentów z tej grupy wiekowej lekarz prowadzący powinien rozważyć, który schemat jest odpowiedni.

Dostępne są ograniczone dane z zakresu farmakologii klinicznej dotyczące pacjentów w wieku poniżej 4 lat (patrz punkt 5.2).

Modyfikacja dawki

Stosowanie nelarabiny musi być przerwane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów zaburzeń neurologicznych 2. stopnia lub większego wg. klasyfikacji National Cancer Institute Common Terminology Criteria Adverse Event (NCI CTCAE). W przypadku wystąpienia innych działań toksycznych, w tym toksyczności hematologicznej, opcjonalnie można opóźnić zastosowanie kolejnych dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku

Liczba pacjentów w wieku 65 lat lub starszych leczonych nelarabiną była niewystarczająca, aby określić czy u tych pacjentów reakcja na leczenie jest inna niż u młodszych pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania nelarabiny u osób z zaburzeniami czynności nerek. Nelarabina i 9-β-D-arabinofuranosylguanina (ara-G) są częściowo wydalane przez nerki (patrz punkt 5.2). Brak wystarczających danych do sformułowania zaleceń dotyczących dostosowania dawki u pacjentów z nerkowym klirensem kreatyniny Cl cr poniżej 50 ml/min. Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek leczonych nelarabiną należy starannie obserwować, czy nie występują u nich objawy toksyczności.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania nelarabiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów.

Sposób podawania

Nelarabiny nie można rozcieńczać przed podaniem. Odpowiednią dawkę nelarabiny należy wprowadzić do worków infuzyjnych z polichlorku winylu (PVC) lub z kopolimeru etylen/octan winylu (EVA) albo do szklanych pojemników i następnie podać w postaci wlewu dożylnego trwającego dwie godziny u dorosłych lub jedną godzinę u dzieci i młodzieży.

Atriance - środki ostrożności

NEUROLOGICZNE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

Podczas stosowania nelarabiny zgłaszano ciężkie zaburzenia neurologiczne. Zdarzenia te obejmowały zaburzenia stanu psychicznego, w tym nasiloną senność, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, w tym drgawki, oraz neuropatię obwodową o różnym nasileniu - od drętwienia i parestezji do osłabienia motorycznego i porażenia. Zgłaszano również przypadki związane z demielinizacją oraz wstępujące neuropatie obwodowe o przebiegu podobnym do zespołu GuillainBarré.

Zaburzenia te nie zawsze ustępowały całkowicie po odstawieniu nelarabiny. Dlatego zdecydowanie zaleca się ścisłą obserwację pacjenta, czy nie występują zaburzenia neurologiczne, a stosowanie nelarabiny musi być przerwane w przypadku wystąpienia pierwszych objawów zaburzeń neurologicznych 2. stopnia lub większego wg. klasyfikacji NCI CTCAE.

Neurotoksyczność jest toksycznością ograniczającą możliwą do zastosowania dawkę nelarabiny. Zaleca się ścisłą obserwację pacjentów leczonych nelarabiną, czy nie występują objawy toksyczności neurologicznej.

Częste objawy neurotoksyczności związanej ze stosowaniem nelarabiny obejmują senność, dezorientację, drgawki, ataksję, parestezje, niedoczulicę. Ciężka toksyczność neurologiczna może objawiać się w postaci śpiączki, stanu padaczkowego, demielinizacji lub wstępującej neuropatii o przebiegu podobnym do zespołu Guillain-Barré (patrz punkt 4.8).

U pacjentów leczonych uprzednio lub aktualnie chemioterapią dokanałową, albo leczonych uprzednio napromienianiem czaszki i kręgosłupa, ryzyko neurologicznych zdarzeń niepożądanych jest zwiększone (patrz punkt 4.2 - Modyfikacja dawki) i dlatego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie chemioterapii dokanałowej i (lub) napromieniania czaszki i kręgosłupa.

Immunizacja z użyciem szczepionki zawierającej żywe drobnoustroje potencjalnie może spowodować zakażenie u osoby z upośledzoną odpornością. Dlatego nie jest zalecane stosowanie immunizacji z użyciem szczepionek zawierających żywe drobnoustroje.

Z leczeniem nelarabiną związane były leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość i neutropenia (w tym neutropenia z gorączką). Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek (patrz punkty 4.2 i 4.8).

U pacjentów otrzymujących nelarabinę zaleca się stosowanie dożylnego nawadniania, zgodnie ze standardowymi procedurami stosowanymi w celu opanowania hiperurykemii u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza. U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Liczba pacjentów w wieku 65 lat lub starszych, leczonych nelarabiną w trakcie badań klinicznych, była niewystarczająca aby określić czy u tych pacjentów reakcja na leczenie jest inna niż u młodszych pacjentów. Analiza danych wykazała, że częstość neurologicznych zdarzeń niepożądanych zwiększa się wraz z wiekiem pacjentów, zwłaszcza u osób w wieku 65 lat i powyżej.

Rakotwórczość i mutagenność

Nie przeprowadzono badań rakotwórczości nelarabiny. Jednakże wiadomo, że nelarabina ma działanie genotoksyczne w stosunku do komórek ssaków (patrz punkt 5.3).

Ostrzeżenie dotyczące zawartości sodu

Ten produkt leczniczy zawiera 1,725 mg/ml (75 mikromoli) sodu. Należy o tym pamiętać w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolą podaży sodu.

Atriance - przedawkowanie

Nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania.

W badaniach klinicznych stosowano nelarabinę w dawce do 75 mg/kg (około 2250 mg/m 2 ) codziennie przez 5 dni u jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzieży, w dawce do 60 mg/kg (około 2400 mg/m 2 ) codziennie przez 5 dni u 5 dorosłych pacjentów i w dawce do 2900 mg/m 2 u kolejnych dwóch dorosłych pacjentów, w dniach 1., 3. i 5.

Objawy

Przedawkowanie nelarabiny może prawdopodobnie spowodować ciężką neurotoksyczność (w tym porażenie i śpiączkę), mielosupresję i potencjalnie może prowadzić do zgonu. Podczas stosowania dawki 2200 mg/m 2 podawanej w dniach 1., 3. i 5. co 21 dni, u 2 pacjentów wystąpiła istotna wstępująca neuropatia czuciowa 3. stopnia. W badaniu MRI u 2 pacjentów stwierdzono cechy procesu demielinizacji w obrębie rdzenia szyjnego.

Postępowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania nelarabiny. Należy zastosować leczenie podtrzymujące, zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej.

Atriance - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Atriance - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa w kluczowych badaniach klinicznych podczas stosowania zalecanych dawek nelarabiny u dorosłych (1500 mg/m 2 ) i u dzieci (650 mg/m 2 ) określono na postawie danych uzyskanych odpowiednio od 103 dorosłych pacjentów i 84 pacjentów z grupy dzieci i młodzieży. Najczęściej występujące zdarzenia niepożądane to: zmęczenie; zaburzenia żołądka i jelit; zaburzenia hematologiczne, zaburzenia układu oddechowego; zaburzenia układu nerwowego i gorączka. Neurotoksyczność jest toksycznością ograniczającą możliwą do zastosowania dawkę nelarabiny (patrz punkt 4.4).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do

< 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000) i bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zdarzenie(a) niepożądane

Dorośli

(1500 mg/m 2 )

N=103 (%)

Dzieci

(650 mg/m 2 )

N=84 (%)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Zakażenie (w tym, ale nie wyłącznie, posocznica, bakteriemia, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze)

bardzo często: 40 (39)

bardzo często: 13 (15)

 

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

 

Zespół rozpadu guza (patrz również Dane z programu stosowania leku w wyjątkowych przypadkach przed dopuszczeniem do obrotu (ang. compassionate use ) i badań nie kluczowych)

często: 1 (1)

nie dotyczy

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Neutropenia z gorączką

bardzo często: 12 (12)

często: 1 (1)

Neutropenia

bardzo często: 83 (81)

bardzo często: 79 (94)

Leukopenia

często: 3 (3)

bardzo często: 32 (38)

Małopłytkowość

bardzo często: 89 (86)

bardzo często: 74 (88)

Niedokrwistość

bardzo często: 102 (99)

bardzo często: 80 (95)

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Hipoglikemia

nie dotyczy

często: 5 (6)

Hipokalcemia

często: 3 (3)

często: 7 (8)

Hipomagnezemia

często: 4 (4)

często: 5 (6)

Hipokalemia

często: 4 (4)

bardzo często: 9 (11)

Anoreksja

często: 9 (9)

nie dotyczy

 

Zaburzenia psychiczne

 

Stan dezorientacji

często: 8 (8)

często: 2 (2)

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Napady drgawkowe (w tym drgawki, napady typu „grand mal”, stan padaczkowy)

często: 1 (1)

często: 5 (6)

Niepamięć

często: 3 (3)

nie dotyczy

Senność

bardzo często: 24 (23)

często: 6 (7)

Obwodowe zaburzenia neurologiczne (czuciowe i ruchowe)

bardzo często: 22 (21)

bardzo często: 10 (12)

Zdarzenie(a) niepożądane

Dorośli

(1500 mg/m 2 )

N=103 (%)

Dzieci

(650 mg/m 2 )

N=84 (%)

Niedoczulica

bardzo często: 18 (17)

często: 5 (6)

Parestezje

bardzo często: 15 (15)

często: 3 (4)

Ataksja

często: 9 (9)

często: 2 (2)

Zaburzenia równowagi

często: 2 (2)

nie dotyczy

Drżenia

często: 5 (5)

często: 3 (4)

Zawroty głowy

bardzo często: 22 (21)

nie dotyczy

Ból głowy

bardzo często: 15 (15)

bardzo często: 14 (17)

Zaburzenia smaku

często: 3 (3)

nie dotyczy

 

 

Zaburzenia oczu

 

 

Niewyraźne widzenie

często: 4 (4)

nie dotyczy

 

 

Zaburzenia naczyniowe

 

 

Niedociśnienie tętnicze

często: 8 (8)

nie dotyczy

 

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

 

Wysięk opłucnowy

często: 10 (10)

nie dotyczy

Świszczący oddech

często: 5 (5)

nie dotyczy

Duszność

bardzo często: 21 (20)

nie dotyczy

Kaszel

bardzo często: 26 (25)

nie dotyczy

 

 

Zaburzenia żołądka i jelit

 

 

Biegunka

bardzo często: 23 (22)

często: 2 (2)

Zapalenie błon śluzowych jamy ustnej

często: 8 (8)

często: 1 (1)

Wymioty

bardzo często: 23 (22)

często: 8 (10)

Ból brzucha

często: 9 (9)

nie dotyczy

Zaparcia

bardzo często: 22 (21)

często: 1 (1)

Nudności

bardzo często: 42 (41)

często: 2 (2)

 

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

 

Hiperbilirubinemia

często: 3 (3)

często: 8 (10)

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

nie dotyczy

bardzo często: 10 (12)

Zdarzenie(a) niepożądane

Dorośli

(1500 mg/m 2 )

N=103 (%)

Dzieci

(650 mg/m 2 )

N=84 (%)

Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej

często: 6 (6)

nie dotyczy

 

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

 

Osłabienie siły mięśniowej

często: 8 (8)

nie dotyczy

Ból mięśni

bardzo często: 13 (13)

nie dotyczy

Bóle stawów

często: 9 (9)

często: 1 (1)

Ból pleców

często: 8 (8)

nie dotyczy

Bóle kończyn

często: 7 (7)

często: 2 (2)

Rabdomioliza, zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej we krwi (patrz dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu)

rzadko: nie dotyczy

rzadko: nie dotyczy

 

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

 

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

często: 2 (2)

często: 5 (6)

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

 

Obrzęki

bardzo często: 11 (11)

nie dotyczy

Zaburzenia chodu

często: 6 (6)

nie dotyczy

Obrzęki obwodowe

bardzo często: 15 (15)

nie dotyczy

Gorączka

bardzo często: 24 (23)

często: 2 (2)

Ból

bardzo często: 11 (11)

nie dotyczy

Zmęczenie

bardzo często: 51 (50)

często: 1 (1)

Osłabienie

bardzo często: 18 (17)

często: 5 (6)

Opis wybranych działań niepożądanych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

W populacji dorosłych pacjentów zgłoszono dodatkowo jeden przypadek postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii potwierdzonej w badaniu biopsyjnym.

U pacjentów leczonych nelarabiną zgłaszano przypadki zakażeń oportunistycznych, czasem zakończonych zgonem.

Zaburzenia układu nerwowego

Zgłaszano również przypadki związane z demielinizacją i wstępujące neuropatie obwodowe o przebiegu podobnym do zespołu Guillain-Barré.

U jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzieży nastąpił zgon z powodu neurologicznego zdarzenia niepożądanego w postaci stanu padaczkowego.

Dane z badań NCI/programu stosowania leku w wyjątkowych przypadkach przed dopuszczeniem do obrotu (ang. compassionate use) i badań klinicznych I fazy

Oprócz reakcji niepożądanych stwierdzonych w kluczowych badaniach klinicznych istnieją również dane uzyskane od 875 pacjentów uczestniczących w badaniach NCI/programie stosowania leku w wyjątkowych przypadkach przed dopuszczeniem do obrotu (694 pacjentów) i badaniach klinicznych I fazy (181 pacjentów). Zaobserwowano następujące dodatkowe reakcje niepożądane:

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Zespół rozpadu guza - 7 przypadków (patrz punkty 4.2 i 4.4)

Dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu

Następujące działania niepożądane zidentyfikowano w trakcie stosowania nelarabiny po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dane obejmują zarówno przypadki zgłoszone spontanicznie , jak i ciężkie zdarzenia niepożądane z toczących się badań klinicznych.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko Rabdomioliza, zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej we krwi

Atriance - ciąża i karmienie piersią

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Zarówno mężczyźni jak i kobiety aktywne seksualnie powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia nelarabiną i przynajmniej przez trzy miesiące od zakończenia terapii.

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania nelarabiny u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozmnażanie, w tym wady rozwojowe (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla człowieka nie jest znane, jednakże stosowanie produktu w okresie ciąży może prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości i wad rozwojowych u płodu.

Nelarabiny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w czasie leczenia nelarabiną, należy poinformować ją o ryzyku dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy nelarabina lub jej metabolity przenikają do mleka u ludzi. Nie badano czy nelarabina przenika do mleka u zwierząt. Jednakże, ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych u niemowląt, należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Wpływ nelarabiny na płodność u ludzi nie jest znany. Z uwagi na działanie farmakologiczne leku możliwe jest wystąpienie niepożądanego wpływu na płodność. Należy omówić z pacjentami zagadnienie planowania rodziny.

Atriance - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

U pacjentów leczonych nelarabiną istnieje ryzyko wystąpienia senności w trakcie leczenia i przez kilka dni po leczeniu. Należy ostrzec pacjentów o możliwości niekorzystnego wpływu senności na zdolność wykonywania czynności złożonych, takich jak prowadzenie pojazdów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nelarabine

  Dostępne opakowania
  Atriance

  Atriance

  roztwór do infuzji - 6 fiol.a 50ml - 5 mg/ml
  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED
  Powiązane artykuły
  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek - objawy i leczenie

  Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek - objawy i leczenie

  Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (ALCL) to rzadki i agresywny chłoniak nieziarniczny układu chłonnego, który powstaje z obwodowych limfocytów T. Zajmuje węzły chłonne i miejsca poza węzłami. Wyodrębnia się trzy rodzaje ALCL o odmiennych cechach...

  Przeszczepienie szpiku kostnego

  Transplantacja komórek krwiotwórczych - metoda zapewniająca wyleczenie

  Transplantacja komórek krwiotwórczych - metoda zapewniająca wyleczenie

  Rozpoznanie białaczki brzmi na początku jak wyrok, jednak w ostatnich latach w przypadku białaczki dokonano ogromnego postępu w leczeniu, które doprowadzić może do wyleczenia lub wydłużenia życia chorego. Jedną z takich metod jest transplantacja komórek...

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Leczenie chłoniaków nieziarniczych

  Leczenie chłoniaków nieziarniczych

  Chłoniaki nieziarnicze (NHL non Hodgkin's lmphoma) to liczna grupa chorób nowotworowych różniąca się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego, a także leczenia. Leczenie choroby jest uzależnione od typu histologicznego chłoniaka, jego...

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Chłoniaki bardzo agresywne

  Chłoniaki bardzo agresywne

  Chłoniaki to duża grupa nowotworów o zróżnicowanym przebiegu. Nowotwory te wywodzą się z różnych stadiów powstawania limfocytów. Stanowią liczną grupę różniącą się między sobą pod względem budowy oraz przebiegu klinicznego. Zdecydowana większość chłoniaków...

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek na chłoniaka

  Nowy lek na chłoniaka

  Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na wypuszczenie na rynek leku, który zwalcza dwa rodzaje chłoniaka - ziarnicę złośliwą oraz rzadką chorobę znaną jako a anaplastyczny chłoniak olbrzymiokomórkowy. Czym są chłoniaki? Chłoniaki to nowotwory...

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Chłoniak u 6-letniego chłopca

  Chłoniak u 6-letniego chłopca

  Chłoniak w jamie ustnej chłopca Chłoniaki mają charakter złośliwy. Najczęściej leczy się je za pomocą chemioterapii lub też stosuje się leczenie operacyjne.

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Karolina i jej "fajny" chłoniak

  Karolina i jej "fajny" chłoniak

  Nazywam się Karolina Linde, mam 20 lat. 2 lata temu, w klasie maturalnej, zauważyłam, że mam powiększony węzeł chłonny nad obojczykiem. Założyłam, że to nic groźnego (kto w wieku 18 lat spodziewa się, że ma nowotwór?) i czekałam aż sam zniknie... Kiedy...