Aston

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5mg+10mg
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.

Aston - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aston - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Aston - opis

Aston jest wskazany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z trzema równocześnie występującymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego, z prawidłowym lub nieznacznie podwyższonym poziomem cholesterolu, bez jawnej klinicznie choroby niedokrwiennej serca, u których skojarzone stosowanie amlodypiny i atorwastatyny w małej dawce zostanie uznane za właściwe, zgodnie z aktualnymi wytycznymi terapeutycznymi.

Aston należy stosować w sytuacji, gdy dieta i inne środki niefarmakologiczne są niewystarczające.

Aston - skład

Aston, 10 mg + 10 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci amlodypiny bezylanu) oraz 10 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny wapniowej).

Aston - dawkowanie

Aston przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Dawkowanie

Zwykle stosowaną dawką początkową jest 5 mg + 10 mg, raz na dobę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono potrzebę większej kontroli ciśnienia tętniczego, można zastosować dawkę 10 mg + 10 mg, raz na dobę.

Aston można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jednakże nie należy stosować jednocześnie z innym antagonistą kanału wapniowego ani z inną statyną.

Należy unikać połączenia produktu Aston z fibratami.

Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób z zaburzoną czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: Aston jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby.

Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Aston u dzieci i młodzieży. Dlatego stosowanie produktu leczniczego Aston nie jest zalecane w tych populacjach.

Osoby w podeszłym wieku: Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Jednoczesne stosowanie z innymi produktami leczniczymi: W przypadku jednoczesnego podawania z cyklosporyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 10 mg.

Sposób podawania

Dawkę produktu leczniczego można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia.

Aston - środki ostrożności

 Niewydolność serca: Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długoterminowym badaniu kontrolowanym placebo z udziałem pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa III i IV wg NYHA), wykazano zwiększenie częstości obrzęku płuc u pacjentów leczonych amlodypiną w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Antagonistów kanałów wapniowych, w tym amlodypinę, należy stosować ostrożnie u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, gdyż mogą one zwiększać ryzyko przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz zgonu.

Działanie na wątrobę: Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać próby czynnościowe wątroby, a następnie okresowo, oraz u pacjentów w momencie wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących uszkodzenie wątroby. W przypadku zwiększonej aktywności aminotransferaz należy monitorować ich aktywność do czasu ustąpienia nieprawidłowości.

W przypadku utrzymywania się zwiększonej aktywności AlAT lub AspAT, przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, należy przerwać leczenie.

Okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony a wartości AUC są większe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny.

Ze względu na zawartość atorwastatyny Aston należy ostrożnie stosować u pacjentów, którzy spożywają znaczne ilości alkoholu, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) chorobami wątroby w wywiadzie.

Działanie na mięśnie szkieletowe: Podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, atorwastatyna może działać na mięśnie szkieletowe powodując mialgię, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogącą w rzadkich przypadkach prowadzić do rabdomiolizy, charakteryzującej się znacznie zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej (CK) (> 10 razy powyżej górnej granicy normy), mioglobinemią i mioglobinurią, która może prowadzić do niewydolności nerek a w rzadkich przypadkach może spowodować zgon.

Regularna kontrola poziomu aktywności CK lub innych enzymów mięśniowych nie jest konieczna u pacjentów leczonych statynami i niezgłaszających żadnych dolegliwości. Zaleca się monitorowanie aktywności CK przed rozpoczęciem leczenia, podczas leczenia statynami u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia rabdomiolizy lub objawy ze strony układu mięśniowego (patrz poniżej).

Przed rozpoczęciem leczenia

Aston należy przepisywać ostrożnie pacjentom z czynnikami predysponującymi do rabdomiolizy. Poziom CK należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia statyną w następujących sytuacjach:

- zaburzenia czynności nerek

- niedoczynność tarczycy

- dziedziczne zaburzenia mięśni w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym

- działanie toksyczne na mięśnie podczas wcześniejszego leczenia statyną lub fibratem w wywiadzie

- choroba wątroby w wywiadzie i (lub) spożywanie znacznych ilości alkoholu

- u osób w podeszłym wieku (> 70 lat) konieczność wykonania takich badań należy rozważyć w zależności od występowania czynników ryzyka predysponujących do rabdomiolizy

- sytuacje, w których stężenie w osoczu może być zwiększone, np. interakcje oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne.

W tych sytuacjach należy rozważyć ryzyko związane z leczeniem w stosunku do możliwych korzyści; zalecana jest obserwacja stanu klinicznego.

Jeśli początkowa aktywność CK jest znacznie podwyższona (> 5 razy powyżej górnej granicy normy), nie należy rozpoczynać leczenia.

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Nie należy oznaczać aktywności kinazy kreatynowej (CK) po intensywnym wysiłku fizycznym lub jeśli występuje jakakolwiek wiarygodna alternatywna przyczyna zwiększonej aktywności CK, gdyż interpretacja wyników jest wówczas utrudniona. Jeśli początkowa aktywność CK jest znacznie zwiększona (> 5 razy powyżej górnej granicy normy), oznaczenie powinno zostać powtórzone po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyniku.

Podczas leczenia

- Pacjenci muszą zostać pouczeni, aby bezzwłocznie zgłaszali niewyjaśnione bóle mięśniowe, kurcze mięśni lub osłabienie, zwłaszcza jeśli towarzyszy im złe samopoczucie lub gorączka.

- Jeśli objawy te występują podczas leczenia produktem Aston, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli aktywność jest istotnie zwiększona (> 5 razy powyżej górnej granicy normy), leczenie należy przerwać.

- Jeśli dolegliwości mięśniowe są ciężkie i powodują dyskomfort w codziennym życiu, należy rozważyć zaprzestanie leczenia, nawet jeżeli zwiększenie aktywności CK nie przekracza pięciokrotnie górnej granicy normy.

- Jeśli objawy ustąpią i aktywność CK powróci do normy, można rozważyć powtórne wprowadzenie produktu leczniczego Aston w najmniejszej dawce, pod ścisłą kontrolą.

- Leczenie produktem leczniczym Aston musi być przerwane, jeśli wystąpi klinicznie znaczący wzrost aktywności CK (> 10 razy powyżej górnej granicy normy) lub w razie rozpoznania lub podejrzenia rabdomiolizy.

Amlodypina nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

Jednoczesne stosowanie innych produktów leczniczych

Podobnie jak w przypadku innych lekow z grupy statyn, ryzyko rabdomiolizy wzrasta gdy Aston stosowany jest jednocześnie z niektórymi produktami leczniczymi, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu jak silne inhibitory cytochromu CYP3A4 lub białek transportowych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz inhibitory proteazy wirusa HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir itp.). Ryzyko miopatii może się również zwiększać przy jednoczesnym stosowaniu gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, boceprewiru, erytromycyny, niacyny oraz ezetymibu. Jeśli to możliwe, należy rozważyć zastosowanie alternatywnego leczenia (niewywołującego interakcji) zamiast tych produktów leczniczych.

Zgłoszono bardzo rzadkie przypadki wystąpienia immunozależnej miopatii martwiczej (ang. Immunemediated necrotizing myopathy , IMNM) w trakcie leczenia statynami lub po jego zakończeniu. Cechy kliniczne IMNM to utrzymujące się osłabienie mięśni proksymalnych oraz zwiększona aktywność kinazy kreatynowej w surowicy, utrzymująca się mimo przerwania leczenia statynami.

W przypadkach, gdy jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych z produktem Aston jest konieczne, należy dokładnie rozważyć korzyści i ryzyko i zaleca się monitorowanie stanu klinicznego pacjentów.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania atorwastatyny i kwasu fusydowego. Podczas leczenia kwasem fusydowym wskazane może być czasowe wstrzymanie stosowania atorwastatyny.

Badanie SPARCL ( Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels )

W analizie post hoc podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby wieńcowej, u których niedawno miał miejsce udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny, stwierdzono większą częstość występowania udaru krwotocznego mózgu wśród pacjentów rozpoczynających leczenie atorwastatyną w dawce 80 mg niż w grupie placebo. Zwiększone ryzyko zaobserwowano szczególnie na początku badania u pacjentów, u których w przeszłości występował udar krwotoczny mózgu lub udar lakunarny. U pacjentów po przebytym udarze krwotocznym mózgu lub udarze lakunarnym nie ma pewności co do stosunku zagrożeń do korzyści w przypadku stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg, w związku z czym przed rozpoczęciem leczenia należy uważnie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Śródmiąższowa choroba płuc

Zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc związanej ze stosowaniem niektórych statyn, zwłaszcza w czasie długotrwałej terapii. Może się to objawiać: dusznością, nieproduktywnym kaszlem i pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, utrata masy ciała i gorączka). Jeśli istnieje podejrzenie, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc, leczenie statynami należy przerwać.

Cukrzyca

Niektóre dowody wskazują, że statyny jako klasa zwiększają stężenie glukozy we krwi, i u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy mogą powodować hiperglikemię, nawet przy prawidłowym postępowaniu. Zmniejszenie przez statyny zagrożenia związanego z układem krążenia przeważa jednak nad opisanym ryzykiem, dlatego nie powinno ono być podstawą do przerwania leczenia statynami. Pacjenci z wysokim ryzykiem (stężenie glukozy na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI> 30 kg/m 2 , zwiększenie stężenia triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni być poddawani kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Aston - przedawkowanie

Nie ma danych na temat przedawkowania produktu leczniczego Aston u ludzi.

Amlodypina

Dane o zamierzonym przedawkowaniu amlodypiny u ludzi są ograniczone. Znaczne przedawkowanie może skutkować nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych i prawdopodobnym wystąpieniem odruchowej tachykardii. Zgłaszano znaczne i prawdopodobnie przedłużające się niedociśnienie układowe, mogące prowadzić do wstrząsu ze skutkiem śmiertelnym. Każde niedociśnienie tętnicze spowodowane przedawkowaniem amlodypiny jest wskazaniem do obserwacji na oddziale kardiologicznej intensywnej opieki medycznej. W przywróceniu napięcia ścian naczyń oraz prawidłowego ciśnienia tętniczego może być pomocny lek zwężający naczynia. Ponieważ amlodypina w znacznej części wiąże się z białkami, dializa najprawdopodobniej nie przyniesie spodziewanych korzyści.

Atorwastatyna

Nie ma specyficznego leczenia po przedawkowaniu atorwastatyny. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe, a w razie konieczności wdrożyć leczenie podtrzymujące. Należy oznaczyć parametry czynności wątroby i kontrolować aktywność CK w surowicy. Ze względu na silne wiązanie atorwastatyny z białkami osocza nie należy się spodziewać, że hemodializa zwiększa w sposób istotny jej klirens.

Aston - przeciwwskazania

Aston jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na dihydropirydyny*, substancje czynne amlodypinę oraz atorwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy, przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy

- w ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod zapobiegania ciąży

- stosujących jednoczesnie itrakonazol, ketokonazol i telitromycynę

- z ciężkim niedociśnieniem

- ze wstrząs (w tym wstrząsem kardiogennym)

- ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. stenozą aortalną dużego stopnia)

- z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

* amlodypina jest blokerem kanału wapniowego, pochodną dihydropirydyny.

Aston - działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu złożonego zawierającego amlodypinę i atorwastatynę oceniano w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, przeprowadzonych z podwójnie ślepą próbą, obejmujących 1 092 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. W badaniach klinicznych produktu zawierającego amlodypinę i atorwastatynę nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych, które można byłoby przypisać podawaniu produktu złożonego.

Zanotowano jedynie zdarzenia niepożądane właściwe dla amlodypiny i/lub atorwastatyny (patrz odpowiednie tabele zdarzeń niepożądanych poniżej).

W kontrolowanych badaniach klinicznych odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, wynosił w przypadku pacjentów leczonych jednocześnie amlodypiną i atorwastatyną 5,1%, a w przypadku placebo 4%.

Zdarzenia niepożądane charakterystyczne dla samej amlodypiny oraz samej atorwastatyny zamieszczone w poniższej tabeli zostały zestawione według klasyfikacji oraz częstości MedDRA:

Bardzo często: ≥ 1/10, często: ≥ 1/100 i < 1/10, niezbyt często: ≥ 1/1000 i < 1/100, rzadko: ≥ 1/10 000 i < 1/1000, bardzo rzadko: < 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja Układów i Narządów MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Amlodypina

Atorwastatyna

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

-

często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia

bardzo rzadko

-

Trombocytopenia

bardzo rzadko

rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

bardzo rzadko

często

Anafilaksja

-

bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

-

niezbyt często

Hiperglikemia*

bardzo rzadko

często

Zwiększenie masy ciała

niezbyt często

niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

niezbyt często

-

Jadłowstręt

-

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

Bezsenność

niezbyt często

niezbyt często

Zmiany nastroju (w tym lęk)

niezbyt często

-

Koszmary senne

-

niezbyt często

Depresja

niezbyt często

nieznana

Dezorientacja

rzadko

-

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

często

-

Zawroty głowy

często

niezbyt często

Ból głowy (szczególnie na początku leczenia)

często

często

Drżenie

niezbyt często

-

Zaniki czucia, parestezje

niezbyt często

niezbyt często

Omdlenia

niezbyt często

-

Zwiększenie napięcia mięśni

bardzo rzadko

-

Neuropatia obwodowa

bardzo rzadko

rzadko

Niepamięć

-

niezbyt często

Zaburzenia smaku

niezbyt często

niezbyt często

Objawy pozapiramidowe

nieznana

-

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie

-

niezbyt często

Zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

niezbyt często

rzadko

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

niezbyt często

niezbyt często

Utrata słuchu

-

bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

często

-

Dławica piersiowa

rzadko

-

Zawał serca

bardzo rzadko

-

Arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

bardzo rzadko

-

Zaburzenia naczyń

Uderzenia gorąca

często

-

Niedociśnienie tętnicze

niezbyt często

-

Zapalenie naczyń

bardzo rzadko

-

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Ból gardła i krtani

-

często

Krwawienie z nosa

-

często

Duszność

niezbyt często

-

Zapalenie błony śluzowej nosa

niezbyt często

-

Kaszel

bardzo rzadko

-

Śródmiąższowa choroba płuc, szczególnie podczas długiej terapii

-

nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Przerost dziąseł

bardzo rzadko

-

Nudności

często

często

Ból brzucha w górnej i dolnej części

często

niezbyt często

Wymioty

niezbyt często

niezbyt często

Dyspepsja

niezbyt często

często

Zmiany w pracy jelit (w tym biegunka i zaparcia)

niezbyt często

-

Suchość w ustach

niezbyt często

-

Zaburzenia smaku

niezbyt często

-

Biegunka, zaparcia, wzdęcia

-

często

Zapalenie żołądka

bardzo rzadko

-

Zapalenie trzustki

bardzo rzadko

niezbyt często

Odbijanie się

-

niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

bardzo rzadko

niezbyt często

Cholestaza

-

rzadko

Niewydolność wątroby

-

bardzo rzadko

Żółtaczka

bardzo rzadko

-

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

rzadko

Obrzęk Quinckego

bardzo rzadko

-

Rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

-

Łysienie

niezbyt często

niezbyt często

Plamica

niezbyt często

-

Odbarwienia skóry

niezbyt często

-

Świąd

niezbyt często

niezbyt często

Wysypka

niezbyt często

niezbyt często

Nadmierne pocenie

niezbyt często

-

Wykwit

niezbyt często

-

Pokrzywka

bardzo rzadko

niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

bardzo rzadko

rzadko

Złuszczające zapalenie skóry

bardzo rzadko

-

Nadwrażliwość na światło

bardzo rzadko

-

Zespół Stevensa-Johnsona

bardzo rzadko

rzadko

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka

-

rzadko

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Obrzęk stawów (w tym obrzęk kostek)

często

często

Bóle stawów, bóle mięśni

niezbyt często

często

Kurcze mięśni, spazmy

niezbyt często

często

Bóle pleców

niezbyt często

często

 

Bóle szyi

-

niezbyt często

Ból kończyn

-

często

Męczliwość mięśni

-

niezbyt często

Zapalenie mięśni

-

rzadko

Rabdomioliza, miopatia

-

rzadko

Zmiany patologiczne w obrębie

ścięgien, w rzadkich przypadkach powikłane zerwaniem

-

rzadko

Immunozależna miopatia martwicza

-

nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia mikcji, nokturia, częste oddawanie moczu

niezbyt często

-

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja

niezbyt często

niezbyt często

Ginekomastia

niezbyt często

bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęki

często

niezbyt często

Obrzęki obwodowe

-

niezbyt często

Zmęczenie

często

niezbyt często

Ból w klatce piersiowej

niezbyt często

niezbyt często

Osłabienie

niezbyt często

niezbyt często

Ból

niezbyt często

-

Złe samopoczucie

niezbyt często

niezbyt często

Gorączka

-

niezbyt często

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych aminotransferazy

alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej (zwykle z powodu cholestazy)

bardzo rzadko

często

Zwiększenie aktywności CK we krwi

-

często

Obecność białych krwinek w moczu

-

niezbyt często

* Podczas stosowania niektórych statyn zaobserwowano wystąpieniecukrzycy: częstość będzie zależna od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo ≥ 5,6 mmol/l, BMI> 30 kg/m 2 , zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).

Aston - ciąża i karmienie piersią

Astonjest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia muszą stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży.

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych z atorwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad wrodzonych po wewnątrzmacicznej ekspozycji na inhibitory reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję.

Stosowanie atorwastatyny u kobiety w ciąży może zmniejszyć u płodu stężenie mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zwykle zaprzestanie stosowania w trakcie ciąży produktów leczniczych zmniejszających stężenie lipidów, powinno mieć niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Z tego powodu Aston nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i kobiet, które próbują zajść w ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Leczenie produktem leczniczym Aston należy wstrzymać na czas trwania ciąży lub do momentu ustalenia, że kobieta nie jest w ciąży.

Jeśli podczas leczenia u kobiety zostanie stwierdzona ciąża, należy niezwłocznie odstawić produkt leczniczy Aston.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina lub atorwastatyna (i ich metabolity) przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów, stężenia atorwastatyny i jej aktywnych metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety stosujące Aston nie powinny karmić niemowląt piersią. Atorwastatyna jest przeciwwskazana w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach, nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność samców i samic.

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu z udziałem szczurów zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców.

Aston - prowadzenie pojazdów

Nie wykonywano badań odnośnie wpływu połączenia amlodypiny i atorwastatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Atorwastatyna zawarta w produkcie leczniczym Aston wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W oparciu jednak o farmakodynamiczne właściwości amlodypiny, która wchodzi w skład produktu leczniczego Aston, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, bólu głowy, zmęczenia lub nudności podczas obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Aston - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum, Atorvastatinum

  Amlodypina, atorwastatyna to mieszanina substancji stosowanych w leczeniu i profilaktyce choroby wieńcowej. Amlodypina należy do blokerów kanałów wapniowych. Atorwastatyna to powszechnie stosowana statyna. Substancja obniżająca stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Stosowana w pierwotnej i wtórnej profilaktyce miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby wieńcowej układu krwionośnego.

  Dostępne opakowania
  Aston

  Aston

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 5mg+10mg
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Aston

  Aston

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,01g+0,01g
  ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...