AprilGen 40 mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
30,23 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,04 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GENERICS (UK) LTD.

AprilGen 40 mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

AprilGen 40 mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

AprilGen 40 mg - opis

Nadciśnienie tętnicze samoistne

W leczeniu wszystkich stadiów nadciśnienia tętniczego samoistnego. U chorych z nadciśnieniem tętniczym chinapryl jest skuteczny zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z diuretykami.

Zastoinowa niewydolność serca

W leczeniu zastoinowej niewydolności serca w terapii skojarzonej z diuretykami lub glikozydem nasercowym. Leczenie Aprilgenem pacjentów z zastoinową niewydolnością serca należy zawsze rozpoczynać pod ścisłym nadzorem lekarskim.

AprilGen 40 mg - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg chinaprylu (w postaci chinaprylu chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jedna tabletka powlekana 40 mg zawiera 192,6 mg laktozy jednowodnej.

AprilGen 40 mg - dawkowanie

Do stosowania doustnego.

Dostępne są różne dawki leku Aprilgen, co umożliwia zastosowanie różnych schematów dawkowania.

Dorośli

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Monoterapia:W niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można stopniowo zwiększać (podwajając dawkę zapewniając odpowiedni odstęp czasu na dostosowanie do dawki) do dawki podtrzymującej od 20 do 40 mg na dobę, którą można podawać w dawce pojedynczej lub w 2 dawkach podzielonych.

U większości chorych dobrą kontrolę ciśnienia krwi w leczeniu długotrwałym uzyskuje się podczas stosowania leku raz na dobę. Zazwyczaj maksymalna dawka podtrzymująca wynosi 40 mg na dobę, choć u niektórych chorych stosowano dawki do 80 mg w ciągu 24 godzin.

Jednoczesne podawanie diuretyków: Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Aprilgen może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego jest większe u pacjentów, którzy jednocześnie otrzymują leki moczopędne. W związku z tym zaleca się ostrożność, gdyż u tych chorych może występować zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa i niedobór elektrolitów. Jeśli to możliwe, na 2-3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Aprilgen należy odstawić lek moczopędny. Aby sprawdzić czy nie dojdzie do nadmiernego niedociśnienia tętniczego, u chorych leczonych lekami moczopędnymi zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki produktu leczniczego Aprilgen 2,5 mg. Następnie dawkę produktu leczniczego Aprilgen należy stopniowo zwiększać (zachowując odpowiednie odstępy czasu między kolejnym zwiększaniem dawek) aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej.

Zastoinowa niewydolność serca

Zaleca się, aby leczenie rozpoczynać od pojedynczej dawki początkowej 2,5 mg, co pozwoli na dokładne kontrolowanie pacjentów pod kątem występowania niedociśnienia tętniczego. Następnie dawkę należy stopniowo zwiększać (zapewniając odpowiedni odstęp czasu na dostosowanie do dawki) aż do uzyskania skutecznej dawki terapeutycznej (do 40 mg na dobę), którą podaje się w jednej dawce dobowej lub w dwóch dawkach podzielonych, jednocześnie z lekiem moczopędnym i/lub glikozydem nasercowym. Zwykle w leczeniu długotrwałym skuteczne są dawki od 10 do 20 mg podawane 1-2 razy na dobę jednocześnie z innymi lekami. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 40 mg na dobę.

Ciężka niewydolność serca

Leczenie pacjentów z ciężką lub niestabilną chorobą zastoinową serca należy zawsze rozpoczynać w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza. 

Pacjenci, którzy również mogą być uznani za grupę zwiększonego ryzyka, u których leczenie należy rozpocząć w szpitalu: Do pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, u których leczenie należy rozpoczynać w szpitalu, należą: chorzy leczeni dużymi dawkami diuretyków pętlowych (np. > 80 mg furosemidu) lub kilkoma lekami moczopędnymi, chorzy z hipowolemią, hiponatremią (stężenie sodu w surowicy < 130 mEq/l) lub skurczowym ciśnieniem tętniczym < 90 mmHg, chorzy leczeni dużymi dawkami leków rozszerzających naczynia, ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 150 µmol/l lub osoby w wieku 70 lat lub starsze.

Osoby w podeszłym wieku

Prowadząc leczenie u chorych w podeszłym wieku należy rozważyć, że wraz z wiekiem stwierdza się tendencję do pogarszania się czynności nerek. Zalecana dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego wynosi 2,5 mg. Następnie dawkę stopniowo zwiększa się aż do uzyskania optymalnej odpowiedzi terapeutycznej.

Zaburzenie funkcji nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek początkową dawkę chinaprylu należy zmniejszyć, ponieważ w przypadku zmniejszonego klirensu kreatyniny zwiększa się stężenie chinaprylatu w osoczu. Zaleca się następujące dawki początkowe:

Klirens kreatyniny (ml/min)  Maksymalna zalecana dawka początkowa na dobę (mg) 
 > 60   10
 30-60  5
 10-30  2,5
 < 10  Brak wystarczającego doświadczenia

Sposób podawania

Można stosować niezależnie od posiłku. Dawkę należy stosować zawsze o tej samej porze dnia, aby ułatwić przestrzeganie zaleceń stosowania.

AprilGen 40 mg - środki ostrożności

Chinapryl należy stosować ostrożnie u wybranych pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty.

Reakcje nadwrażliwości

Reakcje nadwrażliwości, takie jak plamica, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, martwicze zapalenie naczyń, niewydolność oddechowa w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc, mogą wystąpić u pacjentów niezależnie od stwierdzenia lub braku w wywiadzie alergii lub astmy oskrzelowej.

Objawowe niedociśnienie tętnicze

Objawowe niedociśnienie tętnicze rzadko obserwuje się u chorych z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym. Prawdopodobieństwo wystąpienia niedociśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem leczonych chinaprylem jest większe w przypadku zmniejszonej objętości wewnątrznaczyniowej, np. w wyniku stosowania diuretyków, ograniczenia soli w diecie, dializ, biegunki lub wymiotów oraz u chorych z ciężkim nadciśnieniem renino-zależnym. 

Jeśli wystąpi objawowe niedociśnienie tętnicze, chorego należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i w razie potrzeby podać dożylnie sól fizjologiczną. Przemijające niedociśnienie tętnicze nie jest przeciwwskazaniem do podania kolejnych dawek leku. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia, należy rozważyć zastosowanie niższej dawki chinaprylu lub jednoczesnego leczenia moczopędnego.

U chorych z zastoinową chorobą serca lub, u których występuje ryzyko nadmiernego niedociśnienia tętniczego, leczenie chinaprylem należy rozpoczynać w zalecanej dawce pod ścisłym nadzorem lekarza. Należy ściśle monitorować pacjentów przez pierwsze dwa tygodnie leczenia oraz gdy jest zwiększana dawka. Podobne zasady dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub chorobami naczyniowymi mózgu, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może doprowadzić do zawału serca lub incydentu naczyniowomózgowego.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) ( ang. Renin-Angiotensin- Aldosterone-system, RAAS )

Istnieją dowody, że jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACEi) , antagonistów receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia tętniczego, hiperkaliemii lub zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek).W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu nie jest zalecana. Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynności nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zaburzenie czynności nerek włącznie ze zwężeniem tętnicy nerkowej

U pacjentów z niewydolnością nerek, monitorowanie czynności nerek w trakcie leczenia powinno być wykonywane jeżeli lekarz uzna to za konieczne, jednkaże w większości przypadków czynność nerek nie ulegnie zmianie lub może ulec poprawie.

Wraz ze spadkiem klirensu kreatyniny wydłużeniu ulega okres półtrwania chinaprylu. Pacjenci z klirensem kreatyniny < 60 ml/min wymagają mniejszej dawki początkowej chinaprylu. U tych pacjentów dawkowanie należy zwiększać na podstawie odpowiedzi terapeutycznej. Należy ściśle monitorować czynność nerek, chociaż wstępne badania nie wskazują, aby chinapryl powodował dalsze pogorszenie funkcji nerek. 

U podatnych pacjentów w wyniku zahamowania układu renina-angiotensyna-aldosteron może dojść do zmian w czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, u których czynność nerek może zależeć od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, leczenie chinaprylem może wiązać się ze skąpomoczem lub nasilającą się azotemią i rzadko ostrą niewydolnością nerek i / lub zgonem.

 W badaniach klinicznych, u niektórych pacjentów z nadciśnieniem i z jednostronnym lub obustronnym zwężeniem tętnicy nerkowej, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy, które ustępowało po odstawieniu leczenia. Wzrosty te prawie zawsze ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE i/lub leków moczopędnych. U takich pacjentów czynność nerek powinna być monitorowana w czasie pierwszych kilku tygodniach leczenia. 

U niektórych chorych z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca bez stwierdzonej wcześniej choroby nerek, wykazano zwiększenie (> 1,25 razy ponad górną granicę normy) stężenia azotu mocznika i kreatyniny w surowicy, które było zazwyczaj niewielkie i przemijające, a dotyczyło szczególnie chorych, u których chinapryl stosowano jednocześnie z lekiem moczopędnym. Wzrost stężenia azotu mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy obserwowano odpowiednio u 2% i 2%, z nadciśnieniem tętniczym w monoterapii chinaprylem i odpowiednio 4% i 3% w leczeniu nadciśnienia chinaprylem z hydrochlorotiazydem. Te wzrosty są bardziej prawdopodobne u chorych z istniejącym wcześniej zaburzeniem czynności nerek. Konieczne może okazać się zmniejszenie dawki i/lub odstawienie leku moczopędnego i/lub chinaprylu.

Doświadczenie ze stosowaniem preparatu u chorych z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min) i u chorych dializowanych jest niewystarczające. Dlatego u tych chorych nie zaleca się stosowania leku.

Przeszczep nerki

Nie ma doświadczenia ze stosowaniem chinaprylu u chorych po niedawno przebytym zabiegu przeszczepienia nerki. W związku z tym nie zaleca się stosowania chinaprylu w tej grupie chorych.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne

Pacjenci hemodializowani

U chorych otrzymujących inhibitory ACE leczonych hemodializami z zastosowaniem błon o dużej przepuszczalności z poliakrylonitrylu ("AN69") występuje wysokie ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych. Dlatego należy unikać takiej kombinacji przez zastosowanie innej grupy leków przeciwnadciśnieniowych lub innego rodzaju błony dializacyjnej. 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL) U pacjentów leczonych inhibitorami ACE podczas aferezy LDL (lipoproteiny o małej gęstości) z siarczanem dekstranu występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji tych można uniknąć odstawiając tymczasowo inhibitor ACE przed każdą aferezą. Dlatego nie należy stosować takiej metody u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.

Odczulanie

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE w czasie leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów można było uniknąć powyższych reakcji poprzez tymczasowe odstawienie inhibitora ACE, jednakże reakcje te nawracały po nieumyślnym wznowieniu leczenia.

Obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny, w tym również chinaprylem, opisywano przypadki obrzęku naczynioruchowego. W przypadku pojawienia się świstu krtaniowego lub obrzęku naczynioruchowego twarzy, języka lub głośni, należy natychmiast przerwać stosowanie chinaprylu i wdrożyć odpowiednie leczenie oraz obserwować pacjenta aż do ustąpienia obrzęku. W przypadkach, gdy obrzęk jest ograniczony do twarzy i warg, stan zazwyczaj ustępuje bez leczenia, leki przeciwhistaminowe mogą być przydatne w łagodzeniu objawów. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący ktrań może spowodować zgon. 

U chorych z zajęciem języka, głośni lub krtani istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia niedrożnościdróg oddechowych. Należy w takich przypadkach wdrożyc odpowiednią terapię ratującą życie, np. należy niezwłocznie podać podskórnie adrenalinę roztwór 1:1000 (0,3 do 0,5 ml) . 

Chorzy z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie niezwiązanym z leczeniem inhibitorami ACE mogą być zagrożeni większym ryzykiem obrzęku naczynioruchowego podczas leczenia inhibitorem ACE.

Obrzęk naczynioruchowy jelit

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE opisywano obrzęk naczynioruchowy jelit. U tych pacjentów występował ból brzucha (z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami). W niektórych przypadkach nie było wcześniejszego obrzęku naczynioruchowego twarzy w wywiadzie, a poziom C-1 esterazy był w normie. Obrzęk naczynioruchowy jelit był rozpoznawany na podstawie procedur diagnostycznych jamy brzusznej, w tym tomografii komputerowej lub USG jamy brzusznej. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów z bólem brzucha leczonych inhibitorami ACE.

Zaburzenia czynności wątroby

Należy ostrożnie stosować chinapryl w terapii skojarzonej z lekami moczopędnymi u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, ponieważ nawet niewielkie zmiany równowagi płynów i elektrolitów może wywołać śpiączkę wątrobową. Metabolizm chinaprylu do chinaprylatu jest zależny od esterazy wątrobowej. U pacjentów z marskością alkoholową wątroby, w związku z upośledzoną deestryfikacją chinaprylu, jest obniżony poziom chinaprylatu.

W rzadkich przypadkach stosowanie inhibitorów ACE wiąże się z zespołem, który zaczyna się od żółtaczki cholestatycznej i przechodzi w piorunującą martwicę wątroby prowadząc (czasami) do zgonu. Mechanizm rozwoju tego zespołu nie jest znany. U chorych, u których podczas leczenia inhibitorami ACE doszło do żółtaczki i wyraźnego zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych, należy odstawić chinapryl i przeprowadzić odpowiednią kontrolę.

Neutropenia/ Agranulocytoza

U pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym leczonych inhibitorami ACE opisywano rzadko agranulocytozę i zahamowanie czynności szpiku, ale znacznie częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie jeżeli towarzyszyła jej kolagenoza naczyń. U pacjentów stosujących chinapryl agranulocytoza była obserwowana rzadko. Należy okresowo kontrolować liczbę białych krwinek u pacjentów z kolagenozą naczyń i (lub) chorobą nerek. 

Różnice etniczne

U pacjentów rasy czarnej stosujących inhibitory ACE częściej w porównaniu do pacjentów innych ras obserwowano obrzęk naczynioruchowy. W kontrolowanych badaniach klinicznych obserwowano mniejszy wpływ inhibitorów ACE na ciśnienie tętnicze u osób rasy czarnej niż u innych ras.

Kaszel

Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano występowanie kaszlu. Typowo, kaszel ten jest suchy, uporczywy i ustępuje po odstawieniu leku. W diagnostyce różnicowej kaszlu należy uwzględniać kaszel indukowany inhibitorami ACE.

Leczenie operacyjne/znieczulenie

U chorych poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub w czasie znieczulenia lekami wywołującymi hipotonię chinapryl może blokować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny. Jeśli dojdzie do niedociśnienia tętniczego, którego przypuszczalny mechanizm jest zgodny z opisanym powyżej, ciśnienie tętnicze można wyrównać poprzez uzupełnienie objętości płynów.

Hiperkaliemia i leki moczopędne oszczędzające potas

U pacjentów leczonych chinaprylem w monoterapii może być podwyższony poziom potasu w surowicy. Chinapryl stosowany w leczeniu skojarzonym może zmniejszać hipokaliemię spowodowaną tiazydowymi lekami moczopędnymi. Ze względu na ryzyko dalszego wzrostu poziomu potasu w surowicy, leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas należy rozpoczynać z ostrożnością i należy u pacjentów ściśle kontrolować poziomy potasu w surowicy.

Chorzy na cukrzycę

U chorych na cukrzycę inhibitory ACE mogą zwiększać wrażliwość na insulinę. U chorych leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną stosowanie inhibitorów ACE może wiązać się z hipoglikemią. Szczególnie w pierwszych miesiącach terapii inhibitorem ACE należy starannie kontrolować glikemię.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Laktoza jednowodna

Tabletki powlekane Aprilgen zawierają laktozę jednowodną. Tego leku nie powinni stosować pacjenci z rzadkimi schorzeniami wrodzonymi, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy czy zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.

AprilGen 40 mg - przedawkowanie

LD 50 dla chinaprylu stosowanego doustnie u myszy i szczurów wynosi od 1440 do 4280 mg/kg.

Brak informacji dotyczących leczenia przedawkowania chinaprylem u ludzi. Najbardziej prawdopodobne objawy kliniczne, które mogą wystąpić na skutek przedawkowania chinaprylu to ciężkie niedociśnienie tętnicze, w przypadku wystąpienia którego, należy stosować u pacjenta płyny w podaniu dożylnym

Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzynujące, zgodne z wytycznymi medycznymi.

Hemodializa i dializa otrzewnowa mają niewielki wpływ na eliminację chinaprylu i chinaprylatu. 

AprilGen 40 mg - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Drugi i trzeci trymestr ciąży.

Chinapryl jest przeciwwskazany u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzano obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitorów ACE.

Chinapryl jest przeciwwskazany u chorych z dziedzicznym/ idiopatycznym obrzękiem naczynioruchowym.

Nie należy stosować chinaprylu u pacjentów z dynamicznym utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca.

Jednoczesne stosowanie Aprilgen z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej GFR < 60 ml/min/1.73 m 2 ).

AprilGen 40 mg - działania niepożądane

Podczas leczenia chinaprylem i innymi inhibitorami ACE obserwowano poniższe działania niepożądane występujące z następującą częstością: bardzo często (≥1/10), często (> 1/100 i < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Najczęściej zgłaszane w kontrolowanych badaniach klinicznych działania niepożądane to: ból głowy (7,2%), zawroty głowy (5,5%), kaszel (3,9%), zmęczenie (3,5%), nieżyt nosa (3,2%), nudności i / lub wymioty (2,8% ), bóle mięśni (2,2%). 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: Zapalenie gardła, nieżyt błony śluzowej nosa.

Niezbyt często: Zapalenie oskrzeli, infekcje górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, zapalenie zatok.

Zaburzenia krwi i ukłądu chłonnego

Nieznana: Agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, neutropenia, małopłytkowość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: Reakcja anafilaktoidalna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: Hyperkalemia.

Zaburzenia psychiczne

Często: Bezsenność.

Niezbyt często: Depresja, splątanie, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Zawroty głowy, ból głowy, parestezje

Niezbyt często: Przemijające stany niedokrwienia, senność.

Rzadko:Zaburzenia równowagi, omdlenia.

Nieznana:Udar mózgu/ krwotok mózgowy.

Zaburzenia oka

Niezbyt często: Niedowidzenie.

Rzadko: Nieostre widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy, szum w uszach.

Zaburzenia serca

Niezbyt często:Kołatania serca, dławica piersiowa, zawał serca, tachykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Często: Niedociśnienie tętnicze.

Niezbyt często: Rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Nieznana: Niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Duszność, kaszel. 

Niezbyt często: Suchość w gardle.

Rzadko: Eozynofilowe zapalenie płuc

Bardzo rzadko: Skurcz oskrzeli. W indywidualnych przypadkach niedrożność górnych dróg oddechowych w wyniku obrzęku naczynioruchowego (może spowodować zgon).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Mdłości, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha.

Niezbyt często: Wzdęcia, suchość w jamie ustnej. 

Rzadko:Zapalenie języka, zaparcia, zaburzenia smaku.

Bardzo rzadko:Niedrożność jelita cienkiego, obrzęk naczynioruchowy jelita cienkiego.

Nieznana:Zapalenie trzustki – rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE; w niektórych przypadkach powodowało zgon

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana: Żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: Obrzęk naczynioruchowy, świąd, wysypka, nadmierna potliwość.

Rzadko: Rumień wielopostaciowy, pęcherzyca, pokrzywka.

Bardzo rzadko:Łuszczycopodobne zapalenie skóry.

Nieznana: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, złuszczające zapalenie skóry, łysienie, nadwrażliwość na światło. Choroby skóry mogą być związane z gorączką, bólem mięśni, bólem stawów,i zapaleniem stawów oraz stanuem zapalnnym naczyń krwionośnych, zapaleniem tkanek surowiczych i niektórymi zmianami w wynikach badań laboratoryjnych (wzrost eozynofilii, leukocytozy i / lub przeciwciał przeciwjądrowych, przyspieszenie OB.).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Bóle mięśniowe, bóle pleców.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: Białkomocz, niewydolność nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: Zaburzenia erekcji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często: Ogólny obrzęk, gorączka, obrzęki obwodowe.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Zmęczenie, osłabienie, ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często: Ogólny obrzęk, gorączka, obrzęki obwodowe.

Badania diagnostyczne

Często: Wzrost poziomu kreatyniny i mocznika we

Niezbyt często: krwi*

Spadek poziomu hemoglobiny, obniżenie hematokrytu, obniżenie hematokrytu i WCXC, wzrost aktywności enzymów wątrobowych,

wzrost stężenia bilirubiny we krwi. U chorych z wrodzonym niedoborem G-6-PDH opisywano w pojedynczych przypadkach niedokrwistość hemolityczną

*Ryzyko takich wzrostów jest większe u pacjentów przyjmujących w terapii skojarzonej chinapryl i leki moczopędne niż u pacjentów leczonych chinaprylem w monoterapii. Obserwowane wzrosty ulegają zwykle odwróceniu w przebiegu terapii.

Podczas stosowania innych inhibitorów ACE opisywano ginekomastię i zapalenie naczyń; nie można wykluczyć, że te działania niepożądane są specyficzne dla całej grupy leków.

AprilGen 40 mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia.

Karmienie piersią

Nieliczne dane farmakokinetyczne wskazują na bardzo małe stężenie chinaprylu w mleku kobiet karmiących piersią. Mimo że to stężenie wydaje się klinicznie nieistotne, nie zaleca się stosowania chinaprylu podczas karmienia piersią wcześniaków i noworodków (do ukończenia 1 miesiąca życia), ze względu na potencjalne działanie na układ sercowo – naczyniowy i nerki oraz niewystarczające doświadczenie kliniczne. W przypadku niemowląt (powyżej 1 miesiąca życia) można rozważyć stosowanie chinaprylu podczas karmienia piersią, jeżeli leczenie jest konieczne dla matki, a dziecko jest obserwowane ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych. 

AprilGen 40 mg - prowadzenie pojazdów

Zdolność do podejmowania działań, takich jak obsługa maszyn lub prowadzenie pojazdu może być ograniczona, szczególnie podczas rozpoczynania terapii chinaprylem.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych czasami lek może spowodować zawroty głowy lub uczucie zmęczenia, szczególnie na początku leczenia oraz jeśli stosowany jest jednocześnie z alkoholem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

AprilGen 40 mg - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Quinaprilum

  Substancja, która jest prolekiem z aktywnym metabolitem chinaprylatem, jest inhibitorem ACE. Wykazuje działanie hipotensyjne poprzez blokowanie powstawania angiotensyny II, zmniejsza opór obwodowy i zwiększa pojemność minutową serca. Stosowana jest w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym w monoterapii i terapii skojarzonej oraz w zastoinowej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  AprilGen 40 mg

  AprilGen 40 mg

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,04 g
  GENERICS (UK) LTD.
  30,23 zł