Apo-Perindox

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
2 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

Apo-Perindox - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Jak leczyć grzybicę odbytu i oczu?

Mam 60 lat. W wieku ok. 43 lat byłam przez kilka lat nieudolnie leczona na S.epidermidis wszelkimi możliwymi antybiotykami, zdarzało się z osłoną. W młodości kilka razy leżałam w szpitalu na zapalenie przydatków, w końcu dzięki znajomym lekarzom, zięciowi (lekarzowi ob. nie żyjącemu) udało się zaleczyć chorobę. W chwili obecnej doczekałam się od 2 lat grzybicy odbytu i oczu. Próbuję się leczyć...

Apo-Perindox - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Apo-Perindox - opis

Nadciśnienie tętnicze, niewydolność, stabilna choroba niedokrwienna serca -zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie

Apo-Perindox - skład

peryndopryl z tert-butyloaminą

Apo-Perindox - dawkowanie

Zaleca się stosowanie preparatu Apo-Perindox raz na dobę, rano przed posiłkiem. Dawkę należy ustalić indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz zmian wartości ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze: Peryndopryl można stosować w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z preparatami z innych grup leków przeciwnadciśnieniowych. Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg, stosowana raz na dobę, rano. U pacjentów z dużą aktywacją układu reninaangiotensyna-aldosteron (w szczególności z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem soli i (lub) zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, niewyrównaną niewydolnością serca lub z ciężkim nadciśnieniem tętniczym) może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego po podaniu dawki początkowej. U tych pacjentów zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod kontrolą lekarza. Po miesiącu leczenia dawkę można zwiększyć do 8 mg, raz na dobę. Po rozpoczęciu leczenia peryndoprylem może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze; jest ono bardziej prawdopodobne u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki moczopędne. Należy zachować ostrożność, gdyż u tych pacjentów może występować niedobór soli i (lub) zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa. Jeżeli jest to możliwe, należy przerwać stosowanie leku moczopędnego 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia preparatem Apo-Perindox. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania leku moczopędnego, leczenie preparatem Apo-Perindox należy rozpocząć od dawki 2 mg. Należy monitorować czynności nerek i stężenie potasu w surowicy. Dalsze dawkowanie preparatu Apo-Perindox należy dostosować do zmian wartości ciśnienia tętniczego. Jeśli jest to konieczne, można ponownie zastosować lek moczopędny. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpoczynać od dawki 2 mg, która może być zwiększona do 4 mg po miesiącu leczenia, a następnie do 8 mg, jeśli zaistnieje taka potrzeba, w zależności od czynności nerek. Objawowa niewydolność serca Zaleca się rozpoczęcie leczenia preparatem Apo-Perindox, który na ogół jest stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym nie oszczędzającym potasu, i (lub) digoksyną, i (lub) beta-adrenolitykiem, pod ścisłą kontrolą lekarza, od zalecanej dawki początkowej wynoszącej 2 mg, przyjmowanej rano. Dawkę można zwiększyć o 2 mg, nie wcześniej niż po 2 tygodniach, do dawki 4 mg raz na dobę, jeśli taka dawka jest tolerowana. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji klinicznej danego pacjenta. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u innych pacjentów należących do grupy dużego ryzyka (pacjenci z zaburzeniem czynności nerek oraz skłonnością do zaburzeń elektrolitowych, pacjenci leczeni jednocześnie lekami moczopędnymi i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne) leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarza. U pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia, np. pacjentów z niedoborem soli z hiponatremią lub bez, pacjentów z hipowolemią lub u pacjentów otrzymujących duże dawki leków moczopędnych, należy, jeśli jest to możliwe, wyrównać te zaburzenia przed rozpoczęciem stosowania preparatu Apo-Perindox. Należy dokładnie monitorować ciśnienie tętnicze krwi, czynność nerek i stężenie potasu w surowicy zarówno przed, jak i podczas leczenia preparatem Apo-Perindox. Stabilna choroba niedokrwienna serca Leczenie preparatem Apo-Perindox należy rozpoczynać od dawki 4 mg raz na dobę przez 2 tygodnie, a następnie dawkę należy zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i jeśli dawka 4 mg jest dobrze tolerowana. Pacjenci w wieku podeszłym powinni otrzymywać dawkę wynoszącą 2 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę wynoszącą 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień przed zwiększeniem dawki do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dawkę można zwiększyć tylko wówczas, jeśli poprzednia mniejsza dawka jest dobrze tolerowana. Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności nerek Dawkę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy określić na podstawie klirensu kreatyniny: klirens kreatyniny ≥ 60 ml/min-zalecana dawka 4 mg/dobę; klirens kreatyniny 30-60 ml/min-zalecana dawka 2 mg/dobę; klirens kreatyniny 15-30 ml/min-zalecana dawka 2 mg co drugi dzień; klirens kreatyniny < 15 ml/min-zalecana dawka 2 mg w dniu dializy (pacjenci hemodializowani- Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min. U pacjentów hemodializowanych dawkę należy podać po dializie). Dostosowanie dawki w zaburzeniach czynności wątroby Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie u dzieci Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania peryndoprylu u dzieci nie zostały ustalone. Dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci.

Apo-Perindox - środki ostrożności

Stabilna choroba niedokrwienna serca:

Jeżeli podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem wystąpi epizod niestabilnej dławicy piersiowej (niezależnie od jego nasilenia), należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka przed kontynuowaniem leczenia.

Niedociśnienie tętnicze:

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko u pacjentów z niepowikłanym nadciśnieniem tętniczym, a jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zmniejszoną objętością naczyniową, np. z powodu stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli kuchennej, dializoterapii, biegunki lub wymiotów, lub u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym reninozależnym. Obserwowano objawowe niedociśnienie tętnicze u pacjentów z objawową niewydolnością serca, z współistniejącą niewydolnością nerek lub bez niej. Jego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej zawansowaną niewydolnością serca, co wynika ze stosowania dużych dawek diuretyków pętlowych, z hiponatremii lub z zaburzeń czynności nerek. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego, rozpoczynanie leczenia i dostosowywanie dawki należy ściśle kontrolować. Podobne ostrzeżenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał serca lub incydent naczyniowo-mózgowy.

Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze, pacjenta należy położyć na plecach i, jeżeli jest to konieczne, podać we wlewie dożylnym 9 mg/ml (0,9%) roztwór NaCl. Wystąpienie przemijającego niedociśnienia tętniczego nie wyklucza stosowania kolejnych dawek, co zwykle odbywa się bez przeszkód, gdy ciśnienie tętnicze krwi zwiększy się wraz z uzupełnieniem objętości wewnątrznaczyniowej.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi, po podaniu produktu ApoPerindox może wystąpić dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego. To działanie jest spodziewane i zwykle nie jest powodem przerwania leczenia. Jeżeli niedociśnienie tętnicze stanie się objawowe, może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania produktu ApoPerindox.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej/kardiomiopatia przerostowa:

Tak jak inne inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), peryndopryl należy stosować szczególne ostrożnie u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, takim jak zwężenie zastawki aortalnej lub kardiomiopatia przerostowa.

Zaburzenia czynności nerek:

W przypadku zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min) dawkę początkową peryndoprylu należy dostosować w zależności od klirensu kreatyniny, a następnie w zależności do reakcji pacjenta na leczenie. U tych pacjentów należy rutynowo kontrolować stężenie potasu i kreatyniny.

U pacjentów z objawową niewydolnością serca, wystąpienie niedociśnienia po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE może powodować dalsze pogorszenie czynności nerek. Opisywano ostrą niewydolność nerek, zazwyczaj przemijającą, w takich przypadkach.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, leczonych inhibitorami ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, zwykle przemijające po przerwaniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. W przypadku, gdy równocześnie występuje nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć od małej dawki pod ścisłą kontrolą lekarza i ostrożnie ją zwiększać. Ponieważ leczenie lekami moczopędnymi może być czynnikiem ryzyka wystąpienia stanów opisanych powyżej, należy je przerwać i monitorować czynność nerek podczas pierwszych tygodni leczenia produktem ApoPerindox.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, bez występującej wcześniej choroby naczyniowej nerek, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika oraz kreatyniny w surowicy krwi, zwykle niewielkie i przemijające, zwłaszcza jeśli peryndopryl był stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym. Wystąpienie takich zaburzeń jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie podawania leku moczopędnego i (lub) produktu ApoPerindox.

Pacjenci hemodializowani:

U pacjentów dializowanych z zastosowaniem błon dializacyjnych o dużej przepuszczalności i leczonych jednocześnie inhibitorami ACE, obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów należy rozważyć zastosowanie błon dializacyjnych innego typu lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Przeszczepienie nerki:

Brak danych dotyczących stosowania peryndoprylu u pacjentów, którym niedawno przeszczepiono nerkę.

Reakcje nadwrażliwości/obrzęk naczynioruchowy:

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, rzadko obserwowano obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani. Może on wystąpić w każdym momencie leczenia. W takich przypadkach należy przerwać podawanie produktu ApoPerindox, a pacjent powinien być obserwowany do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Obrzęki ograniczone do twarzy i warg, zwykle ustępują bez leczenia, chociaż zastosowanie leków przeciwhistaminowych może być przydatne w celu łagodzenia objawów.

Obrzęk naczynioruchowy krtani może być śmiertelny. W przypadku obrzęku naczynioruchowego języka, głośni lub krtani, który może spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy zastosować leczenie doraźne. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien być pod ścisłą kontrolą lekarza, aż do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

U pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie, nie związanym z leczeniem inhibitorami ACE, może istnieć zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitora ACE.

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko opisywano występowanie obrzęku naczynioruchowego jelit. Objawy kliniczne u tych pacjentów obejmowały ból brzucha (z lub bez nudności lub wymiotów); w niektórych przypadkach nie opisywano u tych pacjentów obrzęku naczyniowego w obrębie twarzy a stężenie esterazy C1 w surowicy było prawidłowe.

Obrzęk naczynioruchowy rozpoznawano przy użyciu takich metod diagnostycznych jak TK jamy brzusznej i badanie ultrasonograficzne lub podczas zabiegu operacyjnego, a objawy kliniczne przemijały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej bólów brzucha u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości (LDL):

U pacjentów przyjmujących inhibitory konwertazy angiotensyny podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości z zastosowaniem siarczanu dekstranu rzadko występowały zagrażające życiu reakcje rzekomoanafilaktyczne. Reakcji tych unikano poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE przed każdą aferezą.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania:

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE podczas leczenia odczulającego (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych pacjentów można uniknąć wystąpienia tych reakcji poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, ale nawracają one po ponownym zastosowaniu inhibitora ACE.

Niewydolność wątroby:

Stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny rzadko jest związane z wystąpieniem zespołu, który rozpoczyna się od żółtaczki cholestatycznej i prowadzi do rozwoju piorunującej martwicy wątroby i (czasami) zgonu. Mechanizm tego zespołu nie jest wyjaśniony. U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE, u których występuje żółtaczka lub znaczne zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE i zastosować odpowiednie postępowanie medyczne.

Neutropenia/agranulocytoza/małopłytkowość/niedokrwistość:

U pacjentów otrzymujących inhibitory ACE opisywano neutropenię/agranulocytozę, trombocytopenię i niedokrwistość. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników ryzyka, neutropenia występuje rzadko. Peryndopryl powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem, lub w sytuacji, gdy czynniki te występują łącznie, zwłaszcza, jeśli wcześniej występowały zaburzenia czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów wystąpiły ciężkie infekcje, które w kilku przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. W przypadku stosowania peryndoprylu u tych pacjentów należy okresowo kontrolować liczbę białych krwinek, a pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy infekcji (na przykład ból gardła, gorączkę).

Rasa:

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras. 

Tak jak inne inhibitory ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej, niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania niskiej aktywności reninowej w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel:

Podczas stosowania inhibitorów ACE opisywano kaszel. Charakterystyczny kaszel jest suchy, uporczywy i ustępuje po przerwaniu leczenia. Kaszel wywołany przez inhibitor ACE należy wziąć pod uwagę w diagnostyce różnicowej kaszlu.

Zabiegi chirurgiczne/znieczulenie ogólne:

U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia z zastosowaniem środków wywołujących niedociśnienie tętnicze, peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórne do kompensacyjnie uwalnianej reniny. Leczenie należy przerwać na jeden dzień przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Jeżeli wystąpi niedociśnienie tętnicze i wydaje się, że jest wynikiem tego mechanizmu, można je skorygować przez zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej.

Hiperkaliemia:

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Do grupy ryzyka wystąpienia hiperkaliemii należą pacjenci z niewydolnością nerek, niewyrównaną cukrzycą, przyjmujący jednocześnie leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu albo substytuty soli kuchennej zawierające potas, a także przyjmujący inne leki zwiększające stężenie potasu w surowicy (np. heparynę). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas, substytutów soli zawierających potas, szczególnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. W przypadku konieczności leczenia skojarzonego z wyżej wymienionymi preparatami należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy krwi.

Pacjenci z cukrzycą:

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy często kontrolować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia inhibitorami ACE.

Lit:

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania preparatów litu i peryndoprylu.

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas: Nie zaleca się stosowania peryndoprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu lub substytutami soli kuchennej zawierającymi potas.

Ciąża:

Nie należy rozpoczynać podawania inhibitorów ACE podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Substancje pomocnicze:

Z uwagi na zawartość izomaltozy pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Apo-Perindox - przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania u ludzi są nieliczne. Objawy spowodowane przedawkowaniem inhibitorów ACE mogą obejmować niedociśnienie tętnicze, wstrząs krążeniowy, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylację, tachykardię, kołatanie serca, bradykardię, zawroty głowy, lęk i kaszel. 

Zalecanym leczeniem przedawkowania jest dożylne podanie 9 mg/ml (0,9%) roztworu NaCl. W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. Jeżeli jest to możliwe, należy również rozważyć podanie angiotensyny II we wlewie i (lub) dożylne podanie katecholamin. Peryndopryl może być usuwany z krążenia poprzez hemodializę. W przypadku wystąpienia bradykardii opornej na leczenie wskazane jest zastosowanie stymulacji serca. Należy stale monitorować podstawowe czynności życiowe, stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy krwi.

Apo-Perindox - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na peryndopryl, którąkolwiek substancję pomocniczą lub inny inhibitor konwertazy angiotensyny. Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym stosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny. Dziedziczny lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ciąży

Apo-Perindox - działania niepożądane

często: bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, parastezje, zaburzenia widzenia, szum uszny, niedociśnienie tętnicze oraz niedociśnienie tętnicze objawowe, kaszel, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka, zaparcie, wysypka, świąd, kurcze mięśni, osłabienie.

Niezbyt często: zaburzenia nastroju lub snu, skurcz oskrzeli, suchość błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani, pokrzywka, niewydolność nerek, impotencja, nadmierna potliwość.

Bardzo rzadko: splątanie, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa, zawał serca i udar, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka, eozynofilowe zapalenie płuc, nieżyt błony śluzowej nosa, zapalenie trzustki, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, ostra niewydolność nerek. Bardzo rzadko zgłaszano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie wartości hematokrytu, trombocytopenię, leukopenię/neutropenię oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej bardzo rzadko obserwowano przypadki niedokrwistości hemolitycznej.

Badania diagnostyczne Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi oraz hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu stosowania preparatu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca i nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym. Rzadko zgłaszano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych oraz stężenia bilirubiny w surowicy.

Badanie kliniczne Podczas randomizowanego okresu badania EUROPA, zgłaszano tylko ciężkie działania niepożądane. Ciężkie działania niepożądane wystąpiły u: 16 (0,26%) z 6122 pacjentów otrzymujących peryndopryl i 10 (0,2%) z 6017 pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów leczonych peryndoprylem niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentów, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentów, nagłe zatrzymanie krążenia u 1 pacjenta. Więcej pacjentów przerwało badanie z powodu kaszlu, niedociśnienia tętniczego lub innej nietolerancji w grupie otrzymującej peryndopryl, niż w grupie placebo, odpowiednio 6,0% (n=366) do 2,1% (n=129)

Apo-Perindox - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE podczas pierwszego trymestru ciąży. Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia inhibitorem ACE, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie inhibitorów ACE i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne. 

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia).

Jeśli narażenie na inhibitory ACE wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czaszki i czynności nerek.

Noworodki, których matki przyjmowały inhibitory ACE należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia.

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych odnośnie stosowania peryndoprylu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania produktu ApoPerindox,zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się podawanie innych produktów, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

Apo-Perindox - prowadzenie pojazdów

Peryndopril z argininą nie ma bezpośredniego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych pacjentów mogą wystąpić indywidualne objawy powiązane z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, w szczególności na początku skojarzonego leczenia z innym lekiem przeciwnadciśnieniowym. 

Na skutek tego, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Apo-Perindox - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  tert-Butylamini Perindoprilum

  Substancja z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, która jest prolekiem przekształcającym się do aktywnego peryndoprylu, wykazującego działanie hipotensyjne. Działa przez hamowanie powstawania angiotensyny II, zmniejszając skurcz mięśni gładkich tętniczek, hamuje opór obwodowy i zwiększa pojemność minutową serca. Stosuje się w leczeniu nadciśnienia w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami, a także stabilnej chorobie wieńcowej i niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 2 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 2 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 4 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 8 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 8 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 5 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,01 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  Apo-Perindox

  Apo-Perindox

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 4 mg
  APOTEX EUROPE B.V.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  10 grudnia GIF wydał decyzje dotyczące wycofania kolejnych serii leków na nadciśnienie z powodu podejrzenia zanieczyszczenia substancji czynnej. Tym razem wycofano serie leku Vanatex, za dystrybucję którego odpowiedzialne są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA...