Apo-Flutam

zobacz opinie o produkcie »
Cena
23,04 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

Apo-Flutam - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Rak prostaty a poziom PSA i stosowanie Xarelto

Tata, 78 lat, rak prostaty, PSA: wyjściowe 26, obecnie 0.1, Gleason 3+3, leczony: Eligard 45, radioterapia. Ponadto migotanie przedsionków, leczenie : Polfenon 3x150mg, Xarelto 1x20mg. Pojawiły się krwawienia, dlatego teraz Xarelto 20mg raz na dwa dni. Problem: urolog zapisał dodatkowo Apo-Flutam. Czy należy ten lek dołączyć? PSA dobre, natomiast Apo-Flutam działa przeciwzakrzepowo i obawiam...

Apo-Flutam - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Apo-Flutam - opis

Flutamid jest wskazany:

- w leczeniu raka gruczołu krokowego (stadium D2) z przerzutami, w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH), np. z octanem leuproreliny. By osiągnąć najlepszą skuteczność w leczeniu uzupełniającym, oba produkty należy stosować w tym samym czasie (patrz punkt 4.2.);

- w leczeniu uzupełniającym po amputacji jąder, aby uzyskać całkowitą blokadę androgenową;

- przed rozpoczęciem oraz w trakcie radioterapii u pacjentów z masywnym, miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (stadium B2i stadium C), w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH).

Apo-Flutam - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg flutamidu (Flutamidum).

Substancja pomocnicza: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Apo-Flutam - dawkowanie

Apo-Flutam można podawać niezależnie od posiłków.

W leczeniu raka gruczołu krokowego (stadium D2), w skojarzeniu z agonistami hormonu uwalniaj ącego hormon luteinizujący (LHRH) oraz w leczeniu uzupełniaj ącym po amputacji jąder: zwykle 250 mg (1 tabletka powlekana) trzy razy na dob ę co osiem godzin.

Jeśli flutamid ma być stosowany w skojarzeniu z agonistą LHRH, flutamid należy zastosować 3 dni przed podaniem agonisty LHRH.

U pacjentów z masywnym, miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego (stadium B2i stadium C): 250 mg (1 tabletka powlekana) trzy razy na dobę co osiem godzin. Zaleca się rozpocząć stosowanie flutamidu 3 dni przed podaniem agonisty LHRH.

Flutamid należy podać osiem tygodni przed rozpoczęciem radioterapii. Stosowanie produktu należy kontynuować w trakcie radioterapii.

Apo-Flutam - środki ostrożności

U około 9% pacjentów po amputacji jąder i leczonych flutamidem wystąpiła ginekomastia. Przed jednoczesnym zastosowaniem flutamidu i agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący należy dobrze zapoznać się z właściwościami leków z grupy LHRH.

W badaniach przedklinicznych wykazano, że jednym z metabolitów flutamidu jest 4-nitro-3-(trifluorometylo)anilina. Prawdopodobnie metabolit ten wywołuje methemoglobinemię, niedokrwistość hemolityczną oraz żółtaczkę cholestatyczną, które są działaniami niepożądanymi charakterystycznymi dla pochodnych aniliny. U pacjentów z nadwrażliwością na pochodne aniliny (niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, methemoglobinemia, osoby palące tytoń) należy monitorować stężenie methemoglobiny.

U pacjentów, u których konieczne jest długotrwałe stosowanie flutamidu, zaleca się okresowe monitorowanie czynności wątroby oraz badanie nasienia. W badaniach na szczurach, po długotrwałym podawaniu flutamidu stwierdzono występowanie gruczolaków komórek śródmiąższowych jąder i zależne od dawki zwiększenie liczby przypadków gruczolaka lub raka gruczołów sutkowych. Nie ustalono znaczenia wyników tych badań w odniesieniu do stosowania flutamidu u ludzi. Należy zachować ostrożność.

U pacjentów z niewydolnością wątroby, długotrwałe leczenie flutamidem należy zalecać wyłącznie po wnikliwym rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka.

W okresie stosowania produktu może zmienić się zabarwienie moczu na bursztynowe lub żółtozielone, co jest wywołane obecnością flutamidu i jego metabolitów w moczu.

Hepatotoksyczność

U pacjentów stosujących flutamid mogą wystąpić zaburzenia aktywności aminotransferaz, żółtaczka cholestatyczna, martwica wątroby, encefalopatia wątrobowa. Należy niezwłocznie zalecić badanie czynności wątroby, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niewydolności, np.: świąd, ciemny mocz, długotrwałe zmniejszenie łaknienia, żółtaczka, tkliwość uciskowa w prawej górnej części okolic brzucha, niewyjaśnione objawy grypopodobne. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą niewydolność wątroby lub żółtaczkę, oraz że nie jest to przerzut raka do wątroby (zaleca się wykonanie biopsji), dawkę należy zmniejszyć lub przerwać leczenie w przypadku wystąpienia żółtaczki a także 2 - 3- krotnego zwiększenia aktywności aminotransferaz (bez objawów klinicznych). Zwykle po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu flutamidu czynność wątroby powraca do stanu sprzed leczenia. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ciężkie uszkodzenie wątroby w wyniku stosowania flutamidu może prowadzić do śmierci pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki flutamidu.

U mężczyzn leczonych flutamidem odnotowano nieliczne przypadki raka piersi. Dotychczas nie potwierdzono związku ze stosowaniem flutamidu.

Flutamid może zwiększać stężenie testosteronu i estradiolu w surowicy krwi, co powoduje zatrzymywanie płynów w organizmie. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością krążenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze skłonnością do zakrzepów.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Apo-Flutam - przedawkowanie

Objawy przedawkowania: zmniejszona aktywność życiowa, spowolnione oddychanie, niezborność ruchów, łzawienie, senność, wymioty, methemoglobinemia. Ciężkie objawy przedawkowania zdarzały się rzadko. Wyst ępowała niewydolność wątroby.

W badaniach klinicznych stosowano flutamid w dawkach wi ększych niż 1,5 g na dobę przez ponad 36 miesięcy. Nie stwierdzono ciężkich działań niepożądanych. Wystąpiła ginekomastia, nadwrażliwość sutków, zwiększona aktywność AspAT. Nie ustalono wielkości pojedynczej dawki dobowej, która powodowałaby objawy przedawkowania lub objawy wskazujące na zagrożenie życia pacjenta. Flutamid silnie wiąże się z białkami surowicy krwi. Hemodializa nie jest skuteczna w przedawkowaniu. Jeśli wymioty nie wystąpiły samoistnie, należy je sprowokować. Zaleca się monitorowanie podstawowych parametrów życiowych pacjenta i zastosowanie leczenia objawowego.

Apo-Flutam - przeciwwskazania

Apo-Flutam jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na flutamid lub inne składniki produktu.

Apo-Flutam - działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z następującą konwencją dotyczącą częstości:

Bardzo często (> =10)_

Często (> =1/100 do < 1/10)_

Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100)_

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000)_

Bardzo rzadko (< 1/10 000)_

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dost ępnych danych)._

W badaniach klinicznych

Najczęściej występujące w monoterapii działania niepożądane to: ginekomastia i (lub) nadwrażliwość sutków, niekiedy włącznie z mlekotokiem, które ustępują po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu flutamidu. Ryzyko wystąpienia ginekomastii znacznie się zmniejsza, jeśli flutamid stosuje się jednocześnie z lekami z grupy agonistów LHRH.

Podczas jednoczesnego stosowania flutamidu z agonistą LHRH najczęściej (więcej niż 5% przypadków) występują działania niepożądane, które podano w tabeli. Dla porównania przedstawiono też działania niepożądane występujące po zastosowaniu placebo z agonistą LHRH.

Flutamid + agonista LHRH (n = 294) % pacjentów

Uderzenie krwi do głowy

61

57

Utrata popędu płciowego

36

31

Niemoc płciowa

33

29

Biegunka

12

4

Nudności/ wymioty

11

10

Ginekomastia

9

11

Inne

7

9

Objawy ze strony

   

przewodu pokarmowego

6

4

W obu grupach pacjentów, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (uderzenie krwi do głowy, utrata popędu płciowego, niemoc płciowa) były te, które występują przy zmniejszonym stężeniu androgenów lub po podaniu agonistów LHRH.

Inne działania niepożądane:

Placebo + agonista LHRH (n = 285) % pacjentów

- zaburzenia serca:

rzadko: zawał mięśnia sercowego;

- zaburzenia naczyniowe:

często: nadciśnienie; rzadko: zator tętnicy płucnej;

- zaburzenia układu nerwowego:

często; senność, dezorientacja, depresja, niepokój, nerwowość; rzadko: bezsenność, znużenie, ból głowy, zawroty głowy, osłabienie,

złe samopoczucie, zamazane widzenie;

- zaburzenia układu oddechowego:

często: działania niepożądane ze strony płuc;

- zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

często: ginekomastia (powiększenie piersi); rzadko: nadwrażliwość piersi, niekiedy łącznie z mlekotokiem,

zmniejszona objętość nasienia;

- zaburzenia żołądka i jelit:

bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, zmniejszone łaknienie; często: inne zaburzenia przewodu pokarmowego; rzadko: zwiększone łaknienie, niestrawność, zaparcie;

- zaburzenia nerek i dróg moczowych: często: obrzęk; rzadko: krwiomocz;

- zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

bardzo często: uczucie zmęczenia, bóle mięśni;

 

- zaburzenia krwi i układu chłonnego:

często: niedokrwistość hemolityczna lub makrocytowa, zmniejszenie

liczby białych krwinek we krwi obwodowej, małopłytkowość, methemoglobinemia (nieprawidłowości budowy hemoglobiny);

- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

niezbyt często: zapalenie wątroby, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna,

encefalopatia wątrobowa, martwica wątroby - ustępujące po odstawieniu leku;

częstość występowania nie znana: przypadki śmierci pacjenta z powodu ciężkiego uszkodzenia

wątroby w wyniku nietolerancji flutamidu;

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

częstość występowania nie znana: nadwrażliwość na światło, rumień, owrzodzenie, wysypka

pęcherzowa, martwica naskórka;

- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

rzadko: w leczeniu długotrwałym - świąd, wybroczyny, półpasiec,

zwiększone pragnienie, obrzęk limfatyczny, zespół toczniopodobny.

Działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu flutamidu do lecznictwa otwartego Niedokrwistość hemolityczna lub makrocytowa, methemoglobinemia, nadwrażliwość na światło -rumień, owrzodzenie, wysypka pęcherzowa, martwica naskórka, zmiana zabarwienia moczu. Żółtaczka cholestatyczna, encefalopatia wątrobowa, martwica wątroby - ustępujące po odstawieniu produktu. Odnotowano nieliczne przypadki śmierci pacjenta z powodu ciężkiego uszkodzenia wątroby w wyniku nietolerancji flutamidu.

Opisano dwa przypadki raka piersi u mężczyzn. Dotychczas nie potwierdzono związku przyczynowego ze stosowaniem flutamidu.

Apo-Flutam - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Chociaż flutamid jest wskazany wyłącznie u mężczyzn, opisano jego zastosowanie u kobiet w leczeniu nadmiernego owłosienia i torbielowatości jajnika. Jeśli konieczne jest podawanie flutamidu u kobiet w wieku rozrodczym, zaleca się stosowanie odpowiednich środków antykoncepcyjnych.

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Korzyści wynikaj ące z zastosowania flutamidu u kobiet w ciąży nie przewyższają ryzyka związanego z toksycznością produktu dla płodu. Jest prawdopodobne, że flutamid może działać szkodliwie na płód. Nie zaleca się stosowania produktu Apo-Flutam u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych z dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania flutamidu przez kobiety w okresie laktacji. Flutamid może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na niebezpieczeństwo wywołania przez flutamid działań niepożądanych u niemowląt, kobiety stosujące Apo-Flutam powinny zaprzestać karmienia piersią.

Apo-Flutam - prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów mogą wystąpić takie działania niepożądane jak: senność, dezorientacja, znu żenie, zawroty głowy, zamazane widzenie. Nie nale ży wtedy prowadzić pojazdów i obs ługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Apo-Flutam - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Flutamidum

  Dostępne opakowania
  Apo-Flutam

  Apo-Flutam

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,25 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  23,04 zł
  Apo-Flutam

  Apo-Flutam

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,25 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  64,15 zł
  Powiązane artykuły
  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Leczenie bólu w chorobie nowotworowej prostaty

  Bardzo ważnym elementem leczenia przeciwnowotworowego jest leczenie objawowe. Jego celem jest podniesienie jakości życia pacjenta. Ból niewątpliwie w znaczny sposób obniża zadowolenie z życia. Zaawansowana choroba nowotworowa gruczołu krokowego daje często...

  Diagnostyka chorób prostaty

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Mówi się, że dłonie są naszą wizytówką. Można z nich odczytać bardzo wiele. Pokazują tryb pracy, aktywność fizyczną, a nawet nękające właściciela choroby. Wiele osób skarży się, że wciąż jest im zimno w dłonie albo w stopy. Może to świadczyć o chorobach...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek na raka prostaty z przerzutami

  Naukowcy z Uniwersytetu w Purdue ogłosili, że udało im się znaleźć skuteczny sposób zwalczania komórek rakowych u chorych z zaawansowanym rakiem prostaty i przerzutami. Autorzy badania skoncentrowali się na działaniu genu Plk1, kluczowego regulatora cyklu...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Sojowy lek na raka prostaty

  Na 9. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem naukowcy przedstawili wyniki testów leku z soi, który może hamować przerzuty raka prostaty. Działanie genisteiny W składzie eksperymentalnego leku znajduje się genisteina....

  Nowotwór kości

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lekarze i naukowcy zebrali w jednym miejscy 86 pacjentów chorujących na różne odmiany raka. Wśród nich były osoby z rakiem kości, prostaty, trzustki, czy macicy. Jedna z kobiet w tej grupie miała tak rzadką odmianę tej śmiertelnej choroby, że nie było...

  Leczenie farmakologiczne prostaty

  Analogi LH-RH a leczenie prostaty

  Analogi LH-RH (np. goserelina, leuprolid, buserelina) to leki wykorzystywane w terapii hormonalnej raka gruczołu krokowego. Ich działanie polega na zmniejszeniu stężenia androgenów w surowicy krwi, czyli na kastracji farmakologicznej. Niskie stężenie...

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Do chorób prostaty zalicza się: rak prostaty, zapalenie gruczołu krokowego oraz łagodny rozrost prostaty. Choroby te w dużym stopniu zależą od wieku mężczyzny. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia chorób prostaty. Leczenie prostaty wymaga zazwyczaj...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Gwiazdy, które walczyły z rakiem prostaty. Apelują, aby się badać

  Gwiazdy, które walczyły z rakiem prostaty. Apelują, aby się badać

  Rak prostaty długo nie daje objawów Rak prostaty, czyli rak gruczołu krokowego, to złośliwy nowotwór. U mężczyzn częściej spotykany jest tylko rak płuc. Rak prostaty długo nie daje objawów, a te, które pojawiają się jako pierwsze, zwykle kojarzone są...