Amlodipinum Teva Pharma

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,01 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Amlodipinum Teva Pharma - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amlodipinum Teva Pharma - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amlodipinum Teva Pharma - opis

Leczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi..

Leczenie stabilnej dławicy piersiowej w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Leczenie stwierdzonej na podstawie wyników odpowiednich badań postaci naczynioskurczowej dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala) w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Amlodipinum Teva Pharma - skład

Jedna tabletka zawiera 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Amlodipinum Teva Pharma - dawkowanie

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze, stabilna dławica piersiowa, postać naczynioskurczowa dławicy piersiowej (dławica Prinzmetala).

Dawka początkowa amlodypiny wynosi 5 mg podawana raz na dobę. W przypadkach, gdy po jednym lub dwóch tygodniach leczenia nie wystąpi oczekiwane działanie leku (obniŜenie ciśnienia tętniczego krwi, zmniejszenie częstości występowania i nasilenia bólów dławicowych, zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny) jednorazową dawkę dobową naleŜy zwiększyć do 10 mg. W czasie leczenia naleŜy odpowiednio często kontrolować czynność układu krąŜenia i stosować najmniejszą dawkę skuteczną. U pacjentów wcześniej leczonych lekami moczopędnymi z grupy tiazydów, lekami ßadrenolitycznymi, inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE), nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Maksymalna dawka dobowa amlodypiny wynosi 10 mg.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest dłuŜszy. PoniewaŜ nie ustalono dawkowania w tej grupie pacjentów, amlodypinę naleŜy podawać ostroŜnie.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyŜej 65 lat)

Nie ma konieczności modyfikowania dawki amlodypiny u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci.

Sposób podawania

Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny, preparat Amlodipinum 123ratio moŜna podawać niezaleŜnie od posiłku raz na dobę, najlepiej rano.

Amlodipinum Teva Pharma - środki ostrożności

Zaburzenia czynności wątroby

PoniewaŜ wszystkie leki blokujące kanały wapniowe są metabolizowane w wątrobie, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dochodzi do wydłuŜenia okresu półtrwania amlodypiny. Z tego powodu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, amlodypinę naleŜy stosować szczególnie ostroŜnie.

Zaburzenia czynności nerek

Jedynie 10% dawki amlodypiny jest wydzielane z moczem w postaci nie zmienionej, poniewaŜ w większości ulega ona przemianie do aktywnych biologicznie metabolitów. W związku z tym, stęŜenie amlodypiny w osoczu nie zaleŜy od stopnia zaburzeń czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki amlodypiny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyŜej 65 lat)

Czas osiągnięcia maksymalnego stęŜenia amlodypiny we krwi u pacjentów w podeszłym wieku jest podobny jak u pacjentów młodszych. W wieku podeszłym dochodzi do zmniejszenia wydalania amlodypiny i zwiększenia powierzchni pod krzywą stęŜenia leku w czasie. Preparat Amlodipinum 123ratio naleŜy stosować ostroŜnie u pacjentów podeszłym wieku.

Pacjenci z zastoinową niewydolnością serca.

Amlodypina jest zwykle dobrze tolerowana przez pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, jednak naleŜy ją stosować ostroŜnie.

Przełom nadciśnieniowy

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Zawał serca

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u pacjentów z zawałem serca i w ciągu miesiąca od jego wystąpienia.

Hipotonia

Leki blokujące kanały wapniowe rozszerzają obwodowe naczynia krwionośne i mogą powodować hipotonię. PoniewaŜ przeciwnadciśnieniowe działanie amlodypiny narasta powoli, ryzyko wystąpienia hipotonii jest mniejsze niŜ w przypadku leków naleŜących do I i II generacji tej grupy farmakoterapeutycznej.

Amlodipinum Teva Pharma - przedawkowanie

Brak wystarczających danych dotyczących przedawkowania amlodypiny u ludzi.

Znaczne przedawkowanie moŜe spowodować rozszerzenie naczyń obwodowych i wystąpienie hipotonii.

NiezaleŜnie od postępowania zmierzającego do usunięcia nie wchłoniętej amlodypiny z Ŝołądka (np. płukanie Ŝołądka) naleŜy zastosować odpowiednie leczenie objawowe.

W przypadku przedłuŜającego się spadku ciśnienia krwi pacjenta naleŜy połoŜyć na plecach z uniesionymi nogami i zwiększyć objętość krwi krąŜącej np. podając w doŜylnym wlewie kroplowym 0,9% roztwór chlorku sodu. W razie konieczności naleŜy leczyć i zapobiegać zaburzeniom czynności układu oddechowego, krąŜenia, nerek.

NaleŜy odpowiednio często kontrolować stęŜenie elektrolitów, glukozy i kreatyniny w osoczu krwi. Jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania naleŜy rozwaŜyć celowość zastosowania katecholamin.

Odtrutka nie jest znana. Podany doŜylnie glukonian wapnia moŜe usunąć skutki zablokowania przepływu jonów wapnia przez wolne kanały wapniowe.

PoniewaŜ amlodypina w znacznej części wiąŜe się z białkami, dializa nie wydaje się skutecznym sposobem usunięcia amlodypiny z osocza.

Amlodipinum Teva Pharma - przeciwwskazania

NadwraŜliwość na na amlodypinę, inne dihydropirydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wstrząs kardiogenny.

Istotne hemodynamicznie zwęŜenie aorty.

Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (dławica Prinzmetala).

Amlodipinum Teva Pharma - działania niepożądane

Działania niepoŜądane wywoływane przez amlodypinę mają zwykle niewielkie nasilenie i najczęściej przemijają bez specjalnego leczenia.

Najczęściej występującym działaniem niepoŜądanym zaleŜnym od dawki jest niewielki lub umiarkowany obrzęk okolicy kostek.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

leukopenia, trombocytopenia

   
     

hiperglikemia

 

Zaburzenia psychiczne

 

zaburzenia nastroju, bezsenność, depresja, nadmierna pobudliwość, zmniejszenie libido

dezorientacja

 

Zaburzenia układu nerwowego

bóle i zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, senności

neuropatie nerwów

obwodowych

(parestezje, kurcze mięśni, niedowłady mięśni),

   

Zaburzenia oka

 

zaburzenia widzenia

   

Zaburzenia serca

uczucie kołatania serca

 

zaburzenia rytmu serca (skurcze przedwczesne)

 

Zaburzenia naczyniowe

 

hipotonia, zapalenie naczyń

   

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

uczucie duszności

tachykardia, bóle w klatce piersiowej

   

Zaburzenia

Ŝołądka i jelit

nudności, bóle brzucha, niestrawność

obrzęk i (lub) przerost dziąseł, zapalenie trzustki

   

Zaburzenia wątroby i dróg Ŝółciowych

   

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, Ŝółtaczka (zwykle cholestatyczna)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

obrzęki obwodowe, szczególnie okolicy kostek, stóp, podudzi

osutka, świąd skóry, zaczerwienienie skóry, łysienie

obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

ginekomastia

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie nadmiernego zmęczenia, senności

omdlenia, uczucie suchości w ustach

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

kurcze mięśni

bóle mięśni, bóle pleców, bóle stawów,

   

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

częstsze oddawanie moczu

   

Donoszono takŜe o pojedynczych przypadkach reakcji nadwraŜliwości (m.in. rumień wielopostaciowy).

W pojedynczych przypadkach u pacjentów z zwęŜeniem tętnic wieńcowych moŜe wystąpić nasilenie objawów związanych z niedokrwieniem mięśnia serca (zaburzenia rytmu serca, zawał serca), ale nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego między wystąpieniem tego typu zaburzeń i stosowaniem amlodypiny.

Amlodipinum Teva Pharma - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w czasie ciąŜy

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania amlodpiny u kobiet w ciąŜy.

Badania przedkliniczne róŜnych gatunków zwierząt doświadczalnych wykazały uszkodzenia płodu. Nie naleŜy podawać amlodypiny kobietom w ciąŜy. Przed rozpoczęciem leczenia amlodypiną naleŜy potwierdzić, Ŝe kobieta nie jest w ciąŜy i zaproponować skuteczną antykoncepcję. W przypadku stwierdzenia ciąŜy naleŜy odstawić amlodypinę i zmienić sposób leczenia.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina przenika do mleka kobiecego i nie jest znany wpływ amlodypiny na noworodka.

Nie naleŜy karmić piersią podczas stosowania amlodypiny.

Amlodipinum Teva Pharma - prowadzenie pojazdów

Amlodypina zwykle nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W rzadkich przypadkach, szczególnie na początku leczenia, mogą wystąpić objawy związane z obniŜeniem ciśnienia tętniczego (np. zawroty głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia), które mogą zaburzać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amlodipinum Teva Pharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, zmniejszając napięcie wspomnianych mięśni, dzięki czemu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci od 6. roku życia, a także w leczeniu dławicy naczynioskurczowej, tzw. dławicy Prinzmetala (odmiana choroby niedokrwiennej serca).

  Dostępne opakowania
  Amlodipinum Teva Pharma

  Amlodipinum Teva Pharma

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.