Amiokordin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,05 g/ml
Ilość
5 amp.a 3ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Amiokordin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amiokordin - ulotka preparatu

Amiokordin - opis

Produkt leczniczy Amiokordin stosowany jest, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub jeśli leczenie doustne jest niemożliwe.

Amiokordin stosowany jest głównie w leczeniu ciężkich zaburzeń rytmu serca, takich jak nadkomorowe zaburzenia rytmu z szybką czynnością komór, tachykardia związana z zespołem preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White’a) oraz ze zdiagnozowanymi objawowymi zaburzeniami rytmu komorowego.

Amiokordin - skład

1 ml roztworu zawiera 50 mg amiodaronu chlorowodorku (Amiodaroni hydrochloridum ), co odpowiada 47,33 mg amiodaronu.

3 ml roztworu (1 ampułka) zawiera 150 mg amiodaronu chlorowodorku, co odpowiada 141,98 mg amiodaronu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol benzylowy 60,6 mg/3 ml.

Amiokordin - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkowanie jest zawsze dostosowane do stanu i potrzeb pacjenta.

Wstrzyknięcia dożylne

Zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg/kg masy ciała, podawaną przez co najmniej 3 minuty. Nie należy podawać kolejnej iniekcji dożylnej przed upływem, co najmniej 15 minut po pierwszym podaniu, nawet jeśli podano jedynie zawartość jednej ampułki (z powodu ryzyka wystąpienia nieodwracalnej zapaści). Działanie terapeutyczne występuje w ciągu pierwszych minut, a następnie stopniowo zmniejsza się. Zastosowanie wlewu pozwala na utrzymanie działania leku.

Wlew dożylny

Początkowo (dawka nasycająca): zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg/kg masy ciała w 250 ml 5% glukozy przez okres od 20 minut do 2 godzin. Szybkość wlewu powinna być dostosowana do efektu działania. Dawkę można powtórzyć dwa do trzech razy w ciągu 24 godzin. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1200 mg.

Dawka podtrzymująca wynosi od 10 do 20 mg/kg na dobę (zazwyczaj 600 do 800 mg na dobę, ale nie więcej niż 1200 mg), podana w 250 ml 5% glukozy. Leczenie przy użyciu wlewu zazwyczaj trwa od 4 do 5 dni. Leczenie doustne powinno rozpocząć się pierwszego dnia leczenia z użyciem wlewu.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności amiodaronu u dzieci.

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego, podawanie dożylne amiodaronu noworodkom, niemowlętom i dzieciom w wieku do 3 lat jest przeciwwskazane.

Sposób podania

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem.

Amiokordin - środki ostrożności

Leczenie przy użyciu roztworu do wstrzykiwań powinno być wprowadzane i monitorowane przez lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w terapii zaburzeń rytmu serca. Leczenie przy użyciu roztworu do wstrzykiwań odbywa się wyłącznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, gdzie rezultaty działania oraz możliwe działania niepożądane leku są stale monitorowane. Zazwyczaj nie zaleca się iniekcji dożylnych z powodu możliwych zaburzeń hemodynamicznych (ciężkie niedociśnienie, niewydolność krążenia). Iniekcje mogą być jedynie stosowane w nagłych przypadkach, kiedy terapia substytucyjna okazała się nieskuteczna. Nie należy podawać kolejnej iniekcji dożylnej przed upływem co najmniej 15 minut po pierwszym podaniu, nawet jeśli podano jedynie zawartość jednej ampułki (z powodu ryzyka wystąpienia nieodwracalnej zapaści). Jeśli to możliwe, roztwór do wstrzykiwań powinien być podawany we wlewie dożylnym. Podczas leczenia z zastosowaniem wlewu może wystąpić niedociśnienie, bradykardia oraz blok AV; dlatego też należy ściśle monitorować tempo wlewu oraz dokładnie przestrzegać instrukcji podawania. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z niedociśnieniem, niewydolnością oddechową, kardiomiopatią czy niewydolnością serca. Z uwagi na możliwość wystąpienia zapalenia żyły podczas leczenia, zaleca się podawanie wlewu przez centralny cewnik żylny.

Przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest wykonanie badania elektrokardiograficznego, testów czynności tarczycy oraz oznaczenie stężenia potasu w surowicy krwi.

Częstość występowania oraz stopień ciężkości działań niepożądanych zależą od dawki; dlatego też pacjenci powinni otrzymywać najmniejszą skuteczną dawkę podtrzymującą.

Działanie farmakologiczne amiodaronu może powodować zmiany w zapisie EKG: wydłużenie odstępu QT (z powodu wydłużonego okresu repolaryzacji) oraz powstanie fali U. Tego typu zmiany nie są oznaką toksyczności wobec serca.

Jeśli wystąpi blok zatokowo-przedsionkowy, blok AV drugiego lub trzeciego stopnia lub blok dwuwiązkowy odnogi, należy przerwać leczenie.

Narastająca duszność oraz suchy kaszel mogą świadczyć o toksycznym wpływie amiodaronu na płuca. Amiodaron może wywołać zaburzenia czynności tarczycy, szczególnie u pacjentów chorobami tarczycy w wywiadzie osobistym lub rodzinnym.

U pacjentów otrzymujących amiodaron może wystąpić zespół ostrych zaburzeń oddechowych po zabiegu chirurgicznym. Jeśli do tego dojdzie, pacjenci zwykle reagują dobrze na intensywne zabiegi terapeutyczne; tym niemiej, istnieje możliwość wystąpienia zgonu. Po zabiegu chirurgicznym, zaleca się ścisły monitoring pacjenta oraz nadzór nad stężeniem tlenu w gazach oddechowych (FiO2), jak również nad wskaźnikami nasycenia tkanek tlenem (SaO2, PaO2).

Badania diagnostyczne

Amiodaron zawiera jod, dlatego może zmieniać wyniki badań czynności tarczycy, szczególnie T3, T4 oraz TSH.

Podczas leczenia przy użyciu amiodaronu należy regularnie monitorować w surowicy krwi aktywność enzymów wątrobowych, szczególnie aminotransferaz.

Osoby w podeszłym wieku

Podczas stosowania leku u osób w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność. U tych pacjentów może wystąpić osłabienie czynności wątroby, nerek oraz serca; niektórzy pacjenci mogą ponadto cierpieć na inne choroby i stosować różne leki. Dlatego też zaleca się podawanie najmniejszych dawek nasycających oraz podtrzymujących.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące niektórych składników produktu leczniczego 3 ml (1 ampułka) roztworu produktu leczniczego Amiokordin zawiera 60,6 mg alkoholu benzylowego. Nie należy podawać leku Amiokordin wcześniakom oraz noworodkom. U niemowląt i dzieci wieku do 3 lat alkohol benzylowy może wywołać reakcje toksyczne oraz reakcje nadwrażliwości.

Amiokordin - przedawkowanie

Objawy

Istnieją rzadkie doniesienia o przedawkowaniu, z obecnością bradykardii zatokowej, bloku serca, tachykardii komorowej, wielopostaciowej tachykardii komorowej typu „torsade de pointes” , niewydolności krążenia i zaburzeń czynności wątroby.

Leczenie :

Leczenie ma charakter objawowy. Podczas wystąpienia bradykardii można zastosować atropinę, agonistę receptora beta, glukagon, lub okresowo rozrusznik serca. Niedociśnienie może być leczone przy użyciu leków inotropowych i (lub) wazopresyjnych.

Hemodializa jest nieskuteczna w usuwaniu amiodaronu z organizmu.

Amiokordin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amiodaron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Bradykardia zatokowa lub blok zatokowo-przedsionkowy

Zaburzenia czynności węzła zatokowego (jeśli pacjent nie ma rozrusznika)

Blok przedsionkowo-komorowy, dwu- oraz trójwiązkowy blok odnogi u pacjentów bez rozrusznika serca

Zapaść krążeniowa

Ciężkie niedociśnienie

Równoczesne stosowanie leków mogących wywoływać wielopostaciową tachykardię komorową typu „torsade de pointes”

Choroby tarczycy

Ciąża (z wyjątkiem najbardziej naglących przypadków, kiedy przewidywany efekt usprawiedliwia ryzyko) i laktacja

Przeciwwskazania do iniekcji dożylnych obejmują również ciężką niewydolność oddechową, zdekompensowaną kardiomiopatię oraz ciężką niewydolność serca

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego, podawanie dożylne amiodaronu noworodkom, niemowlętom i dzieciom w wieku do 3 lat jest przeciwwskazane.

Amiokordin - działania niepożądane

Działania niepożądane mogące wystąpić podczas stosowania amiodaronu zostały zaklasyfikowane do następujących grup, zgodnie z częstością występowania:

- bardzo często (≥ 1/10),

- często (≥ 1/100 do < 1/10),

- niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100),

- rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000),

- bardzo rzadko (< 1/10 000),

- nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia endokrynologiczne

- bardzo rzadko: Zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH).

Zaburzenia układu nerwowego

- bardzo rzadko: łagodne nadciśnienie śródczaszkowe, bóle głowy.

Zaburzenia serca

- często: ciężka bradykardia

- bardzo rzadko: umiarkowana bradykardia, zatrzymanie czynności węzła zatokowego (wymagające zaprzestania podawania amiodaronu, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia pobudzenia i (lub) u osób w podeszłym wieku), nasilenie istniejącej lub zapoczątkowanie nowej arytmii, czasem zakończonej zatrzymaniem akcji serca.

Zaburzenia naczyniowe

często: niedociśnienie (ciężkie niedociśnienie lub zapaść mogą wystąpić po przedawkowaniu lub w następstwie zbyt szybkiej iniekcji);

- bardzo rzadko: uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc, zespół ostrych zaburzeń oddechowych, skurcz oskrzeli i (lub) bezdech u pacjentów z poważnymi chorobami układu oddechowego, szczególnie u osób z astmą.

Zaburzenia żołądka i jelit

- bardzo rzadko: nudności.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

- bardzo rzadko: zwiększenie stężenia transaminaz w surowicy krwi (zwykle umiarkowane (1,5 do 3-krotnie ponad normę); po zmniejszeniu dawki stężenia mogą powrócić samoistnie do normy), ostre zaburzenia czynności wątroby z dużym stężeniem transaminaz i (lub) żółtaczką (czasem zakończone zgonem); w takich przypadkach należy zaprzestać podawania leku.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo rzadko: pocenie się.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- często: możliwe zapalenie żyły po wlewie dożylnym, którego można uniknąć poprzez stosowanie centralnego cewnika żylnego.

W razie wystąpienia poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać podawania produktu leczniczego.

Amiokordin - ciąża i karmienie piersią

Ciąża :

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania podczas ciąży. Ze względu na wpływ wywierany na tarczycę płodu, amiodaron jest przeciwwskazany w ciąży, za wyjątkiem szczególnych sytuacji.

Karmienie piersią

Amiodaron wydzielany jest w znacznych ilościach do mleka, dlatego też kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego produktu leczniczego.

Amiokordin - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amiodaroni hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Amiokordin

  Amiokordin

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 3ml - 0,05 g/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Amiokordin

  Amiokordin

  tabletki - 60 tabl. - 0,2 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Popularne leki przeciwbólowe a ryzyko problemów z sercem

  Przeprowadzone niedawno badania dostarczyły nowych informacji na temat wpływu niesteroidowych leków przeciwzapalnych na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Okazało się, że leki mające w swoim składzie naproksen lub niewielkie dawki ibuprofenu są...

  Leki i suplementy

  Amantadyna - wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności

  Amantadyna - wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności

  Amantadyna organiczny związek chemiczny, który znajduje zastosowanie w leczeniu choroby Parkinsona, wykazuje również działanie wirusostatyczne. Jak działa? Czy istnieją przeciwwskazania do jej zażywania? Co warto wiedzieć? Co to jest amantadyna? Amantadyna...

  Newsy

  Co łączy chorobę Alzheimera z chorobami serca?

   Co łączy chorobę Alzheimera z chorobami serca?

  Nowe badania wskazują, że złogi amyloidu, charakterystyczne dla choroby Alzheimera mogą także pojawiać się mięśniu sercowym, powodując jego uszkodzenie doprowadzając do poważnych chorób. Złogi te to nic innego jak beta-amyloid. Na podstawie biopsji tkanki...

  Newsy

  Beta blokery niewskazane u osób z demencją?

  Beta blokery to grupa leków, która często stosowana jest u osób, u których wystąpił epizod zawału serca. Według najnowszych badań, nie powinne być one lekami pierwszego rzutu u osób, które cierpią na demencję. Eksperymenty wykazały, że przyjmowanie leków...

  Newsy - zdrowie

  Czy statyny zmniejszą szpitalną śmiertelność?

  Według danych statystycznych, zakrzepica żylna jest przyczyną 25 tysięcy zgonów w szpitalach na całym świecie. Do powstawania zakrzepów predysponują czynniki które są określane mianem triady Virchowa, która obejmuje: zwolnienie przepływu krwi, przewaga...

  Newsy

  Serce zasilane słońcem

  Akumulatory implantowane pod skórę, które są ładowane energią słoneczną, wspomagają pracę rozrusznika serca. Prawdopodobnie dla wielu z nas ta informacja brzmi jak wiadomość z przyszłości. Jak się okazuje, szwajcarscy naukowcy opracowali nową metodę,...

  Newsy

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Nowe badania przeglądowe, obejmujące dane medyczne dotyczące 6 000 pacjentów, wykazały, że osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe w związku z migotaniem przedsionków, obarczone są wyższym ryzykiem wystąpienia demencji niż ludzie, którzy biorą środki...