Aerinaze

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Dawka
2,5mg+0,12g
Ilość
2 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MERCK SHARP & DOHME LTD.

Aerinaze - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aerinaze - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Aerinaze - opis

Produkt leczniczy Aerinaze jest wskazany do stosowania w leczeniu objawowym sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa z towarzyszącym przekrwieniem błony śluzowej nosa u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.

Aerinaze - skład

Każda tabletka zawiera 2,5 mg desloratadyny i 120 mg pseudoefedryny siarczanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Aerinaze - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu leczniczego Aerinaze to jedna tabletka dwa razy na dobę.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia.

Czas leczenia powinien być możliwie najkrótszy. Leczenie należy zakończyć po ustąpieniu objawów. Zaleca się ograniczenie okresu leczenia do około 10 dni, gdyż podczas długotrwałego stosowania skuteczność działania pseudoefedryny siarczanu może się zmniejszyć. Jeżeli jest to konieczne, po ustąpieniu objawów przekrwienia błony śluzowej górnych dróg oddechowych można nadal podawać samą desloratadynę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku 60 lat lub starszych istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych po podaniu leków sympatykomimetycznych, takich jak pseudoefedryny siarczan. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Aerinaze w tej populacji pacjentów, i brak wystarczających danych potrzebnych do określenia odpowiedniego dawkowania. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Aerinaze u pacjentów w wieku powyżej 60 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Aerinaze u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, i brak wystarczających danych potrzebnych do określenia odpowiedniego dawkowania. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Aerinaze u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Aerinaze u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Brak dostępnych danych. Nie należy stosować produktu leczniczego Aerinaze u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połykać w całości (bez ich kruszenia, łamania czy żucia) popijając szklanką wody. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Aerinaze - środki ostrożności

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy i działania ogólnoustrojowe

Pacjentów należy poinformować o konieczności przerwania leczenia w przypadkach wystąpienia nadciśnienia tętniczego krwi, tachykardii, kołatania serca lub arytmii serca, nudności lub innych objawów neurologicznych (takich jak ból głowy lub nasilające się bóle głowy).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w następujących grupach pacjentów:

  pacjenci, u których występują zaburzenia rytmu serca,

  pacjenci z nadciśnieniem tętniczym,

  pacjenci po zawale mięśnia sercowego, z cukrzycą, zwężeniem szyi pęcherza moczowego, lub skurczem oskrzeli w wywiadzie,

  pacjenci przyjmujący glikozydy naparstnicy (patrz punkt 4.5).

Wpływ na układ pokarmowy i moczowo-płciowy

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z bliznowaciejącymi wrzodami żołądka, zwężeniem odźwiernikowo-dwunastniczym i niedrożnością szyi pęcherza moczowego.

Wpływ na ośrodkowy układ nerwowy

Należy również zachować ostrożność u pacjentów leczonych innymi lekami sympatykomimetycznymi (patrz punkt 4.5). Należą do nich:

  leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej,

  leki zmniejszające łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu amfetaminopodobnym,

  leki przeciwnadciśnieniowe,

  trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki przeciwhistaminowe.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z migreną, którzy obecnie są leczeni alkaloidami sporyszu zwężającymi naczynia krwionośne (patrz punkt 4.5).

Stosowanie amin sympatykomimetycznych może powodować pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego z drgawkami lub zapaść sercowo-naczyniową z towarzyszącym niedociśnieniem tętniczym. Objawy te mogą częściej występować u młodzieży w wieku powyżej 12 lat, osób w podeszłym wieku lub w razie przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Ryzyko uzależnienia

Istnieje ryzyko uzależnienia podczas stosowania pseudoefedryny siarczanu. Zwiększone dawki produktu leczniczego mają efekt toksyczny. Stałe stosowanie produktu leczniczego może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek i w rezultacie do zwiększonego ryzyka przedawkowania. Szybkie odstawienie produktu leczniczego może powodować depresję.

Inne

Okołooperacyjne ciężkie nadciśnienie tętnicze może wystapić, jeśli wziewne halogenowe leki do znieczulenia ogólnego są stosowane podczas leczenia pośrednimi sympatykomimetykami. Dlatego też, jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, zaleca się odstawienie leku na 24 godziny przed rozpoczęciem znieczulenia.

Wpływ na wyniki badań serologicznych

Sportowców należy poinformować, że leczenie pseudoefedryny siarczanem może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Przyjmowanie produktu leczniczego Aerinaze należy przerwać na co najmniej 48 godzin przed wykonaniem testów skórnych, ponieważ leki przeciwhistaminowe mogą zahamować lub zmniejszyć dodatnią reakcję we wskaźnikach reakcji skórnych.

Aerinaze - przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania mają głównie pochodzenie sympatykomimetyczne. Można wśród nich rozróżnić objawy hamowania ośrodkowego układu nerwowego (sedacja, bezdech, zmniejszona czujność, sinica, śpiączka, zapaść sercowo-naczyniowa) i objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego (bezsenność, omamy, drżenia, drgawki), które mogą zakończyć się zgonem. Innymi objawami mogą być: ból głowy, lęk, trudności w oddawaniu moczu, osłabienie siły i napięcia mięśni, euforia, pobudzenie, niewydolność oddechowa, zaburzenia rytmu serca, tachykardia, kołatania serca, pragnienie, pocenie się, nudności, wymioty, ból zamostkowy, zawroty głowy, szumy w uszach, ataksja, nieostre widzenie i nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze. Objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego są szczególnie prawdopodobne u dzieci, są to objawy atropinopodobne (suchość w jamie ustnej, sztywne lub rozszerzone źrenice, zaczerwienienie, hipertermia, i objawy żołądkowojelitowe). U niektórych pacjentów może pojawić się toksyczna psychoza z urojeniami i omamami.

Postępowanie

W razie przedawkowania, należy natychmiast rozpocząć leczenie objawowe i podtrzymujące, i stosować je tak długo, jak to konieczne. Substancję czynną, która pozostała w żołądku, można spróbować zaadsorbować podając węgiel aktywowany w postaci wodnej zawiesiny. Można przeprowadzić płukanie żołądka 0,9% roztworem chlorku sodu, w szczególności u dzieci. U osób dorosłych można stosować wodę. Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem. Desloratadyna nie jest usuwana w wyniku hemodializy i nie wiadomo, czy jest usuwana poprzez dializę otrzewnową. Po przeprowadzeniu czynności ratunkowych, należy kontynuować monitorowanie stanu pacjenta.

Leczenie przedawkowania pseudoefedryny siarczanem jest objawowe i podtrzymujące. Nie wolno stosować leków pobudzających (analeptyków). Nadciśnienie tętnicze może być kontrolowane

za pomocą leku blokującego receptory adrenergiczne, a tachykardia za pomocą beta-adrenolityku. Krótko działające barbiturany, diazepam lub paraldehyd mogą być podawane w razie wystąpienia drgawek. W przypadku bardzo wysokiej gorączki, szczególnie u dzieci, należy zastosować kąpiel w chłodnej wodzie lub koc hipotermiczny. W przypadku bezdechu należy zastosować oddech wspomagany.

Aerinaze - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na produkty lecznicze o działaniu adrenergicznym, lub na loratadynę.

Ze względu na to, że produkt leczniczy Aerinaze zawiera pseudoefedryny siarczan, jest on również przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub w ciągu 2 tygodni po zakończeniu takiego leczenia.

Produkt leczniczy Aerinaze jest również przeciwwskazany u pacjentów z:

  jaskrą wąskiego kąta,

  zastojem moczu,

  chorobami układu sercowo-naczyniowymi, takimi jak: choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia i ciężkie nadciśnienie tętnicze,

  nadczynnością tarczycy,

  udarem krwotocznym mózgu w wywiadzie lub czynnikami ryzyka, które mogłyby zwiększyć ryzyko udaru krwotocznego mózgu. Jest to związane z aktywnością alfa-mimetyczną pseudoefedryny siarczanu w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub innych leków obkurczających naczynia błony śluzowej stosowanych jako produkty lecznicze zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa doustnie lub donosowo (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, oksymetazolina, nafazolina...).

Aerinaze - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych z udziałem 414 dorosłych pacjentów, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: bezsenność (8,9%), suchość w jamie ustnej (7,2%) i ból głowy (3,1%).

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Poniżej wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów działania niepożądane uznane przez badaczy za związane przyczynowo ze stosowaniem produktu leczniczego Aerinaze. Częstość ich występowania określono w sposób następujący: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W każdej z grup o określonej częstości, działania niepożądane podano zgodnie ze zmniejszającym się stopniem ciężkości.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania produktu leczniczego Aerinaze

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Niezbyt często

Zmniejszenie apetytu

Pragnienie, obecność cukru w moczu, hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niezbyt często

Bezsenność, senność, zaburzenia snu,

nerwowość

Pobudzenie, lęk, drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Niezbyt często

Zawroty głowy, nadpobudliwość psychoruchowa

Hiperkineza, stan splątania

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Niewyraźne widzenie, objawy suchego oka

Zaburzenia serca

Często

Niezbyt często

Tachykardia

Kołatanie serca, dodatkowe skurcze

nadkomorowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Często

Niezbyt często

Zapalenie gardła

Zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, krwawienia z nosa, dyskomfort w jamie nosowej, wyciek wodnistej wydzieliny z nosa, suchość błony śluzowej gardła, zaburzenia węchu

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niezbyt często

Zaparcie

Niestrawność, nudności, ból brzucha, zapalenie żołądka i jelit, nieprawidłowy stolec

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Świąd

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Niezbyt często

Bolesne i utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia mikcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Niezbyt często

Ból głowy, zmęczenie, suchość w jamie ustnej

Dreszcze, zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Inne działania niepożądane desloratadyny zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu, wymieniono w tabeli poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Nadwrażliwość (w tym anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka i pokrzywka)

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko

Drgawki

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Wymioty, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Bóle mięśni

Badania diagnostyczne

Bardzo rzadko

Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Aerinaze - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych lub dane są ograniczone (mniej niż 300 przypadków zastosowania w czasie ciąży) dotyczących stosowania desloratadyny w skojarzeniu z pseudoefedryny siarczanem u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W ramach środków ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu leczniczego Aerinaze w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Zarówno desloratadyna, jak i pseudoefedryny siarczan przenikają do mleka matki. U kobiet karmiących piersią, stosujących pseudoefedryny siarczan stwierdzono zmniejszone wydzielanie mleka. Dlatego produktu leczniczego Aerinaze nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność u mężczyzn i kobiet.

Aerinaze - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Aerinaze nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy poinformować pacjentów, że u większości osób nie wystąpiła senność. Jednakże, ze względu na możliwość wystąpienia reakcji indywidualnych po przyjęciu produktu leczniczego, zaleca się, by pacjenci nie wykonywali czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn) do czasu poznania reakcji na produkt leczniczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Desloratadinum, Pseudoephedrine sulphate

  Dostępne opakowania
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 2 tabl. (blister) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 4 tabl. (blister) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 7 tabl. (blister) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 10 tabl. (blister) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 14 tabl. (blistry) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Aerinaze

  Aerinaze

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 20 tabl. (blister) - 2,5mg+0,12g
  MERCK SHARP & DOHME LTD.
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą być...

  Dermatologia

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie skóry może ostrzegać przed chorobą Swędzenie szyi zdarza się każdemu. Wydaje się, że jest to banalna dolegliwość, z którą łatwo można się uporać drapaniem, czasem odpowiednią pielęgnacją, zmianą kosmetyków lub odzieży. Jeśli problem utrzymuje...

  Koronawirus

  Leczą koronawirusa lekiem dla koni. Eksperci przestrzegają

  Leczą koronawirusa lekiem dla koni. Eksperci przestrzegają

  Coraz więcej osób w Stanach Zjednoczonych leczy COVID-19 preparatami, które nie są zatwierdzone do walki z tą chorobą. Jednym z nich jest iwermektyna, lek stosowany zazwyczaj w przebiegu zakażeń pasożytniczych u zwierząt. Chorzy na COVID-19 przyjmują...

  Diagnostyka zmian skórnych

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka jest nazwą odnoszącą się do dermatoz o charakterystycznych objawach, takich jak zmiany skórne, świąd, zaczerwienienie i suchość skóry. Wyróżnia się kilka typów schorzenia. To świerzbiączka guzkowa, letnia czy ciężarnych. Choroba zazwyczaj...

  Koronawirus

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  Od początku pandemii pacjenci chorzy na COVID-19 zgłaszają nietypowe objawy zakażenia koronawirusem. Do takich symptomów należą tzw. covidowe palce. Na dłoniach i stopach zakażonych osób pojawiają się czerwono-fioletowe plamy, pęcherze i pęknięcia skóry....

  Choroby i dolegliwości

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca to choroba skóry, której przyczyny nie zostały poznane. Wyróżniamy kilka jej rodzajów, które zależą od przebiegu i czasu utrzymywania się zmian na skórze. Warto wiedzieć, że mimo mylącej nazwy schorzenie nie jest powiązane z łuszczycą. Czy...

  Choroby i dolegliwości

  Swędzenie stóp - przyczyny, diagnostyka i leczenie

  Swędzenie stóp - przyczyny, diagnostyka i leczenie

  Swędzenie stóp bywa uciążliwe i powoduje dyskomfort. Chociaż zwykle nie jest powodem do niepokoju, może wskazywać na schorzenie skóry lub chorobę ogólnoustrojową, której nie można leckeważyć. To dlatego warto obserwować organizm i odczytywać towarzyszące...

  Liszaj - przyczyny, objawy, leczenie

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne wywołane przez liszaj Liszajowi, oprócz zmian skórnych i obrzękowych charakteryzuje się silnym świądem.