Aciclovir Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,025 g/ml
Ilość
5 amp.a 10ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Aciclovir Mylan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Aciclovir Mylan - ulotka preparatu

Aciclovir Mylan - opis

Aciclovir Mylan jest wskazany do stosowania:

- w leczeniu początkowej fazy ciężkiej postaci opryszczkowego zakażenia narządów płciowych u pacjentów z prawidłową lub ze zmniejszoną opornością;

- w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością i w zapobieganiu takim zakażeniom;

- w leczeniu półpaśca (zakażenie wirusem Varticella-zoster) u pacjentów ze zmniejszoną odpornością, u których przewiduje się ciężki przebieg choroby;

- w leczeniu początkowej fazy i nawrotów zakażenia wywołanego wirusem ospy wietrznej i półpaśca u pacjentów ze zmniejszoną odpornością;

- w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu;

- w leczeniu zakażeń wywołanych wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i niemowląt w wieku do 3. miesięcy.

Aciclovir Mylan - skład

Każdy ml zawiera 25 mg acyklowiru w postaci soli sodowej acyklowiru.

Każda ampułka 10 ml zawiera 250 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ). Każda ampułka 20 ml zawiera 250 mg acyklowiru (w postaci soli sodowej powstającej in situ).

Substancje pomocnicze

Ampułka zawierająca 10 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1,21 mmol (28 mg) sodu.

Ampułka zawierająca 20 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 2,42 mmol (56 mg) sodu.

Wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Aciclovir Mylan - dawkowanie

Leczenie należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, w czasie aktywnej fazy zakażenia. Droga podania: Powolna infuzja dożylna trwająca ponad 1 godzinę.

Produkt Aciclovir Mylan podaje się zwykle przez 5 dni, jednak długość leczenia może być uzależniona od stanu pacjenta i jego reakcji na leczenie. Leczenie opryszczkowego zapalenia mózgu trwa zazwyczaj 10 dni. Leczenie opryszczki u noworodków trwa zazwyczaj 14 dni w przypadku infekcji błon śluzowych (skóra-oko-usta) oraz 21 dni w przypadku choroby rozsianej lub atakującej centralny układ nerwowy.

Okres zapobiegawczego stosowania produktu Aciclovir Mylan zależy od czasu trwania zagrożenia zakażeniem.

Dawkowanie u dorosłych

W leczeniu zakażeń wirusem Herpes simplex (z wyjątkiem opryszczkowego zapalenia mózgu) oraz wirusem Varticella-zoster produkt Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin, pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Pacjentom ze zmniejszoną odpornością, zakażonym wirusem Varicella-zoster oraz chorym na opryszczkowe zapalenie mózgu produkt Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 10 mg/kg masy ciała co 8 godzin, jeśli czynność nerek jest prawidłowa (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

U pacjentów z nadwagą dawkowanie acyklowiru w infuzji dożylnej ustalone na podstawie ich rzeczywistej masy ciała może powodować uzyskanie wyższych stężeń acyklowiru (patrz punkt 5.2. Właściwości farmakokinetyczne). Dlatego też, u pacjentów z nadwagą, zwłaszcza tych z zaburzeniami czynności nerek lub w podeszłym wieku, należy rozważyć zmniejszenie dawki.

Dawkowanie u dzieci

Dawkowanie produktu Aciclovir Mylan u dzieci w wieku od 3 miesięcy do 12 lat ustala się w przeliczeniu na powierzchnię ciała.

Dzieciom w wieku 3 miesięcy lub starszym z zakażeniem wirusem Herpes simplex (z wyjątkiem opryszczkowego zapalenia mózgu) oraz wirusem Varicella-zoster Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 250 mg/m2 powierzchni ciała co 8 godzin, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.

Dzieciom ze zmniejszoną odpornością, zakażonym wirusem Varicella-zoster oraz dzieciom chorym na opryszczkowe zapalenie mózgu Aciclovir Mylan podaje się dożylnie w dawce 500 mg/m2 powierzchni ciała co 8 godzin, pod warunkiem, że czynność nerek jest prawidłowa.

Dawkowanie produktu Aciclovir Mylan u noworodków i niemowląt do 3. miesiąca życia ustala się w przeliczeniu na masę ciała.

Zalecany schemat dawkowania acyklowiru u noworodków ze zdiagnozowanym zakażeniem wirusem opryszczki lub podejrzeniem zakażenia to 29 mg/kg masy ciała podawane w infuzji dożylnej co 8 godzin przez 21 dni w przypadku choroby rozsianej oraz atakującej centralny układ nerwowy, lub przez 14 dni w przypadku choroby ograniczonej do skóry i błon śluzowych.

Noworodkom i dzieciom z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy zmodyfikować w zależności od stopnia zaburzenia czynności nerek (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Należy rozważyć możliwość występowania zaburzeń czynności nerek u pacjentów w podeszłym wieku oraz dostosować odpowiednio schemat dawkowania (patrz: Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Należy zachować ostrożność stosując produkt Aciclovir Mylan u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ustala się w oparciu o klirens kreatyniny, podając wartość w ml/min dla dorosłych i młodzieży oraz w ml/min/1.73 m2 dla noworodków i dzieci w wieku poniżej 13 roku życia.

Sugerowane schematy dawkowania:

Dawkowanie u dorosłych i młodzieży

Klirens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min

Dawki zalecane powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) co 12 godzin.

10 do 25 ml/min

Dawki zalecane powyżej (5 lub 10 mg/kg mc.) podawane co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min

Pacjentom poddawanym ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) zalecaną dawkę (5 mg/kg mc. lub 10 mg/kg mc.,) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny. Pacjentom poddawanym hemodializie zalecaną dawkę (5 lub 10 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny oraz po dializie.

Dawkowanie u noworodków i dzieci.

Klirens kreatyniny

Dawkowanie

25 do 50 ml/min/1.73 m2

Dawki zalecane powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) co 12 godzin.

10 do 25 ml/min/1.73 m2

Dawki zalecane powyżej (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) podawane co 24 godziny.

0 (bezmocz) do 10 ml/min/1.73 m2

Pacjentom poddawanym ciągłej dializie otrzewnowej (CAPD) zalecaną dawkę (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny. Pacjentom poddawanym hemodializie zalecaną dawkę (250 lub 500 mg/m2 pc. lub 20 mg/kg mc.) należy zmniejszyć o połowę i podawać co 24 godziny oraz po dializie.

Aciclovir Mylan - środki ostrożności

Roztwory acyklowiru mają odczyn zasadowy (pH wynosi około 11), są przeznaczone do podawania wyłącznie w infuzji dożylnej i nie należy ich podawać w żaden inny sposób.

Acyklowiru należy podawać w infuzji trwającej przynajmniej 1 godzinę, aby uniknąć uszkodzenia kanalików nerkowych (patrz: dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku: Acyklowir jest wydalany z organizmu przez nerki, toteż dawkę leku u osób z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2). U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę zaburzenia czynności nerek, toteż w tej grupie pacjentów należy rozważyć zmniejszenie dawki leku. Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci z niewydolnością nerek należą do grupy zwiększonego ryzyka działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego i z tego względu obie te grupy należy uważnie obserwować. Zgłaszane dotąd objawy zwykle ustępowały po przerwaniu podawania leku (patrz punkt 4.8).

Długotrwałe podawanie acyklowiru lub powtarzane cykle leczenia w przypadku pacjentów ze znacznie zmniejszoną odpornością mogą spowodować selekcję szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek (patrz punkt 5.1).

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których zaobserwowano reakcje neurologiczne na leki cytotoksyczne lub przyjmujących jednocześnie interferon lub metotreksat podawany dooponowo.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znacznym niedotlenieniem lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub elektrolitowymi.

Mimo że rozpuszczalność acyklowiru w wodzie przekracza 100 mg/ml, wytrącanie się kryształów acyklowiru w kanalikach nerkowych, a w konsekwencji uszkodzenie kanalików nerkowych, może wystąpić, jeżeli przekroczona jest maksymalna rozpuszczalność wolnego acyklowiru (2,5 mg/ml w temperaturze 37°C w wodzie). Podczas dożylnej infuzji acyklowiru konieczne jest odpowiednie nawodnienie pacjenta. Ponieważ maksymalne stężenie acyklowiru w moczu występuje w ciągu pierwszych kilku godzin po infuzji, należy zwrócić szczególną uwagę na ustalenie wystarczającego przepływu moczu w tym okresie. Jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych, występująca wcześniej choroba nerek i odwodnienie zwiększają ryzyko dalszych zaburzeń czynności nerek spowodowanych podaniem acyklowiru.

U pacjentów przyjmujących produkt Aciclovir Mylan w większych dawkach (np. w leczeniu opryszczkowego zapalenia mózgu) należy zachować szczególną ostrożność w związku z pracą nerek, zwłaszcza jeśli pacjent jest odwodniony lub mą zaburzenia czynności nerek.

Wartość pH gotowego roztworu acyklowiru wynosi ok. 11,0 i w związku z tym nie należy podawać go doustnie.

Należy unikać kontaktu z oczami lub nieosłoniętą skórą.

Ten produkt leczniczy zawiera 1,21 mmol (28 mg) sodu w każdej ampułce 10 ml oraz 2,42 mmol (56 mg) sodu w każdej ampułce o pojemności 20 ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Aciclovir Mylan - przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie acyklowiru podanego dożylnie powoduje zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi i następie niewydolność nerek. Opisywano także związane z przedawkowaniem objawy neurologiczne, w tym splątanie, omamy, pobudzenie, drgawki i śpiączkę.

Leczenie

Należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy toksyczności.

Hemodializa znacząco zwiększa usuwanie acyklowiru z krwi, dlatego też może być brana pod uwagę jako alternatywne postępowanie w leczeniu przedawkowania tego leku.

Aciclovir Mylan - przeciwskazania

Produkt Aciclovir Mylan jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na acyklowir lub walacyklowir, lub jakąkolwiek substancję pomocniczą leku.

Aciclovir Mylan - działania niepożądane

Przedstawione poniżej częstości występowania działań niepożądanych są jedynie przybliżone. W większości przypadków nie było dostępnych danych, umożliwiających oszacowanie częstości występowania działań niepożądanych. Ponadto działania niepożądane mogą zmieniać się w zależności od wskazania do stosowania.

Następujące zasady zostały przyjęte do sporządzania klasyfikacji częstości występowania:

bardzo często ≥1/10, często ≥1/100 do < 1/10, niezbyt często ≥1/1 000 do < 1/100, rzadko ≥1/10 000 do < 1/1 000, bardzo rzadko < 1/10 000.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: zmniejszenie wskaźników hematologicznych (niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby białych krwinek)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: bóle głowy, zawroty głowy, poburzenie, dezorientacja, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia wymowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka

Powyższe zdarzenia są zwykle przemijające i na ogół stwierdzane u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub innymi czynnikami predysponującymi (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Często: zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty

Bardzo rzadko: biegunka, bóle brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Bardzo rzadko: przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny, żółtaczka, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: świąd, pokrzywka, wysypka (w tym nadwrażliwość na światło)

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często: zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi

Sądzi się, że obserwowane czasami nagłe zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi zależało od maksymalnego stężenia leku w osoczu i od stanu nawodnienia pacjenta. Aby tego uniknąć, leku nie należy podawać w postaci szybkiego wstrzyknięcia dożylnego, ale w postaci infuzji dożylnej, trwającej ponad jedną godzinę.

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności nerek, ostra niewydolność nerek, ból nerkowy. Należy utrzymywać właściwy stan nawodnienia pacjenta. Zaburzenie czynności nerek zwykle szybko ustępuje po uzupełnieniu płynów u pacjenta i (lub) po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku. W wyjątkowych przypadkach może jednak dojść do ostrej niewydolności nerek.

Ból nerkowy może być związany z niewydolnością nerek lub występowaniem kryształków w moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko: zmęczenie, gorączka, miejscowe reakcje zapalne

Po przypadkowym podaniu poza naczynie acyklowiru w postaci roztworu do infuzji, obserwowano ciężkie miejscowe reakcje zapalne, czasem prowadzące do uszkodzenia skóry.

Aciclovir Mylan - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Patrz: Badania kliniczne w punkcie 5.2.

Ciąża

Podawanie acyklowiru kobietom w ciąży należy rozważać jedynie wtedy, gdy oczekiwane korzyści ze stosowania leku u matki przewyższają możliwość wystąpienia zagrożeń u płodu.

W badaniach przeprowadzonych po wprowadzeniu na rynek produktów zawierających acyklowir udokumentowano przypadki stosowania acyklowiru przez kobiety w ciąży i stwierdzono występowanie zaburzeń. Wyniki tych badań nie wykazały jednak zwiększenia liczby wad u dzieci urodzonych przez kobiety, które stosowały acyklowir, w porównaniu do ogólnej populacji. Wady wrodzone nie były wyjątkowe ani nie wykazywały cech wspólnych, mogących świadczyć o wspólnej przyczynie.

Karmienie piersią

Po podaniu 200 mg acyklowiru 5 razy na dobę, stężenie acyklowiru w mleku kobiecym wynosiło od 60 do 410% stężenia leku mierzonego w osoczu. Takie stężenie leku w mleku matki mogłoby spowodować przyjmowanie leku przez karmione piersią dziecko w dawkach dobowych do 0,3 mg/kg/dzień. Dlatego należy zachować ostrożność podając acyklowir kobietom karmiącym piersią.

Aciclovir Mylan - prowadzenie pojazdów

Aciclovir Mylan w postaci infuzji dożylnej jest stosowany w lecznictwie zamkniętym, dlatego też informacja na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest zazwyczaj nieistotna. Nie prowadzono badań dotyczących wpływu produktu Aciclovir Mylan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Aciclovirum

  Jest to substancja przeciwwirusowa skuteczna w zakażeniach wirusami z rodzaju Herpesviridae. Jej mechanizm działania polega na replikacji wirusów opryszczki typu 1 i 2, słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca, wirusa Epsteina i Barr oraz wirusa cytomegalii. Stosowana jest w postaci infuzji i tabletek w opryszczkach, w postaci maści do oczu, kremów na skórę.

  Dostępne opakowania
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 10ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 amp.a 10ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 20 amp.a 10ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 50 amp.a 10ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 20ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 amp.a 20ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 20 amp.a 20ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Aciclovir Mylan

  Aciclovir Mylan

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 50 amp.a 20ml - 0,025 g/ml
  MYLAN S.A.S.
  Powiązane artykuły
  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Wirus RSV niebezpieczny dla dzieci

  Wirus RSV niebezpieczny dla dzieci

  Wirus RSV to główny winowajca infekcji dróg oddechowych u dzieci. Chociaż jego nazwa większości z nas niewiele mówi, to szacuje się, że niemal wszystkie dzieci do skończenia 2. roku życia chorowały z powodu właśnie tego wirusa. Kto jest narażony na choroby...

  Rzeżączka - przyczyny, objawy, diagnozowanie, profilaktyka, leczenie

  Rzeżączkowe zapalenie okolicy oczu u noworodka

  Rzeżączkowe zapalenie okolicy oczu u noworodka

  Zmiany w okolicach oczu noworodka wywołane przez rzeżączkę Nieleczone prowadzi do stanów zapalnych, powstawania ropni itp.

  Wcześniak - objawy przedwczesnego porodu, opieka nad wcześniakiem

  Karmienie wcześniaka

  Troskliwi rodzice najmniejszych dzieci urodzonych przedwcześnie zwykle martwią się, jak karmić takie maleństwo. Tymczasem o tym, kiedy i w jaki sposób karmić wcześniaka decyduje jego ogólny stan zdrowia, jego masa urodzeniowa oraz tydzień, w którym przyszedł...

  Noworodek - pierwsze tygodnie życia

  Noworodek a niemowlę

  Noworodek a niemowlę - wiele osób używa tych terminów zamiennie. A przecież nie oznaczają one tego samego. Okres noworodkowy trwa od momentu urodzenia się do 28 dnia życia, a okres niemowlęcy to czas późniejszy do końca 12 miesiąca życia. Wychowanie dziecka...

  Noworodek - pierwsze tygodnie życia

  Pielęgnacja noworodka

  Pielęgnacja noworodka

  Dbanie o noworodka to wielkie wyzwanie. Aby stawić mu czoła, potrzebna jest nie tylko wiedza o zasadach pielęgnacji noworodka, ale także znajomość własnego dziecka, którą nabywa się w miarę upływu czasu. Jakkolwiek opieka nad niemowlakiem jest niezwykle...

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Śmierć łóżeczkowa a monitory oddechu

  Kiedy w domu pojawia się dziecko, staramy się zapewnić mu jak najlepszą opiekę. Czuwamy nad jego bezpieczeństwem. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Śmierć łóżeczkowa jest częstą przyczyną zgonów zdrowych niemowląt. Dlatego warto zaopatrzyć...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Szansa na lek przeciw wirusom

  Naukowcy z Medical Research Council w Cambridge odkryli tajniki mechanizmu działania układu odpornościowego. Wykorzystanie nowej wiedzy może doprowadzić do stworzenia leku, dzięki któremu infekcje wirusowe przejdą do historii... Dotychczasowy stan...

  Leki i suplementy

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  Złe odczytanie recepty przez farmaceutę może mieć tragiczne skutki. Do pomyłek najczęściej dochodzi wówczas, gdy zlecenie lekarz wypisał ręcznie. Czy zatem recepta elektroniczna pozwoli uniknąć błędów? O piśmie lekarzy krążą legendy. Jeśli nieczytelnie...