Acenocumarol WZF

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,86 zł
Forma
tabletki
Dawka
1 mg
Ilość
60 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Acenocumarol WZF - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Acenocumarol WZF - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Acenocumarol WZF - opis
Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i ich leczenie.
Acenocumarol WZF - skład

Jedna tabletka zawiera 4 mg Acenocoumarolum (acenokumarolu).

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Acenocumarol WZF - dawkowanie

Zasady ogólne

Wrażliwość na działanie leków przeciwzakrzepowych jest różna u poszczególnych pacjentów i może
się także zmieniać w trakcie leczenia. Z tego powodu jest konieczne regularne przeprowadzanie
oznaczeń czasu protrombinowego PT/INR (znormalizowany współczynnik międzynarodowy) i na ich
podstawie ustalanie odpowiedniego dawkowania.

W przypadkach gdy nie jest to możliwe, nie wolno stosować produktu Acenocumarol WZF.
Lek powinien być podawany raz na dobę i przyjmowany zawsze o tej samej porze dnia.

Dawkowanie początkowe

Schemat dawkowania produktu leczniczego Acenocumarol WZF musi być ustalany indywidualnie.
Jeśli przed rozpoczęciem leczenia czas protrombinowy PT/INR mieści się w zakresie normy, to zaleca
się następujący schemat dawkowania:

Dla osób z prawidłową masą ciała: od 2 mg/dobę do 4 mg/dobę pierwszego dnia leczenia, bez
przyjmowania dawki nasycającej.

Leczenie można rozpocząć od podania dawki nasycającej - zazwyczaj 6 mg/dobę w pierwszym dniu i
4 mg/dobę w drugim dniu podawania produktu.

Jeśli czas protrombinowy PT/INR, oznaczony przed rozpoczęciem leczenia, jest nieprawidłowy,
leczenie należy wprowadzać ostrożnie.

Pacjenci w podeszłym wieku, z chorobami wątroby lub ciężką niewydolnością serca i przekrwieniem
wątroby oraz pacjenci niedożywieni mogą wymagać zmniejszenia dawek w czasie terapii (dawki
początkowej jak i dawek podtrzymujących).

Przed rozpoczęciem leczenia i do czasu ustabilizowania się parametrów układu krzepnięcia w
optymalnym zakresie terapeutycznym, należy codziennie oznaczać czas protrombinowy PT/INR.
Później odstępy czasu pomiędzy kolejnymi badaniami można przedłużać, zależnie od stabilności
kolejnych pomiarów PT/INR. Zaleca się, aby próbki krwi do badań laboratoryjnych
były zawsze pobierane o tej samej porze dnia.

W leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zaleca się włączanie leczenia doustnego
antagonistami witaminy K równocześnie z heparynami lub fondaparynuksem. Leczenie heparynami
lub fondaparynuksem powinno się kontynuować przynajmniej przez 5 dni, do czasu uzyskania
wyników INR > 2 przez 2 kolejne dni.

Lekarz powinien ocenić, czy pacjent jest w stanie podzielić tabletkę Acenocumarol WZF 4 mg na
cztery równe części.

Leczenie podtrzymujące i testy krzepnięcia

Wielkość dawki podtrzymującej jest różna u poszczególnych pacjentów i musi być ustalana
indywidualnie na podstawie wyników regularnie przeprowadzanych badań PT/INR.
Odpowiednie ustalenie indywidualnej dawki podtrzymującej jest możliwe do osiągnięcia tylko
poprzez staranne monitorowanie wartości PT/INR, prowadzone w regularnych odstępach czasu -
przynajmniej jeden raz w miesiącu, tak aby dawkowanie acenokumarolu pozostawało w zakresie
terapeutycznym.

Czas protrombinowy (PT), obrazujący aktywność zależnych od witaminy K czynników krzepnięcia:
VII, X, II, zależy od reaktywności tromboplastyny używanej do testów PT.
Reaktywność wyżej wymienionej tromboplastyny, porównywana przez WHO do referencyjnych
produktów tromboplastyny, obrazowana jest przez właściwy jej współczynnik ISI (International
Sensitivity Index).

„Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany" (INR) został wprowadzony w celu standaryzacji
PT. INR jest stosunkiem czasu protrombinowego osocza pacjenta leczonego lekiem
przeciwzakrzepowym, do czasu protrombinowego prawidłowego osocza, z uwzględnieniem
współczynnika ISI zastosowanej tromboplastyny. Dzięki temu wynik INR dokonany w standardowych
warunkach nie zależy od zastosowanych odczynników laboratoryjnych, co umożliwia jednoznaczną
jego interpretację.

W zależności od pożądanej intensywności antykoagulacji, a także od indywidualnego pacjenta, jego
choroby i wskazania klinicznego dawka podtrzymująca mieści się zazwyczaj w przedziale pomiędzy
l mg a 8 mg na dobę.

Optymalne działanie przeciwzakrzepowe lub zakres terapeutyczny, do osiągnięcia którego się dąży,
zwykle mieści się dla współczynnika INR pomiędzy wartościami 2,0 a 3,5, w zależności od obrazu
klinicznego lub wskazania (patrz tabela). Jedynie indywidualne przypadki wymagają ustalenia INR na
poziomie 4,5.

Wskazanie

Zalecane INR

Profilaktyka i leczenie zakrzepicy żylnej
(włączając zatory płucne)

2,0-3,0

Migotanie przedsionków

2,0-3,0

Stan po zawale mięśnia sercowego

(ze zwiększonym ryzykiem powstania zakrzepu)

2,0-3,0

Biologiczne zastawki serca

2,0-3,0

Sztuczne zastawki serca

2,0-3,5

Zaprzestanie leczenia produktem leczniczym Acenocumarol WZF może się odbyć bez potrzeby
stopniowego zmniejszania dawki. Stwierdzono jednak, że w krańcowo rzadkich przypadkach, u
niektórych pacjentów obciążonych dużym ryzykiem (np. po zawale mięśnia sercowego), może
wystąpić „nadkrzepliwość z odbicia". U takich pacjentów przerwanie leczenia przeciwzakrzepowego
powinno być przeprowadzone stopniowo.

Pominięcie dawki

Działanie przeciwzakrzepowe produktu leczniczego Acenocumarol WZF utrzymuje się ponad 24
godziny. W razie pominięcia dawki, produkt powinien być przyjęty tego samego dnia tak szybko jak
to możliwe. Nie należy podwajać kolejnej dawki w przypadku pominięcia dawki poprzedniego dnia.
Pacjenta należy poinformować, aby w takim przypadku skonsultował się z lekarzem.

Przejście z terapii heparyną na Acenocumarol WZF

W sytuacji klinicznej wymagającej szybkiego zmniejszenia krzepliwości krwi, należy podać heparynę,
gdyż działanie przeciwzakrzepowe produktu leczniczego Acenocumarol WZF występuje z
opóźnieniem.

Zamiana na produkt leczniczy Acenocumarol WZF może rozpocząć się jednocześnie z podawaniem
heparyny bądź może zostać opóźniona, zależnie od sytuacji klinicznej. Dla utrzymania stałego
działania przeciwzakrzepowego wskazane jest kontynuowanie terapii pełną dawką heparyny do czasu
uzyskania pożądanego, stabilnego działania produktu leczniczego Acenocumarol WZF, określonego
poprzez badanie PT/INR.

W tym czasie konieczne jest szczególne monitorowanie parametrów krzepnięcia.

Stosowanie podczas zabiegów stomatologicznych i operacji

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Acenocumarol WZF, poddani zabiegowi chirurgicznemu lub
innym inwazyjnym zabiegom, wymagają szczególnego monitorowania parametrów krzepliwości krwi.
W szczególnych warunkach, jeśli np. obszar zabiegu jest ograniczony i łatwo dostępny, co pozwala na
stosowanie lokalnej hemostazy, mniejsze zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne mogą być
wykonywane bez konieczności przerywania terapii produktem leczniczym Acenocumarol WZF i bez
nadmiernego ryzyka wystąpienia krwotoku. Decyzja o przerwaniu terapii, nawet na krótki czas,
powinna być uważnie rozważona pod względem potencjalnych korzyści i ryzyka. Krótkotrwałe
zastąpienie acenokumarolu innym lekiem przeciwzakrzepowym (np. heparyną) powinno być oparte na
uważnej ocenie spodziewanego ryzyka wystąpienia zakrzepu z zatorami i krwawienia.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci doustnych leków przeciwzakrzepowych, włącznie z
acenokumarolem, jest ograniczone. Zaleca się zachowanie ostrożności i częstsze monitorowanie czasu
protrombinowego oraz INR.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zastosowania mniejszej dawki początkowej i mniejszych
dawek podtrzymujących. Leczenie przeciwzakrzepowe u osób w podeszłym wieku należy
monitorować ze szczególną starannością.

Acenocumarol WZF - środki ostrożności

Pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości wystąpienia krwawień oraz o zakazie
przyjmowania innych leków bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym.

Szczególną ostrożność należy zachować, gdy u pacjenta występują inne choroby, np. nadczynność
tarczycy, nowotwory, zaburzenia czynności nerek, zakażenia i stany zapalne.

Podczas stosowania acenokumarolu należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ może być upośledzony proces powstawania czynników
krzepnięcia lub mogą wystąpić zaburzenia czynności płytek krwi.

Zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym mogą zmieniać działanie przeciwzakrzepowe
produktu.

Zaleca się szczególną ostrożność podczas ustalania schematu dawkowania produktu u osób
z ciężką niewydolnością serca, ponieważ zastój krwi w wątrobie może zmniejszać uczynnianie
czynników krzepnięcia w procesie y-karboksylacji. Jednakże w przypadku likwidacji zastoju krwi w
wątrobie, może być niezbędne zwiększenie dawek acenokumarolu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzonym lub podejrzewanym (np. odbiegające od
normy krwawienia po urazie) niedoborem białka C lub białka S.

U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, dawki produktu powinny
być mniejsze, a kontrola laboratoryjna bardzo dokładna.

Podczas leczenia przeciwzakrzepowego zdecydowanie powinno się unikać wstrzyknięć
domięśniowych, gdyż mogą powodować powstawanie krwiaków. Wykonywanie wstrzyknięć
dożylnych i podskórnych nie zagraża takimi powikłaniami.

Należy prowadzić szczególną kontrolę w przypadkach, gdy jest konieczne skrócenie czasu
protrombinowego, z powodu przeprowadzania zabiegów diagnostycznych lub leczniczych
(np. angiografii, nakłucia lędźwiowego, małego zabiegu chirurgicznego, ekstrakcji zęba, itp.).

Podczas stosowania acenokumarolu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować
ostrożność, ponieważ nie można wykluczyć zaburzeń czynności płytek krwi i zwiększonego ryzyka
krwawień.

Chorzy przyjmujący acenokumarol powinni spożywać względnie stałe ilości pokarmów zawierających
witaminę K i unikać ich spożywania w nadmiernej ilości.

Ze względu na zawartość laktozy, produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego
wchłaniania glukozy-galaktozy.

Acenocumarol WZF - przedawkowanie

Podczas gdy pojedyncze dawki, nawet bardzo duże, zwykle nie okazują się niebezpieczne, to kliniczne
objawy przedawkowania mogą wystąpić w czasie przedłużonego stosowania dawek dobowych
większych od niezbędnych do leczenia.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Wystąpienie i nasilenie objawów podmiotowych jest zależne od indywidualnej wrażliwości na
doustne leki przeciwzakrzepowe, stopnia przedawkowania oraz czasu trwania leczenia.
Krwawienie jest głównym objawem przedmiotowym zatrucia doustnymi lekami
przeciwzakrzepowymi. Najczęściej są to: krwawienia do skóry (80%), krwiomocz (52%), krwiaki,
krwawienia z przewodu pokarmowego, wymioty krwawe, krwawienie z macicy, krwawienia z nosa,
dziąseł, krwawienia do stawów.

Badania laboratoryjne wykazują krańcowo niskie wartości wskaźnika protrombinowego Quicka (lub
wysokie wartości INR), znaczne przedłużenie czasu rekalcyfikacji lub czasu tromboplastynowego
(kaolinowo-kefalinowego), zaburzoną y-karboksylację czynników II, VII, IX i X.

Leczenie

Nie zaleca się stosowania syropu z ipekakuany (wymiotnicy), płukania żołądka w połączeniu z
zastosowaniem węgla aktywowanego i cholestyraminy.

Jeśli pacjent nie był uprzednio leczony lekami przeciwzakrzepowymi, zgłosił się w ciągu godziny od
spożycia produktu, nie ma zaburzeń świadomości, nie jest w stanie śpiączki i nie ma drgawek oraz nie
ma dowodów na istnienie jakiegokolwiek krwawienia - to można spróbować wywołać u niego
wymioty syropem z wymiotnicy i wykonać płukanie żołądka przy pomocy sondy o dużej średnicy.
Płukanie żołądka może spowodować krwawienie. Po wykonaniu płukania żołądka można podać
węgiel aktywowany. Nie wolno wywoływać wymiotów u pacjentów leczonych już lekami
przeciwzakrzepowymi. Dokonane przy pomocy witaminy K zniesienie działania
przeciwzakrzepowego, może być niebezpieczne dla pacjentów wymagających stałego obniżenia
krzepnięcia krwi (np. z powodu obecności protezy zastawek sercowych).

Cholestyramina może znacznie zwiększyć eliminację leku, poprzez hamowanie jego krążenia
wątrobowo-jelitowego.

Stan nagły i postępowanie podtrzymujące:

W przypadku nagłego, ciężkiego krwotoku, należy przetoczyć świeżą, pełną krew lub świeże,
mrożone osocze lub rekombinowany czynnik VIIa wraz z witaminą K1.

Antidotum

Witamina K1 może w ciągu 3-5 godzin znieść hamujący wpływ acenokumarolu na wątrobową
y-karboksylację czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K.

W przypadku klinicznie nieistotnych krwotoków, takich jak krótkotrwałe krwawienie z nosa lub małe
pojedyncze krwiaki, często wystarcza okresowe obniżenie dawki produktu.
W przypadku umiarkowanych krwotoków, należy podać doustnie 2 do 5 mg witaminy K1.
W przypadku ciężkiego krwotoku, należy podać 5 do 10 mg witaminy K1 dożylnie, bardzo powoli (z
szybkością nieprzekraczającą 1 mg/minutę). Dawkę można powtarzać co 4 godziny do maksymalnej
dawki dobowej 40 mg.

Acenocumarol WZF - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na acenokumarol, związki o podobnej budowie lub którąkolwiek
z substancji pomocniczych produktu.

• Ciąża.

• Stosowanie u osób, z którymi ograniczona jest możliwość kontaktu (np. pozbawieni opieki i
nadzoru pacjenci w podeszłym wieku, pacjenci z chorobą alkoholową, osoby z zaburzeniami psychicznymi).

• Przypadki, w których ryzyko wystąpienia krwotoku jest większe od przewidywanej korzyści po
zastosowaniu produktu leczniczego:

- skazy krwotoczne i dyskrazja;

- na krótko przed zabiegiem lub po zabiegu chirurgicznym ośrodkowego układu nerwowego, a
także operacji oczu i rozległych zabiegach chirurgicznych;

- choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoki z przewodu pokarmowego,
układu moczowo-płciowego lub oddechowego, a także krwotoki mózgowe, ostre zapalenie
osierdzia i wysięk osierdziowy, zapalenie wsierdzia wywołane przez czynniki zakaźne;

- ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka niewydolność wątroby lub nerek;

- zwiększona aktywność fibrynolityczna, która zdarza się po operacjach płuc, gruczołu
krokowego, macicy itp.

Acenocumarol WZF - działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowane są według częstości występowania.
Często (≥1/100, < 1/10); rzadko (≥1/10000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często: krwotok. Jego wystąpienie jest zależne od dawki produktu, wieku pacjenta i rodzaju
zasadniczej choroby (ale nie od czasu leczenia).

Najpoważniejszym powikłaniem leczenia przeciwzakrzepowego są krwawienia o różnym stopniu
nasilenia, jak: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienie z dziąseł, niewyjaśnionego
pochodzenia siniaki; obfite krwawienie lub sączenie po skaleczeniu lub z rany; obfite krwawienie
miesiączkowe; nieoczekiwane krwawienie z dróg moczopłciowych; krew w moczu; krwiste lub
czarne, smoliste stolce; kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty; krwawienie do
skóry, do mózgu, krwawienie do oczu.

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: utrata apetytu, nudności, wymioty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: łysienie.

Bardzo rzadko: krwotoczna martwica skóry (zazwyczaj skojarzona z wrodzonym niedoborem białka C
lub jego kofaktora białka S).

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń.

Acenocumarol WZF - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Stosowanie produktu w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Podawanie acenokumarolu jest przeciwwskazane u kobiet ciężarnych i planujących zajście
w ciążę, ponieważ przechodzi on przez barierę łożyskową i nawet małe jego dawki, dobrze znoszone
przez ciężarną kobietę, mogą spowodować wystąpienie wad rozwojowych oraz krwawienia u płodu.
Kobiety, które potencjalnie mogą zajść w ciążę, powinny podczas przyjmowania produktu stosować
skuteczne metody antykoncepcji.

Laktacja

Acenokumarol przenika do mleka kobiecego w ilościach tak małych, że nie wywiera to wpływu na
dziecko karmione piersią. Mimo to, należy zachować ostrożność i w przypadku stosowania
acenokumarolu przez kobietę karmiącą, dziecku należy podawać profilaktycznie 1 mg witaminy K1 na
tydzień.

Decyzję o ewentualnym karmieniu piersią lekarz powinien podjąć po starannym rozważeniu korzyści i
ryzyka. W razie potrzeby należy wykonać odpowiednie badania laboratoryjne układu krzepnięcia krwi
i stężenia witaminy K u dziecka. Kobiety karmiące piersią, leczone produktem leczniczym
Acenocumarol WZF powinny być kontrolowane, aby nie dopuścić do przekroczenia prawidłowych
wartości PT/INR.

Acenocumarol WZF - prowadzenie pojazdów

Acenocumarol WZF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Należy jednak doradzać pacjentom leczonym ambulatoryjnie, aby nosili przy sobie informację, że są

leczeni lekiem przeciwzakrzepowym, mając na uwadze możliwość odniesienia przez nich urazów.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acenocoumarolum

  Acenokumarol to substancja lecznicza o działaniu przeciwkrzepliwym. Należy do antagonistów witaminy K. Stosowany w zapobieganiu i leczeniu schorzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym w profilaktyce zakrzepicy po zabiegach operacyjnych, a także we wrodzonym niedoborze antytrombiny III.

  Dostępne opakowania
  Acenocumarol WZF

  Acenocumarol WZF

  tabletki - 60 tabl. - 1 mg
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Acenocumarol WZF

  Acenocumarol WZF

  tabletki - 60 tabl. - 4 mg
  WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  11,86 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  GIF wycofał lek na nadciśnienie

  GIF wycofał lek na nadciśnienie

  Główny Inspektor Farmaceutyczny na terenie całego kraju wycofał ze sprzedaży produkt leczniczy Bisocard - lek stosowany w celu obniżenia ciśnienia tętniczego. Wycofanie leku na nadciśnienie Decyzją nr 3/WC/2016 GIF usunął z obrotu Bisocard 5 mg (Bisopropoli...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Zakrzepica - charakterystyka, rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Zakrzepica - charakterystyka, rodzaje, przyczyny, objawy, leczenie

  Kiedy w naczyniach krwionośnych kończyn dochodzi do tworzenia się zakrzepów, mamy do czynienia z zakrzepicą żył głębokich. Najczęściej na zakrzepicę żył chorują kobiety, ale zdarzają się również przypadki tej dolegliwości u mężczyzn. Jakie objawy daje...

  Leki i suplementy

  GIF wstrzymuje sprzedaż leków na nadciśnienie

  GIF wstrzymuje sprzedaż leków na nadciśnienie

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny w ciągu dwóch dni wydał 42 decyzje o wstrzymaniu w obrocie leków na nadciśnienie, zawierających substancję czynną o nazwie walsartan (łac. valsartanum). Łącznie wstrzymano sprzedaż 48 preparatów o różnych dawkach substancji...

  Nadciśnienie

  Hydrochlorotiazyd - działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Hydrochlorotiazyd - działanie, wskazania i przeciwwskazania

  Hydrochlorotiazyd jest lekiem stosowanym w terapii nadciśnienia tętniczego i obrzęków o różnej etiologii, będących na przykład skutkiem niewydolności serca czy marskości wątroby. Jakie są wskazania i przeciwwskazania do terapii preparatami zawierającymi...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Atarax - skład i działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Atarax - skład i działanie, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Atarax to lek, który wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne. Stosuje się go zazwyczaj w leczeniu napadów lęku, który występuje u osób dorosłych. Atarax to lek dostępny w aptece jedynie po okazaniu ważnej recepty. Jak działa lek Atarax Hydroksyzyna...

  Newsy - leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leku na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leku na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu kolejnego leku na nadciśnienie. Tym razem chodzi o serię preparatu Irprestan. Wycofanie leku na nadciśnienie Główny Inspektorat farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii leku Irprestan,...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie zakrzepicy żył powierzchownych

  Zakrzepica żył ma zwykle łagodny przebieg. Jej przyczyną jest stan zapalny i tworzenie się niewielkich zakrzepów w żyłach powierzchownych. Objawy zakrzepicy żył powierzchownych są zazwyczaj obecne w obrębie kończyn dolnych. Do rozwoju choroby może dojść...