Abraxane

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do przygotowania zawiesiny do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 100mg
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: CELGENE EUROPE LIMITED

Abraxane - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Abraxane - ulotka preparatu

Abraxane - opis

Monoterapia produktem leczniczym Abraxane jest wskazana w leczeniu przerzutowego raka piersi z przerzutami u dorosłych pacjentów, u których leczenie pierwszego rzutu choroby przerzutowej okazało się nieskuteczne, i u których nie można zastosować standardowej terapii z antracyklinami (patrz punkt 4.4).

Abraxane - skład

Każda fiolka zawiera 100 mg paklitakselu w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą

Po odtworzeniu zawiesina zawiera 5 mg paklitakselu w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą w każdym mililitrze.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Jedna dawka odtworzonego leku zawiera około 425 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Abraxane - dawkowanie

Produkt Abraxane powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą wykwalifikowanego lekarza onkologa w jednostce służby zdrowia specjalizującej się w leczeniu środkami cytotoksycznymi. Nie należy zastępować go paklitakselem w innej formulacji.

Dawkowanie

Zalecana dawka produktu Abraxane to 260 mg/m 2 pc. dożylnie przez okres 30 minut, co 3 tygodnie.

Dostosowanie dawki w trakcie terapii

W przypadku pacjentów, u których w czasie terapii produktem leczniczym Abraxane wystąpiła silna neutropenia (liczba neutrofili < 0,50 x 10 9 /l utrzymująca się przez tydzień lub dłużej) lub silna neuropatia czuciowa, dawka leku powinna zostać w dalszych cyklach leczenia zmniejszona do

220 mg/m 2 pc. Po nawrocie silnej neutropenii lub silnej neuropatii czuciowej, dawkę należy zredukować dalej do 180 mg/m 2 pc. Nie należy podawać produktu Abraxane, dopóki liczba neutrofili nie zwiększy się powyżej 1,5 x 10 9 /l. W przypadku neuropatii czuciowej stopnia 3., leczenie należy wstrzymać do czasu regresji do stopnia 1. lub 2., po czym stosować zmniejszoną dawkę we wszystkich dalszych cyklach leczenia.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Brak wystarczających danych pozwalających na zalecanie modyfikacji dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, która zapewniłaby dopuszczalną toksyczność przy zachowaniu skuteczności leku. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby nie powinni być leczeni paklitakselem (patrz punkt 4.4. i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Nie przeprowadzono badań z udziałem chorych z zaburzeniami czynności nerek, zaś istniejące dane są niewystarczające, aby móc zalecać zmiany dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Spośród 229 pacjentów biorących udział w randomizowanym badaniu, którzy otrzymywali produkt

Abraxane, 13% pacjentów było wieku 65 lat lub powyżej, a mniej niż 2% pacjentów było w wieku

75 lat lub powyżej . Nie stwierdzono zwiększonej częstości objawów toksycznych u pacjentów w wieku co najmniej 65 lat, którym podawano produkt Abraxane.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Abraxane u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat. Nie ma uzasadnienia stosowanie produktu Abraxane w populacji pediatrycznej we wskazaniu przerzutowy rak piersi.

Sposób podawania

Produkt Abraxane podaje się dożylnie.

Instrukcja dotycząca odtwarzania produktu leczniczego przed podaniem: patrz punkt 6.6.

Abraxane - środki ostrożności

Produkt Abraxane jest nanocząsteczkową formulacją paklitakselu opartą na nośniku albuminowym, przez co może on wykazywać odmienne właściwości farmakologiczne od paklitakselu w innej formulacji (patrz punkty 5.1 i 5.2). Nie należy zastępować go paklitakselem w innej formulacji.

Nadwrażliwość

Zgłaszano rzadkie występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym bardzo rzadkie reakcje anafilaktyczne ze skutkiem śmiertelnym. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać podawanie leku, rozpocząć leczenie objawowe i nie podejmować powtórnie leczenia paklitakselem.

Hematologia

Podczas leczenia produktem Abraxane często występuje zahamowanie czynności szpiku kostnego (głównie neutropenia). Neutropenia, zależna od dawki, jest objawem toksyczności ograniczającym jej wielkość. W czasie terapii produktem Abraxane należy często kontrolować morfologię krwi. Produktu Abraxane nie należy podawać pacjentowi powtórnie, dopóki liczba neutrofili nie zwiększy się powyżej 1,5 x 10 9 /l, a liczba płytek krwi powyżej 100 x 10 9 /l.

Neuropatia

W czasie leczenia produktem Abraxane często występuje neuropatia czuciowa, choć rozwinięcie się ciężkich objawów obserwowane jest rzadziej. Pojawienie się neuropatii stopnia 1. lub 2. zwykle nie powodują konieczności zmniejszenia dawki. W przypadku rozwoju neuropatii czuciowej stopnia 3. leczenie należy wstrzymać do czasu regresji do stopnia 1. lub 2., po czym zmniejszyć dawkę produktu Abraxane we wszystkich dalszych cyklach leczenia (patrz punkt 4.2).

Zaburzenie czynności wątroby

Ponieważ paklitaksel może wykazywać wyższą toksyczność u pacjentów z niewydolnością wątroby, należy zachować ostrożność podczas podawania produktu Abraxane pacjentom z tej grupy. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia toksyczności, szczególnie pod względem zahamowania czynności szpiku i pacjenci tacy powinni być pod ścisłą obserwacją w kierunku objawów silnego zahamowania czynności szpiku.

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby

(bilirubina > 5 x GGN lub AspAT/AlAT > 10 x GGN) i nie powinni być oni leczeni produktem

Abraxane. Prawidłowe dawkowanie u chorych z mniej ciężkim zaburzeniem czynności wątroby nie zostało jeszcze ustalone. Należy rozważyć obniżenie dawki u pacjentów, u których bilirubina > 2 GGN, ponieważ klirens paklitakselu jest zmniejszony u pacjentów z wysokim stężeniem bilirubiny (patrz punkt 5.2).

Kardiotoksyczność

Wśród pacjentów przyjmujących produkt Abraxane obserwowano rzadko przypadki zastoinowej niewydolności serca i zaburzenia czynności lewej komory serca. Większość z tych pacjentów była uprzednio narażona na działanie produktów leczniczych o działaniu kardiotoksycznym, takich jak antracykliny, lub cierpiała na chorobę serca. Z tego względu pacjenci z tej grupy otrzymujący produkt Abraxane muszą być ściśle monitorowani przez lekarzy w celu wykrycia zaburzeń czynności serca.

Przerzuty do OUN

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Abraxane u pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) nie zostały jeszcze ustalone. Przerzuty do OUN zwykle nie poddają się chemioterapii systemowej.

Objawy żołądkowo-jelitowe

Jeśli po podaniu produktu Abraxane wystąpią u pacjenta nudności, wymioty lub biegunka, można podać typowe leki przeciwwymiotne i zapierające.

Zapalenie pęcherzyków płucnych

Mimo że częstość występowania jest mała, pacjentów należy objąć ścisłą obserwacją w kierunku objawów przedmiotowych i podmiotowych zapalenia pęcherzyków płucnych. W trakcie prowadzenia badania klinicznego dotyczącego przerzutowego raka trzustki zaobserwowano wyższy odsetek przypadków zapalenia pęcherzyków płucnych u pacjentów otrzymujących produkt Abraxane w skojarzeniu z gemcytabiną.

Substancje pomocnicze

Jedna dawka odtworzonego produktu Abraxane zawiera około 425 mg sodu. Należy o tym pamiętać, jeśli stosowana jest dieta z kontrolowaniem podaży sodu.

Abraxane - przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka na przedawkowanie paklitakselu. W wypadku przedawkowania należy pacjenta ściśle obserwować. Leczenie należy skierować na główne przewidywane objawy toksyczności, tzn. zahamowanie czynności szpiku kostnego, zapalenie śluzówki i neuropatię obwodową.

Abraxane - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Laktacja (patrz punkt 4.6).

Pacjenci, u których przed leczeniem liczba neutrofili była < 1,5 x 10 9 /l.

Abraxane - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Poniżej przedstawione są najczęściej występujące i najważniejsze działania niepożądane zaobserwowane w głównym badaniu klinicznym fazy III z udziałem 229 pacjentów z rakiem piersi z przerzutami, którym podawano produkt Abraxane w dawce 260 mg/m 2 pc. raz na 3 tygodnie.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

W Tabeli 1 podane są zdarzenia niepożądane związane z podawaniem produktu Abraxane pacjentom w badaniach klinicznych, w których produkt Abraxane był jedynym lekiem, niezależnie od dawki i choroby pacjenta (n = 789).

Częstość objawów niepożądanych wymienionych w Tabeli 1 została oceniona według następującej zasady:

Bardzo często (≥1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych podczas leczenia jakąkolwiek dawką produktu Abraxane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często : Zakażenie, zakażenie układu moczowego, zapalenie mieszków włosowych, zakażanie górnych dróg oddechowych, kandydoza, zapalenie zatok

Niezbyt często : Kandydoza jamy ustnej, zapalenie nosogardła, zapalenie skóry i tkanki łącznej, zakażenie wirusem opryszczki, zakażenie wirusowe, zapalenie płuc, zakażenie związane z wprowadzanym cewnikiem, grzybica, półpasiec, zakażenie w miejscu wkłucia

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często: Ból przerzutowy, martwica guza

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często : Neutropenia, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, limfopenia, mielosupresja

Często : Gorączka neutropeniczna

Rzadko : Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często 1 : Nadwrażliwość

Rzadko : Ciężka nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: Jadłowstręt

Często: Odwodnienie, utrata apetytu, hipokaliemia

Niezbyt często: Hipofosfatemia, zatrzymanie płynów, niedobór albumin we krwi, nadmierne pragnienie, hiperglikemia, hipokalcemia, hipoglikemia, hiponatermia

Zaburzenia psychiczne

Często : Bezsenność, depresja, lęk

Niezbyt często : Niepokój ruchowy

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych podczas leczenia jakąkolwiek dawką produktu Abraxane

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często : Neuropatia obwodowa, neuropatia, niedoczulica, parestezja

Często : Obwodowa neuropatia czuciowa, ból głowy, zaburzenia smaku, zawroty głowy, obwodowa neuropatia ruchowa, ataksja, zaburzenia czucia, senność

Niezbyt często : Polineuropatia, arefleksja, dyskineza, osłabienie odruchów, neuralgia, utrata czucia, omdlenie, zawroty głowy ze zmiany położenia, ból neuropatyczny, drżenie

Zaburzenia oka

Często : Nasilone łzawienie, niewyraźne widzenie, suche oko, suche zapalenie spojówki i rogówki, wypadanie rzęs

Niezbyt często : Podrażnienie oczu, ból oczu, nieprawidłowe widzenie, obniżenie ostrości wzroku, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, swędzenie oczu, zapalenie rogówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Często : Zawroty głowy

Niezbyt często : Ból ucha, szum uszny

Zaburzenia serca

Często : Tachykardia, arytmia, częstoskurcz nadkomorowy

Rzadko : Bradykardia, zatrzymanie akcji serca, zaburzenia czynności lewej komory, zastoinowa niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Często : Uderzenie krwi do głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie, obrzęk limfatyczny

Niezbyt często : Niedociśnienie, zimne kończyny, niedociśnienie ortostatyczne

Rzadko: Zakrzepica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często : Duszność, krwawienie z nosa, ból gardła i krtani, kaszel, katar, wyciek wodnisty z nosa

Niezbyt często : Kaszel z odpluwaniem, duszność wysiłkowa, zablokowanie zatok, ściszenie odgłosów oddechowych, wysięk opłucnowy, katar alergiczny, chrypka, zablokowany nos, suchość błony śluzowej nosa, świszczący oddech, zator w płucach, choroba zatorowozakrzepowa płuc, śródmiąższowe zapalenie pęcherzyków płucnych 3

Zaburzenia żołądka i

jelit

Bardzo często : Nudności, biegunka, wymioty, zaparcie, zapalenie jamy ustnej

Często : Ból brzuch, wzdęcia, ból w nadbrzuszu, niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy, osłabienie czucia w jamie ustnej

Niezbyt często : Dysfagia, oddawanie wiatrów, ból języka, suchość w jamie ustnej, ból dziąseł, luźne stolce, zapalenie przełyku, ból w podbrzuszu, owrzodzenie jamy ustnej, ból w jamie ustnej, krwotok z odbytu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często : Hepatomegalia

Tabela 1: Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych podczas leczenia jakąkolwiek dawką produktu Abraxane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często : Łysienie, wysypka

Często : Zaburzenie paznokci, świąd, suchość skóry, rumień, zabarwienie/odbarwienie paznokci, nadmierna pigmentacja skóry, oddzielenie się płytki paznokciowej, zmiany w paznokciach

Niezbyt często : Tkliwość łożyska paznokci, pokrzywka, ból skóry, reakcj nadwrażliwości na światło, zaburzenia pigmentacji, swędząca wysypka, zaburzenie skóry, nadmierna potliwość, złuszczenie paznokcia, wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, zapalenie skóry, poty nocne, wysypka grudkowo-plamkowa, bielactwo, przerzedzenie owłosienia, dolegliwość w obrębie paznokcia, uogólniony świąd, wysypka grudkowa, wysypka plamkowa, zmiana skórna, obrzęk twarzy

Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona 2 , toksyczna nekroliza naskórka 2

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często : Ból stawów, ból mięśniowy

Często : Ból w kończynach, ból w kościach, ból pleców, kurcze mięśni, ból kończyny

Niezbyt często : Ból ścian klatki piersiowej, osłabienie mięśniowe, ból karku, ból w pachwinie, skurcze mięśni, ból mięśniowo-szkieletowy, ból boku, dolegliwości kończyn, osłabienie mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często : Bolesne oddawanie moczu, częstomocz, krwiomocz, oddawanie moczu w nocy, wielomocz, nietrzymanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często : Bóle piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często : Zmęczenie, osłabienie, gorączka.

Często : Obrzęki obwodowe, zapalenie błony śluzowej, ból, zesztywnienie mięśni, obrzęki, osłabienie, obniżenie stanu sprawności, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, złe samopoczucie, letarg, nadmierna gorączka

Niezbyt często : Dolegliwość w obrębie klatki piersiowej, chód patologiczny, obrzęki, odczyn w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko : Wynaczynienie

Badania diagnostyczne

Często : Zmniejszenie masy ciała, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, obniżenie hematokrytu, zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, podwyższenie temperatury ciała, zwiększenie aktywności transferazy gamma-glutamylowej, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Niezbyt często : Zwiększone ciśnienie krwi, zwiększenie masy ciała, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, podwyższenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zwiększenie stężenia fosforu we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Niezbyt często : Urazy

Rzadko: Zjawisko nawrotu objawów popromiennych, popromienne zapalenie płuc

1   Częstość reakcji nadwrażliwości obliczona była w oparciu o jeden zdecydowanie powiązany przypadek w populacji 789 chorych

2   Zgodnie z informacjami uzyskanymi na podstawie zgłoszeń po wprowadzeniu produktu Abraxane do obrotu

3   Częstość występowania zapalenia pęcherzyków płucnych obliczono na podstawie połączonych danych dotyczących ciężkich zdarzeń niepożądanych występujących podczas sponsorowanych przez firmę badań klinicznych produktu Abraxane stosowanego w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, zarówno w dopuszczonych wskazaniach, jak i we wskazaniach niezarejestrowanych. Patrz punkt 4.4.

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Najczęstszym, ważnym objawem toksyczności hematologicznej była neutropenia (zaobserwowana u 79% pacjentów), która szybko przemijała i była zależna od dawki. U 71% pacjentów obserwowano leukopenię. Neutropenia 4. stopnia (< 0,5 x 10 9 /l) wystąpiła u 9% pacjentów, u których stosowano produkt Abraxane. Gorączka neutropeniczna wystąpiła u czterech pacjentów leczonych produktem Abraxane. Niedokrwistość (Hb < 10 g/dl) zaobserwowano u 46% pacjentów leczonych produktem Abraxane; a w trzech przypadkach była to niedokrwistość ciężka (Hb < 8 g/dl). Limfopenię obserwowano u 45% pacjentów.

Zaburzenia układu nerwowego

Ogólnie biorąc, u pacjentów otrzymujących produkt Abraxane częstość występowania i nasilenie neurotoksyczności były zależne od dawki. Neuropatia obwodowa (głównie neuropatia czuciowa stopnia 1. lub 2.) zaobserwowana została u 68% pacjentów przyjmujących produkt Abraxane, przy czym 10% miało neuropatię stopnia 3., zaś stopnia 4. nie zaobserwowano.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności pojawiły się u 29% pacjentów, a biegunka u 25% pacjentów.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

U 90% pacjentów leczonych produktem Abraxane wystąpiło łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

U 32% pacjentów przyjmujących produkt Abraxane wystąpiły bóle stawowe, określone jako ciężkie w 6% przypadków. Bóle mięśniowe wystąpiły u 24% pacjentów przyjmujących produkt Abraxane, określone jako ciężkie w 7% przypadków. Objawy były zwykle przemijające, występowały po trzech dniach od podania dawki produktu Abraxane i ustępowały w ciągu tygodnia.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

W 40% przypadków obserwowano osłabienie/znużenie.

Wyniki obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu

W czasie obserwacji po wprowadzeniu do obrotu produktu Abraxane zgłaszane były porażenia nerwów czaszkowych, niedowład strun głosowych i w rzadkich wypadkach reakcje nadwrażliwości o ciężkim przebiegu.

U niektórych pacjentów wcześniej leczonych kapecytabiną, w ramach ciągłej obserwacji po wprowadzeniu produktu Abraxane do obrotu zgłaszany był zespół dłoniowo-podeszwowy. Ponieważ te zdarzenia niepożądane zgłaszane były dobrowolnie w ramach praktyki klinicznej, nie można określić rzeczywistej częstości występowania ani związku przyczynowego zdarzeń z podawanym lekiem.

Abraxane - ciąża i karmienie piersią

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i przez 1 miesiąc po okresie leczenia produktem Abraxane. Mężczyźni leczeni produktem Abraxane nie powinni podejmować prób spłodzenia dziecka w czasie trwania leczenia i do sześciu miesięcy po jego zakończeniu.

Ciąża

Dane dotyczące leczenia paklitakselem w okresie ciąży u człowieka są bardzo ograniczone.

Przypuszcza się, że paklitaksel stosowany w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Produktu Abraxane nie wolno stosować w czasie ciąży, a także u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody zapobiegania ciąży, chyba że stan kliniczny matki wymaga leczenia paklitakselem.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy paklitaksel przenika do mleka ludzkiego. Ponieważ u niemowląt karmionych piersią mogą potencjalnie wystąpić poważne działania niepożądane, produkt Abraxane jest w czasie laktacji przeciwwskazany. Przez cały okres trwania terapii należy zaniechać karmienia piersią.

Płodność

Produkt Abraxane powoduje niepłodność u samców szczurów (patrz punkt 5.3). Przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni powinni uzyskać poradę dotyczącą zamrożenia swojego nasienia, ponieważ po stosowaniu produktu Abraxane możliwa jest nieodwracalna bezpłodność.

Abraxane - prowadzenie pojazdów

Produkt Abraxane wywiera niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Produkt Abraxane może spowodować objawy niepożądane, takie jak zmęczenie (bardzo często) i zawroty głowy (często), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów należy pouczyć, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn w przypadku pojawienia się znużenia lub zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paclitaxelum

  Paklitaksel to lek przeciwnowotworowy z grupy taksanów, pierwotnie otrzymywany z kory cisu (Taxi cortex). Stosowany jest w raku jajnika, raku piersi, zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuc, mięsaku Kaposiego w przebiegu AIDS, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu złożonym z kombnacji z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

  Dostępne opakowania
  Abraxane

  Abraxane

  proszek do przygotowania zawiesiny do infuzji - 1 fiol.a 100mg - 5 mg/ml
  CELGENE EUROPE LIMITED
  Abraxane

  Abraxane

  proszek do przygotowania zawiesiny do infuzji - 1 fiol.a 0,25g - 5 mg/ml
  CELGENE EUROPE LIMITED
  Powiązane artykuły
  Przyczyny raka piersi

  Geny BRCA1 i BRCA2 - testy genetyczne, wskazania, wyniki, leczenie

  Geny BRCA1 i BRCA2 - testy genetyczne, wskazania, wyniki, leczenie

  Skrótem BRCA1 i BRCA2 oznaczane są geny, których mutacja, czyli zmiana właściwości, prowadzi do niekontrolowanego, nadmiernego podziału komórek i w efekcie do rozwoju raka sutka lub raka jajnika. Mutacja w genie BRCA1 i/lub BRCA2 może być odziedziczona...

  Radioterapia w leczeniu raka piersi

  Radioterapia raka piersi - na czym polega, jak się przygotować?

  Radioterapia raka piersi - na czym polega, jak się przygotować?

  Radioterapia raka piersi to jedna z najpowszechniej stosowanych metod leczenia tego rodzaju nowotworu. Wykorzystuje promieniowanie do niszczenia komórek nowotworowych i zahamowania ich wzrostu oraz podziału, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych...

  Leczenie raka piersi

  Lek z gąbki morskiej na raka piersi

  Lek z gąbki morskiej na raka piersi

  Czasopismo medyczne „Lancet" donosi o największym na przestrzeni ostatniej dekady przełomie w leczeniu przerzutowego nowotworu piersi. Odpowiada za to nowy lek, syntetyzowany z gąbki morskiej Halichondria Okadai. Badanie działania nowego leku na raka...

  Diagnostyka raka piersi

  Braster - co to jest, działanie, stosowanie, cena

  Braster - co to jest, działanie, stosowanie, cena

  Braster to polski wynalazek służący do wykrywania nowotworu piersi. Urządzenie bada powierzchnię piersi, wychwytując zmiany temperatury wydzielane przez komórki rakowe. Braster powinien być używany raz w miesiącu. Dostępne są różne warianty abonamentowe...

  Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

  Rak piersi. Każdego roku umiera ponad 5 tysięcy kobiet

  Rak piersi. Każdego roku umiera ponad 5 tysięcy kobiet

  Nie boli, długo nie daje objawów. Każdego roku z powodu raka piersi umiera w Polsce ponad 5 tysięcy kobiet. Są wśród nich coraz młodsze pacjentki, które często dowiadują się za późno, by podjąć skuteczne leczenie. Rak piersi w Polsce w statystykach Rak...

  Badania

  Różowy Chrystus ma skłonić kobiety do badań piersi (WIDEO)

  Różowy Chrystus ma skłonić kobiety do badań piersi (WIDEO)

  Październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. W związku z tym postanowiono, że symbol Rio de Janeiro, którym jest 38-metrowy Chrystus wzniesiony na szczycie góry Corcovado, ma świecić na różowo. W ten sposób organizatorzy akcji chcą zwiększyć...

  Diagnostyka raka piersi

  Najnowsze urządzenie do wczesnego wykrywania raka piersi w domu

  Najnowsze urządzenie do wczesnego wykrywania raka piersi w domu

  To pierwsza na świecie technologia służąca do samodzielnego, wczesnego wykrywania raka piersi w warunkach domowych oparta na termografii kontaktowej. Nowotworowe zmiany złośliwe w procesie swojego wzrostu budują gęstą sieć naczyń krwionośnych (neoangiogeneza)...