Zolmitriptan Zentiva

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Dawka
2,5 mg
Ilość
2 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Zolmitriptan Zentiva - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zolmitriptan Zentiva - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zolmitriptan Zentiva - opis

Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva jest wskazany do leczenia ostrego napadu migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury.

Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva nie jest wskazany w zapobieganiu migrenie.

Zolmitriptan Zentiva - skład

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 2,5 mg aspartamu (E951). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zolmitriptan Zentiva - dawkowanie

Dawkowanie:

Zalecana dawka wynosi 2,5 mg zolmitryptanu. Zaleca się, aby produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva przyjąć tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu migrenowego bólu głowy, jednakże jest on również skuteczny, jeżeli zostanie zażyty w późniejszym stadium.

Jeżeli w ciągu 24 godzin od przyjęcia pierwszej dawki, objawy migreny utrzymują się lub występuje nawrót objawów migreny, można przyjąć drugą dawkę. Druga dawka może być zastosowana nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zażycia pierwszej dawki. Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę, jest mało prawdopodobne, aby w tym samym napadzie migreny druga dawka przyniosła korzyść.

Jeśli pacjent ocenia, że dawka 2,5 mg zolmitryptanu nie przynosi zadawalającej poprawy, w kolejnych napadach można rozważyć podanie 5 mg zolmitryptanu.

Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 10 mg. Nie należy przyjmować więcej niż dwóch dawek w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm zolmitryptanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu. Jednakże u pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 15 ml/min (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Interakcje powodujące konieczność dostosowania dawki (patrz punkt 4.5) U pacjentów stosujących produkty lecznicze z grupy inhibitorów MAO-A maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg.

U pacjentów stosujących cymetydynę maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu.

U pacjentów stosujących specyficzne inhibitory CYP 1A2, takie jak fluwoksamina i chinolony (np. cyprofloksacyna) maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności zolmitryptanu u dzieci. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u dzieci.

Młodzież (w wieku 12-17 lat)

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo u pacjentów w wieku od 12 do17 lat, nie wykazano skuteczności stosowania zolmitryptanu. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u młodzieży.

Sposób podawania:

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej nie musi być popijana; tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej szybko rozpuszcza się po umieszczeniu na języku i jest połykana ze śliną pacjenta. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej może być stosowana w sytuacjach gdy nie są dostępne napoje.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej mogą być również odpowiednie dla pacjentów, którzy mają nudności i przez to w trakcie napadu migreny nie są w stanie pić oraz dla pacjentów, którzy nie lubią połykać zwykłych tabletek. Jednakże może wystąpić opóźnienie wchłaniania zolmitryptanu z tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, co może opóźnić początek jego działania.

Zolmitriptan Zentiva - środki ostrożności

Zolmitriptan Zentiva należy stosować tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone rozpoznanie migreny. Tak samo, jak w przypadku innych terapii ostrej postaci migreny, przed rozpoczęciem leczenia bólów głowy u pacjentów, u których wcześniej nie zdiagnozowano migreny, oraz u pacjentów z rozpoznaną migreną, którzy mają nietypowe objawy podmiotowe, należy zachować ostrożność celem wykluczenia innych potencjalnie ciężkich chorób neurologicznych. Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva nie jest wskazany w leczeniu migreny porażennej, podstawnej lub ocznej. Pacjenci z rozpoznaną migreną są częściej narażeni na występowanie zdarzeń naczyniowo-mózgowych. U pacjentów leczonych agonistami 5-HTiB/iD obserwowano: krwotoki mózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary i inne zdarzenia naczyniowo-mózgowe.

Nie należy stosować zolmitryptanu u pacjentów z objawami zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a lub arytmiami powiązanymi z występowaniem dodatkowych szlaków przewodzenia.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak po zażyciu innych produktów leczniczych z grupy agonistów 5-HT1B/1D, bardzo rzadko obserwowano skurcz naczyń wieńcowych, objawy choroby niedokrwiennej serca i zawał mięśnia sercowego. U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca (np. palących, z nadciśnieniem, hiperlipidemią, cukrzycą, czynnikami dziedzicznymi), przed zastosowaniem produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva należy uprzednio wykonać badania wykluczające choroby układy krążenia (patrz punkt 4.3). Należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety w wieku pomenopauzalnym oraz mężczyzn w wieku powyżej 40 lat z tymi czynnikami ryzyka. Niekiedy, mimo przeprowadzonych badań nie udaje się wykryć istniejących chorób serca. Bardzo rzadko notowano ciężkie zaburzenia pracy serca u pacjentów, u których przed zastosowaniem tego produktu leczniczego w przeprowadzonych badaniach nie wykryto chorób sercowo-naczyniowych.

Po podaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D, opisywano występowanie uczucia ciężkości, ucisku lub napięcia w okolicy przedsercowej (patrz punkt 4.8). Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu do czasu wykonania odpowiednich badań.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D opisywano przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego w krążeniu obwodowym, zarówno u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, jak i u pacjentów, u których ciśnienie było dotychczas prawidłowe. Bardzo rzadko zwiększenie ciśnienia tętniczego było powiązane ze zdarzeniami istotnymi klinicznie. Nie należy podawać większych dawek zolmitryptanu.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D, u pacjentów otrzymujących zolmitryptan opisywano rzadko przypadki występowania reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych.

Nadmierne stosowanie któregokolwiek z przeciwmigrenowych produktów leczniczych może prowadzić do nasilenia bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien odstawić ten produkt leczniczy i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania produktów leczniczych przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania przeciwmigrenowych produktów leczniczych.

Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) i inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) był obserwowany zespół serotoninowy. Zespół serotoninowy jest stanem zagrożenia życia i może obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak: zmiany stanu psychicznego (pobudzenie, halucynacje, śpiączka), chwiejność układu autonomicznego (tachykardia, zmienne ciśnienie tętnicze, hipertermia), zaburzenia neurologiczne układu mięśniowo-szkieletowego (wzmożenie odruchów, brak koordynacji ruchowej) i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka). Podczas jednoczesnego stosowania zolmitryptanu i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) lub inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) niezbędna jest wnikliwa obserwacja pacjentów, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów oraz preparatów ziołowych, zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum), działania niepożądane mogą być częstsze.

Zolmitryptan, gdy podawany jest w postaci zwykłych tabletek doustnych, zastosowany w czasie trwania aury, nie wykazywał działania zapobiegającego migrenowemu bólowi głowy i dlatego też produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva należy stosować w fazie migrenowego bólu głowy.

Zolmitriptan Zentiva zawiera aspartam (E951). Aspartam zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Zolmitriptan Zentiva - przedawkowanie

U zdrowych ochotników po przyjęciu doustnie pojedynczej dawki 50 mg zolmitryptanu obserwowano uspokojenie.

Okres półtrwania w fazie eliminacji zolmitryptanu wynosi od 2,5 do 3 godzin (patrz punkt 5.2). Dlatego też pacjentów, którzy przedawkowali produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva należy obserwować co najmniej przez 15 godzin od zażycia produktu leczniczego lub do czasu ustąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania.

Nie jest znane specyficzne antidotum zolmitryptanu. W przypadkach ciężkich zatruć wskazane jest leczenie na oddziale intensywnej terapii w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych, odpowiedniego utlenowania krwi i wentylacji oraz monitorowanie i wspomaganie układu krążenia.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie zolmitryptanu w surowicy.

Zolmitriptan Zentiva - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze oraz łagodne nadciśnienie tętnicze nie poddaj ące się leczeniu.

- Zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna serca w wywiadzie.

- Skurcz naczyń wieńcowych, dławica Prinzmetala.

- Choroba naczyń obwodowych.

- Incydent naczyniowo-mózgowy (CVA - ang. cerebrovascular accident) lub napad przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA - ang. transient ischaemic attack) w wywiadzie.

- Jednoczesne stosowanie zolmitryptanu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) lub z innymi agonistami receptora 5-HTj (np. sumatryptanem, naratryptanem).

- Klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min.

Zolmitriptan Zentiva - działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane zwykle są przemijające, mają tendencję do występowania w ciągu 4 godzin od zażycia produktu leczniczego, ich częstość nie zwiększa się po zastosowaniu kolejnych dawek i ustępują samoistnie, bez dodatkowego leczenia.

Poniższe określenia odnoszą się do częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, Reakcje nadwrażliwości w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Nieprawidłowości lub zaburzenia czucia

Zawroty głowy

Bóle głowy

Przeczulica

Parestezje

Senność

Uczucie gorąca

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa Skurcz naczyń wieńcowych Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Nieznaczny wzrost ciśnienia krwi Przemijające zwiększenie ciśnienia krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha Suchość w jamie ustnej Nudności Wymioty

Utrudnione przełykanie

Bardzo rzadko

Zawał lub martwica jelit Epizody niedokrwienne jelit, które mogą występować jako krwawa biegunka lub ból brzucha Niedokrwienne zapalenie jelita grubego Zawał śledziony

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Osłabienie mięśni Bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Wielomocz

Zwiększenie częstości oddawania moczu

Bardzo rzadko

Parcie na pęcherz

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Osłabienie

Uczucie ciężkości, napięcia, bólu lub ucisku w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn lub w klatce piersiowej

Niektóre objawy podmiotowe mogą być częścią samego napadu migreny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Zolmitriptan Zentiva - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego, teratogennego działania produktu leczniczego. Jednak wyniki niektórych badań na zwierzętach dotyczących embriotoksyczności wskazują na zaburzenia żywotności zarodka. Zastosowanie zolmitryptanu w okresie ciąży może być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Badania wykazały, że zolmitryptan przenika do mleka zwierząt. Brak danych dotyczących przenikania zolmitryptanu do mleka kobiecego. Dlatego też zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u kobiet karmiących piersią. Po zastosowaniu tego produktu leczniczego zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny, aby zminimalizować ekspozycję niemowlęcia.

Płodność

Brak danych wskazujących, że zolmitryptan może wpływać na płodność.

Zolmitriptan Zentiva - prowadzenie pojazdów

Zolmitriptan Zentiva nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przeprowadzonych badaniach na małej grupie zdrowych osób, po zastosowaniu dawki nie większej niż 20 mg zolmitryptanu nie stwierdzono istotnego pogorszenia sprawności psychofizycznej. Należy jednak zachować ostrożność u pacjentów wykonujących czynności złożone (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn), ponieważ podczas napadu migreny może pojawić się senność oraz inne objawy podmiotowe.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zolmitriptan Zentiva - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Zolmitriptanum

  Zolmitryptan to lek o działaniu przeciwmigrenowym. Stosowany jest do znoszenia lub łagodzenia bólów migrenowych w migrenie z aurą lub bez niej.

  Dostępne opakowania
  Zolmitriptan Zentiva

  Zolmitriptan Zentiva

  tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej - 2 tabl. - 2,5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Zolmitriptan Zentiva

  Zolmitriptan Zentiva

  tabletki powlekane - 2 tabl. - 2,5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...

  Migrena

  Zachowaj kontrolę nad migreną

  Artykuł sponsorowany Migrena jest chorobą niezwykle rozpowszechnioną, badania epidemiologiczne oceniają jej częstość na około 10-15 proc. populacji. Jest więc najczęstszą chorobą neurologiczną i jedną z częstszych przewlekłch chorób człowieka1. Migrena...

  Neurologia

  Migrena

  Migrena jest przewlekłą chorobą przebiegającą z powtarzającymi się bólami głowy i towarzyszącymi im objawami dodatkowymi (ze strony układu nerwowego oraz układu pokarmowego). Najczęściej na migrenę chorują osoby płci żeńskiej (18%). Schorzenie to trzy...