Zipramyl

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,04 g
Ilość
10 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Zipramyl - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zipramyl - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zipramyl - opis

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej u dorosłych oraz u dzieci w wieku 10-17 lat (zapobieganie epizodom choroby dwubiegunowej nie zostało ustalone, patrz punkt 5.1).

Zipramyl - skład

Każda kapsułka twarda zawiera jednowodny chlorowodorek zyprazydonu w ilości równoważnej 20 mg, 40 mg, 60 mg lub 80 mg zyprazydonu (Ziprasidonum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 20 mg zawiera 39,61 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 40 mg zawiera 79,22 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 60 mg zawiera 118,83 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 80 mg zawiera 158,43 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

Zipramyl - dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka w ostrych stanach występujących w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Lek przyjmuje się w czasie posiłku. W zależności od stanu klinicznego pacjenta dawka ta może być następnie zwiększona maksymalnie do 80 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to wskazane, największa zalecana dawka może być stosowana już od trzeciej doby leczenia.

Jest szczególnie istotne, aby nie podawać większej niż maksymalna dawki leku, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa zyprazydonu w dawkach większych niż 160 mg/dobę, a stosowanie leku wykazuje związek z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrzpunkty 4.3 i 4.4)

W leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze schizofrenią należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę; w wielu przypadkach wystarcza dawka 20 mg dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Stosowanie mniejszej dawki początkowej nie jest rutynowo wskazane, jednak należy rozważyć takie postępowanie u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, jeśli istnieje uzasadnienie kliniczne.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzona czynnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, należy rozważyć stosowanie mniejszej dawki leku (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież Choroba dwubiegunowa:

W leczeniu zaostrzeń choroby dwubiegunowej zalecana dawka u pacjentów niepełnoletnich (10 do 17 lat) to 20 mg w pojedynczej dawce pierwszego dnia, przyjmowane w czasie posiłku. Na dalszym etapie leczenia zyprazydon powinien być podawany w dwóch podzielonych dawkach podczas posiłków, a dawkę należy przez 1-2 tygodnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia dawki docelowej, wynoszącej około 120-160 mg/d u pacjentów o masie ciała > =45 kg, lub 60-80 mg/d u chorych o masie ciała mniejszej niż 45 kg. Dalsze dawkowanie powinno być uzależnione od indywidualnej reakcji na lek i wielkość dawki powinna mieścić się w zakresie 80-160 mg/d u pacjentów masie ciała > 45 kg, lub 40-80 mg/d u chorych o masie ciała mniejszej niż 45 kg. W badaniu klinicznym (patrz punkty 4.4, 5.1 i 5.2) dopuszczano niesymetryczny rozkład dawki dobowej, przy czym dawka poranna była w tych przypadkach o 20 mg do 40 mg mniejsza niż wieczorna.

Szczególnie ważne jest, by nie podawać dawki większej niż maksymalna dla określonej masy ciała pacjenta, gdyż nie ustalono profilu bezpieczeństwa dla dawek większych od maksymalnej (czyli 160 mg/d dla dzieci > =45 kg i 80 mg/d dla dzieci < 45 kg), zaś zyprazydon może wywołać zależne od dawki wydłużenie odcinka QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Schizofrenia:

U pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania zyprazydonu (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Doustnie

Zipramyl należy przyjmować w trakcie posiłku. Kapsułki powinny być połykane w całości, nie rozdzielane lub żute, ponieważ może to mieć wpływ na stopień wchłaniania leku w przewodzie pokarmowym.

Zipramyl - środki ostrożności

W celu wyodrębnienia grupy pacjentów, u których stosowanie zyprazydonu jest nie zalecane, należy zebrać wywiad (w tym wywiad rodzinny) i przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe (patrz punkt 4.3).

Odstęp OT

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Z tego powodu zyprazydon nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkty 4.3 i 4.5). Zalecana jest ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększaj ą ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i należy je skorygować przed rozpoczęciem terapii zyprazydonem. U pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia, należy rozważyć wykonanie badania EKG.

W razie wystąpienia objawów, takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość złośliwych zaburzeń rytmu serca. Niezbędna jest wówczas ocena kardiologiczna, włącznie z wykonaniem badania EKG. Jeśli odstęp QTc > 500 ms, zalecane jest zaprzestanie podawania zyprazydonu (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu zyprazydonu do obrotu donoszono o rzadko występujących zaburzeniach rytmu serca typu torsade depointes u pacjentów z licznymi współwystępującymi czynnikami ryzyka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zyprazydonu u dzieci i młodzieży nie były badane. Złośliwy zespół neuroleptyczny (Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)

NMS jest rzadkim, ale zagrażającym życiu zespołem, który stwierdzano w związku ze stosowaniem przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym zyprazydonu. Postępowanie u chorych z NMS powinno obejmować natychmiastowe odstawienie wszystkich przeciwpsychotycznych produktów leczniczych.

Dyskinezy późne

Podczas długotrwałego stosowania zyprazydonu istnieje ryzyko dyskinez późnych i innych późnych zespołów pozapiramidowych. Pacjenci z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym są szczególnie podatni na wystąpienie tego rodzaju objawów. Zdarzają się one częściej podczas przedłużonego leczenia i u osób w podeszłym wieku. W razie wystąpienia objawów dyskinezy późnej należy wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki zyprazydonu lub zaprzestanie stosowania leku.

Drgawki

Zaleca się ostrożność podczas stosowania zyprazydonu u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady drgawkowe.

Niewydolność wątroby

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania zyprazydonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku w tej grupie chorych (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zwiększone ryzyko incydentów dotyczących naczyń mózgowych w populacji osób z otępieniem W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, obejmujących populację pacjentów z otępieniem stosujących pewne atypowe leki przeciwpsychotyczne, stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony naczyń mózgowych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia wspomnianego ryzyka w związku ze stosowaniem innych leków przeciwpsychotycznych lub w przypadku innych populacji pacjentów. Zyprazydon należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Zwiększona śmiertelność u osób w podeszłym wieku z psychozami powiązanymi z demencją (otępieniem) Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wskazują, że u osób w podeszłym wieku z psychozami powiązanymi z demencją (otępieniem) leczenie niektórymi preparatami przeciwpsychotycznymi podwyższa w porównaniu z placebo ryzyko zgonu. Dane z badań nie są wystarczające do ustalenia, czy w tej populacji pacjentów terapia lekiem wiąże się z podwyższonym w porównaniu z placebo ryzykiem zgonu. Zipramyl nie jest dopuszczony do leczenia psychoz otępiennych w populacji chorych w podeszłym wieku.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ze względu na częste występowanie nabytych czynników ryzyka ŻChZZ u osób leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, należy określić zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie leczenia zyprazydonem, wszystkie czynniki ryzyka ŻChZŻ oraz podjąć wszelkie działania zapobiegawcze.

Produkty lecznicze zawierające laktozę

Ponieważ kapsułka zawiera laktozę jako substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1), produktu leczniczego Zipramyl nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp czy zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Zipramyl - przedawkowanie

Objawy

Doświadczenia kliniczne dotyczące przedawkowania zyprazydonu jest ograniczone. Największa potwierdzona jednorazowa przyjęta dawka zyprazydonu wynosi 12 800 mg. W tym przypadku doniesiono o wystąpieniu objawów pozapiramidowych i odstępu QTc wynoszącego 446 ms (bez powikłań sercowych). Zasadniczo najczęściej stwierdzanymi objawami przedawkowania są objawy pozapiramidowe, senność, drżenia i lęk.

Postępowanie

Możliwość wystąpienia stanów przymglenia świadomości, drgawek, reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi będących skutkiem przedawkowania leku, mogą stworzyć zagrożenie zaaspirowaniem treści żołądkowej w razie wywołania wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma swoistego antidotum dla zyprazydonu.

Zipramyl - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną zyprazydon lub którąkolwiek substancję pomocniczą

• Stwierdzone wydłużenie odstępu QT

• Wrodzony zespól wydłużonego odstępu QT

• Świeży zawał mięśnia sercowego

• Niewyrównana niewydolność serca

• Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III.

• Jednoczesne leczenie produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfioksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Zipramyl - działania niepożądane

Doustna postać zyprazydonu była stosowana w badaniach klinicznych u około 6500 osób (patrz punkt 5.1). Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały uspokojenie i akatyzja. W badaniach dotyczących zaburzenia afektywnego dwubiegunowego najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uspokojenie, akatyzja, objawy pozapiramidowe i zawroty głowy.

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zebrane na podstawie wyników badań krótkoterminowych (46 tygodni) z użyciem stałej dawki leku u pacjentów ze schizofrenią oraz krótkoterminowych (3 tygodnie), z zastosowaniem zmiennej dawki u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Wystąpienie tych działań miało prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem zyprazydonem, a ich częstość była większa niż w grupie placebo. Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymienione są w poniższej tabeli z częstością „nieznana".

Działania niepożądane zostały podzielone według klasy i częstości występowania na występujące: bardzo często (> 1/10), często (> l/100,< l/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (< 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) .

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową lub być wynikiem jednoczesnego stosowania innych leków.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Rzadko

Nieżyt nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Limfopenia, zwiększenie liczby eozynofilów

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Zwiększenie apetytu

Rzadko

Hipokalcemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój ruchowy

Niezbyt często

Pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary senne

Rzadko

Napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie

 

afektu, anorgazmia

Nieznana

Bezsenność, mania / hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Dystonia, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (w tym objaw koła zębatego, spowolnienie ruchowe, hipokineza), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy

Niezbyt często

Uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, dyskinezy późne, dyskinezy, ślinienie się, ataksja, zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacj ą gałek ocznych, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezje, letarg

Rzadko

Kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg

Nieznana

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), osłabienie mięśni twarzy

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Swiatłowstręt

Rzadko

Niedowidzenie, zaburzenia widzenia, świąd oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy, szum uszny

Rzadko

Ból ucha

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko

Wydłużenie odstępu QT w EKG

Nieznana

zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Przełom nadciśnieniowy, nadciśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Rzadko

Nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, zmienne ciśnienie tętnicze

Nieznana

Omdlenie, zatorowość żylna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, ból gardła

Rzadko

Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, zaparcia, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny,

Niezbyt często

Biegunka, zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, obrzęk języka, pogrubienie języka, wzdęcia

Rzadko

Refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiekszenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka, wysypka, wysypka grudkowo-plamkowa, trądzik

Rzadko

Łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie, obrzęk twarzy, rumień,

 

wysypka grudkowa, podrażnienie skóry

Nieznana

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśniowo-szkieletowa,

Niezbyt często

Dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcze mięśniowe, bóle kończyn, sztywność stawów

Rzadko

Szczękościsk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Nietrzymanie moczu, dyzuria

Nieznana

Moczenie

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Niezana

Zespół odstawienia u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok, ginekomastia

Nieznana

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, uczucie zmęczenia

Niezbyt często

Dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, ból, uczucie pragnienia

Rzadko

Gorączka, uczucie gorąca

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych, dotyczących stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, drgawki toniczno-kloniczne i niedociśnienie tętnicze występowały niezbyt często, u mniej niż 1% pacjentów leczonych zyprazydonem.

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT. Wydłużenie o 30 do 60 ms obserwowano w 12,3% (976/7 941) zapisów EKG w grupie leczonych zyprazydonem i w 7,5% (73/975) zapisów EKG w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wydłużenie o ponad 60 ms obserwowano odpowiednio u 1,6% (128/7941) i 1,2% (12/975) pacjentów otrzymujących zyprazydon i placebo. Przypadki wydłużenia odstępu QT powyżej 500 ms zaobserwowano u 3 z 3 266 (0,1%) pacjentów otrzymujących zyprazydon i u 1 z 538 (0,2%) pacjentów otrzymujących placebo. Podobne wyniki obserwowano w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

W badaniach klinicznych, w czasie długotrwałego leczenia podtrzymującego schizofrenii u pacjentów stosujących zyprazydon stwierdzano czasami zwiększenie stężenia prolaktyny, u większości z nich jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Co więcej, potencjalne objawy kliniczne (ginekomastia i powiększenie sutków) występowały rzadko.

Dzieci i młodzież z epizodem manii w przebiegu choroby dwubiegunowej

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) zyprazydon podawano 267 nieletnim chorym z chorobą dwubiegunową. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (zgłaszanymi z częstością powyżej 10%) były: sedacja, senność, ból głowy, nużliwość i nudności. Częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u badanych chorych były zbliżone do spotykanych u dorosłych pacjentów leczonych zyprazydonem.

W badaniu klinicznym dzieci i młodzieży z chorobą dwubiegunową zyprazydon wywoływał podobne, niewielkie lub średnio zaznaczone, zależne od dawki wydłużenie odcinka QT, jakie obserwowano w dorosłej populacji. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych populacji pediatrycznej nie obserwowano drgawek toniczno-klonicznych ani hipotensji.

Zipramyl - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie przeprowadzono badań u ciężarnych kobiet. Kobietom w wieku rozrodczym, otrzymuj ącym zyprazydon, należy zalecić stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji. Doświadczenie dotyczące ludzi jest ograniczone, nie zaleca się zatem stosowania zyprazydonu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym zyprazydonu) w trzecim trymestrze ciąży są narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych łącznie z objawami pozapiramidowymi

1 (lub) objawami odstawiennymi, które mogą mieć różne nasilenie i czas trwania po porodzie. Obserwowano objawy, takie jak: pobudzenie, nadciśnienie tętnicze, hipotonia, drżenia, senność, zaburzenia oddychania, lub zaburzenia odżywiania. W związku z tym, noworodki należy uważnie monitorować.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy zyprazydon przenika do mleka. W trakcie terapii zyprazydonem pacjentki nie powinny karmić piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Badania toksykologiczne na zwierzętach wykazały niepożądany wpływ zyprazydonu na układ rozrodczy w dawkach powodujących toksyczność i (lub) sedację u samic. Nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

Zipramyl - prowadzenie pojazdów

Zyprazydon może wywoływać senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy pouczyć o możliwości wystąpienia takiego wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ziprasidonum

  Jest to pochodna piperazyny, wykazująca działanie przeciwpsychotyczne. Jest antagonistą receptorów D2 i 5-HT2A oraz hamuje wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny. Wskazana jest w leczeniu schizofrenii, stosuje się w epizodach maniakalnych i mieszanych umiarkowanych w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych u dorosłych i dzieci po 10. roku życia.

  Dostępne opakowania
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 10 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 14 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 20 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 50 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 60 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.
  Zipramyl

  Zipramyl

  kapsułki twarde - 90 kaps. - 0,04 g
  MYLAN S.A.S.