Zemplar

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki miękkie
Dawka
4 mcg
Ilość
7 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zemplar - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zemplar - opis

Zemplar jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek (przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4) oraz z przewlekłą niewydolnością nerek (przewlekła choroba nerek, stadium 5) u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym.

Zemplar - skład

Każda kapsułka miękka zawiera

 

Parykalcytol

Substancje pomocnicze (etanol)

Zemplar, 1 mikrogram

1 mikrogram

0,71 mg

Zemplar, 2 mikrogramy

2 mikrogramy

1,42 mg

Zemplar, 4 mikrogramy

4 mikrogramy

1,42 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zemplar - dawkowanie

Zemplar kapsułki można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Zemplar stosuje się raz na dobę, codziennie lub trzy razy w tygodniu, co drugi dzień.

Dawka początkowa

Dawkę początkową ustala się na podstawie wyjściowego stężenia natywnego parathormonu (iPTH).

Tabela 1. Dawka początkowa

Wyjściowe stężenie iPTH

Dawka podawana codziennie

Dawka podawana 3 razy w tygodniu*

≤ 500 pg/ml (56 pmol/l)

1 mikrogram

2 mikrogramy

> 500 pg/ml (56 pmol/l)

2 mikrogramy

4 mikrogramy

* Nie podawać częściej niż co drugi dzień

Dostosowywanie dawki

Dawkowanie należy ustalać indywidualnie na podstawie stężenia iPTH w surowicy lub osoczu monitorując stężenie wapnia i fosforu w surowicy. W Tabeli 2 przedstawiono proponowany schemat dostosowywania dawki.

Tabela 2. Dostosowywanie dawki

Stężenie iPTH w stosunku do wartości wyjściowych

Dostosowywanie dawki w odstępach co 2 do 4 tygodni

Dawka podawana codziennie

Dawka podawana 3 razy w

tygodniu1

Bez zmian lub zwiększone

Zwiększyć o

1 mikrogram

Zwiększyć o 2 mikrogramy

Zmniejszone o < 30%

Zmniejszone o ≥ 30%, ≤ 60%

Nie zmieniać

Nie zmieniać

Zmniejszone o > 60%

Zmniejszyć2 o 1 mikrogram

Zmniejszyć2 o 2 mikrogramy

iPTH < 60 pg/ml (7 pmol/l)

Nie podawać częściej niż co drugi dzień

Jeśli pacjent przyjmuje codziennie lub trzy razy w tygodniu najmniejszą dawkę, a konieczne jest zmniejszenie dawki, można zmniejszyć częstotliwość podawania.

Należy dokładnie monitorować stężenie wapnia w surowicy po rozpoczęciu leczenia oraz w okresach dostosowywania dawki. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii lub utrzymującego się zwiększonego iloczynu stężeń Ca x P powyżej 55 mg2/dl2 (4,4 mmol2/l2) należy zmniejszyć dawkę wiążących fosforany produktów zawierających wapń lub je odstawić. Ewentualnie można zmniejszyć dawkę produktu Zemplar lub na jakiś czas przerwać jego stosowanie. Po przerwaniu stosowania, należy wznowić podawanie produktu w mniejszej dawce, gdy stężenie wapnia w surowicy oraz iloczyn stężeń Ca x P osiągną zakres docelowy.

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Zemplar podaje się trzy razy w tygodniu, co drugi dzień.

Dawka początkowa

Dawkę początkową produktu Zemplar w mikrogramach ustala się na podstawie wyjściowego stężenia iPTH (pg/ml)/60 [(pmol/l)/7]. Początkowa dawka maksymalna wynosi do 32 mikrogramów.

Dostosowywanie dawki

Następnie dawkowanie należy ustalać indywidualnie na podstawie stężenia iPTH oraz stężenia wapnia i fosforu w surowicy. Proponuje się, aby dostosowaną dawkę parykalcytolu w kapsułkach obliczać według następującego wzoru:

Dostosowana dawka (mikrogramy) = aktualne stężenie iPTH (pg/ml)

60

LUB

Dostosowana dawka (mikrogramy) = aktualne stężenie iPTH (pmol/l)

7

Po rozpoczęciu leczenia, w okresach dostosowywania dawki oraz w przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów P450 3A, należy dokładnie monitorować stężenia wapnia i fosforu w surowicy. Jeśli stwierdza się zwiększenie stężenia wapnia w surowicy lub zwiększenie iloczynu stężeń Ca x P, a pacjent otrzymuje jednocześnie produkt wiążący fosforany zawierający wapń, można zmniejszyć dawkę tego produktu lub przerwać jego podawanie albo zastosować inny produkt wiążący fosforany, który nie zawiera wapnia.

Jeśli stężenie wapnia w surowicy wynosi > 11,0 mg/dl (2,8 mmol/l) lub iloczyn stężeń Ca x P > 70 mg2/dl2 (5,6 mmol2/l2) lub stężenie iPTH ≤ 150 pg/ml dawkę należy zmniejszyć o 2 do 4 mikrogramy poniżej dawki obliczonej na podstawie aktualnie wykonanego oznaczenia iPTH/60 (pg/ml) [iPTH/7 (pmol/l)]. Jeśli jest konieczne kolejne dostosowanie dawki, dawkę parykalcytolu w postaci kapsułek należy zmniejszyć lub przerwać jego stosowanie do czasu powrotu do normy tych parametrów.

Gdy stężenie iPTH zbliża się do zakresu docelowego (150-300 pg/ml), w celu osiągnięcia stabilnego stężenia iPTH może być konieczne niewielkie, indywidualne dostosowanie dawki. W sytuacji, kiedy stężenia iPTH, Ca lub P oznacza się rzadziej niż raz w tygodniu, może być wskazane zachowanie niższej wartości stosunku dawki początkowej do dawki dostosowanej.

Szczególne populacje

Zaburzenia czynności wątroby:

Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Nie ma doświadczenia w stosowaniu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu Zemplar kapsułki u dzieci (patrz punkt 5.1).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Nie zaobserwowano różnic w bezpieczeństwie i skuteczności stosowania u pacjentów w podeszłym wieku (65 – 75 lat) w porównaniu do młodszych pacjentów, ale nie można wykluczyć większej wrażliwości na działanie produktu u niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Zemplar - środki ostrożności

Nadmierne obniżenie stężenia parathormonu może spowodować zwiększenie stężenia wapnia w surowicy i prowadzić do choroby metabolicznej kości. Osiągnięcie odpowiednich fizjologicznych wartości końcowych wymaga monitorowania pacjenta i indywidualnego dostosowywania dawki.

W razie wystąpienia istotnej klinicznie hiperkalcemii, gdy pacjent otrzymuje wiążący fosforany produkt zawierający wapń, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie wiążącego fosforany produktu zawierającego wapń.

Przewlekłej hiperkalcemii może towarzyszyć uogólnione zwapnienie naczyń oraz zwapnienie innych tkanek miękkich.

Nie należy stosować produktów leczniczych zawierających fosforany lub witaminę D jednocześnie z parykalcytolem, ze względu na zwiększone ryzyko hiperkalcemii i podwyższenia iloczynu stężeń Ca x P (patrz punkt 4.5).

Hiperkalcemia, bez względu na jej przyczynę, nasila toksyczne działanie glikozydów naparstnicy i dlatego należy zachować ostrożność, gdy glikozyd naparstnicy ma być podawany jednocześnie z parykalcytolem (patrz punkt 4.5).

U pacjentów w okresie przeddializacyjnym, parykalcytol, podobnie jak inne aktywatory receptora witaminy D, może zwiększać stężenie kreatyniny w surowicy (a zatem zmniejszać wartość szacowanego współczynnika przesączania kłębuszkowego [eGFR] bez zmiany rzeczywistej wartości współczynnika GFR).

Należy zachować ostrożność, gdy parykalcytol stosowany jest jednocześnie z ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

Ostrzeżenie dotyczące substancji pomocniczych.

Produkt zawiera niewielką ilość etanolu (alkohol), mniej niż 100 mg w jednej kapsułce 1 mikrogram, 2 mikrogramy i 4 mikrogramy, co może być szkodliwe u pacjentów uzależnionych od alkoholu (patrz punkty 2 i 4.2). Należy to też wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka takich, jak pacjenci z chorobą wątroby lub padaczką.

Zemplar - przedawkowanie

Przedawkowanie produktu Zemplar kapsułki może powodować hiperkalcemię, nadmierne wydalanie wapnia z moczem, hiperfosfatemię oraz nadmierne obniżenie stężenia parathormonu. Duża podaż wapnia i fosforanów jednocześnie z przyjmowaniem produktu Zemplar kapsułki może prowadzić do wystąpienia podobnych nieprawidłowości.

Leczenie pacjentów z istotną klinicznie hiperkalcemią polega na natychmiastowym zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia parykalcytolem oraz zastosowaniu diety o niskiej zawartości wapnia, odstawieniu produktów uzupełniających wapń, uruchomieniu pacjenta, zwróceniu uwagi na ewentualne zaburzenia czy wyrównaniu ewentualnych zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, ocenie nieprawidłowości w zapisie EKG (niezwykle istotne u pacjentów otrzymujących glikozydy naparstnicy) oraz w razie potrzeby zastosowaniu hemodializy lub dializy otrzewnowej z dializatem, który nie zawiera wapnia.

Do objawów przedmiotowych i podmiotowych zatrucia witaminą D związanego z hiperkalcemią zalicza się:

Wczesne: osłabienie, bóle głowy, senność, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcia, bóle mięśni, bóle kości i metaliczny smak w ustach.

Późne: jadłowstręt, utrata masy ciała, zapalenie spojówek (wywołane przez zwapnienie), zapalenie trzustki, światłowstręt, wodnisty wyciek z nosa, świąd, wysoka gorączka, zmniejszenie libido, zwiększenie stężenia azotu mocznikowego krwi, hipercholesterolemia, zwiększenie aktywności AspAT i AlAT, zwapnienie ektopowe, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, senność, zgon oraz w rzadkich przypadkach objawy psychotyczne.

Należy często oznaczać stężenie wapnia w surowicy aż do czasu przywrócenia normokalcemii.

Parykalcytol nie jest w istotny sposób usuwany drogą dializy.

Zemplar - przeciwwskazania

Parykalcytolu nie należy stosować u pacjentów z objawami zatrucia witaminą D, hiperkalcemią lub nadwrażliwością na parykalcytol lub którąkolwiek substancję pomocniczą wchodzącą w skład produktu.

Zemplar - działania niepożądane

Przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Bezpieczeństwo stosowania parykalcytolu w kapsułkach oceniano w trzech trwających 24 tygodnie, kontrolowanych placebo wieloośrodkowych badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą, w których wzięło udział 220 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 3 i 4. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między pacjentami leczonymi parykalcytolem i pacjentami otrzymującymi placebo w częstości występowania hiperkalcemii [Zemplar (2/106, 2%) versus placebo (0/111, 0%)] lub w zwiększeniu iloczynu stężeń Ca x P [produkt leczniczy Zemplar (13/106, 12%) versus placebo (7/111, 6%)].

Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną u pacjentów leczonych parykalcytolem była wysypka, która występowała u 2% pacjentów.

Wszystkie zdarzenia niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem parykalcytolu, zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań laboratoryjnych, przedstawiono w Tabeli 3 według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/ 10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 3. Reakcje niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych - przewlekła choroba nerek, stadium 3 i 4

Układ, narząd

Reakcja niepożądana

Częstość występowania

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Zaburzenia smaku

Niezbyt często Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Dolegliwości żołądkowe

Zaparcia

Suchość w jamie ustnej

Często

Niezbyt często

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypka

Często

podskórnej

Świąd

Pokrzywka

Niezbyt często

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśniowe

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Przewlekła choroba nerek, stadium 5

Bezpieczeństwo stosowania parykalcytolu w kapsułkach oceniano w jednym trwającym 12 tygodni, kontrolowanym placebo wieloośrodkowym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą, w którym wzięło udział 88 pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, stadium 5. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między pacjentami leczonymi parykalcytolem i pacjentami otrzymującymi placebo w częstości występowania hiperkalcemii [Zemplar (1/61, 2%) versus placebo (0/26, 0%)] lub w zwiększeniu iloczynu stężeń Ca x P [produkt leczniczy Zemplar (6/61, 10%) versus placebo (1/26, 4%)].

Wszystkie zdarzenia niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem parykalcytolu, zarówno objawy kliniczne, jak i wyniki badań laboratoryjnych, przedstawiono w Tabeli 4 według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często

(≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 4. Reakcje niepożądane zgłaszane w badaniu klinicznym fazy III - przewlekła choroba nerek, stadium 5

Układ, narząd

Reakcja niepożądana

Częstość występowania

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Choroba refluksowa przełyku

Często Często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperkalcemia

Hipokalcemia

Zmniejszenie łaknienia

Często

Często

Często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Tkliwość piersi

Często

Dla produktu leczniczego Zemplar, roztwór do wstrzykiwań obserwowano następujące działania niepożądane w badaniach klinicznych i zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu.

Układ, narząd

Działania niepożądane

Częstość występowania

Badania diagnostyczne

Wydłużenie czasu krwawienia, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, nieprawidłowy wynik badania laboratoryjnego, zmniejszenie masy

ciała, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi*

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Zatrzymanie akcji serca, zaburzenia rytmu serca, trzepotanie przedsionków

Niezbyt często

Zaburzenia krwi i układu

Niedokrwistość, leukopenia,

Niezbyt często

chłonnego

limfadenopatia

 

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenie smaku

Często

Śpiączka, udar naczyniowy mózgu, przemijający napad niedokrwienny, omdlenie, drgawki kloniczne mięśni, niedoczulica, parestezje, zawroty głowy

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Jaskra, zapalenie spojówek

Niezbyt często

Zaburzenia ucha i błędnika

Zaburzenia ucha

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Obrzęk płuc, astma, duszność, krwawienie z nosa, kaszel

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwawienie z odbytnicy, zapalenie okrężnicy, biegunka, zapalenie żołądka, niestrawność, utrudnienie połykania, ból brzucha, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Krwotok z przewodu pokarmowego

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Często

Pęcherzowe zapalenie skóry, łysienie, nadmierne owłosienie, wysypka, nadmierna potliwość

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, sztywność stawów, ból pleców, drganie mięśni, ból mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia endokrynologiczne

Niedoczynność przytarczyc

Często

Nadczynność przytarczyc

Niezbyt często

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hiperkalcemia, hiperfosfatemia

Często

Hiperkaliemia, hipokalcemia, jadłowstręt

Niezbyt często

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Posocznica, zapalenie płuc, zakażenie, zapalenie gardła, zakażenie pochwy, grypa

Niezbyt często

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak piersi

Niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia chodu, obrzęk, obrzęki obwodowe, dolegliwości bólowe, ból w miejscu wstrzyknięcia, gorączka, ból w klatce piersiowej, pogorszenie choroby, astenia, złe samopoczucie, pragnienie

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Niezbyt często

Obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Nieznana

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bóle piersi, zaburzenia erekcji

Niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

Stan splątania, stan majaczeniowy, depersonalizacja, pobudzenie psychoruchowe, bezsenność, nerwowość

Niezbyt często

*To działanie niepożądane obserwowano w badaniach klinicznych u pacjentów w okresie przeddializacyjnym (patrz punkt 4.4).

Zemplar - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania parykalcytolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane i dlatego parykalcytolu nie należy stosować, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja. Nie wiadomo, czy parykalcytol przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że parykalcytol lub jego metabolity w niewielkich ilościach przenikają do mleka matki. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać leczenie produktem Zemplar biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia produktem Zemplar dla kobiety.

Zemplar - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Przypuszcza się jednak, że wpływ parykalcytolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu będzie znikomy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paricalcitolum

  Parykalcytol to syntetyczny analog witaminy D. Stosowany jest we wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek.

  Dostępne opakowania
  Zemplar

  Zemplar

  kapsułki miękkie - 7 kaps. - 4 mcg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Zemplar

  Zemplar

  kapsułki miękkie - 28 kaps. - 4 mcg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Zemplar

  Zemplar

  kapsułki miękkie - 30 kaps. - 4 mcg
  ABBVIE POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Polekowe zapalenie nerek

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem chorobowym spowodowanym nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Często przyczyniają się do tego leki, zwłaszcza te o wysokim potencjale nefrotoksycznym. Wśród leków o działaniu nefrotoksycznym wymienia się...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Długość leczenia nerkozastępczego Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak,...

  Normy laboratoryjne

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina jest produktem ubocznym przemiany materii powstającym głównie w mięśniach szkieletowych. Stężenie kreatyniny w moczu pozwala określić choroby nerek. Sprawdź, co oznacza kreatynina we krwi. Co to jest kreatynina? Kreatynina we krwi jest...

  Przeszczep nerki

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Transplantacja nerki Metodą leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest jej przeszczep. Taki zabieg nie tylko przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową, czynność wewnątrzwydzielniczą, ale także zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia. Takich...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Przyczyny niewydolności nerek Zmniejszenie się liczby czynnych nefronów prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek. Innymi przyczynami takiej przypadłości są także takie czynniki jak: cewkowo-śródmiąższowe choroby (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek)...

  Urologia i nefrologia

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Dializa nerek

  Dializa w domu

  Dializa w domu to doskonałe rozwiązanie dla osób z niesprawnymi nerkami, oczekującymi na przeszczep. Do tej pory dializy znacznie ograniczały swobodę pacjenta, gdyż wymagały trzech wizyt w szpitalu w tygodniu. Teraz, dzięki wynalazkowi amerykańskiego...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Przeszczep nerki w niewydolności nerek W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową...