Xifia

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
5 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: INN-FARM D.O.O.

Xifia - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Xifia - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Xifia - opis

Produkt leczniczy Xifia jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje (patrz punkt 5.1.):

Nagłe zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli Ostre zapalenie ucha środkowego Niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego Niepowikłane odmiedniczkowe zapalenie nerek.

Należy przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących właściwego stosowania przeciwbakteryjnych produktów leczniczych.

Xifia - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg cefiksymu (w postaci cefiksymu trójwodnego). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Xifia - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli: Zalecana dawka dobowa u dorosłych to 400 mg podawane w dwóch podzielonych dawkach po 200 mg co 12 godzin.

Osoby w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku podaje się tę samą dawkę, jaką zaleca się dorosłym. Jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek, należy ocenić czynność nerek i zmodyfikować dawkowanie (patrz Dawkowanie u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek) (patrz powyżej i punkt 4.4).

Młodzież w wieku > 12 lat

Należy podawać taką samą dawkę, jaką zaleca się dorosłym (400 mg na dobę podawane w dwóch podzielonych dawkach po 200 mg co 12 godzin).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Produkt leczniczy w postaci tabletki nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Niewydolność nerek

Cefiksym można podawać pacjentom z zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny 20 ml/min lub większym można zastosować standardową dawkę i schemat dawkowania. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min nie należy przekraczać dawki 200 mg raz na dobę. U pacjentów poddawanych stałej dializie otrzewnowej w warunkach ambulatoryjnych lub hemodializie dawka i schemat dawkowania powinny być takie same, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min.

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek. Z tego względu nie zaleca się stosowania cefiksymu u pacjentów z tych grup.

Czas trwania leczenia

Leczenie trwa zwykle 7 dni. Można je przedłużyć do 14 dni w zależności od ciężkości zakażenia. W przypadku ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego u kobiet okres leczenia wynosi 1-3 dni.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Xifia przeznaczony jest wyłącznie do podawania doustnego. Produkt leczniczy Xifia należy przyjmować, popijając odpowiednią ilością wody. Produkt leczniczy Xifia można stosować z jedzeniem lub bez (patrz punkt 5.2).

Xifia - środki ostrożności

Cefiksym należy podawać ostrożnie pacjentom, u których stwierdzono nadwrażliwość na inne produkty lecznicze. Cefalosporyny należy podawać ostrożnie pacjentom z nadwrażliwością na penicyliny, ponieważ istnieją dowody na częściową alergię krzyżową między penicylinami i cefalosporynami.

U pacjentów występowały ciężkie reakcje (w tym anafilaksja) na obie grupy produktów leczniczych. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na penicylinę lub którykolwiek z grupy antybiotyków beta-laktamowych, ponieważ mogą występować reakcje krzyżowe (przeciwwskazania wskutek stwierdzonych reakcji nadwrażliwości - patrz punkt 4.3).

Jeśli po podaniu cefiksymu występują ciężkie reakcje nadwrażliwości lub reakcje anafilaktyczne, należy natychmiast odstawić produkt leczniczy i zastosować odpowiednie postępowanie ratunkowe.

Niewydolność nerek

Cefiksym należy podawać ostrożnie u pacjentów z klirensem kreatyniny < 20 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u dzieci i młodzieży z niewydolnością nerek. Z tego względu nie zaleca się stosowania cefiksymu u pacjentów z tych grup.

Należy monitorować czynność nerek w przypadku łącznego stosowania cefiksymu z antybiotykami aminoglikozydowymi, polimyksyną B, kolistyną lub dużymi dawkami diuretyków pętlowych (np. furosemidu) ze względu na możliwość dodatkowego pogorszenia czynności nerek. Odnosi się to w szczególności do pacjentów z uprzednio upośledzoną czynności nerek (patrz punkt 4.5).

Leczenie cefiksymem w zalecanej dawce (400 mg) może istotnie zaburzać prawidłową florę jelita grubego i prowadzić do nadmiernego wzrostu bakterii z rodzaju Clostridium. W badaniach stwierdzono, że główną przyczyną biegunki związanej z antybiotykiem są toksyny wytwarzane przez Clostridium difficile. Jeśli u pacjentów w trakcie leczenia cefiksymem lub po jego zakończeniu występuje ciężka uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Należy odstawić cefiksym i zastosować odpowiednie leczenie. Przeciwwskazane jest stosowanie produktów leczniczych hamujących perystaltykę jelit (patrz punkt 4.8).

Przedłużone stosowanie cefiksymu może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych mikroorganizmów.

U pacjentów leczonych cefiksymem obserwowano ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół nadwrażliwości lekowej (ang. drug hypersensitivity syndrome - DRESS) lub pęcherzowe reakcje skórne (toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa i Johnsona) (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia powyższych reakcji cefiksym należy natychmiast odstawić.

Xifia - przedawkowanie

Nie ma doświadczeń z przedawkowaniem cefiksymu.

Profil działań niepożądanych obserwowany w przypadku spożycia dawki do 2 g cefiksymu przez zdrowe osoby nie różnił się od profilu u pacjentów leczonych zalecaną dawką. W przypadku przedawkowania może być zalecane płukanie żołądka. Nie istnieje specyficzne antidotum. Cefiksymu nie podlega istotnemu usunięciu podczas hemodializy ani dializy otrzewnowej.

Xifia - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefiksym lub inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub którykolwiek z grupy antybiotyków beta-laktamowych w wywiadzie.

Xifia - działania niepożądane

W tym punkcie zastosowano następującą konwencję klasyfikacji działań niepożądanych w zależności od częstości:

? bardzo często (> =1/10);

? często (> =1/100 do < 1/10);

? niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100);

? rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000);

? bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz

? nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacj a układów i narządów

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Nadkażenie bakteryjne, nadkażenie grzybicze

Zapalenie jelita grubego związane z antybiotykami (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Leukopenia,

agranulocytoza,

pancytopenia

trombocytopeni

a,

niedokrwistość hemolityczna

Trombocytoza

?

neutropenia

Zaburzenia układu immunologic znego

Nadwrażliwość

Wstrząs anafilaktyczny, choroba posurowicza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Zawroty głowy

Nadaktywność psychoruchowa

Zaburzenia żołądka i

Biegunka

Ból brzucha, nudności,

Wzdęcie

 

jelit

wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Obrzęk

naczynioruchow y, świąd

Zespół Stevensa i Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka

Osutka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół

nadwrażliwośc i lekowej, ang. drug

hypersensitivit y syndrome -DRESS) (patrz punkt 4.4.), rumień wielopostacio wy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zapalenie błony

śluzowej,

gorączka

Badania

diagnostyczn

e

Zwiększenie

aktywności

enzymów

wątrobowych

(aminotran-

sferazy,

fosfataza

alkaliczna)

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Dodatni wynik bezpośredniego i

pośredniego testu Coombsa (patrz punkt 4.4)

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Ząbkowska 41, PL-03 736 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Xifia - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). W ramach ostrożności produktu leczniczego Xifia nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy cefiksym przenika do mleka ludzkiego. W badaniach nieklinicznych stwierdzono, że cefiksym jest wydzielany do mleka samic. Decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia

 

piersią bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia cefiksymem należy podjąć uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z podawania cefiksymu dla kobiety. Dopóki jednak nie ma szerszych doświadczeń klinicznych, nie należy przepisywać produktu leczniczego Xifia matkom karmiącym piersią.

Płodność

Badania nad reprodukcją prowadzone na myszach i szczurach nie wskazują szkodliwego wpływu na płodność (patrz punkt 5.3.).

Xifia - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Xifia nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefiximum

  Dostępne opakowania
  Xifia

  Xifia

  tabletki powlekane - 5 tabl. - 0,4 g
  INN-FARM D.O.O.
  Xifia

  Xifia

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 0,4 g
  INN-FARM D.O.O.
  Xifia

  Xifia

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,4 g
  INN-FARM D.O.O.
  Xifia

  Xifia

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 1 but.a 1,2g - 0,1 g/5ml
  INN-FARM D.O.O.
  Xifia

  Xifia

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 1 but.a 2g - 0,1 g/5ml
  INN-FARM D.O.O.
  Powiązane artykuły
  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Badanie osadu moczu należy do podstawowych badań medycznych, które pozwala wykryć chorobę jeszcze w stanie bezobjawowym. Jest to badanie niezwykle proste, nieinwazyjne, łatwe do wykonania, a jego wyniki pozwalają na zdiagnozowanie wielu poważnych chorób....

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Badanie moczu jest niezwykle powszechnym badaniem. Przeprowadza się je przez pobranie od pacjenta próbki moczu zebranej w niewielkim pojemniku. Już niewielka ilość moczu może dać potrzebne wyniki. Badanie moczu może pomóc wykryć choroby zanim dadzą one...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Wykonywane jest w różnych dolegliwościach. Jest skuteczne, bezbolesne, tanie i szybkie. Wyniki badania ogólnego moczu dostępne są najczęśćiej w dzień wykonania badania. U osoby zdrowej...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, którego wyniki umożliwiają wykrycie wielu chorób. Mocz może zawierać setki różnych substancji, które są efektem końcowym procesu przemiany materii. Podwyższony bądź obniżony poziom niektórych...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz, czyli występowanie krwi w moczu, to dosyć częsta przypadłość, której nigdy nie należy lekceważyć. Może być bowiem objawem wielu poważnych chorób, które wymagają dokładnej diagnostyki i leczenia u specjalisty. Sprawdź, czym jest krwiomocz i...

  Urologia i nefrologia

  Uretrotomia - rozcięcie zwężenia cewki moczowej

  Uretrotomia - rozcięcie zwężenia cewki moczowej

  Uretrotomia optyczna wewnętrzna (urethrotomia optica interna) jest obecnie najczęściej stosowanym zabiegiem w leczeniu zwężenia cewki moczowej (łac. Strictura urethrae). Polega ona na endoskopowym (poprzez cewkę moczową) rozcięciu jej zwężenia za pomocą...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza bywają niezwykle uciążliwe. Najczęściej na zapalenie pęcherza zapadają kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Uzależnione jest to od specyfiki kobiecej anatomii ciała. Objawy zapalenia pęcherza powinny być za kazdym razem komsultowane...

  Urologia i nefrologia

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest spowodowane obecnością drobnoustrojów w drogach moczowych. Dolegliwości znacznie częściej występują u kobiet - ze względu na budowę anatomiczną cewki moczowej (jest krótsza, a więc bardziej...