Wellbutrin XR

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Dawka
0,15 g
Ilość
30 tabl. (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Wellbutrin XR - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Objawy odstawiennne po przerwaniu stosowania leków Wellbutrin, Spamilan, Nexpram

W nawiązaniu do mojego pytania na temat odstawienia leków przez mojego znajomego wyjaśniam : osoba ta odstawiła leki (wellbutrin, spamilan, nexpram) teoretycznie po konsultacji z psychiatrą.. ale była to raczej samodzielna decyzja i wymuszenie jej na lekarzu, po kłótni.. Psychiatra przepisał w zamian jakieś ziołowe leki i kropelki. Z tego co się dowiedziałam pojawiły się juz objawy takie jak uczucie zimna, bóle...

Stosowanie leków przy SSRI

Chyba czytałem i to nie raz ze stosuje się wellbutrin z lekami SSRI ale lekarz nie wie o interakcjach.nie chcę wyjść na madrale i go pouczać, mówi że nie wszystko naraz.jednak chyba nie przeszkadza stosować np.sertraliny i bupropionu?wiem że są takie połączenia,nawet by złagodzic obniżenie libido po SSRI.leki typowe nie pomagają tak do końca.jak powiedzieć o tym lekarzowi,bo przecież...

POKAŻ WIĘCEJ

Wellbutrin XR - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Wellbutrin XR - opis

WELLBUTRIN XR jest wskazany w leczeniu duzych epizodów depresji.

Wellbutrin XR - skład

Każda tabletka zawiera 300 mg chlorowodorku bupropionu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wellbutrin XR - dawkowanie

Tabletki produktu WELLBUTRIN XR należy połykać w całości. Tabletek nie należy rozkruszać ani żuć, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, w tym napadów drgawkowych.

Tabletki produktu WELLBUTRIN XR mogą być przyjmowane z jedzeniem, lub bez jedzenia.

Stosowanie u dorosłych

Zalecaną dawką początkową jest 150 mg podawane jeden raz na dobę. Optymalna dawka nie została ustalona w badaniach klinicznych. Jeżeli po 4 tygodniach leczenia dawką 150 mg nie jest widoczna poprawa, dawka może być zwiększona do 300 mg podawanych raz na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami powinna być zachowana przerwa 24 godziny.

Działanie produktu WELLBUTRIN XR było obserwowane po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia. Tak jak w przypadku wszystkich leków przeciwdepresyjnych, pełne działanie przeciwdepresyjne produktu WELLBUTRIN XR może nie być zauważalne, aż do kilku tygodni leczenia.

Pacjentów z depresją należy leczyć przez okres co najmniej 6 miesięcy, aby upewnić się, że nie występują już u nich objawy choroby.

Do bardzo częstych objawów niepożądanych należy bezsenność, która najczęściej jest przemijająca. Występowanie bezsenności może być zmniejszone przez unikanie podawania produktu przed zaśnięciem (należy pamiętać o co najmniej 24 godzinnej przerwie między dawkami).

− Zmiana leczenia u pacjentów stosujących tabletki WELLBUTRIN SR

Podczas zmiany leczenia u pacjentów stosujących bupropion w tabletkach o przedłużonym uwalnianiu na tabletki WELLBUTRIN XR należy stosować taką samą całkowitą dawkę dobową, jeżeli jest to możliwe.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Wellbutrin XR 300 mg SmPC_II01 + II02 + IA04 + II05 + II06

WELLBUTRIN XR nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4). Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu WELLBUTRIN XR u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Skuteczność stosowania u pacjentów w podeszłym wieku nie została jednoznacznie określona. W badaniu klinicznym stosowano taką samą dawkę, jak u dorosłych pacjentów (patrz: Stosowanie u dorosłych). Nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu WELLBUTRIN XR pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4). Z powodu większego zróżnicowania farmakokinetyki leku u pacjentów z małymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecaną dawką u takich pacjentów jest 150 mg raz na dobę.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zalecaną dawką u takich pacjentów jest 150 mg stosowane raz na dobę, gdyż bupropion i jego aktywne metabolity mogą gromadzić się u nich w większym stopniu (patrz punkt 4.4).

Przerwanie leczenia

Chociaż objawy odstawienne (mierzone raczej jako doniesienia spontaniczne, niż przy zastosowaniu skal oceny) nie były obserwowane w badaniach klinicznych z zastosowaniem produktu

WELLBUTRIN XR, należy rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki. Bupropion jest selektywnym inhibitorem wychwytu neuronalnego amin katecholowych i nie można wykluczyć efektu ?z odbicia? lub reakcji odstawiennych.

Wellbutrin XR - środki ostrożności

Nie należy stosować większych dawek bupropionu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu, niż zalecane, ponieważ stosowanie bupropionu jest związane z możliwością wystąpienia napadu drgawkowego, który jest zależny od dawki. Częstość występowania napadów drgawkowych w badaniach klinicznych podczas stosowania dawek do 450 mg/dobę wynosiła około 0,1%.

Podczas stosowania produktu WELLBUTRIN XR istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego związane z obecnością czynników predysponujących, które obniżają próg pobudliwości drgawkowej. Dlatego też podczas stosowania produktu WELLBUTRIN XR należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których stwierdzono jeden lub kilka czynników predysponujących do obniżenia progu pobudliwości drgawkowej.

Wszyscy pacjenci powinni być ocenieni, czy występują u nich czynniki predysponujące, takie jak:

- równoczesne stosowanie innych leków obniżających próg pobudliwości drgawkowej (np. leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, przeciwmalaryczne, tramadol, teofilina, steroidy działające ogólnoustrojowo, chinolony i leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco),

- uzależnienie od alkoholu (patrz również punkt 4.3),

- uraz głowy w wywiadzie,

- cukrzyca leczona lekami hipoglikemizującymi lub insuliną, ? stosowanie leków stymulujących lub zmniejszających apetyt.

Leczenie produktem WELLBUTRIN XR powinno być przerwane i nie jest zalecane u pacjentów, u których w trakcie terapii wystąpiły napady drgawkowe.

Interakcje (patrz punkt 4.5)

Z powodu interakcji farmakokinetycznych stężenie bupropionu lub jego metabolitów w osoczu krwi może się zmieniać, co może nasilać działania niepożądane leku (np. suchość w jamie ustnej, bezsenność, napady drgawkowe). Dlatego należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania bupropionu z lekami, które indukują lub hamują jego metabolizm.

Bupropion hamuje metabolizm z udziałem enzymów cytochromu P450 2D6. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas równoczesnego stosowania bupropionu i leków metabolizowanych przez te enzymy.

W literaturze wykazano, że leki hamujące aktywność CYP2D6 mogą powodować zmniejszenie stężenia endoksyfenu, będącego aktywnym metabolitem tamoksyfenu. Z tego względu należy unikać, jeśli to tylko możliwe, stosowania bupropionu, będącego inhibitorem CYP2D6 w trakcie leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

W literaturze wykazano, że leki hamujące aktywność CYP2D6 mogą powodować zmniejszenie stężenia endoksyfenu, będącego czynnym metabolitem tamoksyfenu. Z tego względu należy unikać, jeśli to tylko możliwe, stosowania bupropionu, będącego inhibitorem CYP2D6 w trakcie leczenia tamoksyfenem (patrz punkt 4.5).

Neuropsychiatria

Samobójstwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). To ryzyko utrzymuje się, dopóki nie wystąpi wyraźna remisja. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu pierwszych lub następnych tygodniach leczenia, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą aż do czasu, kiedy wystąpi poprawa. Doświadczenie kliniczne wykazuje, że ryzyko samobójstwa może zwiększać się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Pacjenci ze zdarzeniami związanymi z samobójstwem w wywiadzie lub ci, którzy przed rozpoczęciem terapii wykazywali znacznego stopnia nasilenie myśli samobójczych, są w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni podczas leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała u pacjentów w wieku poniżej 25 lat zwiększenie ryzyka zachowań samobójczych w trakcie stosowania leków przeciwdepresyjnych w porównaniu do placebo.

Pacjenci, w szczególności ci z grupy wysokiego ryzyka, powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą w trakcie farmakoterapii, zwłaszcza w jej wczesnej fazie lub po zmianie dawkowania. Pacjenci (i opiekunowie pacjentów) powinni być ostrzeżeni o konieczności obserwacji wszelkich oznak pogorszenia stanu klinicznego pacjenta, myśli lub zachowań samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu. W przypadku wystąpienia tych objawów powinni natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

Wystąpienie niektórych objawów neuropsychiatrycznych może być uzależnione albo od stanu choroby podstawowej, lub od stosowanego leczenia (patrz poniżej: Objawy neuropsychiatryczne włączając manię i chorobę dwubiegunową; patrz również punkt 4.8).

Należy zachować szczególną ostrożność zmieniając schemat dawkowania, włącznie z przerwaniem leczenia w pacjentów, u których wystąpiło nasilenie myśli/zachowań samobójczych, szczególnie jeżeli te objawy są ciężkie, występujące nagle lub dotychczas nie występowały.

Objawy neuropsychiatryczne włączając manię i chorobę afektywną dwubiegunową

Zgłaszano objawy neuropsychiatryczne (patrz punkt 4.8). W szczególności obserwowano objawy psychotyczne i maniakalne, głównie u pacjentów z chorobą psychiczną w wywiadzie. Dodatkowo ciężkie epizody depresji mogą być początkowym objawem zaburzeń dwubiegunowych. Panuje ogólne przekonanie (choć nie uzyskane w kontrolowanych badaniach), że leczenie takiego epizodu samym lekiem przeciwdepresyjnym może zwiększyć prawdopodobieństwo wywołania mieszanego/ maniakalnego epizodu u pacjentów z ryzykiem zaburzeń dwubiegunowych. Ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania bupropionu w skojarzeniu ze stabilizatorami nastroju u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi w wywiadzie sugeruje małą częstość przejścia w manię. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem przeciwdepresyjnym pacjenci powinni być odpowiednio zbadani w celu określenia ryzyka wystąpienia zaburzeń dwubiegunowych; takie badanie powinno zawierać zebranie szczegółowego wywiadu psychiatrycznego, w tym wywiad rodzinny dotyczący samobójstw, zaburzeń dwubiegunowych i depresji.

Dane uzyskane z badań na zwierzętach sugerują możliwość wywołania uzależnienia. Jednakże, badania nad skłonnością do nadużywania u ludzi i znaczne doświadczenie kliniczne wskazują, ze bupropion ma mały potencjał wywoływania uzależnienia.

Kliniczne doświadczenie z bupropionem u pacjentów poddawanych leczeniu elektrowstrząsami jest ograniczone. Należy wykazać ostrożność podczas stosowania leczenia elektrowstrząsami u pacjentów równocześnie leczonych bupropionem.

Nadwrażliwość

Leczenie produktem WELLBUTRIN XR należy niezwłocznie przerwać, jeżeli u pacjenta wystąpiły objawy nadwrażliwości podczas przyjmowania leku. Należy pamiętać, że objawy mogą rozwijać się lub nawracać również po zaprzestaniu stosowania produktu WELLBUTRIN XR, jak również o konieczności odpowiedniego leczenia objawowego przez odpowiednio długi czas (co najmniej jeden tydzień). Objawy typowe obejmują wysypkę skórną, świąd, pokrzywkę lub ból w klatce piersiowej, bardziej nasilone reakcje mogą obejmować obrzęk naczynioruchowy, duszność/skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny, rumień wielopostaciowy lub zespół Stevensa-Johnsona. Ból stawów, ból mięśni i gorączka były również zgłaszane w połączeniu z wysypką i innymi objawami wskazującymi na opóźnioną nadwrażliwość (patrz punkt 4.8). U większości pacjentów objawy ulegały złagodzeniu po przerwaniu leczenia bupropionem i rozpoczęciu leczenia kortykosteroidami lub lekami przeciwhistaminowymi, po czym z czasem ustępowały.

Choroby sercowo-naczyniowe

Dostępne są ograniczone doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania bupropionu w leczeniu depresji u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową. Należy zachować ostrożność u takich pacjentów. Jednakże bupropion był stosunkowo dobrze tolerowany w przeprowadzonych badaniach dotyczących zaprzestawania palenia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (patrz punkt 5.1).

Ciśnienie tętnicze

Wykazano, że bupropion nie zwiększa znacząco ciśnienia tętniczego u pacjentów bez depresji, w pierwszym stadium nadciśnienia tętniczego. Jednakże, w praktyce klinicznej nadciśnienie, które w pewnych przypadkach może być ciężkie (patrz punkt 4.8) i wymaga intensywnego leczenia, było zgłaszane u pacjentów przyjmujących bupropion. Te obserwacje były dokonane u pacjentów z wcześniej obecnym nadciśnieniem tętniczym oraz u pacjentów bez nadciśnienia tętniczego w wywiadzie.

Wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego powinny zostać określone podczas rozpoczynania leczenia wraz z późniejszym monitorowaniem ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej istniejącym nadciśnieniem. Należy rozważyć zakończenie leczenia produktem WELLBUTRIN XR, jeżeli stwierdza się klinicznie istotne zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Jednoczesne zastosowanie bupropionu i nikotynowego przezskórnego systemu terapeutycznego może spowodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież (< 18 lat) - leczenie lekami przeciwdepresyjnymi jest związane z ryzykiem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży z ciężkim epizodem depresji i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby - bupropion jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie do aktywnych metabolitów, które dalej są metabolizowane. Nie obserwowano statystycznie istotnych różnic w farmakokinetyce bupropionu u pacjentów z łagodną i umiarkowaną marskością wątroby w porównaniu do zdrowych ochotników, ale stężenie bupropionu w surowicy było bardzo zróżnicowane u poszczególnych pacjentów. Dlatego produkt WELLBUTRIN XR należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4. 2).

Wszyscy pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni być ściśle kontrolowani ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. bezsenność, suchość w jamie ustnej, drgawki), które mogą wskazywać na wysokie stężenie leku lub jego metabolitów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek ? bupropion w postaci metabolitów wydalany jest głównie z moczem. Z tego względu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek bupropion i jego aktywne metabolity mogą gromadzić się w większym stopniu niż zwykle. Pacjenci powinni być ściśle monitorowani ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. bezsenność, suchość w jamie ustnej, drgawki), które mogą wskazywać na wysokie stężenie leku lub jego metabolitów (patrz punkt 4.2).

Wellbutrin XR - przedawkowanie

Odnotowano objawy ostrego przedawkowania po przyjęciu dawek ponad dziesięciokrotnie przewyższających maksymalną dawkę terapeutyczną. Przedawkowanie może prowadzić dodatkowo, oprócz objawów określonych jako działania niepożądane, do wystąpienia senności, utraty przytomności i (lub) zmian w zapisie EKG, takich jak zaburzenia przewodzenia, zaburzenia rytmu (włączając wydłużenie zespołu QRS), arytmia i tachykardia. Odnotowano również wydłużenie odstępu QTc, ale było to obserwowane w połączeniu z wydłużeniem zespołu QRS i przyspieszeniem czynności serca. Mimo, że większość pacjentów wróciło do zdrowia bez żadnych następstw, śmierć związaną z przedawkowaniem bupropionu zgłaszano rzadko u pacjentów, którzy zażyli duże dawki leku.

Postępowanie: W przypadku przedawkowania pacjent powinien być przyjęty do szpitala. Należy kontrolować zapis EKG oraz czynności życiowe.

Pacjentowi należy zapewnić odpowiednią drożność dróg oddechowych, dopływ tlenu i czynność oddechową. Zalecane jest użycie węgla aktywowanego. Nie jest znane specyficzne antidotum dla bupropionu. Dalsze postępowanie powinno być dostosowane do sytuacji klinicznej.

Wellbutrin XR - przeciwwskazania

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na bupropion lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących inne produkty lecznicze zawierające bupropion, ponieważ wystąpienie napadów drgawkowych jest zależne od dawki oraz aby uniknąć przedawkowania.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów z aktualnie występującymi napadami drgawkowymi, a także w wywiadzie.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów ze zdiagnozowanymi nowotworami ośrodkowego układu nerwowego.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy kiedykolwiek w trakcie leczenia nagle odstawiają alkohol lub inne leki, których odstawienie związane jest z ryzykiem wystąpienia napadu drgawkowego (szczególnie benzodiazepiny i środki o działaniu podobnym do benzodiazepin).

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką marskością wątroby.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów z rozpoznaną aktualnie lub w przeszłości bulimią lub jadłowstrętem psychicznym.

WELLBUTRIN XR jest przeciwwskazany u pacjentów równocześnie leczonych inhibitorami MAO.

WELLBUTRIN XR może być stosowany nie wcześniej, niż po 14 dniach od zakończenia leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO. W przypadku odwracalnych inhibitorów MAO wystarczający jest okres 24 godzin.

Wellbutrin XR - działania niepożądane

Działania niepożądane bupropionu są wymienione poniżej w zależności od układów, narządów i częstości występowania.

Częstości występowania są określone jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) , nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego*

Często

Reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka

 

Bardzo rzadko

Bardziej nasilone reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, duszność / skurcz oskrzeli i wstrząs anafilaktyczny

Odnotowywano również występowanie bólów stawów, bólów mięśni i gorączki w połączeniu z wysypką i innymi objawami wskazującymi na wystąpienie reakcji nadwrażliwości o charakterze opóźnionym. Objawy te mogą przypominać chorobę posurowiczą

     

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Utrata apetytu

 

Niezbyt często

Zmniejszenie masy ciała

 

Bardzo rzadko

Zaburzenia stężenia glukozy we krwi

     

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

Bezsenność (patrz punkt 4.2)

 

Często

Pobudzenia, drażliwość

 

Niezbyt często

Depresja (patrz punkt 4.4), splątanie

 

Bardzo rzadko

Agresja, wrogość, rozdrażnienie, niepokój, omamy, nieprawidłowe sny włącznie z koszmarami nocnymi, depersonalizacja, urojenia, paranoidalne myśli

 

Nie znana

Myśli samobójcze i zachowania samobójcze***, psychoza

     

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Ból głowy

 

Często

Drżenia, zawroty głowy, zaburzenia smaku

 

Niezbyt często

Zaburzenia koncentracji

 

Rzadko

Drgawki (patrz poniżej)**

 

Bardzo rzadko

Dystonia, ataksja, Parkinsonizm, brak koordynacji, zaburzenia pamięci, parestezja, omdlenie

     

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenia widzenia

     

Zaburzenia ucha i błędnika

Często

Szum uszny

     

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Tachykardia.

 

Bardzo rzadko

Kołatanie serca.

     

Zaburzenia naczyniowe

Często

Wzrost ciśnienia tętniczego krwi (w niektórych przypadkach znaczny), zaczerwienienie skóry

 

Bardzo rzadko

Rozszerzenie naczyń, niedociśnienie ortostatyczne.

     

Zaburzenia żołądka i

jelit

Bardzo często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności i wymioty

 

Często

Bóle brzucha, zaparcia

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby

     

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej*

Często

Wysypka, świąd, pocenie się.

 

Bardzo rzadko

Rumień wielopostaciowy i zespół Stevens-Johnsona, zaostrzenie łuszczycy

     

Zaburzenia mieśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Drganie mięśni

     

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie częstości oddawania moczu i (lub) zatrzymanie moczu

     

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Gorączka, ból w klatce piersiowej, osłabienie

* Reakcje nadwrażliwości mogą przejawiać się jako reakcje skórne. Patrz: ?Zaburzenia układu immunologicznego? i ?Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej?.

** Częstość występowania drgawek wynosi około 0,1% (1/1 000). Najczęściej występującym rodzajem drgawek są uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, które w niektórych przypadkach mogą powodować splątanie poudarowe lub zaburzenia pamięci (patrz punkt 4.4).

*** Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych odnotowano w trakcie leczenia bupropionem lub w krótkim czasie po przerwaniu stosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Wellbutrin XR - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania produktu WELLBUTRIN XR u kobiet w ciąży nie zostało określone.

Przeprowadzone badanie retrospektywne u ponad tysiąca pacjentek przyjmujących bupropion w pierwszym trymestrze ciąży nie wykazało większego odsetka wystąpienia u płodów wrodzonych wad rozwojowych lub wrodzonych wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego w porównaniu do innych leków przeciwdepresyjnych.

Badania eksperymentalne przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały pośredniego lub bezpośredniego szkodliwego wpływu bupropionu na rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży i rozwój około- lub poporodowy.

Ekspozycja u zwierząt było podobne do ogólnoustrojowej ekspozycji u ludzi podczas stosowania maksymalnych zalecanych dawek. Potencjalne ryzyko u ludzi jest nieznane. Bupropion może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Bupropion i jego metabolity przenikają do pokarmu kobiecego. Decyzja o powstrzymaniu się od karmienia piersią lub zaprzestaniu leczenia produktem WELLBUTRIN XR powinna zostać podjęta z uwzględnieniem korzyści dla noworodka lub niemowlęcia z karmienia piersią oraz korzyści dla matki wynikających z leczenia lekiem WELLBUTRIN XR.

Wellbutrin XR - prowadzenie pojazdów

Tak jak inne preparaty działające na ośrodkowy układ nerwowy, bupropion może wpływać na zdolność wykonywania czynności wymagających oceny sytuacji lub sprawności psychomotorycznej. Pacjenci powinni zachować szczególną ostrożność przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych i upewnić się, że WELLBUTRIN XR nie wpływa niekorzystnie na wykonywane przez nich czynności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Wellbutrin XR - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bupropioni hydrochloridum

  Dostępne opakowania
  Wellbutrin XR

  Wellbutrin XR

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (butelka) - 0,15 g
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Wellbutrin XR

  Wellbutrin XR

  tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu - 30 tabl. (butelka) - 0,3 g
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Mozarin to lek przepisywany na receptę o właściwościach przeciwdepresyjnych. Depresja jest chorobą cywilizacyjną, którą bardzo ciężko zdiagnozować. Przybiera objawy podobne do chandry lub przygnębienia. Dlatego bardzo ważne by depresję rozpoznać w początkowym...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Wpływ antydepresantów na mózg

  „New Scientist" donosi, iż działając na receptory glukokortykoidowe neuronów, leki antydepresyjne prowadzą do zwiększenia liczby komórek nerwowych mózgu. Badanie właściwości antydepresantów Dotychczasowy stan badań wskazywał na związek między niektórymi...

  Newsy

  Znęcanie sprawia, że mężczyźni opuszczają rynek pracy

  Mobbing w miejscu pracy podwaja absencję chorobową kobiet, prowadzi do szerszego stosowania leków przeciwdepresyjnych i wpływa negatywnie na zdrowie kobiet przez długi czas. Z drugiej strony, mężczyźni dwukrotnie częściej opuszczają rynek pracy na pewien...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne (WIDEO)

  Leki przeciwdepresyjne wspomagają leczenie depresji Leczenie depresji polega na stosowaniu różnych metod terapeutycznych, których celem jest m.in. udzielenie wsparcia osobie chorej. Dodatkowo, pomaga leczenie snem oraz sejsmoterapia. Niewątpliwie, najskuteczniejszą...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Środek na zaburzenia rytmu dobowego w leczeniu depresji

  Badania wskazują, iż stosowana przy zaburzeniach rytmu dobowego pochodna melatoniny może okazać się skuteczna w leczeniu depresji... Działanie antydepresantów Farmaceutyki stosowane w leczeniu depresji określane są mianem antydepresantów. Ich działanie...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Odstawienie leków przeciwdepresyjnych

  Leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI) są obecnie jedną z najczęściej stosowanych grup leków psychotropowych. SSRI znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu depresji, ale i zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych,...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki przeciwdepresyjne a seks

  Stosowanie leków przeciwdepresyjnych może wiązać się z zaburzeniami funkcji seksualnych. Mogą one dotyczyć nawet 80% leczonych lekami z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), niezależnie od tego, który z nich był stosowany....

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon - wskazania, stosowanie, skutki uboczne

  Trazodon jest organicznym związkiem chemicznym z grupy triazolopirydyn. To także lek przeciwdepresyjny z grupy antagonistów receptorów serotoninowych i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Nadrzędnym wskazaniem do stosowania trazodonu są zaburzenia...