Visudyne

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,015 g
Ilość
1 fiol.a 10ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS EUROPHARM LIMITED

Visudyne - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Visudyne - ulotka preparatu

Visudyne - opis

Produkt leczniczy Visudyne jest wskazany w leczeniu:

-   dorosłych pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD – ang. age-related macular degeneration ) z dominująco klasyczną postacią poddołkowej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV – ang. choroidal neovascularisation ) lub

-   dorosłych pacjentów z poddołkową neowaskularyzacją podsiatkówkową występującą w przebiegu wysokiej krótkowzroczności.

Visudyne - skład

Każda fiolka zawiera 15 mg werteporfiny.

Po rozpuszczeniu, 1 ml zawiera 2 mg werteporfiny. 7,5 ml odtworzonego roztworu zawiera 15 mg werteporfiny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Visudyne - dawkowanie

Produkt leczniczy Visudyne powinien być stosowany tylko przez lekarzy okulistów, mających doświadczenie w leczeniu pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem lub wysoką krótkowzrocznością.

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (≥65 lat)

Terapia fotodynamiczna z zastosowaniem produktu leczniczego Visudyne (PDT – ang. photodynamic therapy ) przebiega w dwóch etapach:

Pierwszym etapem jest 10-minutowa infuzja produktu leczniczego Visudyne w dawce 6 mg/m 2 powierzchni ciała, rozcieńczonego w 30 ml roztworu do infuzji (patrz punkt 6.6).

Drugim etapem jest aktywacja produktu leczniczego Visudyne światłem dokładnie w 15 minut od rozpoczęcia infuzji (patrz sposób podawania).

Co 3 miesiące należy wykonywać u pacjentów badania kontrolne. W przypadku nawrotów przenikania krwinek przez nowoutworzone naczynia naczyniówki, można powtarzać leczenie produktem leczniczymVisudyne do 4 razy w roku.

Leczenie drugiego oka produktem leczniczym Visudyne

Brak danych klinicznych wskazujących na jednoczesne leczenie drugiego oka. Jednak, jeśli leczenie drugiego oka jest konieczne, aktywacja światłem laserowym powinna być stosowana w drugim oku natychmiast po jej zastosowaniu w pierwszym oku, ale nie później niż 20 minut od rozpoczęcia infuzji.

Niewydolność wątroby

Leczenie produktem leczniczym Visudyne powinno być prowadzone ostrożnie u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby lub niedrożnością dróg żółciowych. Brak doświadczenia w tej grupie pacjentów. Ponieważ werteporfina jest wydalana głównie przez drogi żółciowe (wątrobę), jest możliwe zwiększenie ekspozycji na werteporfinę. Ekspozycja na werteporfinę nie jest znacząco zwiększona u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz metabolizm i eliminacja w punkcie 5.2) i nie wymaga dostosowania dawki.

Produkt leczniczy Visudyne jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3).

Niewydolność nerek

Nie badano stosowania produktu leczniczego Visudyne u pacjentów z niewydolnością nerek. Jednak jego właściwości farmakologiczne nie wskazują na potrzebę dostosowania dawki (patrz metabolizm i eliminacja w punkcie 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Visudyne u dzieci i młodzieży. Produkt leczniczy Visudyne nie jest wskazany w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony wyłącznie do infuzji dożylnej.

W celu aktywacji produktu leczniczego Visudyne światłem, stosuje się laser diodowy, wytwarzający światło czerwone bez oddziaływania termicznego (długość fali 689 nm  3 nm). Światło przechodzi przez urządzenie światłowodowe zamontowane w lampie szczelinowej oraz odpowiednią soczewkę kontaktową. Przy zalecanym natężeniu światła 600 mW/cm 2 , wymagana dawka światła 50 J/cm 2 jest dostarczana w ciągu 83 sekund.

Największy wymiar liniowy zmiany o charakterze neowaskularyzacji podsiatkówkowej określa się za pomocą angiografii fluoresceinowej i fotografii dna oka. Zaleca się stosowanie kamer do badania dna oka z powiększeniem w zakresie od 2,4 do 2,6 raza. Ognisko leczenia powinno obejmować wszystkie zmiany o charakterze neowaskularyzacji, krew i (lub) zablokowaną fluorescencję. Aby zapewnić leczenie zmian o słabo zaznaczonych granicach, należy dodać 500 μm marginesu wokół widocznej zmiany. W kierunku donosowym ognisko leczenia musi być oddalone o co najmniej 200 μm od krawędzi skroniowej tarczy nerwu wzrokowego. Maksymalna wielkość ogniska stosowana w pierwszym cyklu leczenia w badaniach klinicznych wynosiła 6 400 μm. W leczeniu zmian większych od maksymalnej wielkości ogniska leczenia, należy stosować światło na możliwie największy obszar czynnej zmiany.

Ważne jest, aby przestrzegać podanych powyżej zaleceń dla uzyskania optymalnego efektu leczenia.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Visudyne - środki ostrożności

Nadwrażliwość i ekspozycja na światło

Pacjenci, którzy otrzymali produkt leczniczy Visudyne stają się nadwrażliwi na światło przez 48 godzin po infuzji. W tym okresie powinni unikać ekspozycji nieosłoniętej skóry, oczu lub innych części ciała na światło słoneczne lub silne światło w pomieszczeniach, takich jak solarium, jaskrawe oświetlenie halogenowe lub oświetlenie o dużej mocy stosowane w salach operacyjnych lub gabinetach stomatologicznych. W ciągu 48 godzin po podaniu produktu leczniczego Visudyne należy także unikać dłuższej ekspozycji na światło emitowane przez takie urządzenia medyczne jak np. oksymetry pulsacyjne.

Jeśli pacjenci muszą przebywać na zewnątrz budynków w świetle dziennym w okresie pierwszych 48 godzin po zastosowaniu leku, muszą chronić skórę i oczy, nosząc odpowiednią ochraniającą odzież i ciemne okulary. Produkty chroniące przed promieniowaniem UV światła słonecznego nie zabezpieczają przed wystąpieniem reakcji nadwrażliwości na światło.

Rozproszone światło w pomieszczeniach nie stanowi zagrożenia. Pacjenci nie powinni przebywać w ciemności i należy ich zachęcać do ekspozycji skóry na działanie rozprosznego światła w pomieszczeniach, ponieważ sprzyja to szybkiej eliminacji produktu leczniczego przez skórę w procesie nazywanym „fotowybielaniem” (ang. photobleaching).

Zastosowanie u pcjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub drożności dróg żółciowych

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy Visudyne u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub niedrożnoścą dróg żółciowych, ponieważ brak jest doświadczenia w leczeniu takich pacjentów. Ponieważ werteporfina jest wydalana głównie przez drogi żółciowe (wątrobę), jest możliwe zwiększenie ekspozycji na werteporfinę .

Ryzyko znacznego pogorszenia widzenia

Nie należy ponownie stosować produktu leczniczego Visudyne u pacjentów, u których występuje znaczne pogorszenie widzenia (odpowiednik 4 lub więcej linii) w okresie tygodnia od pierwszej kuracji, przynajmniej do czasu, kiedy widzenie poprawi się do stanu sprzed leczenia. Lekarz prowadzący leczenie musi starannie rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dalszego leczenia.

Wynaczynienie roztworu do infuzji

Wynaczynienie produktu leczniczego Visudyne, zwłaszcza w sytuacji, gdy zmieniona chorobowo okolica zostanie narażona na działanie światła, może spowodować silny ból, zapalenie, obrzęk, tworzenie się pęcherzy lub zmianę barwy tkanek w miejscu wstrzyknięcia. Opanowanie bólu może wymagać zastosowania leku przeciwbólowego. W razie wystąpienia wynaczynienia należy natychmiast przerwać infuzję. Do czasu ustąpienia obrzęku i zmiany barwy tkanek należy chronić zajęty obszar przed silnym, bezpośrednim światłem. W miejscu nakłucia należy zastosować zimne okłady. W celu uniknięcia wynaczynienia, należy przed rozpoczęciem monitorowanej infuzji produktu leczniczego Visudyne, założyć do największej dostępnej żyły przedramienia dostęp dożylny zapewniający swobodny przepływ, najlepiej do żyły pośrodkowej zgięcia łokciowego. Nie zaleca się wprowadzania kaniuli do małych żył na grzbiecie ręki.

Reakcje nadwrażliwości

Donoszono o występowaniu bólu w klatce piersiowej, reakcjach wazowagalnych i reakcjach nadwrażliwości, które w rzadkich przypadkach mogą być ciężkie. Zarówno reakcje wazowagalne jak i reakcje nadwrażliwości są związane z objawami ogólnymi, takimi jak omdlenie, pocenie się, zawroty głowy, osutka, duszność, nagłe zaczerwienienie twarzy z uczuciem gorąca oraz zmiany ciśnienia krwi i częstości akcji serca. W czasie infuzji produktu leczniczego Visudyne pacjenci powinni być pod ścisłym nadzorem medycznym.

Znieczulenie

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania produktu leczniczego Visudyne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym. U świń, którym podano środki uspokajające lub znieczulono ogólnie, podanie produktu leczniczego Visudyne w postaci bolusa, w dawce istotnie większej od zalecanej do stosowania u ludzi, spowodowało poważne zaburzenia hemodynamiczne, w tym zgony, prawdopodobnie w wyniku aktywacji układu dopełniacza. Wcześniejsze podanie difenhydraminy zmniejszało takie działanie co sugeruje, że rolę w tym procesie może odgrywać histamina. Nie obserwowano takiego działania u świń przytomnych, którym nie podano środków uspokajających, ani u żadnego innego gatunku, w tym ludzi. Werteporfina w stężeniu większym niż 5-krotne maksymalne oczekiwane stężenie u pacjentów powodowała w warunkach in vitro słabo nasiloną aktywację układu dopełniacza w ludzkiej krwi. W badaniach klinicznych nie stwierdzono klinicznie istotnej aktywacji układu dopełniacza, jednakże w badaniach prowadzonych po wprowadzeniu produktu leczniczego do lecznictwa stwierdzono występowanie reakcji anafilaktycznych. W czasie infuzji produktu leczniczego Visudyne pacjenci powinni być pod ścisłym nadzorem medycznym. Należy zachować ostrożność, jeżeli rozważa się stosowanie produktu leczniczego Visudyne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym.

Inne

Produkt leczniczy Visudyne zawiera niewielkie ilości butylohydroksytoluenu (E321), które mogą być drażniące dla oczu, skóry i błon śluzowych. Dlatego należy zmyć go dużą ilością wody w przypadku bezpośredniego kontaktu.

Visudyne - przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego i (lub) światła do leczonego oka może spowodować nieselektywne przerwanie przepływu krwi w prawidłowych naczyniach krwionośnych siatkówki, z możliwością znaczącego obniżenia ostrości wzroku.

Przedawkowanie produktu leczniczego może prowadzić do wydłużenia okresu występowania nadwrażliwości na światło. W takich przypadkach pacjent powinien dłużej chronić skórę i oczy przed światłem słonecznym lub intensywnym oświetleniem w pomieszczeniach przez okres wydłużony proporcjonalnie do wielkości przedawkowania .

Visudyne - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt leczniczy Visudyne jest także przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z porfirią oraz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz niewydolność wątroby w punkcie 4.2).

Visudyne - działania niepożądane

Większość działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany i była przemijająca. Działania niepożądane zgłaszane u pacjentów z wysoką krótkowzrocznością były podobne do działań niepożądanych zgłaszanych u pacjentów z AMD.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi dla produktu leczniczego Visudyne (werteporfina do infuzji) są reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym ból, obrzęk, stan zapalny, wylew krwi, wysypki, krwotok, odbarwienia) i zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne, rozmyte widzenie, błyski w oczach, obniżenie ostrości wzroku i ubytki w polu widzenia, w tym mroczki i czarne punkty).

Z leczeniem produktem leczniczym Visudyne były potencjalnie związane poniższe działania niepożądane. Działania niepożądane zostały wymienione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100) , rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana Nadwrażliwość 1 .

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często Hipercholesterolemia.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często Hiperestezja

Nieznana Reakcje wazowagalne 1 .

Zaburzenia oka

Często Znaczące obniżenie ostrości wzroku 2 , zaburzenia widzenia, takie

jak obniżenie ostrości wzroku, rozmazane, niewyraźne widzenie lub błyski w oczach, ubytki w polu widzenia, takie jak mroczki, szara lub ciemna otoczka i czarne punkty.

Niezbyt często Odwarstwienie siatkówki (bez przedarcia), podsiatkówkowy/śródsiatkówkowy krwotok, krwotok do ciała szklistego.

Rzadko Brak perfuzji w naczyniach siatkówki lub naczyniówki.

Nieznana Odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki, obrzęk plamki, obrzęk siatkówki.

Zaburzenia serca

Nieznana Zawał mięśnia sercowego 3 .

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często Nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często Nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często Reakcje nadwrażliwości na światło 4 .

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często Ból w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia,

zapalenie w miejscu wstrzyknięcia, wylew krwi w miejscu wstrzyknięcia, osłabienie.

Niezbyt często Nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, krwotok w miejscu wstrzyknięcia, przebarwienie w miejscu wstrzyknięcia,gorączka, ból.

Nieznana Pęcherz w miejscu wstrzyknięcia.

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Często Reakcje związane z infuzją dożylną, głównie przedstawiane jako

ból pleców 5, 6.

Nieznana Infuzja związana z bólem w klatce piersiowej 6 .

1

Były zgłaszane reakcje wazowagalne i reakcje nadwrażliwości, które w rzadkich przypadkach mogą być ciężkie. Objawy ogólne mogą obejmować ból głowy, złe samopoczucie, omdlenia, nadmierne nawodnienie, zawroty głowy, wysypkę, pokrzywkę, świąd, duszność, zaczerwienienie, zmiany ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca.

2

Znacznie obniżoną ostrość wzroku, odpowiadającą 4 lub więcej liniom, w ciągu siedmiu dni po zakończeniu leczenia stwierdzono u 2,1% pacjentów leczonych werteporfiną w badaniach klinicznych III fazy kontrolowanych placebo i u mniej niż 1% pacjentów w badaniach klinicznych niekontrolowanych placebo. Reakcja wystąpiła głównie u pacjentów z AMD z postacią ukrytą (4,9%) lub minimalnie klasyczną CNV i nie była zgłaszana u pacjentów otrzymujących placebo. U niektórych pacjentów zaobserwowano częściowe odzyskanie ostrości widzenia.

3

Zawał mięśnia sercowego zgłaszano głównie u pacjentów z zaburzeniami sercowonaczyniowymi w wywiadzie, czasami w ciągu 48 godzin po infuzji.

4

Reakcja nadwrażliwości na światło (u 2,2% pacjentów i < 1% terapii fotodynamicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Visudyne) wystąpiła w postaci oparzenia słonecznego po ekspozycji na światło słoneczne, zazwyczaj w ciągu 24 godzin od leczenia produktem leczniczym Visudyne. Takich reakcji można uniknąć przestrzegając instrukcji ochrony przed światłem podanej w punkcie 4.4.

5

Większość przypadków występowania bólu pleców podczas infuzji w grupie leczonej produktem leczniczym Visudyne nie wiązała się z żadnymi objawami hemolizy czy reakcji alergicznych i zwykle ustępowała po zakończeniu infuzji.

6

Infuzja związana z bólem pleców czy bólem w klatce piersiowej, który może promieniować na inne obszary, włączając, lecz nie ograniczając się do miednicy, obręczy barkowej czy żeber.

Visudyne - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania werteporfiny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne u jednego gatunku (szczur) (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Visudyne nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (tylko jeśli korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu).

Karmienie piersią

Werteporfina i jej dwukwasowy metabolit przenikają w małych ilościach do mleka kobiecego. Dlatego nie należy podawać go matkom karmiącym lub należy przerwać karmienie piersią na okres 48 godzin po jego podaniu.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu werteporfiny na płodność u ludzi. W badaniach przedklinicznych nie obserwowano upośledzenia płodności i genotoksyczności (patrz punkt 5.3). Znaczenie kliniczne jest nieznane. Pacjenci w wieku rozrodczym powinni być świadomi braku danych na temat płodności, a produkt leczniczy Visudyne powinien być stosowany wyłącznie po indywidualnym rozważeniu korzyści i ryzyka.

Visudyne - prowadzenie pojazdów

Po zastosowaniu produktu leczniczego Visudyne u pacjentów mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia, takie jak nieprawidłowe widzenie, obniżenie ostrości wzroku lub ubytki w polu widzenia. Mogą one wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn tak długo, jak występują takie objawy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Verteporfin

  Dostępne opakowania
  Visudyne

  Visudyne

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 10ml - 0,015 g
  NOVARTIS EUROPHARM LIMITED
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Korekcja przykurczu powiek

  Korekcja przykurczu powiek

  W większości przypadków wytrzeszcz oczu i przykurcz powiek są spowodowane orbitopatią Gravesa, jednak u niektórych osób stan ten może być wynikiem zmian w oczodole lub porażenia nerwu okoruchowego. Przyczyn przykurczu powiek i wytrzeszczu może być wiele...

  Neurologia

  Daltonizm - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Daltonizm - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Daltonizm to zaburzona percepcja barw. U osoby ślepej na barwy czopki oka zielone lub czerwone (czyli światłoczułe receptory) w ogóle nie działają. W przypadku osób niedowidzących barwy (daltonistów częściowych) - wszystkie czopki oka funkcjonują. Daltonizm...

  Okulistyka

  Okulary progresywne - budowa, wskazania i przeciwwskazania

  Okulary progresywne - budowa, wskazania i przeciwwskazania

  Okulary progresywne zastępują dwie pary okularów: do dali i do bliży, dzięki czemu pozwalają na wyraźne widzenie w każdej sytuacji. Dzieje się tak, ponieważ w jednej oprawce okularowej znajduje się szkło o mocy optymalnej do widzenia z każdej odległości....

  Zabiegi

  Zabieg metodą LASIK

  Zabieg metodą LASIK

  Zabieg metodą LASIK - wykonanie Operacja metodą LASIK może leczyć astygmatyzm, krótkowzroczność i dalekowzroczność. Zabieg metodą LASIK - efekty Zdjęcie wykonane po zabiegu - widoczne krwawienie wywołane operacją.

  Okulistyka

  Krótkowzroczność - przyczyny, konsekwencje i metody leczenia

  Krótkowzroczność - przyczyny, konsekwencje i metody leczenia

  Krótkowzroczność jest dość powszechną wadą wzroku - szacuje się, że dotyka ok. 30% mieszkańców Europy. Najczęściej pojawia się u dzieci w wieku szkolnym, jednak ma skłonność do narastania w okresie dojrzewania, co wiąże się z szybkim wzrostem gałki ocznej....

  Okulistyka

  Dalekowzroczność - zdjęcia

  Dalekowzroczność - zdjęcia

  Rysunki obrazujące to jak widzą osoby z dalekowzrocznością Schemat przedstawia widzenie obrazu bez soczewki (góra) oraz z soczewką (dół).

  Okulistyka

  Krótkowzroczność - przyczyny, leczenie

  Krótkowzroczność - przyczyny, leczenie

  Krótkotrwałość wynika z wydłużenia gałki ocznej w tylnym biegunie twardówki, naczyniówki i siatkówki, które prowadzi do uwypuklenia rogówki i soczewki, lub też ze zbytniej kulistości rogówki bądź soczewki. Promienie światła ogniskowane są zatem nie bezpośrednio...

  Wady wzroku

  Wrodzone wady wzroku

  Wrodzone wady wzroku

  Wrodzone wady wzroku to takie wady, z którymi się rodzimy. Są odziedziczone po rodzicach lub pojawiają się wskutek problemów w przebiegu ciąży. Nie da się im przeciwdziałać, ale można, a nawet trzeba, je leczyć. Poniżej znajdziesz najważniejsze i najczęstsze...