Vincristin Richter

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
liofilizat+rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1 mg
Ilość
10 fiol.s.subs. (+rozp.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER LTD.

Vincristin Richter - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Vincristin Richter - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vincristin Richter - opis

Winkrystyna stosowana jest w monoterapii lub jako jeden ze składników skojarzonego leczenia cytostatycznego w następujących przypadkach: ostra białaczka limfoblastyczna, choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa), wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne chłoniaka nieziarniczego (non-Hodgkin lymphoma), mięśniakomięsak prążkowany (rhabdomyosarcoma), mięsaki kości i tkanek miękkich, mięsak Ewinga, nerwiak niedojrzaly (neuroblastoma), guz Wilmsa, rak sutka, rak drobnokomórkowy płuc, większość guzów litych u dorosłych w chemioterapii skojarzonej.

Vincristin Richter - skład

Każda fiolka zawiera 1 mg siarczanu winkrystyny (Vincristini sulfas)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol benzylowy 90 mg/10 ml rozpuszczalnika, sodu chlorek 35,5 mg/10 ml rozpuszczalnika.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Vincristin Richter - dawkowanie

Produkt leczniczy wyłącznie do podawania dożylnego (podczas podawania leku należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia podania leku poza żyłę), podawanie dooponowe i dokanałowe może prowadzić do zgonu!

Należy zachować szczególną ostrożność podczas ustalania indywidualnej dawki w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Dawkowanie

Dorośli:

Rozpuszczalnik dodaje się do fiolki zawierającej substancję czynną w postaci proszku. Tak przygotowany roztwór zawiera 0,1 mg substancji czynnej w 1 ml roztworu. Następnie roztwór ten należy rozcieńczyć za pomocą roztworu chlorku sodu 0,9% i podać w postaci wlewu lub wstrzyknięcia dożylnego.

1,0 do 1,4 mg (maksymalnie 2 mg) na m2 powierzchni ciała w pojedynczej dawce raz w tygodniu.

Całkowita dawka winkrystyny użyta w trakcie jednego kursu leczenia nie powinna przekraczać 10 do

2

12 mg na m powierzchni ciała.

Powyższe dawkowanie stosuje się również w większości rodzajów skojarzonego leczenia cytostatykami.

Dawkę indywidualną należy ustalić bardzo dokładnie ze względu na możliwość przedawkowania, które może nawet spowodować zgon pacjenta.

Dzieci i młodzież

Nie podawać wcześniakom ani noworodkom.

1,5 mg na m2 powierzchni ciała, podane w pojedynczej dawce raz w tygodniu.

U dzieci o masie ciała 10 kg lub mniejszej, dawka początkowa wynosi 0,05 mg/kg mc. raz w tygodniu.

Czas trwania leczenia wynosi od 4 do 6 tygodni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i(lub) wątroby:

W przypadku zaburzeń czynności wątroby należy odpowiednio zmniejszyć dawkę.

Vincristin Richter - środki ostrożności

Produkt należy podawać wyłącznie dożylnie.

Dooponowe lub dokanałowe podanie winkrystyny prowadzi do zgonu!

Nie podawać wcześniakom ani noworodkom. Lek może powodować zatrucia i reakcje anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat.

Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli wcześniej lub jednocześnie pacjent był napromieniany lub leczony innymi cytostatykami, u pacjentów w podeszłym wieku, w przypadku występowania leukopenii, małopłytkowości i zaburzeń czynności wątroby.

Należy systematycznie kontrolować obraz krwi obwodowej przed każdym wstrzyknięciem. Jeśli liczba leukocytów zmniejszy się poniżej 3000, należy przerwać terapię i profilaktyczne podać antybiotyki.

Vincristin - Richter może powodować nefropatię moczanową i dlatego należy systematycznie oznaczać stężenie kwasu moczowego w surowicy, jak również dostarczyć odpowiednią ilość płynów konieczną do zapewnienia prawidłowego przesączania kłębuszkowego oraz kontrolować objętość oddawanego moczu (może wystąpić zastój moczu spowodowany atonią pęcherza moczowego) i w razie konieczności zastosować wspomaganie diurezy i (lub) cewnikowanie pacjenta. Zaleca się także stosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej (np. allopurynol). W celu zapewnienia odpowiedniej czynności jelit można podać leki przeczyszczające i zastosować lewatywę.

Przed podaniem leku należy upewnić się, czy igła jest odpowiednio umiejscowiona w żyle. Podanie leku poza żyłę może spowodować miejscowy ból i martwicę. W takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku, a pozostałą porcję leku należy podać do innej żyły. Wstrzyknięcie hialuronidazy w miejsce wynaczynienia może złagodzić dolegliwości.

W czasie podawania produktu leczniczego należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji. W czasie stosowania produktu leczniczego nie należy podawać pacjentom żywych szczepionek.

Vincristin Richter - przedawkowanie

Objawy przedawkowania po zastosowaniu winkrystyny są zależne od wielkości dawki. Zastosowanie dawki większej od zalecanej może spowodować nasilenie działań niepożądanych. Głównym objawem przedawkowania jest zahamowanie czynności szpiku, które jest niebezpieczne dla życia. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

Postępowanie podtrzymujące powinno obejmować podanie leków przeciwdrgawkowych

(fenobarbital), wykonanie lewatywy (aby zapobiec niedrożności), monitorowanie czynności serca i ciśnienia krwi. Zaleca się podanie 100 mg kwasu folinowego dożylnie co 3 godziny w ciągu pierwszych 24 godzin, a następnie co 6 godzin przez co najmniej 48 godzin.

Vincristin Richter - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

- Zahamowanie czynności szpiku

- Choroby neurologiczne

- Infekcje bakteryjne i wirusowe

Vincristin Richter - działania niepożądane

Działania niepożądane są odwracalne i związane z wielkością dawki (zarówno skumulowanej, jak i pojedynczej). Dzieci lepiej tolerują winkrystynę niż dorośli. Osoby w podeszłym wieku są szczególnie podatne na wystąpienie neurotoksycznego działania leku.

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano według układów i narządów, których dotyczyły oraz częstości występowania, określonej w następujący sposób: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( 1/1000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Działania niepożądane występujące bardzo często: wyłysienie oraz objawy neurotoksyczności dotyczące obwodowego i autonomicznego układu nerwowego (zaburzenia czuciowe, ruchowe, lub autonomiczne): drgawki, nadciśnienie, zaburzenia oddawania moczu, parestezje, zniesienie odruchów głębokich, ataksja, nieprawidłowy chód, postępujący niedowład czterech kończyn, zaparcia, nadmierne wydalanie kwasu moczowego z moczem, ostra nefropatia moczanowa, bóle żuchwy i kończyn, mrowienie i drętwienie opuszek palców stóp i rąk, zespół opadającej stopy i ręki, niedrożność porażenna jelit, zaburzenia widzenia, niedociśnienie, biegunka, skurcz brzuszny. Neuropatie pojawiają się częściej u chorych powyżej 40. roku życia, zazwyczaj po podaniu całkowitej dawki 5-6 mg i mogą się nasilić po podaniu całkowitej dawki większej niż 15 mg do 20 mg.

Działania niepożądane występujące niezbyt często: utrata masy ciała, nudności, wymioty, pokrzywka.

Działania niepożądane występujące rzadko: reakcje alergiczne (wysypki skórne, obrzęki, wstrząs anafilaktyczny) oraz toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy: hiponatremia, gorączka, oligospermia, objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego, leukopenia, małopłytkowość, granulocytopenia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie jamy ustnej i jelit, osłabienie, senność.

Po skojarzonej chemoterapii z zastosowaniem winkrystyny może pojawić się azoospermia i brak miesiączki.

W przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności leczenie należy przerwać. Może wystąpić działanie miejscowo drażniące po podaniu preparatu poza żyłę.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia - winkrystyna nie wykazuje stałego i istotnego wpływu na płytki krwi i krwinki czerwone, zgłaszano jednak występowanie niedokrwistości i małopłytkowości. U pacjentów, u których podczas podawania winkrystyny występuje małopłytkowość, może zwiększyć się ilość płytek krwi przed wystąpieniem remisji szpikowej.

Zaburzenia endokrynologiczne

U pacjentów, którym podawano winkrystynę rzadko obserwowano objawy związane z niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. W przypadku niedoboru sodu we krwi występuje zwiększone wydalanie sodu przez nerki, natomiast nie występują choroby nerek, nadnerczy, niskie ciśnienie tętnicze, odwodnienie, azotemia, obrzęki. Ograniczenie ilości przyjmowanych płynów powoduje zwiększenie stężenia sodu we krwi i zmniejszenie wydalania sodu przez nerki.

Zaburzenia układu nerwowego (często powodujące ograniczenie dawki)

Nerwobóle, utrata czucia, parestezje, trudności w chodzeniu, „chód defiladowy”, utrata głębokich odruchów ścięgnistych, ataksja, niedowład, zespół opadającej stopy, porażenie nerwów czaszkowych, szczególnie nerwu okoruchowego i krtaniowego. Często występują działania niepożądane ze strony układu nerwowo-mięśniowego. Najpierw mogą wystąpić zaburzenia czucia i parestezje. Podczas leczenia mogą pojawić się nerwobóle, a później zaburzenia ruchowe. Brak doniesień o substancji, która mogłaby odwrócić objawy nerwowo-mięśniowe związane ze stosowaniem winkrystyny. U niektórych pacjentów przyjmujących winkrystynę zgłaszano wystąpienie drgawek, często z towarzyszącym nadciśnieniem. U dzieci zgłaszano wystąpienie drgawek, po których nastąpiła śpiączka.

Zaburzenia oka

Zgłaszano przemijającą ślepotę korową i zanik nerwu wzrokowego ze ślepotą.

Zaburzenia ucha i błędnika

Stosowanie alkaloidów Vinca (barwinek) rzadko powoduje uszkodzenia części przedsionkowej i słuchowej VIII nerwu czaszkowego. Objawy dotyczą częściowej lub całkowitej głuchoty, która może być przemijająca lub trwała, trudności z utrzymaniem równowagi, w tym zawroty głowy i oczopląs. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego podawania winkrystyny z lekami ototoksycznymi, takimi jak leki przeciwnowotworowe zawierające platynę.

Zaburzenia serca

Podczas podawania chemioterapii złożonej zawierającej winkrystynę pacjentom, którym wcześniej naświetlano śródpiersie, wystąpiła choroba wieńcowa i zawał serca. Nie ustalono stopnia zależności tych powikłań od stosowanego leczenia.

Zaburzenia naczyniowe

Nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zgłaszano ostrą duszność i silny skurcz oskrzeli po zastosowaniu alkaloidów Vinca (patrz punkt 4.5). Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Zaburzenia żołądka i jelit

Zaparcia, skurcze brzucha, porażenna niedrożność jelit, biegunka, utrata masy ciała, nudności, wymioty, owrzodzenie jamy ustnej, martwica i (lub) perforacja jelit i anoreksja. W przypadku wystąpienia zaparć skuteczne jest zastosowanie lewatywy lub środków przeczyszczających. Zaparcia mogą mieć formę wklinowania w górnej części okrężnicy, a odbytnica w badaniu fizykalnym może być pusta. Kolkowy ból brzucha w połączeniu z pustą odbytnicą może wprowadzić w błąd klinicystę.

Przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej jest przydatne w rozpoznaniu tego stanu. U wszystkich pacjentów otrzymujących siarczan winkrystyny zaleca się wprowadzenie rutynowego profilaktycznego postępowania przeciwko zaparciom. Może pojawić się porażenna niedrożność jelit, szczególnie u małych dzieci. Niedrożność jelit ustąpi jeśli przerwie się chwilowo leczenie winkrystyną oraz zastosuje leczenie objawowe.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Łysienie, wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Utrata masy mięśniowej, ból żuchwy, ból gardła, ból ślinianek przyusznych, ból kości, ból w krzyżu, ból kończyn i bóle mięśni. Dolegliwości te mogą się nasilić.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Wielomocz, bezmocz, zatrzymanie moczu spowodowane atonią pęcherza moczowego. W czasie pierwszych dni po podaniu winkrystyny, jeżeli to jest możliwe, należy przerwać stosowanie produktów leczniczych, które powodują zatrzymanie moczu (szczególnie u osób starszych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko występują reakcje alergiczne typu anafilaksja, wysypka i obrzęk, które są związane z podawaniem pacjentom winkrystyny jako jednego ze składników skojarzonego leczenia cytostatycznego, reakcja w miejscu podania wstrzyknięcia (patrz punkt 4.2).

Inne

Gorączka, ból głowy.

Vincristin Richter - ciąża i karmienie piersią

Winkrystyna może powodować występowanie uszkodzeń płodu, jednak nie prowadzono badań w tym kierunku.

Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a zastosowanie innego, alternatywnego leku jest niemożliwe lub przeciwwskazane. Jeśli jest to możliwe, szczególnie nie powinno się podawać leku w czasie pierwszego trymestru ciąży. Produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży z zachowaniem środków ostrożności, jak w przypadku innych cytostatyków. Lekarz powinien rozważyć ryzyko zastosowania niewłaściwego leczenia u matki oraz ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u płodu.

Karmienie piersią

W czasie leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Vincristin Richter - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vincristini sulfas

  Dostępne opakowania
  Vincristin Richter

  Vincristin Richter

  liofilizat+rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol.s.subs. (+rozp.) - 1 mg
  GEDEON RICHTER LTD.
  Powiązane artykuły
  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych na KtoMaLek.pl

  Nowa lista leków refundowanych na KtoMaLek.pl

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy lista refundacyjna opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Na ten wykaz czekało wielu pacjentów, ważyły się bowiem losy leków, którym decyzje refundacyjne kończyły się wraz z końcem roku. Jakie leki ostatecznie zniknęły...

  Newsy - leki i suplementy

  89 nowych leków na liście leków refundowanych

  89 nowych leków na liście leków refundowanych

  Opublikowano zaktualizowaną listę leków refundowanych. Są zarówno zadowoleni, jak i krytycy postanowień. Lista bogatsza jest o 89 leków. Na nowej liście znajdują się między innymi leki na stwardnienie rozsiane, preparaty dla dzieci chorych na hemofilię...

  Niezbędnik pacjenta

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Obowiązująca od 1 września br. lista leków refundowanych zostanie znacząco rozszerzona. Ministerstwo Zdrowia na nowy wykaz wpisało m.in. leki stosowane w schizofrenii, a także w terapii nowotworów przewodu pokarmowego czy jajnika. Projekt zmian w wykazie...

  Niezbędnik pacjenta

  2015 rok w służbie zdrowia

  2015 rok w służbie zdrowia

  Temat poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia jest zarówno wrażliwy, jak i ważny. Z tym, że zmiany muszą nastąpić, zgadzają się niemal wszyscy. Coraz wyraźniej widać również kierunek tych zmian - co jest zjawiskiem pozytywnym. Merytoryczna dyskusja...