Vesanoid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki miękkie
Dawka
0,01 g
Ilość
100 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Vesanoid - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Vesanoid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vesanoid - opis

Produkt Vesanoid (tretynoina) jest wskazany w celu indukcji remisji w przebiegu ostrej białaczki promielocytowej (APL; AML-M3 według klasyfikacji FAB):

· u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni,

· u pacjentów, u których wystąpił nawrót po zastosowaniu standardowej chemioterapii (antracyklina i arabinozyd cytozyny lub równoważne schematy leczenia),

· u pacjentów opornych na chemioterapię.

Vesanoid - skład

Substancja czynna:

1 kapsułka zawiera 10 mg tretynoiny (kwasu all-trans retinowego) (Tretinoinum)

Substancje pomocnicze:

1 kapsułka zawiera 107,92 mg oleju sojowego.

Otoczka kapsułki zawiera 0,96-1,46 mg sorbitolu (E 420).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Vesanoid - dawkowanie

Zalecana całkowita dawka dobowa wynosi 45 mg/m2 powierzchni ciała, w dwóch równo podzielonych dawkach, przyjmowanych doustnie (średnio 8 kapsułek dziennie w przypadku dawki dla dorosłych).

Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy żuć. Zalecane jest przyjmowanie kapsułek podczas posiłku lub wkrótce po nim.

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tretynoiny u dzieci są ograniczone.

Dzieci mogą być leczone dawką 45 mg/m2 powierzchni ciała, o ile nie występują ciężkie działania niepożądane. Zmniejszenie dawki należy rozważyć w szczególności w przypadku dzieci, u których występują niepoddające się leczeniu bóle głowy.

Leczenie należy kontynuować do momentu uzyskania całkowitej remisji lub maksymalnie przez 90 dni.

Z uwagi na ograniczoną liczbę danych dotyczących pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, w celu zachowania ostrożności należy zmniejszyć tym pacjentom dawkę dobową do 25 mg/m2 powierzchni ciała.

Chemioterapię opartą na antracyklinach w pełnych dawkach powinno się dołączać do schematu leczenia z zastosowaniem tretynoiny według następujących zasad (patrz punkt 4.4):

· Jeżeli liczba leukocytów na początku leczenia jest większa niż 5 x 109/l, chemioterapię należy rozpocząć równocześnie z podawaniem tretynoiny w pierwszym dniu leczenia.

· Jeżeli liczba leukocytów na początku leczenia jest mniejsza niż 5 x 109/l, ale szybko zwiększa się w trakcie stosowania tretynoiny, chemioterapię należy niezwłocznie dołączyć do schematu leczenia, gdy tylko liczba leukocytów będzie większa niż 6 x 109/l w piątym dniu leczenia lub większa niż 10 x 109/l w dziesiątym dniu, lub większa niż 15 x 109/l w 28 dniu.

· U wszystkich innych pacjentów należy zastosować chemioterapię natychmiast po uzyskaniu remisji.

W przypadku dołączenia chemioterapii do leczenia tretynoiną z powodu hiperleukocytozy, zmiana dawki tretynoiny nie jest konieczna.

Po zakończeniu leczenia tretynoiną i pierwszego cyklu chemioterapii należy zastosować chemioterapię konsolidującą opartą na antracyklinie, na przykład w postaci dodatkowych dwóch cykli podawanych w odstępie od 4 do 6 tygodni.

U niektórych pacjentów stężenie tretynoiny w osoczu może znacząco zmniejszać się pomimo ciągłego podawania leku.

Vesanoid - środki ostrożności

Tretynoinę należy podawać pacjentom z ostrą białaczką promielocytową wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu chorób hematologicznych lub onkologicznych.

Leczenie wspomagające u pacjentów z ostrą białaczką promielocytową (na przykład zapobieganie krwawieniom i wczesne leczenie zakażeń) powinno być kontynuowane podczas leczenia tretynoiną. Należy prowadzić częstą kontrolę profilu hematologicznego, układu krzepnięcia, badań czynnościowych wątroby oraz stężenia cholesterolu i triglicerydów.

W badaniach klinicznych często obserwowano hiperleukocytozę (w 75% przypadków), czasami związaną z „zespołem kwasu retinowego”. Zespół kwasu retinowego był opisywany u wielu pacjentów z ostrą białaczką promielocytową leczonych tretynoiną (do 25% w niektórych ośrodkach).

Zespół kwasu retinowego charakteryzuje się gorączką, dusznością, ostrą niewydolnością oddechową, naciekami w płucach, wysiękami w jamie opłucnej i osierdzia, niedociśnieniem, obrzękiem, zwiększeniem masy ciała, niewydolnością wątroby, nerek i niewydolnością wielonarządową.

Zespół kwasu retinowego często wiąże się z hiperleukocytozą i może prowadzić do zgonu.

Częstość występowania zespołu kwasu retinowego zmniejsza się, jeżeli do schematu leczenia tretynoiną zostanie dołączona pełna dawka chemioterapii w zależności od liczby krwinek białych. Aktualne zalecenia terapeutyczne i sposób podawania zostały szczegółowo przedstawione w punkcie 4.2.

Jeżeli u pacjenta występują jakiekolwiek objawy podmiotowe lub przedmiotowe związane z tym zespołem, należy niezwłocznie zastosować leczenie deksametazonem (10 mg co 12 godzin maksymalnie przez 3 dni lub do momentu ustąpienia objawów).

W przypadku zespołu kwasu retinowego o nasileniu umiarkowanym lub znacznym należy rozważyć okresowe przerwanie leczenia produktem Vesanoid.

Produkt Vesanoid może wywoływać objawy idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego, które powinny być leczone według standardowych metod praktyki klinicznej. U pacjentów, u których nie uzyskuje się odpowiedzi na takie leczenie należy rozważyć tymczasowe odstawienie produktu Vesanoid.

W przypadku zespołu Sweeta lub ostrego neutrofilowego zapalenia skóry z gorączką, odnotowano zdecydowaną poprawę po leczeniu kortykosteroidami.

W pierwszym miesiącu leczenia istnieje ryzyko zakrzepów (zarówno żylnych, jak i tętniczych), które mogą dotyczyć każdego układu narządów wewnętrznych (patrz punkt 4.8). Dlatego należy zachować ostrożność podczas leczenia produktem Vesanoid w połączeniu z lekami przeciwfibrynolitycznymi, takimi jak kwas traneksamowy, kwas aminokapronowy i aprotynina (patrz punkt 4.5).

Należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy z uwagi na możliwość wystąpienia hiperkalcemii.

Produkty antykoncepcyjne zawierające progesteron w bardzo małych dawkach („minipigułki”) są nieodpowiednią metodą zapobiegania ciąży podczas leczenia tretynoiną (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Vesanoid - przedawkowanie

W razie przedawkowania kwasu all-trans retinowego mogą wystąpić odwracalne objawy hiperwitaminozy A (bóle głowy, nudności, wymioty, objawy śluzówkowo-skórne).

Zalecana dawka w ostrej białaczce promielocytowej wynosi jedną czwartą maksymalnej dawki tolerowanej u pacjentów z guzami litymi i jest mniejsza niż maksymalna dawka tolerowana u dzieci.

Brak swoistego sposobu leczenia w przypadku przedawkowania, ważne jest jednak, aby pacjent był leczony na specjalistycznym oddziale hematologicznym.

Vesanoid - przeciwwskazania

Produkt Vesanoid jest przeciwwskazany, jeśli:

- u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na tretynoinę, retynoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią (patrz punkt 4.6),

- pacjent przyjmuje tetracykliny (patrz punkt 4.5),

- pacjent przyjmuje witaminę A (patrz punkt 4.5),

- u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na soję lub orzeszki ziemne.

Vesanoid - działania niepożądane

U pacjentów otrzymujących zalecane dawki dobowe tretynoiny, najczęściej występujące działania niepożądane odpowiadają objawom przedmiotowym i podmiotowym hiperwitaminozy A (podobnie jak w przypadku innych retynoidów).

Zespół kwasu retinowego był opisywany u wielu chorych na ostrą białaczkę promielocytową leczonych tretynoiną (do 25% w niektórych ośrodkach). Zespół kwasu retinowego charakteryzuje się gorączką, dusznością, ostrą niewydolnością oddechową, naciekami w płucach, wysiękami w jamie opłucnej i osierdzia, niedociśnieniem, obrzękiem, zwiększeniem masy ciała, niewydolnością wątroby, nerek i niewydolnością wielonarządową. Zespół kwasu retinowego często wiąże się z hiperleukocytozą i może prowadzić do zgonu. Zapobieganie wystąpieniu zespołu kwasu retinowego i jego leczenie – patrz punkt 4.4.

W trakcie prowadzonych badań klinicznych oraz w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano dodatkowo następujące działania niepożądane:

(„częstość nieznana” odnosi się do okresu po wprowadzeniu leku do obrotu.)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Częstość nieznana: Martwicze zapalenie powięzi.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Częstość nieznana: Trombocytemia, bazofilia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Bardzo często (≥ 1/10): Zmniejszenie łaknienia.

Częstość nieznana: Hiperkalcemia.

Zaburzenia psychiczne:

Bardzo często (≥ 1/10): Stan splątania, lęk, depresja, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często (≥ 1/10): Ból głowy, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, łagodne nadciśnienie śródczaszkowe, zawroty głowy, parestezje.

Częstość nieznana:Incydent naczyniowo-mózgowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często (≥ 1/10): Zaburzenia widzenia, zaburzenia spojówki.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Bardzo często (≥ 1/10): Osłabienie słuchu.

Zaburzenia serca:

Bardzo często (≥ 1/10): Zaburzenia rytmu serca.

Częstość nieznana: Zawał mięśnia sercowego.


Zaburzenia naczyniowe:

Bardzo często (≥ 1/10): Nagłe zaczerwienienie skóry twarzy.

Częstość nieznana: Zakrzepica, zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często (≥ 1/10): Niewydolność oddechowa, suchość błony śluzowej nosa, astma.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często (≥ 1/10): Suchość w ustach, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcie, zapalenie trzustki, zapalenie czerwieni wargowej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często (≥ 1/10):Rumień, wysypka, świąd, łysienie, nadmierna potliwość.

Częstość nieznana: Rumień guzowaty, ostre neutrofilowe zapalenie skóry z gorączką.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często (≥ 1/10): Ból kości.

Częstość nieznana: Zapalenie mięśni.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Częstość nieznana: Zawał nerki.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Częstość nieznana: Owrzodzenie narządów płciowych.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często (≥ 1/10):Ból w klatce piersiowej, dreszcze, złe samopoczucie.

Badania diagnostyczne:

Bardzo często (≥ 1/10):Zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Częstość nieznana: Zwiększenie stężenia histaminy we krwi.

Decyzja o przerwaniu lub kontynuacji leczenia powinna być podejmowana w oparciu o ocenę korzyści wynikających z leczenia w stosunku do stopnia nasilenia działań niepożądanych.

Działanie teratogenne: patrz punkt 4.6.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tretynoiny u dzieci są ograniczone. Istnieje kilka doniesień dotyczących zwiększonej toksyczności u dzieci leczonych tretynoiną, zwłaszcza w postaci rzekomego guza mózgu.

Vesanoid - ciąża i karmienie piersią

Każda z uwag wymienionych poniżej powinna być rozpatrywana po uwzględnieniu stopnia nasilenia choroby i konieczności pilnego leczenia.

Ciąża: produkt leczniczyVesanoid zawiera retynoid podobny do witaminy A. Dlatego produkt Vesanoid nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę. Tretynoina stosowana w okresie ciąży wywołuje poważne wady rozwojowe. Stosowanie tretynoiny jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub mogących zajść w ciążę podczas leczenia lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy z powodu nasilenia choroby i konieczności pilnego leczenia, korzyści wynikające z leczenia tretynoiną są większe niż ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu.

W przypadku narażenia na tretynoinę w okresie płodowym (jeżeli podczas leczenia okaże się, że pacjentka jest w ciąży), ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi jest bardzo duże, niezależnie od zastosowanej dawki lub czasu trwania leczenia.

U kobiet w wieku rozrodczym leczenie tretynoiną można rozpocząć tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

 • Pacjentka została poinformowana przez lekarza prowadzącego o zagrożeniach wynikających z zajścia w ciążę podczas leczenia tretynoiną lub w ciągu miesiąca od jego zakończenia.
 • Pacjentka zgadza się przestrzegać wymaganych sposobów skutecznego zapobiegania ciąży, czyli stosować skuteczne metody antykoncepcji w sposób nieprzerwany podczas całego okresu leczenia tretynoiną i przez jeden miesiąc po jego zakończeniu (patrz punkt 4.4).
 • Testy ciążowe muszą być wykonywane w odstępach comiesięcznych przez cały okres leczenia.

Jeżeli mimo tych środków ostrożności pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia tretynoiną lub w okresie do jednego miesiąca po jego zakończeniu, istnieje duże ryzyko wystąpienia ciężkich wad rozwojowych u płodu, zwłaszcza gdy tretynoina była podawana w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią: W przypadku rozpoczęcia leczenia tretynoiną należy przerwać karmienie piersią.

Vesanoid - prowadzenie pojazdów

Produkt Vesanoid wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie jeśli u pacjentów występują zawroty lub silne bóle głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tretinoinum

  Dostępne opakowania
  Vesanoid

  Vesanoid

  kapsułki miękkie - 100 kaps. - 0,01 g
  CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH
  Powiązane artykuły
  Rodzaje trądziku

  Trądzik ropowiczy

  Trądzik ropowiczy jest jedną z odmian trądziku pospolitego. W okresie pokwitania każdy człowiek ma mniej lub bardziej nasilone zmiany trądzikowe, które u większości osób w życiu dorosłym samoistnie ustępują. Istnieje twierdzenie, że im wcześniej pojawia...

  Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie

  Diagnostyka czerniaka

  Czerniak to jeden z groźniejszych nowotworów. Dla wielu osób kojarzy się z wyrokiem. Jednak wcześnie wykryty, może zostać skutecznie wyleczony. Jak wygląda czerniak? Czasami przybiera postać niewinnych zmian skórnych, pieprzyków, plam. Może być mylony...

  Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie

  Ipilimumab do walki z czerniakiem

  Według najnowszych badań, leki na bazie ipilimumabu mogą stanowić przełom w leczeniu czerniaka. Badania dowiodły, że osoby poddane leczeniu ipilimumabem żyły dwa razy dłużej niż pacjenci, którzy nie byli poddani leczeniu... Zastosowanie ipilimumabu FDA...

  Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie

  Czerniak - patogeneza, diagnoza, rodzaje, lokalizacja, leczenie, profilaktyka

  Czerniak - patogeneza, diagnoza, rodzaje, lokalizacja, leczenie, profilaktyka

  Czerniak skóry jest coraz częściej diagnozowany. Każdego roku w Polsce powoduje około 2 500-3 000 zachorowań. Czerniaka cechuje szybki wzrost, wczesne i liczne przerzuty oraz odporność na leczenie. Wywodzi się z melanocytów - komórek wytwarzających melaninę,...

  Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie

  Blondynki częściej chorują na czerniaka

  Blondynki częściej chorują na czerniaka

  Czerniak jest jednym z kilkudziesięciu nowotworów złośliwych skóry. Dane z Krajowego rejestru nowotworów wskazują, iż czerniak coraz częściej występuje u młodych ludzi, a w szczególności u blondynek. Czerniak wywodzi się z melanocytów, czyli komórek...

  Rak skóry - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie

  Przeszła 49 operacji twarzy. Nie mogła poznać się w lustrze

  Przeszła 49 operacji twarzy. Nie mogła poznać się w lustrze

  5 lat temu u Marishy Dotson z Knoxville zdiagnozowano raka skóry. Kobieta od tego czasu przeszła 49 operacji twarzy. Na profilu w portalu społecznościowym dokumentuje swoją przemianę. Wizyta u dermatologa Historia Marishy zaczyna się niewinnie....

  Rak skóry - charakterystyka, przyczyny, objawy, leczenie

  Rak skóry (prezentacja edukacyjna)

  Rak skóry (prezentacja edukacyjna)

  Rak skóry - stany przedrakowe Znaki ostrzegawcze przed rakiem Tak jak wiele innych nowotworów, rak skóry, w tym czerniak, rak podstawnokomórkowy czy rak płaskonabłonkowy, posiada stany przedrakowe. Stany te to zmiany skórne, które nie są jeszcze rakiem,...

  Ważny Temat - Pożegnaj niedoskonałości swojej skóry

  Koniec z niedoskonałościami - Dermablend od Vichy

  Koniec z niedoskonałościami - Dermablend od Vichy

  W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przywiązuje się do wyglądu skóry, która powinna być nie tylko piękna, ale i zdrowa. Tymczasem coraz więcej kobiet deklaruje, że stan ich skóry jest dla nich problemem - 92 proc. kobiet twierdzi, że ma problemy...