Varilrix szczep.p/ospie

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych
Dawka
2 000 j. PFU/daw.
Ilość
10 fiol. (+10 s-amp.z rozp.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Varilrix szczep.p/ospie - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Varilrix szczep.p/ospie - opis

Osoby zdrowe

Szczepionka jest zalecana do czynnego uodpornienia przeciw ospie wietrznej osób zdrowych (od ukończenia 9. miesiąca życia).

Szczepienie jest także zalecane u osób zdrowych pozostających w bliskim kontakcie z pacjentami zagrożonymi ciężkim przebiegiem ospy wietrznej w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa ospy na tych pacjentów. Dotyczy to rodziców i rodzeństwa pacjentów z grup wysokiego ryzyka i innych osób pozostających z nimi w bliskim kontakcie, a także personelu medycznego i paramedycznego.

Pacjenci z grup wysokiego ryzyka (zagrożeni ciężkim przebiegiem ospy wietrznej)

Szczepionka jest zalecana do czynnego uodpornienia przeciwko ospie wietrznej osób szczególnie podatnych na zakażenie i zagrożonych ciężkim przebiegiem ospy wietrznej.

Pacjenci z białaczką

Pacjenci chorujący na białaczkę są szczególnie zagrożeni ciężkim przebiegiem ospy wietrznej i dlatego powinni zostać zaszczepieni, jeśli nie przebyli tej choroby w przeszłości lub jeśli nie stwierdzono u nich przeciwciał. Zaleca się, aby pacjenci zostali zaszczepieni w okresie pełnej remisji hematologicznej. Szczepionkę można podać, gdy całkowita liczba limfocytów wynosi co najmniej 1200/mm3 i nie występują inne objawy zaburzeń odporności komórkowej. Pacjentów szczepionych w ostrym okresie białaczki nie powinno się poddawać chemioterapii tydzień przed i tydzień po zaszczepieniu. Nie powinno się szczepić pacjentów w trakcie radioterapii.

Pacjenci poddawani leczeniu immunosupresyjnemu

Pacjenci otrzymujący leki immunosupresyjne (w tym kortykosteroidy) z powodu litych guzów złośliwych lub ciężkich chorób przewlekłych (takich jak przewlekła niewydolność nerek, choroby autoimmunologiczne, kolagenozy, ciężka astma oskrzelowa) są szczególnie narażeni na ospę wietrzną o ciężkim przebiegu. Zaleca się szczepienie, jeśli całkowita liczba limfocytów wynosi co najmniej 1200/mm3 i nie występują inne objawy zaburzeń odporności komórkowej.

Pacjenci zakwalifikowani do przeszczepienia narządu

Jeśli planuje się przeszczepienie pacjentowi narządu (np. nerki), zaleca się szczepienie na kilka tygodni przed rozpoczęciem leczenia immunosupresyjnego.

Pacjenci z chorobami przewlekłymi:

Inne choroby przewlekłe, takie jak zaburzenia metaboliczne lub endokrynologiczne, przewlekłe choroby układu krążenia lub oddechowego, mukowiscydoza, a także zaburzenia nerwowo-mięśniowe mogą również predysponować pacjentów do ciężkiej postaci ospy wietrznej.

Varilrix szczep.p/ospie - skład

1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji zawiera:

Wirus Varicella zoster1, szczep Oka, (żywy, atenuowany) nie mniej niż 2000 PFU2

1 namnażany w ludzkich komórkach diploidalnych linii MRC-5. 2 PFU - Plaque forming unit (jednostki tworzenia łysinek)

Varilrix spełnia wymagania WHO dotyczące substancji biologicznych oraz szczepionek przeciwko ospie wietrznej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Varilrix szczep.p/ospie - dawkowanie

Dawkowanie

0,5 ml szczepionki po rekonstytucji stanowi jedną dawkę przygotowaną do podania podskórnego.

Od ukończenia 9. miesiąca życia do 12. lat należy stosować 2 dawki szczepionki, w celu osiągnięcia optymalnej ochrony przed zakażeniem wirusem ospy (patrz punkt 5.1). Drugą dawkę szczepionki Varilrix należy podać po co najmniej 6 tygodniach od podania pierwszej dawki szczepionki Varilrix lub innej szczepionki zawierającej wirus Varicella.

Od 13. roku życia stosuje się 2 dawki szczepionki. Drugą dawkę szczepionki Varilrix należy podać po co najmniej 6 tygodniach od podania pierwszej dawki szczepionki Varilrix lub innej szczepionki zawierającej wirus Varicella.

U pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka może zaistnieć potrzeba podania dodatkowych dawek szczepionki.

Wiek, w którym zaleca się stosowanie szczepionki Varilrix i sposób dawkowania (w szczególności odstęp pomiędzy dawkami) powinien być zgodny z odpowiednimi oficjalnymi zaleceniami, które mogą się różnić w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Wymienne stosowanie szczepionek

Jedna dawka szczepionki Varilrix może zostać podana osobom, które już wcześniej otrzymały jedną dawkę innej szczepionki zawierającej wirus ospy wietrznej.

Po podaniu jednej dawki szczepionki Varilrix może zostać podana jedna dawka innej szczepionki zawierającej wirus ospy wietrznej.

Sposób podawania

Varilrix powinien być podawany podskórnie. Preferowanym miejscem podania szczepionki jest górna, boczna część ramienia.

Varilrix szczep.p/ospie - środki ostrożności

Tak jak w przypadku innych szczepionek, Varilrix nie powinien być podawany w przebiegu ostrych i ciężkich chorób gorączkowych. U osób zdrowych obecność łagodnej infekcji nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, należy zapewnić możliwość fachowej opieki medycznej i leczenia na wypadek rzadko występujących po szczepieniu reakcji anafilaktycznych.

Przeniesienie wirusa, szczep Oka, znajdującego się w szczepionce na osoby nieuodpornione pozostające w kontakcie z zaszczepionymi występowało niezwykle rzadko. Nie potwierdzono jednak przypadków przeniesienie wirusa na osoby nieuodpornione, jeżeli u osoby zaszczepionej nie występowały zmiany skórne (wysypka) związane ze szczepieniem.

Pojawiająca się u zdrowych osób, kontaktujących się z zaszczepionymi, łagodna wysypka dowodzi, iż wirus pozostaje w postaci atenuowanej po pasażu przez organizm człowieka.

Szczepionki w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo. Varilrix nie powinien być podawany śródskórnie.

Omdlenie może wystąpić po lub nawet przed każdym szczepieniem, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. W związku z tym należy podjąć działania, zapobiegające ewentualnym urazom w następstwie upadku.

Varilrix szczep.p/ospie - przedawkowanie

Zgłaszano przypadki nieumyślnego podania większej dawki szczepionki niż zalecana. W części tych przypadków jako działanie niepożądane zgłaszano letarg i drgawki. W innych przypadkach zgłoszonych jako przedawkowanie, nie odnotowano żadnych działań niepożądanych związanych ze szczepieniem.

Varilrix szczep.p/ospie - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników szczepionki.

Varilrix jest przeciwwskazany u osób z układową nadwrażliwością na neomycynę, ale obecne w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry po neomycynie nie stanowi przeciwwskazania.

Varilrix jest przeciwwskazany u pacjentów z pierwotnymi lub nabytymi niedoborami odporności

(tj. u pacjentów z białaczkami, chłoniakami, nieprawidłowym składem morfologicznym krwi, z klinicznymi objawami zakażenia wirusem HIV lub otrzymujących leki immunosupresyjne, w tym wysokie dawki kortykosteroidów), u których całkowita liczba limfocytów wynosi poniżej 1200/mm3 lub występują inne objawy zaburzeń odporności komórkowej.

Varilrix jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży. Należy unikać zajścia w ciążę w okresie trzech miesięcy po zaszczepieniu.

Varilrix szczep.p/ospie - działania niepożądane

Badania kliniczne

Osoby zdrowe

Ponad 7 900 osób uczestniczyło w badaniach klinicznych, w których oceniano reaktogenność szczepionki Varilrix podawanej oddzielnie lub w tym samym czasie co inne szczepionki.

Profil bezpieczeństwa w oparciu o dane otrzymane po zastosowaniu samej szczepionki Varilrix (5 369 dawek) u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawiono poniżej:

Częstości występowania określono następująco:

Bardzo często: ≥ 1/10

Często: ≥ 1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥ 1/1000 do < 1/100 Rzadko: ≥ 1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: rozdrażnienie

Zaburzenia układu nerwowego: Niezbyt często: ból głowy, senność

Zaburzenia oka:

Rzadko: zapalenie spojówek

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: kaszel, nieżyt nosa

Zaburzenia żołądka-jelit:

Niezbyt często: nudności, wymioty

Rzadko: ból brzucha, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka

Niezbyt często: wysypka przypominająca występującą w przebiegu ospy wietrznej, świąd Rzadko: pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: ból, zaczerwienienie

Często: obrzęk w miejscu wstrzyknięcia*, gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej ≥ 37,5°C, mierzona w odbycie ≥ 38°C)*

Niezbyt często: gorączka (mierzona pod pachą lub w jamie ustnej > 39°C, mierzona w odbycie

> 39,5°C), zmęczenie, złe samopoczucie

* Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia oraz gorączka były zgłaszane bardzo często w badaniach u młodzieży i dorosłych. Obrzęk był również zgłaszany bardzo często po podaniu drugiej dawki u dzieci w wieku poniżej 13 lat.

Obserwowano tendencję do częstszego występowania bólu, zaczerwienienia i obrzęku po podaniu drugiej dawki w porównaniu z pierwszą dawką.

Nie odnotowano różnic w profilu reaktogenności u osób, które przed szczepieniem były seropozytywne w porównaniu z osobami seronegatywnymi.

Pacjenci należący do grup wysokiego ryzyka

Dane z badań klinicznych, które dotyczą pacjentów z grup wysokiego ryzyka są bardzo ograniczone. Jednakże, u tych pacjentów, działania niepożądane związane ze szczepieniem (głównie wykwity grudkowo-pęcherzykowe i gorączka) miały zwykle charakter łagodny. Podobnie jak u osób zdrowych, zaczerwienienie, obrzęk i ból w miejscu podania były łagodne i ustępowały samoistnie.

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Półpasiec**

Zaburzenia układu immunologicznego:

Nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego: Drgawki, ataksja móżdżkowa**

** Te działania niepożądane zgłaszane po szczepieniu występują także jako konsekwencja naturalnego zakażenia dzikim wirusem ospy wietrznej. Nie stwierdzono zwiększonego ryzyka ich pojawienia się po szczepieniu w porównaniu z naturalnym zakażeniem dzikim wirusem ospy wietrznej.

Varilrix szczep.p/ospie - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Podanie szczepionki Varilrix jest przeciwwskazane w okresie ciąży, ponieważ nie jest znany jej wpływ na rozwój płodu. Należy zapobiegać zajściu w ciążę przez okres trzech miesięcy od zaszczepienia.

Laktacja

Nie ma danych dotyczących stosowania szczepionki u kobiet karmiących.

Varilrix szczep.p/ospie - prowadzenie pojazdów

Szczepionka nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum varicellae vivum

  Dostępne opakowania
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 10 fiol. (+10 s-amp.z rozp.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 25 fiol. (+25 s-amp.z rozp.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 100 fiol. (+100 s-amp.z rozp.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 10 fiol.pr. (+a-strz.z igł.z rozp.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 10 fiol.s.subs. (+s-amp.rozp.+igły) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 25 fiol.s.subs. (+s-am.z ig.z roz.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 25 fiol.s.subs. (+rozp.0,5ml) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 25 fiol.s.subs. (+s-amp.rozp.+igły) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Varilrix szczep.p/ospie

  Varilrix szczep.p/ospie

  proszek+rozpuszczalnik do iniekcji podskórnych - 100 fiol.s.subs. (+s-amp.z ig.z r.) - 2 000 j. PFU/daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Listopadowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

  Listopadowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę refundacyjną, która obowiązuje od 1 listopada. W porównaniu z wykazem z września, na liście znalazło się 57 nowych produktów i wskazań objętych refundacją. Za to z listy zniknęło 50 preparatów, które figurowały...

  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leki i suplementy

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Zmiany na liście leków refundowanych od 1.05.2016

  Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt dotyczący zmian w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiany wejdą w życie 1 maja 2016 r. Jakie zmiany przewiduje Ministerstwo Zdrowia? Od...