Vancomycin Hospira

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji
Dawka
0,5 g
Ilość
1 fiol.pr.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: HOSPIRA UK LIMITED

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Vancomycin Hospira - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vancomycin Hospira - opis

Podanie dożylne

Leczenie ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje Gram-dodatnie wrażliwe na wankomycynę, których nie można leczyć lub które są oporne na inne antybiotyki, jak penicyliny i cefalosporyny, lub leczenie zakażenia gronkowcem opornym na inne antybiotyki.

zapalenie wsierdzia;

posocznica;

zakażenia kości;

zakażenia dolnych dróg oddechowych;

zakażenia tkanek miękkich.

W przypadku ograniczonych, ropnych zakażeń wywołanych gronkowcami, antybiotyki należy stosować dodatkowo do właściwego postępowania chirurgicznego.

W przypadku zapalenia wsierdzia wywołanego przez S.viridans lub S.bovis , wankomycyna jest skuteczna w monoterapii lub w połączeniu z aminoglikozydami. Jeśli zapalenie wsierdzia jest wywołane przez enterokoki ( E.foecalis ), wankomycyna jest skuteczna tylko podawana z aminoglikozydami. Wankomycyna jest skuteczna w leczeniu zapalenia wsierdzia wywołanego przez pałeczki błonicy, a w skojarzeniu z ryfampicyną i (lub) aminoglikozydami w zapaleniu wsierdzia pochodzącym z protezy zastawki serca, wywołanym przez S.epidermidis lub maczugowcami błonicy. W celu określenia patogenu powodującego zakażenie oraz jego wrażliwości na wankomycynę, należy wykonać posiew.

Podanie doustne

Po rozcieńczeniu proszku, Vancomycin Hospira można także stosować w przypadku niektórych zakażeń jelit:

rzekomobłoniastego zapalenia jelit spowodowanego antybiotykoterapią (np. wywołanego przez Clostridium difficile );

gronkowcowego zapalenia jelit.

W przypadku tych chorób wankomycyna stosowana pozajelitowo jest nieskuteczna.

Vancomycin Hospira jest stosowana we wszystkich grupach wiekowych.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Vancomycin Hospira - skład

Każda fiolka zawiera 500 mg (co odpowiada 500 000 j.m.) wankomycyny w postaci chlorowodorku. Po odtworzeniu za pomocą 10 ml wody do wstrzykiwań, stężenie wankomycyny w otrzymanym koncentracie wynosi 50 mg/ml.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na fiolkę.

Vancomycin Hospira - dawkowanie

Do stosowania dożylnego po odtworzeniu lub doustnego po rozcieńczeniu.

Podawanie w przerywanej infuzji (preferowany sposób infuzji)

Dawkowanie

Pacjenci z prawidłową czynnością nerek 

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

Dawka podawana dożylnie wynosi zazwyczaj 500 mg co 6 godzin lub 1000 mg co 12 godzin. Jeśli podawana jest w infuzji dawka 500 mg, należy stosować się ściśle i zapewnić, że jest podawana przez minimum 1 godzinę. W celu uniknięcia działań niepożądanych, maksymalna szybkość infuzji w przypadku podawania dawki 1000 mg wynosi 10 mg/min. Czynniki takie jak wiek lub otyłość mogą spowodować konieczność dostosowania zazwyczaj stosowanej dawki do 2 g na dobę.

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat

U dzieci należy stosować dawkę 10 mg/kg mc. w odstępach co 6 godzin. Każdą dawkę należy podawać w infuzji trwającej co najmniej 60 minut. Dawka dobowa wynosi 40 mg/kg mc.

Noworodki (bez wcześniaków) i niemowlęta

Dawka dobowa może być mniejsza u noworodków i niemowląt. Zaleca się podawanie początkowej dawki 15 mg/kg mc. i dawki podtrzymującej 10 mg/kg mc. co 12 godzin w pierwszym tygodniu życia, a następnie co 8 godzin do ukończenia 1 miesiąca życia. Może być konieczne monitorowanie stężenia leku w surowicy. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i pacjenci w podeszłym wieku

W tych grupach pacjentów, w celu zapobiegania wystąpieniu toksycznych stężeń w surowicy należy dostosować dawkę. U pacjentów w podeszłym wieku oraz ciężko chorych pacjentów ze zmienną czynnością nerek, zaleca się oznaczanie stężenia wankomycyny w surowicy. Jeśli możliwy jest pomiar klirensu kreatyniny, w celu dostosowania dawki można stosować się do zaleceń podanych w następującej tabeli. Dawka wankomycyny (w mg) w takich przypadkach wynosi 15 x wskaźnik filtracji kłębuszkowej (w ml/min).

Tabela dawkowania u dorosłych z zaburzeniami czynności nerek

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka wankomycyny (mg/24 godziny)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

1545

1390

1235

1080

925

770

620

465

310

155

Jednakże, dawka początkowa powinna zawsze wynosić co najmniej 15 mg/kg mc.

Danych w tabeli nie można stosować u pacjentów, u których nerki praktycznie nie funkcjonują. W celu uzyskania stężenia terapeutycznego w surowicy, u takich pacjentów należy podać początkowo dawkę 15 mg/kg mc. Dawka podtrzymująca wynosi 1,9 mg/kg mc./25 godzin. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, dawka podtrzymująca wynosi 250-1000 mg i może być dla uproszczenia podawana w odstępach co kilka dni zamiast dawki dobowej.

Jeśli tylko jest znane stężenie kreatyniny w surowicy, można wyliczyć odpowiadający temu klirens kreatyniny stosując następujące równanie:

Mężczyźni:

masa ciała pacjenta (w kg) x ( 140 – wiek)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Kobiety:

Równanie podane powyżej x 0,85

Stężenie kreatyniny w surowicy musi odpowiadać stanowi stacjonarnemu czynności nerek. U następujących grup pacjentów przybliżone wyliczone dane są zazwyczaj większe, niż klirens kreatyniny: pacjenci z postępującymi zaburzeniami czynności nerek (np. w wyniku wstrząsu, ciężkiej niewydolności serca lub skąpomoczu), pacjenci z otyłością lub pacjenci z chorobami wątroby, obrzękami lub wodobrzuszem, osłabieni, źle odżywieni lub unieruchomieni.

Jeśli to możliwe, należy oznaczać bezpośrednio klirens kreatyniny.

Sposób podawania

Podanie dożylne po odtworzeniu. 

Jest bardzo ważne, aby się upewnić że Vancomycin Hospira jest podawana bezpośrednio do żyły i w odpowiednim stężeniu, powoli, z maksymalną szybkością 10 mg/min i w każdym przypadku przez co najmniej 60 minut.

Dawka jest dostosowana indywidualnie, w zależności od masy ciała, wieku i stanu czynności nerek pacjenta. W celu dostosowania dawki można oznaczać stężenia wankomycyny.

Informacje dotyczące odtworzenia i rozcieńczenia produktu leczniczego, znajdują sie w punkcie 6.6 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma wskazań do zmniejszenia dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. 

Podanie doustne

Dawkowanie

U dorosłych z zapaleniem jelit zazwyczaj podawana dawka wynosi od 500 mg do 2 g wankomycyny na dobę w 3 lub 4 dawkach. U dzieci podaje się dawkę 40 mg/kg mc. na dobę w 3 lub 4 dawkach. Nie należy podawać dawki dobowej wankomycyny większej niż 2 g.

Czas stosowania

Czas stosowania jest określony przez ciężkość zakażenia oraz przebieg kliniczny i bakteriologiczny. W przypadku zapalenia jelit, wankomycynę należy stosować (doustnie ) przez 7 do 10 dni.

Sposób podawania

Podanie doustne po rozcieńczeniu.

Zawartość jednej fiolki można podać pacjentowi do wypicia w kilku porcjach lub poprzez sondę żołądkową.

Informacje dotyczące odtworzenia i rozcieńczenia produktu leczniczego, znajdują sie w punkcie 6.6 Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Vancomycin Hospira - środki ostrożności

Należy się upewnić, że produkt Vancomycin Hospira jest podawany bezpośrednio do żyły i w odpowiednim stężeniu, z maksymalną szybkością 10 mg/min i w każdym przypadku przez co najmniej 60 minut.

Jeśli wankomycyna jest wstrzykiwana zbyt szybko, np. w ciągu kilku minut, może to spowodować gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, w tym wstrząs i w rzadko występujących przypadkach zatrzymanie czynności serca, reakcje podobne do histaminowych, wykwity grudkowo-plamkowe („zespół czerwonego człowieka” lub „zespół czerwonej szyi”). Przerwanie infuzji zazwyczaj powoduje natychmiastowe zahamowanie takich reakcji.

Ze względu na ototoksyczne i nefrotoksyczne właściwości wankomycyny, lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami słuchu i (lub) czynności nerek.

U pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek lub leczonych jednocześnie podawaniem aminoglikozydów, należy regularnie kontrolować czynność nerek i bardzo uważnie ustalić dawkę w celu zmniejszenia nefrotoksyczności do minimum.

U pacjentów z wcześniej występującymi ubytkami słuchu, którzy otrzymywali duże dawki dożylnie lub byli jednocześnie leczeni innymi ototoksycznymi produktami leczniczymi jak aminoglikozydy, zgłaszano występowanie ototoksyczności, która była przejściowa lub trwała. Głuchota może być poprzedzona wystąpieniem szumów usznych. Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na utratę słuchu. Doświadczenia z podawaniem innych antybiotyków sugerują, że głuchota postępuje niezależnie od przerwania leczenia. Należy regularnie oznaczać stężenia leku we krwi w celu zmniejszenia ryzyka ototoksyczności; zaleca się także regularne przeprowadzanie badania słuchu.

Ryzyko wystąpienia toksyczności jest znacznie większe, jeśli stężenie leku we krwi jest znacznie zwiększone (co może wystąpić w przypadku niewydolności nerek) lub podczas długotrwałego leczenia, a także w przypadku jednoczesnego leczenia z innymi nefrotoksycznymi lub ototoksycznymi produktami leczniczymi (np. aminoglikozydami). 

W opisanych stanach oraz u pacjentów w wieku powyżej 60 lat wskazana jest regularna kontrola czynności nerek i stężenia wankomycyny we krwi (ze względu na zmniejszony klirens układowy i nerkowy). Regularna kontrola stężena wankomycyny we krwi jest także wskazana podczas długotrwałego leczenia. Fizjologiczne zmniejszenie filtracji kłębuszkowej związane z wiekiem może powodować nadmiernie wysokie stężenia wankomycyny, jeśli dawka nie zostanie dostosowana do wieku.

Dawkę należy ustalać na podstawie stężenia leku w surowicy. Należy monitorować stężenie leku we krwi i regularnie wykonywać badania czynności nerek.

Ogólnie, zaleca się kontrolę stężenia leku 2 do 3 razy w tygodniu.

Inne czynniki zwiększające ryzyko toksyczności to zaawansowany wiek i utrata płynów. U pacjentów z chorobami mięśni, jak miastenia, lub u pacjentów z chorobą Parkinsona, należy z ostrożnością stosować leczenie skojarzone z aminoglikozydami, ponieważ może wystąpić pogorszenie osłabienia mięśni ze względu na podobne do kurary działanie na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Zgłaszano przypadki zwiększonej nefrotoksyczności po jednoczesnym podawaniu aminoglikozydów i cefalotyny.

Po podaniu wielokrotnych dawek wankomycyny u kilku pacjentów z czynnym rzekomobłoniastym zapaleniem jelit wywołanym C.difficile obserwowano klinicznie znaczące stężenia leku w surowicy. W związku z tym, u takich pacjentów może być właściwe monitorowanie stężenia leku we krwi.

Wankomycyna wywiera bardzo drażniące działanie na tkanki i powoduje martwicę w miejscu domięśniowego podania leku. Podczas infuzji wankomycyny, występuje ból i zakrzepowe zapalenie żyły, czasem ciężkie.

Jest więc niezwykle ważne aby się upewnić, że produkt leczniczy Vancomycin Hospira jest podawany w infuzji do żyły, bardzo powoli i z maksymalną szybkością 10 mg/min, a w każdym przypadku przez co najmniej 60 minut. Należy regularnie zmieniać miejsce infuzji.

Depresja mięśnia sercowego spowodowana lekami do znieczulenia może być nasilona przez wankomycynę. Podczas znieczulenia dawkę należy podawać uważnie kontrolując czynność serca, dobrze rozcieńczoną i powoli. Zmianę pozycji pacjenta należy odroczyć do momentu zakończenia infuzji w celu możliwości dostosowania w przypadku hipotonii związanej ze zmianą pozycji ciała.

U pacjentów leczonych wankomycyną przez długi czas lub leczonych produktami leczniczymi, które mogą powodować neutropenię lub agranulocytozę, należy regularnie kontrolować mofrologię krwi.

U pacjentów otrzymujących wankomycynę należy kontrolować regularnie morfologię krwi, badanie moczu oraz badania czynności wątroby i nerek.

Długotrwałe podawanie wankomycyny może powodować znaczące rozmnożenie niewrażliwych drobnoustrojów chorobotwórczych. Konieczna jest uważna obserwacja pacjenta. W przypadku dodatkowego zakażenia podczas leczenia należy zastosować właściwe postępowanie. Po dożylnym podawaniu wankomycyny występowały rzadko przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołane C.difficile .

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit, które należy leczyć natychmiast, należy rozpoznać jeśli podczas lub po zakończeniu leczenia dożylnego występuje ciężka i długo trwająca biegunka. Produkty lecznicze hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.

Wankomycynę należy podawać z ostrożnością u pacjentów uczulonych na teikoplaninę, ponieważ zgłaszano przypadki krzyżowej alergii pomiędzy wankomycyną i teikoplaniną. 

Dzieci i młodzież

U niemowląt i dzieci, ze względu na niedojrzałość nerek i możliwe zwiększenie stężenia w surowicy, wankomycynę należy stosować ze szczególną ostrożnością. W związku z tym, należy uważnie kontrolować stężenie wankomycyny we krwi. U wcześniaków i małych niemowląt słuszne jest potwierdzenie poprzez badanie stężenia we krwi, że stężenie wankomycyny w surowicy jest w docelowym zakresie. Jednoczesne stosowanie wankomycyny i leków do anestezji jest powiązane z występowaniem rumienia, reakcji podobnych do histaminowych i reakcji rzekomoanafilaktycznych. Jeśli konieczne jest podanie wankomycyny jako zapobiegawcze postępowanie podczas zabiegu chirurgicznego, zaleca się rozpoczęcie anestezji dopiero po zakończeniu infuzji wankomycyny.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w fiolce, więc praktycznie nie zawiera sodu. 

Vancomycin Hospira - przedawkowanie
Zalecane jest postępowanie objawowe z podtrzymywaniem filtracji kłębuszkowej. Zgłaszano, że hemoperfuzja z zastosowaniem żywic polisulfonowych powodowała nieznaczne zwiększenie eliminacji wankomycyny. Hemodializa i dializa otrzewnowa są nieskuteczne.
Vancomycin Hospira - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Vancomycin Hospira - działania niepożądane

W każdej grupie o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Następujące działania niepożądane określono według klasyfikacji narządów i układów MedDRA oraz częstości występowania:

Bardzo często 

(≥1/10)

Często 

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często 

(≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko 

(≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko 

(< 1/10 000)

Częstość nieznana 

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

U niektórych pacjentów z chorobami zapalnymi błony śluzowej jelit może wystąpić znaczący układowy wychwyt wankomycyny i w związku z tym, większe niebezpieczeństwo wystąpienia działań niepożądanych, powiązanych z pozajelitowym podawaniem wankomycyny. To ryzyko jest większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zdarzenia powiązane z infuzją

W bezpośrednim okresie po szybkiej infuzji produktu Vancomycin Hospira mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, duszność, pokrzywka lub świąd. 

Może wystąpić zaczerwienienie skóry w górnej części ciała (zaczerwieniona szyja), ból i skurcze w obrębie klatki piersiowej lub mięśni grzbietu. Takie reakcje zazwyczaj ustępują w ciągu 20 minut do kilku godzin po przerwaniu infuzji i nie należy ich mylić z reakcjami alergicznymi, które przebiegają podobnie. Objawy rzadko występują, jeśli infuzja jest powolna i należy zapewnić, aby lek Vancomycin Hospira w dawce 500 mg był podawany przez co najmniej 60 minut, a większej dawce z maksymalną szybkością 10 mg/min.

Jeśli wankomycyna jest podawana zbyt szybko, np. w ciągu kilku minut, może wystąpić ciężkie zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, w tym wstrząs, bradykardia i bardzo rzadko zatrzymanie akcji serca.

Może wystąpić zapalenie żył. Można to zmniejszyć poprzez zwolnienie szybkości infuzji lub rozcieńczenie roztworów oraz zmianę miejsca infuzji. Przypadkowe podanie okołożylne lub domięśniowe powoduje ból, podrażnienie tkanek oraz martwicę.

Klasyfikacja narządów i układów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Trombocytopenia, neutropenia, (przemijająca) agranulocytoza, eozynofilia

Odwracalna neutropenia zazwyczaj występuje co najmniej po tygodniu po rozpoczęcia dożylnego leczenia lub po podaniu całkowitej dawki 25 g. Wydaje się, że neutropenia szybko ustępuje po przerwaniu podawania wankomycyny.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Nie znana

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zawroty głowy

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko

Łzawienie

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Przemijające lub trwałe pogorszenie słuchu, utrata słuchu (u większości z tych pacjentów występowały zaburzenia czynności nerek, wcześniej istniejąca utrata słuchu lub byli oni jednocześnie leczeni innymi ototoksycznymi produktami leczniczymi), zawroty głowy, szumy uszne; szumy uszne mogą poprzedzać głuchotę i powinny być wskazaniem do przerwania leczenia.

Zaburzenia serca

Rzadko

Zatrzymanie akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

Zakrzepowe zapalenie żył

 

Bardzo rzadko

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Duszność, świst krtaniowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nie znana

Zapalenie wątroby i żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Wysypka (w tym złuszczające zapalenie skóry), zespół Stevensa-Johnsona, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie skóry na górnej części ciała (zespół czerwonej szyi)

 

Nie znana

Objawy z wysypką pęcherzową, toksyczna martwica naskórka (zespół Lyella), linijna IgA dermatoza pęcherzowa, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (zespół DRESS).

Jeśli spodziewane jest wystąpienie choroby typu pęcherzowego, należy przerwać podawanie produktu leczniczego i przeprowadzić specjalistyczne badanie dermatologiczne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Niewydolność nerek (podwyższone stężenie kreatyniny lub azotu pochodzenia mocznikowego) zwłaszcza u pacjentów otrzymujących wankomycynę w dużych dawkach dożylnie, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko

Ból i skurcze mięśni klatki piersiowej lub grzbietu, gorączka polekowa, drżenie

 

Nie znana

Dreszcze

Badania diagnostyczne

Często

Niedociśnienie tętnicze krwi

 

Nie znana

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Stosowanie wankomycyny może powodować silny wzrost niewrażliwych bakterii lub grzybów.

Vancomycin Hospira - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące stosowania wankomycyny w okresie ciąży. Badania toksykologiczne na zwierzętach, dotyczące reprodukcji, nie świadczą o jakimkolwiek wpływie na rozwój zarodka i płodu lub czas trwania ciąży. Jednakże wankomycyna przenika przez łożysko i dlatego nie można wykluczyć potencjalnego ryzyka ototoksyczności i nefrotoksyczności dla zarodka i noworodka. Z tego względu należy stosować wankomycynę w okresie ciąży, jeśli to niezbędnie konieczne i po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W celu zminimalizowania ryzyka toksyczności dla płodu należy monitorować stężenia leku we krwi.

Karmienie piersią

Wankomycyna przenika do mleka matki i z tego względu wankomycynę należy stosować w okresie laktacji wyłącznie wtedy, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wankomycyny u matek karmiących z powodu działań niepożądanych mogących wystąpić u niemowlęcia (zaburzenie flory jelitowej przebiegające z biegunką, kolonizacja grzybami drożdżpodobnymi oraz ewentualnie uczulenie). Rozpatrując znaczenie produktu leczniczego dla matki karmiącej, należy rozważyć możliwość zaprzestania karmienia piersią.

Vancomycin Hospira - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vancomycin hydrochloride

  Dostępne opakowania
  Vancomycin Hospira

  Vancomycin Hospira

  proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji - 1 fiol.pr. - 0,5 g
  HOSPIRA UK LIMITED
  Vancomycin Hospira

  Vancomycin Hospira

  proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji - 1 fiol.pr. - 1 g
  HOSPIRA UK LIMITED