Unasyn

zobacz opinie o produkcie »
Cena
32,89 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,375 g
Ilość
12 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PFIZER S.A. EUROPEN SERVICE CENTER

Unasyn - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Unasyn - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Unasyn - opis

Produkt Unasyn jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na sultamycylinę (patrz punkt 5.1):

? zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i zapalenie migdałków;

? zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym bakteryjne zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli;

? zakażenia dróg moczowych i odmiedniczkowe zapalenie nerek;

? zakażenia skóry i tkanek miękkich;

? zakażenia rzeżączkowe.

Sultamycylina może być także wskazana do stosowania u pacjentów, u których konieczne jest leczenie sulbaktamem i ampicyliną po okresie początkowego leczenia postaciami domięśniowymi lub dożylnymi tych leków.

Unasyn - skład

1 tabletka zawiera 375 mg sultamycyliny (Sultamicillinum) w postaci tosylanu sultamycyliny, która jest wspólnym prolekiem sulbaktamu i ampicyliny, i odpowiada ilościowo 147 mg sulbaktamu i 220 mg ampicyliny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Unasyn - dawkowanie

Zalecana dawka sultamycyliny u osób dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 375 do 750 mg (1 lub 2 tabletki) i podawana jest doustnie dwa razy na dobę.

U dorosłych oraz u dzieci leczenie kontynuuje się zwykle przez 48 godzin po ustąpieniu gorączki i innych objawów chorobowych. Okres leczenia wynosi zwykle od 5 do 14 dni, ale w razie konieczności można go przedłużyć.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki sultamycylinę można podać doustnie w pojedynczej dawce 2,25 g (6 tabletek). W celu wydłużenia czasu utrzymywania się wysokiego stężenia sulbaktamu i ampicyliny w surowicy należy jednocześnie podać 1 g probenecydu.

W leczeniu rzeżączki, jeśli podejrzewa się jednoczesne zakażenie kiłą, przed podaniem sultamycyliny należy przeprowadzić badanie wydzieliny w ciemnym polu widzenia, a następnie co miesiąc, przez co najmniej 4 miesiące, przeprowadzać testy serologiczne.

Zaleca się, aby leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie z grupy paciorkowców hemolizujących trwało co najmniej 10 dni, aby zapobiec wystąpieniu ostrej gorączki reumatycznej lub kłębuszkowego zapalenia nerek.

Stosowanie u dzieci i niemowląt

W leczeniu większości zakażeń u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg dawka sultamycyliny wynosi, w zależności od ciężkości zakażenia i oceny lekarza, od 25 do 50 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach podzielonych podawanych doustnie.

U dzieci o masie ciała powyżej 30 kg stosuje się dawkowanie jak u dorosłych.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaburzenia eliminacji dotyczą w równym stopniu sulbaktamu i ampicyliny, tak więc stosunek stężenia obu związków w osoczu pozostaje niezmieniony. U tych pacjentów sultamycylinę należy podawać rzadziej, tak jak zwykle postępuje się podczas leczenia ampicyliną.

Unasyn - środki ostrożności

U pacjentów przyjmujących leki z grupy penicylin, w tym sultamycylinę, opisywano przypadki ciężkich reakcji nadwrażliwości (anafilaktycznych), czasem kończących się zgonem. Do reakcji takich może dochodzić częściej u pacjentów z nadwrażliwością na penicyliny i (lub) nadwrażliwością na liczne alergeny w wywiadzie. Opisywano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu cefałosporyn u pacjentów, u których w przeszłości stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny. Przed zastosowaniem penicylin należy zebrać dokładny wywiad w celu stwierdzenia, czy u pacjenta w przeszłości występowały reakcje nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny i inne alergeny. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, podawanie leku należy przerwać i wdrożyć odpowiednią terapię.

Jeśli wystąpi ciężka reakcja anafilaktyczna, konieczne jest natychmiastowe zastosowanie adrenaliny. Może być także wskazane wdrożenie tlenoterapii, podawanie dożylne steroidów i zapewnienie drożności dróg oddechowych, w tym intubacja.

Tak jak podczas stosowania każdego antybiotyku, należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami. W razie stwierdzenia nadkażenia, należy przerwać podawanie leku i (lub) wdrożyć odpowiednie leczenie.

Występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium Difficile Associated Diarrhea) notowano podczas stosowania prawie każdego z produktów przeciwbakteryjnych, w tym sultamycyliny. Powikłanie to może przebiegać od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje zmiany prawidłowej flory okrężnicy, co prowadzi do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie te wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia

te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Możliwość CD AD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ notowano występowanie CD AD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

Ampicyliny nie należy stosować w leczeniu mononukleozy zakaźnej, ponieważ jest to choroba wywołana przez wirusy. U wielu pacjentów z mononukleozą po podaniu ampicyliny występuje wysypka skórna.

Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia okresowo kontrolować czynność narządów wewnętrznych: nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Główną drogą wydalania sulbaktamu i ampicyliny po podaniu doustnym sultamycyliny są nerki. Czynność nerek nie jest w pełni rozwinięta u noworodków i należy to brać pod uwagę podczas stosowania sultamycyliny w tej grupie wiekowej.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Unasyn - przedawkowanie

Dane dotyczące ostrej toksyczności ampicyliny sodowej i sulbaktamu sodowego u ludzi są ograniczone. Uważa się, że po przedawkowaniu leku głównymi objawami klinicznymi będą objawy nasilonych działań niepożądanych. Należy wziąć pod uwagę, że wysokie stężenia antybiotyków p-laktamowych w płynie mózgowo-rdzeniowym wywołują objawy neurologiczne, w tym drgawki. Hemodializa może przyspieszyć eliminację sultamycyliny z organizmu.

Unasyn - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nadwrażliwość na penicyliny w wywiadzie.

Unasyn - działania niepożądane

W poniższej tabeli wszystkie działania niepożądane dotyczące sultamycyliny zostały uporządkowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100, < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000, < 1/100), rzadko (> =1/10 0000, < 1/1 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

rzekomobłoniaste zapalenie jelit

rzadko

kandydoza, oporność bakterii chorobotwórczych

częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość aplastyczna, wydłużony czas krzepnięcia

częstość nieznana

małopłytkowość

niezbyt często

agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość, eozynofdia, plamica małopłytkowa1

częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje anafilaktoidalne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy

częstość nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

jadłowstręt

częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, senność

niezbyt często

drgawki, zawroty głowy

rzadko

objawy neurotoksyczności

częstość nieznana

Zaburzenia naczyniowe

alergiczne zapalenie naczyń

częstość nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

biegunka

bardzo często

nudności, bóle brzucha

często

wymioty, zapalenie języka1

niezbyt często

 

 

zapalenie okrężnicy

rzadko

krwawe wymioty, krwotok z jelita cienkiego i (lub) okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej1, suchość w ustach, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia smaku, wzdęcia, czarny włochaty język1

częstość nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

hiperbilirubinemia

niezbyt często

cholestaza, cholestaza wątrobowa1

częstość nieznana

zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej1

częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle stawów

częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek'

rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

niezbyt często

zapalenie błony śluzowej

częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka, świąd, reakcje skórne, pokrzywka

częstość nieznana

martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry1

rzadko

Badania diagnostyczne

zaburzenie agregacji płytek krwi1

częstość nieznana

1 Działania niepożądane zapisane kursywą związane są ze stosowaniem ampicyliny i (lub) sulbaktamu z ampicyliną, podanych drogą domięśniową lub dożylną.

Unasyn - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W badaniach na zwierzętach po podaniu sultamycyliny nie obserwowano zaburzeń płodności czy szkodliwego wpływu na płód. Sulbaktam przenika przez barierę łożyska. Nie badano jednak bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Dlatego nie zaleca się stosowania sultamycyliny w okresie ciąży, chyba że oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko.

Karmienie piersią

Niewielkie ilości sulbaktamu i ampicyliny przenikają do mleka. Stosowanie sultamycyliny u kobiety karmiącej piersią może prowadzić do uczulenia, biegunki, kandydozy oraz wysypki u karmionego dziecka. Nie zaleca się stosowania sultamycyliny w okresie karmienia piersią.

Unasyn - prowadzenie pojazdów

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sultamicillinum

  Dostępne opakowania
  Unasyn

  Unasyn

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 0,375 g
  PFIZER S.A. EUROPEN SERVICE CENTER
  32,89 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy

  GIF wycofuje lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc i zatok

  GIF wycofuje lek stosowany w leczeniu zapalenia płuc i zatok

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju roztworu do infuzji Ciprofloxacin Kabi. Preparat jest stosowany m.in. w leczeniu zakażenia dolnych dróg oddechowych i przewlekłego zapalenia zatok. Przyczyną decyzji...

  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu - przyczyny, objawy, badania i leczenie

  Trudności w oddychaniu mogą mieć wiele przyczyn: od nerwicy po dysfunkcję różnych narządów i układów. Zdarzają się w wielu sytuacjach. Czasem bywają niepokojące, zwłaszcza jeśli są bardzo nasilone. Jakie są przyczyny trudności w oddychaniu? Co robić? Przyczyny...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Układ oddechowy - charakterystyka, funkcje, budowa

  Układ oddechowy - charakterystyka, funkcje, budowa

  Układ oddechowy umożliwia transportowanie tlenu do komórek, bierze udział w usuwaniu dwutlenku węgla z ludzkiego organizmu. Bez niego niemożliwa jest sprawna wymiana gazowa w naszym ciele. Co warto o nim wiedzieć? Jakie pełni funkcje? Z czego zbudowany...

  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Zapalenie oskrzeli jako powikłanie grypy

  Zapalenie oskrzeli jako powikłanie grypy

  Wiek szkolny to okres, kiedy występuje najwięcej zachorowań na ostre zapalenie oskrzeli. Co najmniej jeden epizod zapalenia oskrzeli występuje u jednej piątej ogółu dzieci między 9 a 15 rokiem życia. Na ostre zapalenie oskrzeli każdego roku choruje ok....

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Zwapnienie płuc - przyczyny i objawy. Kiedy konieczne jest leczenie?

  Zwapnienie płuc - przyczyny i objawy. Kiedy konieczne jest leczenie?

  Zwapnienie płuc to częsty objaw rozpoznawany podczas prześwietlenia klatki piersiowej. Pojawia się najczęściej po przebyciu jakiejś choroby płuc, np. zapalenia czy gruźlicy. Może być też objawem jakiejś choroby autoimmunologicznej. Zwapnienie samo w sobie...

  Newsy - leki i suplementy

  Serie dwóch antybiotyków wycofano z aptek

  Serie dwóch antybiotyków wycofano z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z aptek serii dwóch antybiotyków stosowanych między innymi w leczeniu zapaleniu zatok. Z decyzji wydanej 29 marca 2017 r. przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynika, że wstrzymany...

  Układ oddechowy - grypa, zapalenia nosa i zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, zapalenie krtani, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc

  Niewydolność oddechowa - charakterystyka, niewydolność w przebiegu grypy

  Niewydolność oddechowa - charakterystyka, niewydolność w przebiegu grypy

  Grypa to ostra choroba wirusowa powodowana przez wirusy z grupy Orthomyxoviridae. Klasycznymi objawami grypy jest nagły początek choroby, z gorączką, dreszczami i bólami mięśni. Tak opisany przebieg grypy, bez powikłań, dotyczy większość przypadków. Jednak...