Ultravist 300

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,6234 g/ml
Ilość
10 but.a 50ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAYER PHARMA AG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ultravist 300 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ultravist 300 - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Ultravist 240/300/370: do podawania dożylnego, dotętniczego i do jam ciała.

Środek kontrastowy do stosowania w tomografii komputerowej (TK), arteriografii, wenografii, do podawania dożylnego lub dotętniczego w cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), urografii dożylnej, endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ERCP), artrografii i badań innych jam ciała.

Ultravist 370: środek zalecany do stosowania w angiokardiografii.

Ultravist 300 - skład

1 ml preparatu Ultravist 240 zawiera 498,72 mg jopromidu (równoważnik 240 mg jodu)

1 ml preparatu Ultravist 300 zawiera 623,40 mg jopromidu (równoważnik 300 mg jodu) 1 ml preparatu Ultravist 370 zawiera 768,86 mg jopromidu (równoważnik 370 mg jodu)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Ultravist 300 - dawkowanie

Informacje ogólne

? Zalecenia dietetyczne

Pacjenci mogą stosować normalną dietę do 2 godzin przed przystąpieniem do badania, natomiast w ciągu 2 godzin przed rozpoczęciem badania nie powinni przyjmować żadnych pokarmów.

? Nawodnienie

Należy dopilnować właściwego nawodnienia pacjentów zarówno przed przystąpieniem do badania, jak i po donaczyniowym podaniu środków kontrastowych. Dotyczy to szczególnie pacjentów dotkniętych szpiczakiem mnogim, cukrzycą lub pacjentów, u których występuje wielomocz, skąpomocz, hiperurykemia, oraz noworodków, niemowląt, małych dzieci i osób w podeszłym wieku.

? Noworodki (wiek: < 1 miesiąca) oraz niemowlęta (wiek: 1 miesiąc-2 lata)

Młodsze niemowlęta (w wieku < 1 roku), a zwłaszcza noworodki, należą do grupy szczególnie zagrożonej występowaniem zaburzeń elektrolitowych i zmiennych warunków hemodynamicznych. Należy zachować ostrożność podczas ustalania dawki środka kontrastowego, doboru parametrów badania radiologicznego oraz podczas monitorowania stanu pacjenta.

? Lęk

Stany nadmiernego pobudzenia i lęku oraz dolegliwości bólowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub wzmagać nasilenie reakcji na środki kontrastowe. W takich przypadkach można podać środek uspokajający.

? Ogrzanie produktu przed użyciem

Ogrzanie środków kontrastowych do temperatury ciała przed podaniem korzystnie wpływa na tolerancję oraz powoduje zmniejszenie lepkości cieczy, ułatwiając wstrzykiwanie. Należy ogrzać wyłącznie taką liczbę butelek, jaka jest wymagana do przeprowadzenia badań w danym dniu. Ogrzewanie należy prowadzić w inkubatorze do osiągnięcia temperatury nieprzekraczającej 37°C. Jeżeli produkt jest przechowywany bez dostępu światła dziennego, wydłużenie okresu przechowywania po ogrzaniu nie powoduje zmniejszenia czystości chemicznej, niemniej jednak okres przechowywania nie może przekraczać 3 miesięcy.

? Podanie próbne

Nie zaleca się próbnego badania nadwrażliwości przez podanie niewielkiej dawki środka kontrastowego, ponieważ ta metoda jest pozbawiona wartości predykcyjnej. Ponadto stwierdzono, że próbne badanie nadwrażliwości było niekiedy przyczyną poważnych, a nawet śmiertelnych reakcji nadwrażliwości.

Dawkowanie ? podawanie donaczyniowe

O ile to możliwe, podczas donaczyniowego podawania środków kontrastowych pacjent powinien znajdować się w pozycji leżącej.

U pacjentów z zaawansowaną niewydolnością nerek, niewydolnością serca lub obwodowych naczyń krwionośnych oraz u pacjentów w złym stanie ogólnym należy stosować jak najmniejsze dawki środków kontrastowych. W takich przypadkach zaleca się monitorowanie czynności nerek przez co najmniej 3 dni od podania środka.

Dawkę dobiera się w zależności od wieku i masy ciała pacjenta oraz problemu diagnostycznego i techniki badania.

Poniżej przedstawiono jedynie zalecane dawki, odpowiadające przeciętnym wartościom stosowanym u zdrowych dorosłych osób o masie 70 kg. Podane dawki odnoszą się do pojedynczych wstrzyknięć w przeliczeniu na 1 kilogram (kg) masy ciała (m.c.), zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Dawki nieprzekraczające 1,5 g jodu na kg m.c. są na ogół dobrze tolerowane.

Przerwa pomiędzy dwoma wstrzyknięciami powinna być wystarczająco długa, aby umożliwić przemieszczenie się płynu tkankowego i normalizację zwiększonej osmolalności osocza. W szczególnych okolicznościach u osób dorosłych można w razie konieczności zastosować dawkę całkowitą przekraczającą 300-350 ml. W takich przypadkach należy zwiększyć podaż wody i, jeśli to konieczne, elektrolitów.

Zalecane dawkowanie (pojedyncze wstrzyknięcie)

Angiografia konwencjonalna

Angiografia łuku aorty

50-80 ml preparatu Ultravist 300

Angiografia selektywna

6-15 ml preparatu Ultravist 300

Aortografia piersiowa

50-80 ml preparatu Ultravist 300/370

Aortografia brzuszna Arteriografia:

40-60 ml preparatu Ultravist 300

kończyn górnych

8-12 ml preparatu Ultravist 300

kończyn dolnych

Angiokardiografia:

20-30 ml preparatu Ultravist 300

komór serca

40-60 ml preparatu Ultravist 370

tętnic wieńcowych Wenografia:

5-8 ml preparatu Ultravist 370

kończyn górnych

50-60 ml preparatu Ultravist 240

lub

15-30 ml preparatu Ultravist 300

kończyn dolnych

50-80 ml preparatu Ultravist 240

lub

30-60 ml preparatu Ultravist 300

Dożylna cyfrowa angiografia subtrakcyjna

W badaniach kontrastowych dużych naczyń tułowia zaleca się dożylne podanie 30-60 ml preparatu Ultravist 300/370 w jednorazowym wstrzyknięciu (bolusie) z szybkością 8-12 ml/s w przypadku podawania do żyły łokciowej lub 10-20 ml/s podczas podawania do żyły głównej. Ilość środka kontrastowego pozostającego w żylnym łożysku naczyniowym można zmniejszyć, uzyskując jednocześnie efekt diagnostyczny, przez przepłukanie naczynia bolusem izotonicznego roztworu chlorku sodu tuż po podaniu środka.

Dorośli:

30-60 ml preparatu Ultravist 300/370

Dotętnicza cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA)

W tętniczej cyfrowej angiografii subtrakcyjnej można stosować mniejsze dawki w porównaniu z konwencjonalną angiografią.

Tomografia komputerowa (TK)

O ile to możliwe, preparat Ultravist należy podawać w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym, najlepiej przy użyciu automatycznej strzykawki. Tylko w przypadku aparatów o długim czasie przebiegu skanu, w celu zapewnienia względnie stałego (choć nie maksymalnego) stężenia środka we krwi, połowę dawki całkowitej można podać w bolusie, a pozostałą część dawki ? w ciągu 2-6 min.

Zastosowanie jednowarstwowej, a zwłaszcza wielowarstwowej spiralnej TK umożliwia szybkie wykonanie skanu podczas wstrzymania oddechu. Aby uzyskać optymalne kontrastowanie w obszarze zainteresowania (stężenie maksymalne, czas wystąpienia i czas trwania kontrastowania) po podaniu jednorazowej dawki dożylnej 80-150 ml preparatu Ultravist 300, zaleca się wstrzykiwanie środka kontrastowego automatyczną strzykawką oraz stosowanie techniki bolus tracking (rozpoczęcie badania po osiągnięciu zadanego stężenia środka w danej strukturze).

? TK całego ciała

W badaniach TK dawkę oraz szybkość podawania środków kontrastowych dobiera się w zależności od ocenianych organów, problemu diagnostycznego oraz, przede wszystkim, czasu przebiegu skanu i czasu rekonstrukcji obrazu ? parametrów skanera wykorzystywanego w danej pracowni.

? TK czaszki

Dorośli:

Ultravist 240: 1,5-2,5 ml/kg m.c.

Ultravist 300: 1,0-2,0 ml/kg m.c.

Ultravist 370: 1,0-1,5 ml/kg m.c.

Urografia dożylna

W przypadku noworodków konieczne jest stosowanie stosunkowo dużych dawek środka kontrastowego ze względu na niewielką zdolność niedojrzałych nefronów do zagęszczania.

Zaleca się stosowanie następujących dawek:

Noworodki 1,2 g I/kg m.c. = 5,0 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 240

(< 1 miesiąca) = 4,0 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 300

= 3,2 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 370

Niemowlęta 1,0 g I/kg m.c. = 4,2 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 240

(wiek: 1 miesiąc-2 lata) = 3,0 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 300

= 2,7 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 370

Dzieci 0,5 g I/kg m.c. = 2,1 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 240

(wiek: 2-11 lat) = 1,5 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 300

= 1,4 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 370

Młodzież 0,3 g I/kg m.c. = 1,3 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 240 i osoby dorosłe = 1,0 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 300

= 0,8 ml/kg m.c. preparatu Ultravist 370

W uzasadnionych przypadkach u osób dorosłych można stosować większe dawki.

Parametry czasowe badań

Podczas stosowania przedstawionego schematu dawkowania i wstrzyknięcia w ciągu 1-2 min preparatu Ultravist 300/370 (3-5 min w przypadku preparatu Ultravist 240) po 3-5 min od rozpoczęcia podawania preparatu Ultravist 300/370 (5-10 min od podania preparatu Ultravist 240) następuje silne zakontrastowanie miąższu nerek, a po 8-15 min (12-20 min od podania preparatu Ultravist 240) ? silne zakontrastowanie miedniczek nerkowych i dróg moczowych. Dolna wartość podanego przedziału czasowego odnosi się do młodszych pacjentów, a górna wartość ? do pacjentów w podeszłym wieku.

Zwykle zaleca się wykonanie pierwszego zdjęcia już po 2-3 min od podania środka kontrastowego. U noworodków, niemowląt i pacjentów z zaburzoną czynnością nerek na zdjęciach wykonanych w fazie opóźnionej uzyskuje się lepszą wizualizację układu moczowego.

Dawkowanie ? podawanie do jam ciała

Wstrzyknięcia środka kontrastowego podczas artrografii, histerosalpingografii oraz ERCP należy wykonywać pod kontrolą fluoroskopową.

Zalecane dawkowanie dla pojedynczego badania

Dawkowanie zależy od wieku, masy ciała i stanu ogólnego pacjenta, a także od problemu klinicznego, techniki badania oraz badanej okolicy anatomicznej. Poniżej podano jedynie zalecane dawki, odpowiadające przeciętnym wartościom stosowanym u zdrowej dorosłej osoby.

Artrografia:

5-15 ml preparatu Ultravist 240/300/370 Histerosalpingografia:

10-25 ml preparatu Ultravist 240

ERCP: dawkę dobiera się w zależności od problemu diagnostycznego oraz rozmiarów badanej okolicy.

Inne: dawkę dobiera się w zależności od problemu diagnostycznego oraz rozmiarów badanej okolicy.

Ultravist 300 - środki ostrożności

Wszystkie wskazania do stosowania

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności odnoszą się do wszystkich dróg podawania, jednak największe zagrożenia towarzyszą donaczyniowemu podawaniu środków kontrastowych.

Specjalne ostrzeżenia

? Reakcje nadwrażliwości

Z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości szczególnie uważnie należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka u pacjentów, u których rozpoznano nadwrażliwość na preparat Ultravist lub którąkolwiek substancję pomocniczą tego preparatu oraz u pacjentów, u których uprzednio wystąpiła nadwrażliwość na inne jodowe środki kontrastowe.

Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji jest większe u pacjentów z nadwrażliwością na jodowe środki kontrastowe lub u pacjentów, u których w przeszłości doszło do reakcji na takie środki. Niemniej jednak tego typu reakcje występują nieregularnie, a ich przebieg jest trudny do przewidzenia.

? Zaburzenia czynności tarczycy

Szczególnie starannie należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się lub rozpoznano wole lub nadczynność tarczycy, z uwagi na możliwość wystąpienia nadczynności tarczycy i przełomu tarczycowego po podaniu jodowych środków kontrastowych. U pacjentów, u których podejrzewa się lub rozpoznano nadczynność tarczycy, przed podaniem preparatu Ultravist można rozważyć wykonanie badań czynności tarczycy i (lub) zapobiegawcze podanie leków hamujących czynność tarczycy.

? Osoby w podeszłym wieku

Z uwagi na współistniejące choroby układu naczyniowego i zaburzenia neurologiczne częste u osób w podeszłym wieku, ta grupa pacjentów jest obarczona większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych po podaniu jodowych środków kontrastowych.

? Pacjenci w ciężkim stanie ogólnym

Należy zachować szczególną ostrożność podczas badania pacjentów w ciężkim stanie ogólnym.

Szczególne środki ostrożności

Wszystkie wskazania do stosowania:

? Reakcje nadwrażliwości

Stosowanie preparatu Ultravist może wiązać się z wystąpieniem odczynów rzekomoanafilaktycznych, reakcji nadwrażliwości bądź innych reakcji idiosynkratycznych przebiegających z objawami ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz skóry.

Mogą wystąpić reakcje rzekomoalergiczne o nasileniu od łagodnego przez ciężkie do wstrząsu (patrz punkt 4.8). Większość tego typu reakcji występuje w ciągu pierwszej godziny od podania, jednak niekiedy dochodzi do reakcji opóźnionych (po kilku godzinach lub kilku dniach od podania).

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest większe w przypadku pacjentów, u których:

- w przeszłości doszło do reakcji na środki kontrastowe,

- w wywiadzie chorobowym stwierdzono astmę lub inne alergie.

U pacjentów leczonych beta-adrenolitykami, u których dojdzie do wspomnianych reakcji, może występować oporność na leczenie beta-adrenomimetykami (patrz również punkt 4.5).

Ryzyko wystąpienia poważnych działań lub nawet zgonu na skutek ciężkich reakcji nadwrażliwości jest większe u pacjentów dotkniętych chorobami układu naczyniowego.

Ze względu na możliwość wystąpienia poważnych reakcji nadwrażliwości zaleca się monitorowanie stanu pacjentów po podaniu środka kontrastowego.

Konieczne jest przygotowanie leczenia doraźnego na wypadek nagłego zagrożenia życia.

Jeżeli dojdzie do wystąpienia reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.8), należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego i, w razie potrzeby, dożylnie podać stosowne leki. Z tego powodu zaleca się dożylne podawanie środka kontrastowego przez kaniulę (wenflon) do żył obwodowych. Należy zapewnić łatwy dostęp do odpowiednich leków, rurki dotchawiczej i respiratora oraz zachować gotowość do natychmiastowego zastosowania odpowiedniego postępowania w przypadkach nagłego zagrożenia życia.

Jeżeli jest stosowana premedykacja, zaleca się podanie kortykosteroidu.

Podawanie donaczyniowe

? Zaburzenia czynności nerek

Preparat Ultravist po podaniu donaczyniowym może wykazywać działanie nefrotoksyczne manifestujące się zaburzeniami czynności nerek; w sporadycznych przypadkach może wystąpić ostra niewydolność nerek.

Do czynników ryzyka zalicza się m.in.:

- istniejącą niewydolność nerek,

- odwodnienie,

- cukrzycę,

- szpiczaka mnogiego lub paraproteinemię,

- podawanie wielokrotnych i (lub) dużych dawek preparatu Ultravist.

Przed podaniem preparatu Ultravist należy zawsze zastosować odpowiednie nawodnienie. W tym celu zaleca się stosowanie infuzji dożylnych przed przystąpieniem do podania środka kontrastowego oraz po zakończeniu badania, do czasu eliminacji środka kontrastowego przez nerki.

Do czasu eliminacji środka kontrastowego należy zapobiegać dodatkowemu pogorszeniu czynności nerek, unikając podawania leków o działaniu nefrotoksycznym, doustnych środków stosowanych w cholecystografii, zabiegów klemowania lub rekonstrukcji tętnic nerkowych bądź poważnych operacji.

W takich przypadkach można rozważyć wykonanie nowego badania kontrastowego po okresie niezbędnym do powrotu parametrów czynności nerek do wartości wyjściowych.

Ponieważ jodowe środki kontrastowe podlegają eliminacji podczas dializy, u pacjentów poddawanych dializoterapii można wykonywać kontrastowe badania radiologiczne.

? Choroby układu sercowo-naczyniowego

Po podaniu środków kontrastowych pacjentom dotkniętym poważnymi chorobami serca, w tym również zaawansowaną chorobą wieńcową, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia arytmii i istotnych zaburzeń hemodynamicznych.

Po podaniu środków kontrastowych pacjentom, u których rozpoznano wady zastawkowe lub nadciśnienie płucne może dojść do istotnych zaburzeń hemodynamicznych. Reakcje obejmujące zmiany niedokrwienne w EKG oraz poważne zaburzenia rytmu występują częściej u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów ze współistniejącymi chorobami serca.

Donaczyniowe podanie środka kontrastowego pacjentom z niewydolnością serca może wywołać obrzęk płuc.

? Choroby ośrodkowego układu nerwowego

Ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych lub innych powikłań ze strony ośrodkowego układu nerwowego może być zwiększone u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady drgawkowe lub inne zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Powikłania neurologiczne częściej towarzyszą angiografii naczyń mózgowych i podobnym procedurom diagnostycznym.

? Guz chromochłonny nadnerczy

Z uwagi na ryzyko przełomu nadciśnieniowego zaleca się profilaktyczne podanie alfa-adrenolityku.

? Choroby z autoagresji

U pacjentów, u których uprzednio rozpoznano choroby z autoagresji opisywano występowanie zapalenia naczyń o ciężkim przebiegu lub zespołu Stevensa i Johnsona.

? Miastenia

Jodowe środki kontrastowe mogą nasilać objawy nużliwości mięśni.

? Choroba alkoholowa

W czasie ostrego zatrucia alkoholem lub przewlekłej choroby alkoholowej może dojść do zwiększenia przepuszczalności bariery krew-mózg. Ułatwia to penetrację środka kontrastowego do tkanki mózgowej i powoduje zwiększenie ryzyka reakcji ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto należy zachować ostrożność podczas badania osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, z uwagi na obniżenie progu drgawkowego.

? Incydenty zakrzepowo-zatorowe

Niejonowe środki kontrastowe nie wpływają w znaczący sposób na przebieg procesów fizjologicznych. W warunkach in vitro niejonowe środki kontrastowe wykazują słabsze działanie przeciwzakrzepowe niż środki jonowe. Ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych może zależeć nie tylko od rodzaju środka kontrastowego, lecz również od czasu trwania badania, liczby wstrzyknięć, materiału, z jakiego zbudowany jest cewnik lub strzykawka, współistniejących chorób oraz stosowanych leków. Należy o tym pamiętać, wykonując cewnikowanie naczyń krwionośnych, aby zminimalizować ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, należy zwracać drobiazgową uwagę na technikę badania angiograficznego i często przepłukiwać cewnik solą fizjologiczną (o ile to możliwe z dodatkiem heparyny) oraz skrócić do minimum czas trwania badania.

Stwierdzono, że zastąpienie strzykawek szklanych plastikowymi pozwoliło na ograniczenie (ale nie wyeliminowanie) ryzyka wykrzepiania in vitro.

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów dotkniętych homocystynurią, z uwagi na ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Podawanie do jam ciała

Przed przystąpieniem do histerosalpingografii należy wykluczyć ciążę.

Zmiany zapalne w obrębie dróg żółciowych lub jajowodów mogą predestynować do wystąpienia reakcji po ERCP lub histerosalpingografii.

Do badań kontrastowych przewodu pokarmowego u noworodków, niemowląt i dzieci należy rutynowo stosować rozpuszczalne w wodzie niskoosmolarne środki kontrastowe, ponieważ w tej grupie pacjentów istnieje szczególne ryzyko zachłyśnięcia, niedrożności jelit lub wycieku kontrastu do jamy otrzewnej.

Ultravist 300 - przedawkowanie

Wyniki badań toksyczności ostrej na zwierzętach nie wskazują na ryzyko ostrego zatrucia po zastosowaniu preparatu Ultravist.

? Podawanie donaczyniowe ? przedawkowanie

Objawy mogą obejmować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, niewydolność nerek oraz powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego i płuc.

Należy monitorować parametry gospodarki wodno-elektrolitowej oraz czynność nerek. Leczenie przedawkowania powinno zmierzać do stabilizacji funkcji życiowych.

Preparat Ultravist podlega eliminacji drogą dializy. W przypadku niezamierzonego przedawkowania donaczyniowego należy wyrównać utratę wody i elektrolitów przez podanie płynów w infuzji dożylnej, a przez co najmniej 3 dni należy prowadzić monitorowanie czynności nerek. W razie potrzeby można zastosować dializę, aby usunąć nadmiar środka z organizmu pacjenta.

Ultravist 300 - przeciwwskazania

Nie istnieją przeciwwskazania bezwzględne do stosowania preparatu Ultravist.

Ultravist 300 - działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem jodowych środków kontrastowych zwykle są przejściowe i mają niewielkie nasilenie, jednak opisywano również reakcje o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu. Pacjenci najczęściej skarżą się na nudności, wymioty, ból oraz uczucie ciepła.

Wszystkie wskazania

Układ narządów

Często

(> 1/100,< 1/

10)

Niezbyt często (> 1/1000,< 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000,< 1/1000)

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcje

rzekomoanafilaktyczne / nadwrażliwości

Wstrząs rzekomoanafilaktyczny (również przypadki zakończone zgonem)

Zaburzenia

   

Zaburzenia czynności tarczycy, przełom

Układ narządów

Często

(> 1/100,< 1/

10)

Niezbyt często (> 1/1000,< 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000,< 1/1000)

endokrynologiczne

   

tyreotoksyczny

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy, niepokój

Parestezje / niedoczulica, splątanie, lęk, pobudzenie, niepamięć, zaburzenia mowy, senność, utrata przytomności, śpiączka, drżenia, drgawki, niedowład / porażenie, niedokrwienie / zawał mózgu, udar mózgu. Przejściowa, korowa utrata wzrokua

Zaburzenia oka

 

Zmniejszenie ostrości / zaburzenia widzenia

Zapalenie spojówek, łzawienie.

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca

 

Zaburzenia rytmu

Kołatania serca, ból / uczucie ucisku w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedokrwienie / zawał mięśnia sercowego, sinica.

Zaburzenia naczyniowe

 

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, wstrząs.

Skurcz naczyń krwionośnycha, zaburzenia zakrzepowo-zatorowea

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Kichanie, kaszel

Nieżyt nosa, duszność, obrzęk błony śluzowej, astma, chrypka, obrzęk krtani / gardła / języka / twarzy, skurcz oskrzeli, skurcz krtani / gardła, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddychania.

Zaburzenia

żołądka i jelit

Nudności

Wymioty, zaburzenia smaku

Podrażnienie gardła, dysfagia, obrzęk ślinianek, ból brzucha, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Pokrzywka, świąd, osutka, rumień

Obrzęk naczyniowo-ruchowy, zespół objawów śluzówkowo-skórnych (np. zespół Stevensa i Johnsona lub zespół Lyella)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Zaburzenia czynności nereka

Ostra niewydolność nereka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie gorąca lub bólu, ból głowy

Złe samopoczucie, dreszcze, zwiększona potliwość, reakcje wazowagalne

Bladość, zmiany temperatury ciała, obrzęki Ból w miejscu podania, niewielkie ocieplenie oraz obrzęk, zmiany zapalne i uszkodzenie tkanek w przypadku wynaczynienia

ajedynie podczas stosowania donaczyniowego

Szacunkowe wartości częstości występowania opracowano na podstawie danych pochodzących z badań przed zarejestrowaniem preparatu (obejmujących ponad 3900 pacjentów) oraz po wprowadzeniu preparatu do obrotu (obejmujących ponad 74 000 pacjentów), a także w oparciu o opisy przypadków i informacje publikowane w piśmiennictwie (szacunkowe wartości częstości występowania dotyczą przede wszystkim donaczyniowej drogi podania).

Większość działań niepożądanych związanych z mielografią lub podawaniem środków kontrastowych do jam ciała występuje w ciągu kilku godzin po zakończeniu badania.

ERCP

Poza wymienionymi powyżej ERCP może wywoływać następujące działania niepożądane:

zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych (często), zapalenie trzustki (rzadko).

Ultravist 300 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża: Nie przeprowadzono dobrze zaplanowanych badań z precyzyjnie dobraną grupą kontrolną dotyczących kobiet w ciąży. Nie wykazano w dostatecznym stopniu bezpieczeństwa stosowania niejonowych środków kontrastowych u kobiet w ciąży. Ponieważ kobiety ciężarne powinny, o ile to możliwe, unikać narażenia na promieniowanie radioaktywne, w tej grupie pacjentek należy starannie rozważyć bilans korzyści i ryzyka związanych z jakimkolwiek badaniem radiologicznym.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój embrionalny, płodowy, przebieg porodu ani na rozwój w okresie poporodowym na skutek stosowania jopromidu w diagnostyce u ludzi.

Laktacja: nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa preparatu Ultravist u noworodków karmionych ludzkim mlekiem. Środki kontrastowe są w niewielkim stopniu wydzielane z ludzkim mlekiem, dlatego ryzyko szkodliwego działania dla noworodka jest niewielkie.

Ultravist 300 - prowadzenie pojazdów

Brak dostępnych danych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Iopromidum

  Substancja ta jest pochodną trójjodową kwasu izoftalowego, która pochłania promieniowanie RTG wysyłane przez atomy jodu połączone silnymi wiązaniami. Jest środkiem kontrastowym stosowanym dożylnie, dotętniczo i do jam ciała. Wykorzystywana w tomografii komputerowej, arteriografii, urografi i wenografii, angiografii, artrografii i badań innych jam ciała.

  Dostępne opakowania
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 10 but.a 50ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 1 but.a 50ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 20ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 10 but.a 100ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 1 but.a 100ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 5ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 5 fiol.a 10ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 10ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Ultravist 300

  Ultravist 300

  roztwór do wstrzykiwań - 1 but.a 75ml - 0,6234 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Powiązane artykuły
  Nadciśnienie

  Niebezpieczne interakcje leków na nadciśnienie

  Na łamach pisma „Canadian Medical Association Journal" pojawił się artykuł kanadyjskich naukowców, którzy ostrzegają, iż jednoczesne przyjmowanie pewnych dwóch rodzajów farmaceutyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego wiąże się z ryzykiem niewydolności...

  Zabiegi

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Życie po przeszczepie (WIDEO)

  Funkcjonowanie pacjenta po przeszczepie nerki Przeszczep to ogromna szansa na dalsze życie dla chorych dotkniętych niewydolnością narządu. Z reguły już po kilku tygodniach, większość pacjentów odzyskuje energię życiową. Co więcej, znacząco poprawia się...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...