Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do iniekcji
Dawka
360 j. Elisa
Ilość
1 fiol.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - opis

Szczepionka Twinrix Junior przeznaczona jest do uodparniania wcześniej nieuodpornionych dzieci i młodzieży od ukończonego 1. roku życia do 15. roku życia włącznie, narażonych na zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu A i typu B.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus Hepatitis A (inaktywowany) 1,2 360 jednostek ELISA Antygen powierzchniowy Hepatitis B 3,4 10 mikrogramów

1   Namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych (MRC-5)

2   Adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,025 miligrama Al 3+

3   Uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA

4   Adsorbowany na fosforanie glinu 0,2 miligrama Al 3+

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - dawkowanie

Dawkowanie

-   Dawka

Dawka szczepionki 0,5 ml (360 jednostek ELISA HA/10 µg HBsAg) jest podawana dzieciom i młodzieży od ukończonego 1. roku życia do 15. roku życia włącznie.

-   Szczepienie podstawowe

Standardowy schemat szczepienia podstawowego składa się z 3 dawek szczepionki.

Pierwszą dawkę podaje się w dowolnie wybranym terminie, drugą dawkę - po upływie 1 miesiąca, a trzecią - po upływie 6 miesięcy od podania pierwszej dawki. Należy stosować się do zaleconego schematu. Rozpoczęty schemat szczepienia podstawowego powinien być dokończony przy użyciu tej samej szczepionki.

-   Szczepienie przypominające

. W sytuacjach, gdy zasadne jest podanie dawki przypominającej szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typy A lub typu B, możliwe jest podanie szczepionki monowalentnej lub skojarzonej. Bezpieczeństwo i immunogenność szczepionki Twinrix Junior podanej jako dawka przypominająca, po zakończeniu 3-dawkowego schematu szczepienia podstawowego, nie zostały ustalone.

Miana przeciwciał anty-HBs i anty-HAV, oznaczane po zakończeniu początkowego schematu szczepienia szczepionką skojarzoną, mieszczą się w zakresie stwierdzanym przy uodparnianiu szczepionkami jednoskładnikowymi. Na podstawie tych obserwacji przyjmuje się, że zalecenia ogólne dotyczące podawania przypominających dawek szczepionki skojarzonej, mogą być formułowane na podstawie doświadczeń zebranych podczas stosowania szczepionek jednoskładnikowych.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW typu B)

Nie zostało jednoznacznie ustalone, czy osoby ze sprawnie działającym układem immunologicznym, które prawidłowo zareagowały na szczepienia podstawowe wymagają dawki przypominającej dla utrzymania długotrwałej ochrony przed zakażeniem HBV.

W szczepieniach masowych decyzja o konieczności podawania dawki przypominającej jak i czas podania od rozpoczęcia szczepienia podstawowego należy do lokalnych władz epidemiologicznych.

U osób z grup ryzyka (np. u pacjentów hemodializowanych lub z zaburzeniami czynności układu immunologicznego), wskazane jest zachowanie szczególnej uwagi w celu zapewnienia ochronnego poziomu przeciwciał anty-HBs ≥ 10 j.m./l.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A)

Nie zostało jednoznacznie ustalone, czy osoby ze sprawnie działającym układem immunologicznym, które prawidłowo zareagowały na szczepienie przeciwko hepatitis A wymagają dawek przypominających, jako że długotrwała ochrona może być zapewniona przez komórki pamięci immunologicznej. Wytyczne dotyczące podawania dawek przypominających oparte są na założeniu, że przeciwciała są wymagane dla ochrony;

W sytuacji, gdy wymagane jest podanie dawki przypominającej zarówno przeciwko hepatitis A, jak i hepatitis B, można zastosować Twinrix Junior. Alternatywnie, u pacjentów zaszczepionych szczepionką Twinrix Junior można zastosować jako dawkę przypominającą szczepionkę monowalentną.

Sposób podawania

Twinrix Junior podaje się w formie iniekcji domięśniowej, najlepiej w okolicę mięśnia naramiennego u młodzieży lub w okolicę przednio-boczną uda u młodszych dzieci.

Wyjątkowo, u pacjentów z małopłytkowością (trombocytopenią) lub zaburzeniami krzepnięcia,

Twinrix Junior można podawać podskórnie. Jednakże przy takiej drodze podawania może nie dochodzić do uzyskania optymalnej odpowiedzi immunologicznej. (patrz punkt 4.4)

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - środki ostrożności

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Nie można wykluczyć przypadku, że niektórzy pacjenci w okresie szczepienia preparatem Twinrix Junior, będą znajdować się w fazie inkubacji zakażenia wirusem WZW typu A lub WZW typu B. Nie wiadomo, czy podanie szczepionki w tym okresie może zapobiec rozwojowi wirusowego zapalenia wątroby.

Podanie szczepionki Twinrix Junior nie zapobiega zakażeniom wątroby wywoływanym przez inne wirusy hepatotropowe (takie jak wirus zapalenia wątroby typu C i wirus zapalenia wątroby typu E) lub inne czynniki chorobotwórcze.

Nie zaleca się podawania szczepionki Twinrix Junior w ramach profilaktyki poekspozycyjnej (np. po zakłuciu igłą).

Twinrix Junior nie był badany klinicznie u pacjentów z zaburzoną odpornością. U pacjentów dializowanych, pacjentów przyjmujących terapię immunosupresyjną lub u pacjentów z zaburzeniami czynności układu immunologicznego, podstawowy schemat szczepienia może nie być wystarczający do osiągnięcia odpowiednich mian przeciwciał anty-HAV i anty-HBs. W tych przypadkach może być wymagane podanie dodatkowych dawek szczepionki; aczkolwiek u tych pacjentów może nie dojść do wytworzenia wystarczającej odpowiedzi.

Ze względu na rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych, po podawaniu szczepionki Twinrix Junior, podobnie jak wszystkich innych szczepionek w formie iniekcji, należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podjęcia odpowiedniego leczenia.

Ponieważ szczepionka podana śródskórnie lub do mięśnia pośladkowego może nie wywołać uzyskania optymalnej odpowiedzi immunologicznej, należy unikać jej podawania tymi drogami. Wyjątkowo Twinrix Junior może być podawany podskórnie pacjentom z małopłytkowością (trombocytopenią) lub zaburzeniami krzepliwości, gdyż podanie preparatu drogą domięśniową może wywołać krwawienia (patrz punkt 4.2).

TWINRIX JUNIOR NIE POWINIEN BYĆ W ŻADNYM WYPADKU PODAWANY DONACZYNIOWO.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - przedawkowanie

Przypadki przedawkowania były zgłaszane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu. Działania niepożądane obserwowane po przedawkowaniu były podobne do zgłaszanych po prawidłowym podaniu szczepionki.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub neomycynę.

Nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i/lub wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Podawanie szczepionki Twinrix Junior powinno być odroczone w trakcie trwania ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - działania niepożądane

Badania kliniczne

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa opiera na danych pochodzących od około 800 szczepionych.

Częstości występowania są podane jako:

Bardzo często:

Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Bardzo rzadko: < 1/10 000

* odnosi się do działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych przeprowadzonych ze szczepionką przeznaczoną dla dorosłych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność, bóle głowy

Rzadko: osłabienie czucia skórnego*, parestezje*, zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: objawy żołądkowo-jelitowe, nudności

Niezbyt często: biegunka, wymioty, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

Rzadko: pokrzywka, świąd*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból mięśni*

Rzadko: ból stawów*

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: utrata apetytu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych*

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko: niedociśnienie*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: ból i zaczerwienienie w miejscu podania

Często: obrzęk w miejscu podania, inne reakcje w miejscu podania (takie jak zasinienienie), zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka (≥ 37,5 ° C)

Rzadko: choroba grypopodobna*, dreszcze*

Zaburzenia psychiczne

Często: rozdrażnienie

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Poniższe działania niepożądane były zgłaszane po podaniu szczepionki Twinrix lub monowalentnych szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A albo typu B produkcji GlaxoSmithKline:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość (trombocytopenia), plamica małopłytkowa

Zaburzenia układu nerwowego

Zapalenie mózgu, encefalopatia, zapalenie nerwu, neuropatia, porażenie, drgawki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioworuchowy, liszaj płaski, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zapalenie stawów, osłabienie mieśni

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie opon mózgowych

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu immunologicznego

Anafilaksja, reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczej

Podczas szerokiego stosowania szczepionek monowalentych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i (lub) wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, dodatkowo obserowowano poniższe działania niepożądane w związku czasowym ze szczepieniem.

Badania diagnostyczne

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

Zaburzenia układu nerwowego

Stwardnienie rozsiane, zapalenie rdzenia, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie wielonerwowe takie jak zespół Guillain-Barré (z wstępującym niedowładem), zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Wystąpienie zaraz po podaniu miejscoweego bólu, uczucia kłucia i pieczenia.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Działanie szczepionki Twinrix Junior na rozwój zarodka/płodu, przeżywalność około i pourodzeniową i rozwój pourodzeniowy było ocenione na szczurach. Badanie to nie wykazało bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na płodność, przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.Działanie szczepionki Twinrix Junior na rozwój zarodka/płodu, przeżywalność około i pourodzeniową i rozwój pourodzeniowy nie było oceniane prospektywnie w badaniach klinicznych.

Dane dotyczące przebiegu ciąży u ograniczonej liczby zaszczepionych kobiet nie wskazują na szkodliwe działanie szczepionki Twinrix Junior na przebieg ciąży lub na stan zdrowia płodu/noworodka. Chociaż nie należy spodziewać się szkodliwego działania rekombinowanego antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu, jednak zalecane jest odłożenie szczepienia do czasu po porodzie, o ile nie występuje pilna potrzeba uodpornienia matki przeciw zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B.

Karmienie piersią

Nie jest wiadomo, czy Twinrix Junior jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Wydzielanie szczepionki z mlekiem nie było badane na zwierzętach. Podejmując decyzję o kontynuowaniu/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu/przerwaniu podawnia szczepionki Twinrix Junior należy wziąć pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyść ze szczepienia dla matki.

Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB - prowadzenie pojazdów

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum hepat.A inactiv.et hepat.B (ADNr)

  Dostępne opakowania
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 1 fiol.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 3 fiol.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 10 fiol.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 10 amp.-strz.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+igła) - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 10 amp.-strz.a 0,5ml (+igł.osob.) - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 50 amp.-strz.a 0,5ml - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  Twinrix Junior/Paediatric szczep.P/WZW typ AiB

  zawiesina do iniekcji - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+2igły) - 360 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności. Na liście znajdują się leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Leki słabo dostępne Na listę produktów zagrożonych...

  Newsy

  Listopadowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

  Listopadowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę refundacyjną, która obowiązuje od 1 listopada. W porównaniu z wykazem z września, na liście znalazło się 57 nowych produktów i wskazań objętych refundacją. Za to z listy zniknęło 50 preparatów, które figurowały...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Wchodzą zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, jakie nowe produkty trafią do rejestru. Na co powinni być przygotowani pacjenci? Nowości na liście Do listy leków refundowanych dodano 74 nowe produkty....

  Onkologia

  Szczepionki w obronie przed rakiem

  Szczepionki w obronie przed rakiem

  „The Journal of Pediatrics" donosi o istnieniu zależności między poddawaniem dzieci szczepieniom a zachorowaniami na raka. Okazuje się, że szczepionki przeciwko wirusowym chorobom zakaźnym zmniejszają ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe... Szczepionki...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Szczepienia przed operacją

  Szczepienia przed operacją

  Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy zabezpieczyć pacjenta przed możliwymi zakażeniami operacyjnymi. Takie szczepienia są zalecane, ale nie obowiązkowe, dlatego warto samemu zwrócić na to uwagę i zapytać, czy w danym ośrodku zdrowia oferowane są...

  Zdrowie

  Internetowe Konto Pacjenta - logowanie, zalety i korzyści

  Internetowe Konto Pacjenta - logowanie, zalety i korzyści

  Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja, która umożliwia dostęp do wielu informacji medycznych pacjenta, które niegdyś były rozproszone w różnych miejscach. Konto posiada każdy, a by sprawdzić e-receptę czy e-skierowanie, wystarczy się na nie zalogować....