Topotecan -Ebewe

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
1 mg/ml
Ilość
10 fiol.a 3ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

Topotecan -Ebewe - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Topotecan -Ebewe - ulotka preparatu

Topotecan -Ebewe - opis

Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu:

s  pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których terapia pierwszego lub kolejnego rzutu okazała się nieskuteczna;

s  pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których ponowne leczenie z użyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).

Topotekan w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy nawracającym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wcześniej otrzymywały cisplatynę, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku długotrwałego okresu bez leczenia (patrz punkt 5.1).

Topotecan -Ebewe - skład

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg topotekanu (Topotecanum) w postaci chlorowodorku.

Jedna fiolka 1 ml zawiera 1 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 3 ml zawiera 3 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 4 ml zawiera 4 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Topotecan -Ebewe - dawkowanie

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Jeśli stosowana jest terapia skojarzona z cisplatyną, konieczne jest zapoznanie się z treścią pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia topotekanem liczba neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) musi wynosić > =1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosić > =100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny > 9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli to konieczne).

Produkt Topotekan-Ebewe musi być rozcieńczony przed użyciem (patrz punkt 6.6).

Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca Dawka początkowa

Zalecaną dawką topotekanu jest 1,5 mg/m2 pc./dobę podawane codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej przez pięć kolejnych dni co 3 tygodnie, licząc od pierwszego dnia cyklu. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, można je kontynuować do czasu progresji choroby (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy ponownie podawać do momentu, gdy liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > =1 x 109/l, liczba płytek > =100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny > =9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów

< 0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę należy zmniejszyć o 0,25 mg/m2 pc./dobę do 1,25 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 1,0 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejsza się poniżej 25 x 109/l. W badaniach klinicznych podawanie topotekanu przerywano, jeśli dawka została zmniejszona do 1,0 mg/m2 pc. i konieczne było dalsze jej zmniejszanie z powodu działań niepożądanych.

Rak szyjki macicy Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę, podawana codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej w dniach 1., 2. i 3. Cisplatynę w dawce 50 mg/m2 pc./dobę podaje się w infuzji dożylnej w dniu 1., po podaniu topotekanu. Ten schemat leczenia powtarza się co 21 dni przez 6 cykli lub do wystąpienia postępu choroby.

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy podawać ponownie do momentu, gdy liczba neutrofilów nie wyniesie

> =1,5 x 109/l, liczba płytek > =100 x 109/l a stężenie hemoglobiny > =9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszeniu dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów

< 0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę w następnych cyklach należy zmniejszyć o 20%, do 0,60 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 0,45 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 25 x 109/l.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca)

Brak wystarczających danych pozwalających na określenie zasad doboru dawki topotekanu u pacjentów z klirensem kreatyniny < 20 ml/min. Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dawkę topotekanu należy zmniejszyć. Zalecana dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z klirensem kreatyniny od 20 do 39 ml/min wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę przez 5 kolejnych dni.

Leczenie skojarzone (rak szyjki macicy)

Podczas badań klinicznych, w których terapię skojarzoną topotekanem i cisplatyną stosowano u pacjentek z rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło < =1,5 mg/dl. Jeśli podczas leczenia skojarzonego topotekanem i cisplatyną stężenie kreatyniny przekroczy wartość 1,5 mg/dl, zaleca się sprawdzenie pełnej informacji dotyczącej cisplatyny w odniesieniu do zmniejszenia dawki i (lub) kontynuacji terapii.

Brak wystarczających danych dotyczących kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem szyjki macicy po przerwaniu podawania cisplatyny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na ograniczone doświadczenie nie można sformułować zaleceń dotyczących stosowania topotekanu u dzieci i młodzieży (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Topotecan -Ebewe - środki ostrożności

Działanie toksyczne na krew i układ krwiotwórczy zależy od dawki. Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi (patrz punkt 4.2).

Tak, jak inne produkty lecznicze o działaniu cytotoksycznym, topotekan może powodować ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego. U pacjentów leczonych topotekanem notowano zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do posocznicy i spowodowanych nią zgonów (patrz punkt 4.8).

Neutropenia wywołana zastosowaniem topotekanu może spowodować zapalenie jelita grubego. W badaniach klinicznych topotekanu zgłaszano zgony na skutek zapalenia jelita w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono gorączkę, neutropenię oraz charakterystyczny ból brzucha należy wziąć pod uwagę możliwość neutropenicznego zapalenia jelita grubego.

W związku ze stosowaniem topotekanu notowano przypadki śródmiąższowej choroby płuc, niektóre z nich zakończyły się zgonem (patrz punkt 4.8). Do czynników ryzyka należą śródmiąższowa choroba płuc w wywiadzie, zwłóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące i stosowanie leków o działaniu toksycznym na płuca i (lub) czynników pobudzających wzrost kolonii makrofagów. Należy obserwować pacjentów, czy nie występują u nich objawy wskazujące na śródmiąższową chorobę płuc (tj. kaszel, gorączka, duszność i (lub) hipoksja). W razie potwierdzenia nowego rozpoznania śródmiąższowej choroby płuc podawanie topotekanu należy przerwać.

Leczenie topotekanem i topotekanem z cisplatyną jest często związane z wystąpieniem istotnej klinicznie małopłytkowości. Należy to uwzględnić, np. gdy rozważa się rozpoczęcie leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia związanego z obecnością guza.

Zgodnie z przewidywaniami, pacjenci w złym stanie ogólnym (PS> 1) słabiej reagują na leczenie i zwiększa się u nich częstość powikłań, takich jak gorączka, zakażenie i posocznica (patrz punkt 4.8). W trakcie leczenia ważna jest systematyczna ocena stanu ogólnego pacjenta w celu upewnienia się, że nie pogorszył się on do PS=3.

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wywołanymi marskością (stężenie bilirubiny w surowicy krwi > =10 mg/dl). Nie zaleca się stosowania topotekanu w tych grupach pacjentów.

Małej liczbie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy od 1,5 do 10 mg/dl) podawano topotekan w dawce 1,5 mg/m2 pc. przez 5 dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak brak wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania dla tej grupy pacjentów.

Topotecan -Ebewe - przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania topotekanu. Głównymi przewidywanymi powikłaniami przedawkowania mogą być: zahamowanie czynności szpiku kostnego i zapalenie błon śluzowych.

Topotecan -Ebewe - przeciwskazania

Topotekan jest przeciwwskazany u osób:

- z ciężką nadwrażliwością na topotekan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie;

- karmiących piersią (patrz punkt 4.6)

- z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu, z liczbą neutrofilów < 1,5 x 109/l i (lub) liczbą płytek krwi < 100 x 109/l.

Topotecan -Ebewe - działania niepożądane

W badaniach określających wielkość dawki, przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca stwierdzono, że toksycznością ograniczającą dawkę topotekanu stosowanego w monoterapii jest toksyczność hematologiczna. Toksyczność ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono objawów kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Profil działań niepożądanych topotekanu stosowanego w skojarzeniu z cisplatyną w badaniach

klinicznych dotyczących leczenia raka szyjki macicy jest zgodny z profilem działań niepożądanych tego leku stosowanego w monoterapii. Ogólna toksyczność hematologiczna u pacjentów leczonych

topotekanem w skojarzeniu z cisplatyną jest mniejsza niż podczas monoterapii topotekanem, lecz

większa niż podczas stosowania samej cisplatyny.

Podczas podawania topotekanu w skojarzeniu z cisplatyną stwierdzano dodatkowe działania

niepożądane, które jednak obserwowano podczas monoterapii cisplatyną; działania te nie wiążą się ze stosowaniem topotekanu. Należy zapoznać się z informacją o leku w celu poznania pełnej listy działań niepożądanych cisplatyny.

Niżej przedstawiono zebrane dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania topotekanu w monoterapii.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz bezwzględną częstością (wszystkie zgłoszone zdarzenia).

 

Częstości określono następująco:

Bardzo często (31/10)

Często (31/100 do < 1/10)

Niezbyt często (31/1000 do < 1/100)

Rzadko (31/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: gorączka neutropeniczna, neutropenia (patrz „Zaburzenia żołądka i jelit”), małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty i biegunka (wszystkie mogą być ciężkie), zaparcie, ból brzucha* i zapalenie błon śluzowych

* jako powikłanie neutropenii wywołanej przez topotekan notowano neutropeniczne zapalenie jelita grubego, w tym przypadki zakończone zgonem (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie

Często: świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: jadłowstręt (może być ciężki)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenie

Często: posocznica

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka, osłabienie, zmęczenie

Często: złe samopoczucie

Bardzo rzadko: wynaczynienie*

*  wynaczynienie notowano bardzo rzadko; reakcje były lekkie i na ogół nie wymagały szczególnego leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcja nadwrażliwości, w tym wysypka

Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: hiperbilirubinemia

Częstość zdarzeń niepożądanych wymienionych wyżej może być większa u pacjentów w złym stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).

Częstości hematologicznych i niehematologicznych działań niepożądanych wymienionych niżej określono na podstawie raportów o zdarzeniach niepożądanych, uznanych za związane i (lub) prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu.

Działania hematologiczne

Neutropenia: Ciężką neutropenię (liczba neutrofilów < 0,5 x 109/l) podczas pierwszego cyklu terapii obserwowano u 55% pacjentów, a trwającą > =7 dni u 20% pacjentów, ogółem u 77% pacjentów (39% cykli). Gorączka lub zakażenie towarzyszące ciężkiej neutropenii występowały u 16% pacjentów podczas pierwszego cyklu, a ogólnie u 23% pacjentów (6% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej neutropenii wynosiła 9 dni, a mediana czasu jej trwania 7 dni. Ciężka neutropenia trwała dłużej niż 7 dni w 11% wszystkich cykli leczenia. Wśród wszystkich pacjentów leczonych w badaniach klinicznych (zarówno tych, u których wystąpiła ciężka neutropenia, jak i tych, u których ona nie wystąpiła) u 11% pacjentów (4% cykli) wystąpiła gorączka, a u 26% (9% cykli) wystąpiło zakażenie. Ponadto u 5% wszystkich leczonych pacjentów (1% cykli) rozwinęła się posocznica (patrz punkt 4.4).

Małopłytkowość: Ciężką małopłytkowość (liczba płytek mniejsza niż 25 x 109/l) stwierdzono u 25% pacjentów (8% cykli), umiarkowaną (liczba płytek 25 do 50 x 109/l) u 25% pacjentów (15% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej małopłytkowości wyniosła 15 dni, a mediana czasu jej trwania 5 dni. Przetoczenia płytek zastosowano w 4% cykli. Niezbyt często zgłaszano znaczące następstwa małopłytkowości, w tym zgony z powodu krwawienia związanego z obecnością guza.

Niedokrwistość: Umiarkowaną do ciężkiej (Hb < =8,0 g/dl) obserwowano u 37% pacjentów (14% cykli). Masę erytrocytarną otrzymało 52% pacjentów (21% cykli).

Działania niehematologiczne

Często zgłaszanymi niehematologicznymi działaniami niepożądanymi były objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności (52%), wymioty (32%) i biegunka (18%), zaparcie (9%) i zapalenie błon śluzowych (15%). Częstość ciężkich (3. lub 4. stopnia) nudności, wymiotów, biegunki i zapalenia błon śluzowych wyniosła odpowiednio 4, 3, 2, i 1%.

Lekkie bóle brzucha notowano u 4% pacjentów.

Zmęczenie obserwowano u około 25% pacjentów, zaś osłabienie u 16% pacjentów otrzymujących topotekan. Częstość ciężkiego (3. lub 4. stopnia) zmęczenia i osłabienia wyniosła odpowiednio 3% i 3%.

Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u 30% pacjentów, a częściowe wyłysienie u 15% pacjentów.

Innymi ciężkimi objawami niepożądanymi występującymi u pacjentów, opisywanymi jako związane lub prawdopodobnie związane z leczeniem topotekanem, były anoreksja (12%), złe samopoczucie (3%) i hiperbilirubinemia (1%).

Rzadko opisywano reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. W badaniach klinicznych wysypkę opisywano u 4% pacjentów, a świąd u 1,5% pacjentów.

Topotecan -Ebewe - ciąża i karmienie piersią

Tak jak w przypadku każdej chemioterapii z użyciem leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznych metod antykoncepcji, jeśli jedno z partnerów jest leczone topotekanem.

W badaniach nieklinicznych wykazano, że topotekan ma działanie letalne na zarodek i płód oraz powoduje wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Tak jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan może powodować uszkodzenie płodu, dlatego kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby podczas leczenia topotekanem unikały zajścia w ciążę. Jeśli topotekan jest stosowany podczas ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia topotekanem, konieczne jest ostrzeżenie pacjentki o potencjalnych zagrożeniach dla płodu.

Stosowanie topotekanu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Chociaż nie wiadomo, czy topotekan przenika do mleka kobiecego, jednak w przypadku rozpoczęcia leczenia topotekanem karmienie piersią należy przerwać.

W badaniach toksycznego wpływu na rozród u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność samców ani samic (patrz punkt 5.3). Jednak podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan ma działanie genotoksyczne i nie można wykluczyć jego wpływu na płodność, w tym na płodność osobników płci męskiej.

Topotecan -Ebewe - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta utrzymuje się uczucie zmęczenia i osłabienie, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Topotecanum

  Pochodna kamptotecyny, która jest inhibitorem topoizomerazy. Działa, uniemożliwiając odtwarzanie wiązań tam, gdzie powstają pęknięcia, uszkadza strukturę podwójnych łańcuchów DNA. Stosuje się ją w nowotworze jajnika z przerzutami, nawrotowym raku drobnokomórkowym płuca u osób, u których chemioterapia była nieskuteczna.

  Dostępne opakowania
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Powiązane artykuły
  Onkologia

  Hanna Lis o chorobach nowotworowych (WIDEO)

  Hanna Lis o chorobach nowotworowych (WIDEO)

  Z powodu chorób nowotworowych zmarło wiele najbliższych osób z rodziny Hanny Lis, dlatego też bardzo dba ona o regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Dziennikarka przyznaje, że boi się raka i dlatego dwa razy do roku wykonuje wszystkie potrzebne...

  #dzieńdobryWP

  Czy wiesz, jak zostać dawcą szpiku? (WIDEO)

  Czy wiesz, jak zostać dawcą szpiku? (WIDEO)

  Zostanie dawcą szpiku Na świecie już 25 milionów osób zgłosiło chęć zostania dawcą szpiku. To wciąż za mało. Dorota Wielgopolan-Wójtowicz, rzecznik Fundacji DKMS, mówi, w jaki sposób można się zarejestrować.

  Onkologia

  Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu? (WIDEO)

  Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia nowotworu? (WIDEO)

  Każdego roku notuje się coraz więcej przypadków zachorowania na nowotwory. Eksperci, którzy zajmują się badaniem przyczyn chorób nowotworowych, opracowali ponad 30 lat temu ''Europejski Kodeks Walki z Rakiem''. Zawarli w nim szereg porad, dotyczących...

  Rak żołądka - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka

  Najważniejsze informacje dla pacjenta z nowotworem żołądka (WIDEO)

  Najważniejsze informacje dla pacjenta z nowotworem żołądka (WIDEO)

  Co pacjent chory na raka żołądka powinien wiedzieć Choroby nowotworowe stanowią w dzisiejszych czasach poważny problem. Wiele osób obawia się nowotworu, jednak nie zawsze informacja na temat zachorowania na nowotwór powinna być przez pacjenta przyjęta...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Życie po przeszczepie szpiku kostnego (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Życie po przeszczepie szpiku kostnego (WIDEO)

  Przeszczep szpiku kostnego Przeszczep szpiku kostnego to w niektórych przypadkach ostatnia szansa dla osób chorujących na białaczkę. W zależności od kliniki przeżywalność pacjentów po przeszczepie wynosi od 60% do 70%. Bardzo ważna jest świadomość tego,...

  Niedożywienie organizmu

  Problem niedożywienia chorych w szpitalach

  Większość osób kojarzy problem niedożywienia z krajami Trzeciego Świata, tymczasem zjawisko to jest powszechne w polskich szpitalach. Według danych szacunkowych nawet co trzecia osoba przyjęta do szpitala znajduje się w stanie niedożywienia, a ponad połowa...

  Leki i suplementy

  Trzy serie leku dla chorych na raka wycofane z obrotu

  Trzy serie leku dla chorych na raka wycofane z obrotu

  Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z aptek zniknąć mają trzy serie leku przeciwnowotworowego Bleomedac (Bleomycini sulphas). Z obrotu wycofany został lek Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 15000 IU/fiolkę o numerach...

  Onkologia

  Jak komputery mogą wyleczyć raka? (WIDEO)

  Jak komputery mogą wyleczyć raka? (WIDEO)

  Nowotwory są bardzo powszechne. Według statystyk aż 38 tys. osób na całym świecie usłyszy dziś taka właśnie diagnozę. Wśród nich prawie 400 będzie pochodzić z Polski. Śmiertelność wśród osób chorych na raka jest nadal bardzo wysoka. W Polsce nawet co...

  Zabiegi

  Neuroliza

  Neuroliza to zabieg medyczny polegający na zniszczeniu włókien nerwowych. Zabieg ten może dotyczyć nerwów obwodowych, zwojów autonomicznych lub włókien czuciowych, znajdujących się w przestrzeni podpajęczynówkowej lub zewnątrzoponowej. Neuroliza podobna...