Topotecan -Ebewe

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
1 mg/ml
Ilość
10 fiol.a 3ml
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG

Topotecan -Ebewe - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Topotecan -Ebewe - ulotka preparatu

Topotecan -Ebewe - opis

Topotekan stosowany w monoterapii jest wskazany w leczeniu:

s  pacjentek z rakiem jajnika z przerzutami, u których terapia pierwszego lub kolejnego rzutu okazała się nieskuteczna;

s  pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których ponowne leczenie z użyciem chemioterapii pierwszego rzutu uznano za nieodpowiednie (patrz punkt 5.1).

Topotekan w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentek z rakiem szyjki macicy nawracającym po radioterapii oraz u pacjentek w stadium IVB zaawansowania choroby. U pacjentek, które wcześniej otrzymywały cisplatynę, zastosowanie terapii skojarzonej jest uzasadnione w przypadku długotrwałego okresu bez leczenia (patrz punkt 5.1).

Topotecan -Ebewe - skład

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1 mg topotekanu (Topotecanum) w postaci chlorowodorku.

Jedna fiolka 1 ml zawiera 1 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 3 ml zawiera 3 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Jedna fiolka 4 ml zawiera 4 mg topotekanu (1 mg/1 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Topotecan -Ebewe - dawkowanie

Topotekan należy stosować tylko w ośrodkach specjalistycznych, prowadzących chemioterapię cytotoksyczną i należy podawać go wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w prowadzeniu chemioterapii (patrz punkt 6.6).

Jeśli stosowana jest terapia skojarzona z cisplatyną, konieczne jest zapoznanie się z treścią pełnej informacji o cisplatynie.

Przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia topotekanem liczba neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) musi wynosić > =1,5 x 109/l, liczba płytek krwi musi wynosić > =100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny > 9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli to konieczne).

Produkt Topotekan-Ebewe musi być rozcieńczony przed użyciem (patrz punkt 6.6).

Rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca Dawka początkowa

Zalecaną dawką topotekanu jest 1,5 mg/m2 pc./dobę podawane codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej przez pięć kolejnych dni co 3 tygodnie, licząc od pierwszego dnia cyklu. Jeśli leczenie jest dobrze tolerowane, można je kontynuować do czasu progresji choroby (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy ponownie podawać do momentu, gdy liczba neutrofilów nie osiągnie wartości > =1 x 109/l, liczba płytek > =100 x 109/l, a stężenie hemoglobiny > =9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszenie dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów

< 0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę należy zmniejszyć o 0,25 mg/m2 pc./dobę do 1,25 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 1,0 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejsza się poniżej 25 x 109/l. W badaniach klinicznych podawanie topotekanu przerywano, jeśli dawka została zmniejszona do 1,0 mg/m2 pc. i konieczne było dalsze jej zmniejszanie z powodu działań niepożądanych.

Rak szyjki macicy Dawka początkowa

Zalecana dawka topotekanu wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę, podawana codziennie w 30-minutowej infuzji dożylnej w dniach 1., 2. i 3. Cisplatynę w dawce 50 mg/m2 pc./dobę podaje się w infuzji dożylnej w dniu 1., po podaniu topotekanu. Ten schemat leczenia powtarza się co 21 dni przez 6 cykli lub do wystąpienia postępu choroby.

Kolejne dawki

Topotekanu nie należy podawać ponownie do momentu, gdy liczba neutrofilów nie wyniesie

> =1,5 x 109/l, liczba płytek > =100 x 109/l a stężenie hemoglobiny > =9 g/dl (po przetoczeniu krwi, jeśli jest konieczne).

Standardową praktyką w onkologii w leczeniu neutropenii jest albo podawanie topotekanu z innymi produktami leczniczymi (np. G-CSF), albo zmniejszeniu dawki w celu utrzymania liczby neutrofilów.

Jeśli wybrano zmniejszenie dawki w leczeniu pacjentów z ciężką neutropenią (liczba neutrofilów

< 0,5 x 109/l) trwającą 7 dni lub dłużej, lub z ciężką neutropenią z gorączką lub zakażeniem, bądź pacjentów, u których opóźniono leczenie z powodu neutropenii, dawkę w następnych cyklach należy zmniejszyć o 20%, do 0,60 mg/m2 pc./dobę (lub, jeśli to konieczne, zmniejszyć kolejną dawkę do 0,45 mg/m2 pc./dobę).

Podobnie należy zmniejszyć dawki, jeśli liczba płytek zmniejszy się poniżej 25 x 109/l.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Monoterapia (rak jajnika i drobnokomórkowy rak płuca)

Brak wystarczających danych pozwalających na określenie zasad doboru dawki topotekanu u pacjentów z klirensem kreatyniny < 20 ml/min. Ograniczone dane wskazują, że u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek dawkę topotekanu należy zmniejszyć. Zalecana dawka topotekanu w monoterapii raka jajnika lub drobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z klirensem kreatyniny od 20 do 39 ml/min wynosi 0,75 mg/m2 pc./dobę przez 5 kolejnych dni.

Leczenie skojarzone (rak szyjki macicy)

Podczas badań klinicznych, w których terapię skojarzoną topotekanem i cisplatyną stosowano u pacjentek z rakiem szyjki macicy, leczenie rozpoczynano jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy wynosiło < =1,5 mg/dl. Jeśli podczas leczenia skojarzonego topotekanem i cisplatyną stężenie kreatyniny przekroczy wartość 1,5 mg/dl, zaleca się sprawdzenie pełnej informacji dotyczącej cisplatyny w odniesieniu do zmniejszenia dawki i (lub) kontynuacji terapii.

Brak wystarczających danych dotyczących kontynuacji monoterapii topotekanem u pacjentek z rakiem szyjki macicy po przerwaniu podawania cisplatyny.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Ze względu na ograniczone doświadczenie nie można sformułować zaleceń dotyczących stosowania topotekanu u dzieci i młodzieży (patrz punkty 5.1 i 5.2).

Topotecan -Ebewe - środki ostrożności

Działanie toksyczne na krew i układ krwiotwórczy zależy od dawki. Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi (patrz punkt 4.2).

Tak, jak inne produkty lecznicze o działaniu cytotoksycznym, topotekan może powodować ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego. U pacjentów leczonych topotekanem notowano zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do posocznicy i spowodowanych nią zgonów (patrz punkt 4.8).

Neutropenia wywołana zastosowaniem topotekanu może spowodować zapalenie jelita grubego. W badaniach klinicznych topotekanu zgłaszano zgony na skutek zapalenia jelita w przebiegu neutropenii. U pacjentów, u których stwierdzono gorączkę, neutropenię oraz charakterystyczny ból brzucha należy wziąć pod uwagę możliwość neutropenicznego zapalenia jelita grubego.

W związku ze stosowaniem topotekanu notowano przypadki śródmiąższowej choroby płuc, niektóre z nich zakończyły się zgonem (patrz punkt 4.8). Do czynników ryzyka należą śródmiąższowa choroba płuc w wywiadzie, zwłóknienie płuc, rak płuca, ekspozycja narządów klatki piersiowej na promieniowanie jonizujące i stosowanie leków o działaniu toksycznym na płuca i (lub) czynników pobudzających wzrost kolonii makrofagów. Należy obserwować pacjentów, czy nie występują u nich objawy wskazujące na śródmiąższową chorobę płuc (tj. kaszel, gorączka, duszność i (lub) hipoksja). W razie potwierdzenia nowego rozpoznania śródmiąższowej choroby płuc podawanie topotekanu należy przerwać.

Leczenie topotekanem i topotekanem z cisplatyną jest często związane z wystąpieniem istotnej klinicznie małopłytkowości. Należy to uwzględnić, np. gdy rozważa się rozpoczęcie leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem krwawienia związanego z obecnością guza.

Zgodnie z przewidywaniami, pacjenci w złym stanie ogólnym (PS> 1) słabiej reagują na leczenie i zwiększa się u nich częstość powikłań, takich jak gorączka, zakażenie i posocznica (patrz punkt 4.8). W trakcie leczenia ważna jest systematyczna ocena stanu ogólnego pacjenta w celu upewnienia się, że nie pogorszył się on do PS=3.

Brak wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania topotekanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) lub z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wywołanymi marskością (stężenie bilirubiny w surowicy krwi > =10 mg/dl). Nie zaleca się stosowania topotekanu w tych grupach pacjentów.

Małej liczbie pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stężenie bilirubiny w surowicy od 1,5 do 10 mg/dl) podawano topotekan w dawce 1,5 mg/m2 pc. przez 5 dni co trzy tygodnie. Obserwowano zmniejszenie klirensu topotekanu, jednak brak wystarczających danych, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania dla tej grupy pacjentów.

Topotecan -Ebewe - przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania topotekanu. Głównymi przewidywanymi powikłaniami przedawkowania mogą być: zahamowanie czynności szpiku kostnego i zapalenie błon śluzowych.

Topotecan -Ebewe - przeciwskazania

Topotekan jest przeciwwskazany u osób:

- z ciężką nadwrażliwością na topotekan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w wywiadzie;

- karmiących piersią (patrz punkt 4.6)

- z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnego przed rozpoczęciem pierwszego cyklu, z liczbą neutrofilów < 1,5 x 109/l i (lub) liczbą płytek krwi < 100 x 109/l.

Topotecan -Ebewe - działania niepożądane

W badaniach określających wielkość dawki, przeprowadzonych z udziałem 523 pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika i 631 pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca stwierdzono, że toksycznością ograniczającą dawkę topotekanu stosowanego w monoterapii jest toksyczność hematologiczna. Toksyczność ta była przewidywalna i odwracalna. Nie stwierdzono objawów kumulowania się toksyczności hematologicznej i niehematologicznej.

Profil działań niepożądanych topotekanu stosowanego w skojarzeniu z cisplatyną w badaniach

klinicznych dotyczących leczenia raka szyjki macicy jest zgodny z profilem działań niepożądanych tego leku stosowanego w monoterapii. Ogólna toksyczność hematologiczna u pacjentów leczonych

topotekanem w skojarzeniu z cisplatyną jest mniejsza niż podczas monoterapii topotekanem, lecz

większa niż podczas stosowania samej cisplatyny.

Podczas podawania topotekanu w skojarzeniu z cisplatyną stwierdzano dodatkowe działania

niepożądane, które jednak obserwowano podczas monoterapii cisplatyną; działania te nie wiążą się ze stosowaniem topotekanu. Należy zapoznać się z informacją o leku w celu poznania pełnej listy działań niepożądanych cisplatyny.

Niżej przedstawiono zebrane dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania topotekanu w monoterapii.

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz bezwzględną częstością (wszystkie zgłoszone zdarzenia).

 

Częstości określono następująco:

Bardzo często (31/10)

Często (31/100 do < 1/10)

Niezbyt często (31/1000 do < 1/100)

Rzadko (31/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często: gorączka neutropeniczna, neutropenia (patrz „Zaburzenia żołądka i jelit”), małopłytkowość, niedokrwistość, leukopenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko: śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: nudności, wymioty i biegunka (wszystkie mogą być ciężkie), zaparcie, ból brzucha* i zapalenie błon śluzowych

* jako powikłanie neutropenii wywołanej przez topotekan notowano neutropeniczne zapalenie jelita grubego, w tym przypadki zakończone zgonem (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: łysienie

Często: świąd

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często: jadłowstręt (może być ciężki)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenie

Często: posocznica

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: gorączka, osłabienie, zmęczenie

Często: złe samopoczucie

Bardzo rzadko: wynaczynienie*

*  wynaczynienie notowano bardzo rzadko; reakcje były lekkie i na ogół nie wymagały szczególnego leczenia.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcja nadwrażliwości, w tym wysypka

Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: hiperbilirubinemia

Częstość zdarzeń niepożądanych wymienionych wyżej może być większa u pacjentów w złym stanie ogólnym (patrz punkt 4.4).

Częstości hematologicznych i niehematologicznych działań niepożądanych wymienionych niżej określono na podstawie raportów o zdarzeniach niepożądanych, uznanych za związane i (lub) prawdopodobnie związane ze stosowaniem topotekanu.

Działania hematologiczne

Neutropenia: Ciężką neutropenię (liczba neutrofilów < 0,5 x 109/l) podczas pierwszego cyklu terapii obserwowano u 55% pacjentów, a trwającą > =7 dni u 20% pacjentów, ogółem u 77% pacjentów (39% cykli). Gorączka lub zakażenie towarzyszące ciężkiej neutropenii występowały u 16% pacjentów podczas pierwszego cyklu, a ogólnie u 23% pacjentów (6% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej neutropenii wynosiła 9 dni, a mediana czasu jej trwania 7 dni. Ciężka neutropenia trwała dłużej niż 7 dni w 11% wszystkich cykli leczenia. Wśród wszystkich pacjentów leczonych w badaniach klinicznych (zarówno tych, u których wystąpiła ciężka neutropenia, jak i tych, u których ona nie wystąpiła) u 11% pacjentów (4% cykli) wystąpiła gorączka, a u 26% (9% cykli) wystąpiło zakażenie. Ponadto u 5% wszystkich leczonych pacjentów (1% cykli) rozwinęła się posocznica (patrz punkt 4.4).

Małopłytkowość: Ciężką małopłytkowość (liczba płytek mniejsza niż 25 x 109/l) stwierdzono u 25% pacjentów (8% cykli), umiarkowaną (liczba płytek 25 do 50 x 109/l) u 25% pacjentów (15% cykli). Mediana czasu do wystąpienia ciężkiej małopłytkowości wyniosła 15 dni, a mediana czasu jej trwania 5 dni. Przetoczenia płytek zastosowano w 4% cykli. Niezbyt często zgłaszano znaczące następstwa małopłytkowości, w tym zgony z powodu krwawienia związanego z obecnością guza.

Niedokrwistość: Umiarkowaną do ciężkiej (Hb < =8,0 g/dl) obserwowano u 37% pacjentów (14% cykli). Masę erytrocytarną otrzymało 52% pacjentów (21% cykli).

Działania niehematologiczne

Często zgłaszanymi niehematologicznymi działaniami niepożądanymi były objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności (52%), wymioty (32%) i biegunka (18%), zaparcie (9%) i zapalenie błon śluzowych (15%). Częstość ciężkich (3. lub 4. stopnia) nudności, wymiotów, biegunki i zapalenia błon śluzowych wyniosła odpowiednio 4, 3, 2, i 1%.

Lekkie bóle brzucha notowano u 4% pacjentów.

Zmęczenie obserwowano u około 25% pacjentów, zaś osłabienie u 16% pacjentów otrzymujących topotekan. Częstość ciężkiego (3. lub 4. stopnia) zmęczenia i osłabienia wyniosła odpowiednio 3% i 3%.

Całkowite lub wyraźne wyłysienie obserwowano u 30% pacjentów, a częściowe wyłysienie u 15% pacjentów.

Innymi ciężkimi objawami niepożądanymi występującymi u pacjentów, opisywanymi jako związane lub prawdopodobnie związane z leczeniem topotekanem, były anoreksja (12%), złe samopoczucie (3%) i hiperbilirubinemia (1%).

Rzadko opisywano reakcje nadwrażliwości obejmujące wysypkę, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. W badaniach klinicznych wysypkę opisywano u 4% pacjentów, a świąd u 1,5% pacjentów.

Topotecan -Ebewe - ciąża i karmienie piersią

Tak jak w przypadku każdej chemioterapii z użyciem leków cytotoksycznych, należy zalecić stosowanie skutecznych metod antykoncepcji, jeśli jedno z partnerów jest leczone topotekanem.

W badaniach nieklinicznych wykazano, że topotekan ma działanie letalne na zarodek i płód oraz powoduje wady rozwojowe płodu (patrz punkt 5.3). Tak jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan może powodować uszkodzenie płodu, dlatego kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby podczas leczenia topotekanem unikały zajścia w ciążę. Jeśli topotekan jest stosowany podczas ciąży lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia topotekanem, konieczne jest ostrzeżenie pacjentki o potencjalnych zagrożeniach dla płodu.

Stosowanie topotekanu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Chociaż nie wiadomo, czy topotekan przenika do mleka kobiecego, jednak w przypadku rozpoczęcia leczenia topotekanem karmienie piersią należy przerwać.

W badaniach toksycznego wpływu na rozród u szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność samców ani samic (patrz punkt 5.3). Jednak podobnie jak inne cytotoksyczne produkty lecznicze, topotekan ma działanie genotoksyczne i nie można wykluczyć jego wpływu na płodność, w tym na płodność osobników płci męskiej.

Topotecan -Ebewe - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli jednak u pacjenta utrzymuje się uczucie zmęczenia i osłabienie, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Topotecanum

  Pochodna kamptotecyny, która jest inhibitorem topoizomerazy. Działa, uniemożliwiając odtwarzanie wiązań tam, gdzie powstają pęknięcia, uszkadza strukturę podwójnych łańcuchów DNA. Stosuje się ją w nowotworze jajnika z przerzutami, nawrotowym raku drobnokomórkowym płuca u osób, u których chemioterapia była nieskuteczna.

  Dostępne opakowania
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 3ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 1ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Topotecan -Ebewe

  Topotecan -Ebewe

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 fiol.a 4ml - 1 mg/ml
  EBEWE PHARMA GMBH NFG. KG
  Powiązane artykuły
  Onkologia

  Przez chodzenie w szpilkach można nabawić się raka?

  Przez chodzenie w szpilkach można nabawić się raka?

  Od kilkudziesięciu lat lekarze ostrzegają kobiety przed negatywnymi skutkami chodzenia w butach na wysokich obcasach. Owszem, nogi w szpilkach dobrze się prezentują, ale cierpi na tym kręgosłup, stawy, stopy i naczynia krwionośne w nogach. Okazuje się,...

  Tłuszczak - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Tłuszczaki - kiedy je usunąć?

  Artykuł sponsorowany Tłuszczaki to zmiany powstające z dojrzałej tkanki tłuszczowej, które przybierają postać niewielkiego guza. Mogą pojawić się praktycznie na każdej części ciała. Zaliczyć je można do jednego z najczęściej rozpoznawalnych łagodnych...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Co to są kryteria odpowiedzi na leczenie?

  Białaczka to szeroka grupa nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego. Ich leczenie jest wieloetapowe i bardzo skomplikowane. Ponadto do każdego rodzaju białaczki dobiera się indywidualnie metody terapeutyczne. Wyróżnia się 3 podstawowe grupy białaczek:...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Rodzaje białaczki

  Jak sama definicja mówi białaczka to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. W jej przebiegu klony jednego typu leukocytów rozprzestrzeniają się w szpiku kostnym po czym przedostają się do krwi i mogą naciekać inne narządy. W szpiku powstaje...

  Diagnostyka białaczek

  Badania cytogenetyczne w diagnostyce białaczki

  Badania cytogenetyczne w diagnostyce białaczki

  Diagnostyka białaczki składa się z kilku etapów i jest dość skomplikowana. Jej celem jest stuprocentowe potwierdzenie rozpoznania białaczki jako przyczyny dolegliwości oraz ustalenie konkretnego rodzaju choroby. Aby rozpocząć bardzo obciążające dla chorego...

  Białaczka - objawy, rodzaje, leczenie

  Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

  Serwis abczdrowie.pl nawiązał współpracę z Fundacją Onkologiczną Osób Młodych - Alivia. Fundacja działa od kwietnia 2010 roku. Wszystkie osoby pracujące w Fundacji miały styczność z chorobą nowotworową. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest Bartosz...

  Onkologia

  Nowy lek na raka w fazie badań klinicznych

  Naukowcy z Uniwersytetu Michigan opracowali nowatorski lek, który być może znajdzie zastosowanie w leczeniu wielu rodzajów chorób nowotworowych... Mechanizm rozwoju nowotworu Prawidłowe komórki w organizmie zaprogramowane są na naturalną śmierć. Proces...

  Onkologia

  Wpływ nowoczesnych leków na długość życia osób z nowotworami

  Od 4 do 7 grudnia w Orlando na Florydzie odbywał się Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Wnioski ze spotkania są optymistyczne: obecnie dzięki nowoczesnym lekom oraz przeszczepom, osoby cierpiące na nowotwory krwi żyją od kilku do kilkunastu...

  Newsy

  Utrata masy ciała może pomóc w zapobieganiu szpiczakowi mnogiemu

  Nowe badania wskazują, że nadwaga zwiększa ryzyko, że łagodne zaburzenia krwi rozwiną się w szpiczaka mnogiego, nowotwór krwi. Zagadkowy stan przednowotworowy Badanie zostało przeprowadzone przez zespół z Waszyngtońskiej Akademii Medycznej w St. Louis,...