Tisseel Lyo

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczlnik do przygotowania kleju do tkanek
Dawka
-
Ilość
1 zest. (do sporz.2ml prod.)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tisseel Lyo - ulotka preparatu

Tisseel Lyo - opis

Leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne (patrz punkt 5.1):

- dla poprawienia hemostazy

- jako klej tkankowy ułatwiający gojenie ran lub jako materiał uszczelniający szew w chirurgii naczyniowej, w zespoleniach przewodu pokarmowego, w neurochirurgii oraz w zabiegach operacyjnych, w których może dojść do kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym lub oponą twardą (np. zabiegi otorynolaryngologiczne, okulistyczne lub zabiegi na kręgosłupie)

- jako klej tkankowy ułatwiający umocowanie oddzielonych tkanek (np. płatów tkanki, przeszczepów, przeszczepów skóry niepełnej grubości, przeszczepów siatkowych).

Skuteczność preparatu potwierdzono również u chorych otrzymujących heparynę.

Tisseel Lyo - skład

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Koncentrat białek klejących, liofilizowany (proszek Tisseel), do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny

Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające) 91 mg[1][2]/ ml

Aprotynina (syntetyczna) 3000 KIU2/ml

Substancje pomocnicze:

Polisorbat 80 0,6 ? 1,9 mg/ml

Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina, liofilizowana, do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia

Trombina ludzka 500 j.m.[3]/ ml

Wapnia chlorek 40 mol / ml

Z 1, 2 lub 5 ml roztworu białek klejących i 1, 2 lub 5 ml roztworu trombiny otrzymuje się 2, 4 lub 10 ml końcowego produktu gotowego do użycia.

Po zmieszaniu

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Składnik 1: Roztwór białek klejących

       

Fibrynogen ludzki

(jako białko wykrzepiające)

Aprotynina syntetyczna

45,5 mg

1500 KIU

91 mg

3000 KIU

182 mg

6000 KIU

455 mg

15000 KIU

Składnik 2: Roztwór trombiny

       

Trombina ludzka

Wapnia chlorek

250 j.m. 20 mol

500 j.m. 40 mol

1000 j.m.

80 mol

2500 j.m. 200 mol

TISSEEL LYO zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6 ? 5 j.m./ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tisseel Lyo - dawkowanie

Zestaw TISSEEL Lyo może być stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym przez lekarzy lub lekarzy chirurgów z odpowiednim doświadczeniem.

Dawkowanie

Dawkę oraz częstotliwość nakładania TISSEEL Lyo należy zawsze dostosować do potrzeb wynikających ze stanu klinicznego pacjenta.

Dawka, której należy użyć zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego, wielkości klejonej powierzchni oraz wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji.

Nakładanie produktu musi być ustalone indywidualnie przez lekarza wykonującego zabieg. W badaniach klinicznych, indywidualnie dobrane dawki wynosiły zwykle od 4 do 20 ml.W niektórych zabiegach (np. w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych ran oparzeniowych), konieczne może być zastosowanie większych objętości.

Wstępna ilość produktu nakładanego na wybraną strukturę anatomiczną lub klejoną powierzchnię i powinna wystarczyć do całkowitego pokrycia docelowego obszaru. W razie konieczności, nakładanie produktu można powtórzyć. Należy jednak unikać powtórnej aplikacji na istniejącą już warstwę spolimeryzowanego produktu TISSEEL Lyo, ponieważ TISSEEL Lyo nie będzie łączył się ze spolimeryzowaną warstwą.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL Lyo 2 ml (tj. 1 ml roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL Lyo jest stosowany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia odpowiednio większych powierzchni, zależnie od specyficznych wskazań i indywidualnego przypadku.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju do tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL Lyo.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu u pacjentów pediatrycznych.

Sposób i droga podawania Na zmianę chorobową.

Roztwory należy przygotować w sposób opisany w punkcie 6.6.

Przed nałożeniem należy jak najdokładniej osuszyć powierzchnię. Szczegółowe instrukcje patrz punkt 6.6.

W przypadku zabiegów chirurgicznych wymagających niewielkich objętości kleju do tkanek, zaleca się wypuścić i usunąć pierwsze kilka kropli produktu.

Tisseel Lyo - środki ostrożności

Stosować tylko na zmianę chorobową. Nie podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego podania preparatu do światła naczynia mogą wystąpić zagrażające życiu powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego gazu.

? Każde zastosowanie sprężonego gazu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz, pęknięciem tkanki lub uwięźnięciem sprężonego gazu, które mogą zagrażać życiu.

? Nie wolno stosować TISSEEL Lyo z systemem Easy Spray/Spray Set w zamkniętych przestrzeniach ciała.

? TISSEEL Lyo należy rozpylać jedynie na miejsca aplikacji, które są widoczne.

TISSEEL Lyo należy nakładać w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany. Przy zastosowaniu urządzeń ciśnieniowych z regulatorem ciśnienia do podania produktu TISSEEL Lyo odnotowano przypadek zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz. Przypadek ten wydaje się być związany z użyciem urządzenia rozpylającego przy zastosowaniu ciśnienia wyższego niż zalecane i w bliskiej odległości od powierzchni tkanki.

Podczas nakładania produktu TISSEEL Lyo za pomocą urządzenia rozpylającego, zastosowane ciśnienie powinno mieścić się w zakresie zalecanym przez producenta urządzenia rozpylającego a użytkownik jest ostrzeżony aby nie stosować aplikacji natryskowej produktu TISSEEL Lyo przy użyciu urządzeń innych producentów i niedopuszczonych do stosowania z produktem TISSEEL Lyo.. W przypadku braku szczególnych zaleceń, ciśnienie nie powinno przekraczać 1,4-1,7 bara. W przypadku braku szczególnych zaleceń, nie należy rozpylać z odległości mniejszej niż 10-15 cm od powierzchni tkanki. Podczas rozpylania produktu TISSEEL Lyo należy monitorować zmiany ciśnienia krwi, tętna, wysycenia tlenem oraz końcowowydechowego stężenia CO2,ze względu na możliwość wystąpienia zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz.

Przed nałożeniem TISSEEL Lyo należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia produktu są dostatecznie zabezpieczone/osłonięte, aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miejscach.

Jeżeli kleje fibrynowe są nakładane w zamkniętych obszarach, np. mózgu lub rdzeniu kręgowym, należy uwzględnić ryzyko komplikacji związanych z kompresją.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu trombiny należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Tak jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu alergicznego.

Podanie donaczyniowe podatnym pacjentom może zwiększyć prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej reakcji nadwrażliwości.

Nadwrażliwość oraz reakcje anafilaktyczne (również śmiertelne, w tym szok anafilaktyczny) były zgłaszane przy stosowaniu TISSEEL Lyo.Do objawów nadwrażliwości należą między innymi pokrzywka, pokrzywka uogólniona, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i podjąć środki ratunkowe zgodne z obowiązującymi zasadami leczenia wstrząsu. Pozostały produkt należy usunąć z miejsca podania.

TISSEEL Lyo zawiera białko syntetyczne (aprotyninę). Nawet w przypadku ściśle miejscowego stosowania preparatu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej, związane z zawartością aprotyniny. Ryzyko to wydaje się większe w przypadku, gdy u pacjenta stosowano wcześniej preparat z aprotyniną, nawet jeśli uprzednio było to dobrze tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii choroby pacjenta informacje dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę.

Ponieważ syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie rozważyć zastosowanie TISSEEL Lyo u pacjentów z alergią na białka bydlęce.

W dwóch retrospektywnych nierandomizowanych badaniach w zabiegach pomostowania aortalnowieńcowego pacjenci, u których zastosowano klej tkankowy wykazywali znamienny statystycznie wzrost ryzyka śmiertelności. Ponieważ badania te nie pozwalają na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, nie można wykluczyć, że to zwiększone ryzyko związane było z użyciem u pacjentów kleju tkankowego TISSEEL. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, aby unikać nieumyślnego podania produktu donaczyniowo.

Należy bezwzględnie unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powikłań zakrzepowozatorowych w obszarze tętnicy ocznej.

Wstrzyknięcie TISSEEL Lyo do tkanki wiąże się z ryzykiem miejscowego uszkodzenia tkanki.

TISSEEL Lyo należy nakładać wyłącznie w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany.

Polisorbat 80 może wywoływać ograniczone miejscowo reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak HIV, HBV oraz HCV, a także bezotoczkowego wirusa HAV.

Środki te mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec niektórych bezotoczkowych wirusów, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz dla osób z niedoborem odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. z niedokrwistością hemolityczną).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym zastosowaniu u pacjenta produktu TISSEEL Lyo odnotować nazwę i numer serii produktu w celu udokumentowania związku między pacjentem a daną serią produktu.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL Lyo (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne).

Tisseel Lyo - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Tisseel Lyo - przeciwwskazania

TISSEEL Lyo nie może być stosowany jako jedyny środek do leczenia masywnych i intensywnych krwawień tętniczych i żylnych.

TISSEEL Lyo nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany operacyjnej.

TISSEEL Lyo nie wolno stosować donaczyniowo. Podanie donaczyniowe może prowadzić do zagrażających życiu powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Nie wolno stosować TISSEEL Lyo w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Tisseel Lyo - działania niepożądane

U pacjentów, u których zastosowano kleje fibrynowe/środki hemostatyczne, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (takie jak: obrzęk naczynioruchowy, pieczenie i uczucie kłucia w miejscu podania, bradykardia, skurcz oskrzeli, dreszcze, trudności w oddychaniu, przejściowy rumień (nagłe zaczerwienienie twarzy), uogólniona pokrzywka, ból głowy, pokrzywka, niedociśnienie, senność, nudności, świąd, pobudzenie, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej, dzwonienie w uszach, wymioty oraz świszczący oddech).

W pojedynczych przypadkach reakcje te nasiliły się prowadząc do ciężkich reakcji anafilaktycznych. Reakcje takie mogą być obserwowane szczególnie przy powtarzanym użyciu preparatu lub przy stosowaniu go u pacjentów uczulonych na aprotyninę (patrz punkt 4.4) bądź na którykolwiek z pozostałych składników produktu.

Każde kolejne zastosowanie TISSEEL Lyo lub ogólne podanie aprotyniny może wywołać ciężkie reakcje anafilaktyczne, nawet, jeśli TISSEEL Lyo był dotąd dobrze tolerowany podczas powtarzanych podań.

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciw składnikom kleju fibrynowego/środków hemostatycznych.

Niezamierzone podanie do światła naczynia może prowadzić do incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz zespołu DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe). Istnieje również ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.4).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Poniższe działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń z trzech badań klinicznych z zastosowaniem produktu TISSEEL oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu klejów fibrynowych Baxter. W badaniach klinicznych TISSEEL był podawany w celu poprawy hemostazy w zabiegach kardiologicznych, naczyniowych oraz całkowitej wymiany stawu biodrowego; oraz do sklejenia naczyń limfatycznych u pacjentów poddawanych usunięciu pachowego węzła chłonnego. Częstości są oparte na liczbie przypadków rozpoznanych przez badaczy jako możliwie/ prawdopodobnie powiązane.

W przypadku działań niepożądanych zgłaszanych w związku z zastosowaniem klejów tkankowych firmy Baxter po ich wprowadzeniu na rynek, na podstawie dostępnych danych nie można określić ich częstości.

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów (SOC)

Określenie wg. MedDRA

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Pooperacyjne zakażenie rany

Często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Wzrost D-dimeru fibryny

Często

 

Wzrost produktów degradacji fibryny

Często

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości*

Nieznana

 

Reakcje anafilaktyczne*

Nieznana

 

Szok anafilaktyczny*

Nieznana

 

Parestezje

Nieznana

 

Skurcz oskrzeli

Nieznany

 

Świszczący oddech

Nieznana

 

Świąd

Nieznana

Rumień

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia

Często

Zaburzenia serca

Bradykardia

Nieznana

Tachykardia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Zakrzepica żyły pachowej**

Często

 

Niedociśnienie

Często

 

Krwiak (NOS)

Nieznana

 

Zakrzep z zatorami

Nieznana

 

Zator tętnicy mózgowej

Nieznana

 

Udar mózgu spowodowany zakrzepicą żylną**

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

Nieznana

Zaburzenia żołądka i

jelit

Nudności

Często

 

Niedrożność jelit

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Często

 

Pokrzywka

Nieznana

 

Pogorszenie gojenia rany

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

Ból w kończynie

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból pooperacyjny

Często

 

Ból

Często

 

Podwyższona temperatura ciała

Często

 

Zaczerwienienie

Nieznana

 

Obrzęk

Nieznana

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego

Bardzo często

 

Obrzęk naczynioruchowy

Nieznana

* reakcje anafilaktyczne i szok anafilaktyczny obejmowały przypadki śmiertelne.

** jako wynik podania donaczyniowego.

Efekt klasy

Inne działania niepożądane związane z klejami fibrynowymi/ produktami hemostatycznymi obejmują objawy nadwrażliwości lub reakcji alergicznych: podrażnienie w miejscu podania, dyskomfort w klatce piersiowej, dreszcze, ból głowy, senność, niepokój i wymioty.

Tisseel Lyo - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania klejów fibrynowych/środków hemostatycznych u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Badania na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić wpływ na reprodukcję, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i rozwój około- i postnatalny.

Z tego względu produkt może być stosowany u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wyłącznie, gdy jest to wyraźnie konieczne.

Informacje dotyczące zakażenia parwowirusem B19, patrz punkt 4.4

Tisseel Lyo - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Tisseel Lyo

  Tisseel Lyo

  proszek i rozpuszczlnik do przygotowania kleju do tkanek - 1 zest. (do sporz.2ml prod.)
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Tisseel Lyo

  Tisseel Lyo

  proszek i rozpuszczlnik do przygotowania kleju do tkanek - 1 zest. (do sporz.10ml prod.)
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Tisseel Lyo

  Tisseel Lyo

  proszek i rozpuszczlnik do przygotowania kleju do tkanek - 1 zest. (do sporz.4ml prod.)
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

  Co to jest zakrzepica? (WIDEO)

  Co to jest zakrzepica? Zakrzepica żył głębokich to choroba, która wywołuje powstawanie skrzepów we krwi. Skrzepy najczęściej powstają w kończynach dolnych. Zakrzepica czasem prowadzi to do niewydolności w obrębie ścian żylnych i zastawek. Taki stan z...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie zakrzepicy (WIDEO)

  Leczenie zakrzepicy (WIDEO)

  Leczenie zakrzepicy Zakrzepica żył głębokich to zaburzenie wywołujące powstawanie skrzepów we krwi. Przewlekłe zaburzenia krążenia mogą doprowadzić do osłabienia ścian naczyń krwionośnych i pogorszenia funkcjonowania zastawek i w konsekwencji do niewydolności...

  Krew i naczynia krwionośne

  Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: przyczyny (WIDEO)

  Ostre niedokrwienie kończyny dolnej: przyczyny (WIDEO)

  Przyczyny ostrego niedokrwienia kończyn dolnych Ostre niedokrwienie kończyny dolnej jest to nagłe przerwanie dopływu krwi do tej kończyny. Przyczynami ostrego niedokrwienia kończyny dolnej mogą być różnego rodzaju patologie. Najczęściej niedokrwienie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Zakrzepica żył - jakie są pierwsze objawy? Wyjaśnia lekarz Monika Szafarowska

  Zakrzepica żył - jakie są pierwsze objawy? Wyjaśnia lekarz Monika Szafarowska

  W żylaku bardzo często dochodzi do zalegania krwi. Nieprawidłowa budowa jego ściany, a zwłaszcza uszkodzenie śródbłonka, sprzyja wykrzepianiu wewnątrznaczyniowemu. Wielu pacjentów jest w stanie przyzwyczaić się do wieloletniej obecności żylaków na swoich...

  #dzieńdobryWP

  Krakowscy chirurdzy dokonali niemożliwego (WIDEO)

  Krakowscy chirurdzy dokonali niemożliwego (WIDEO)

  Replantacja, czyli operacja przyszycia dwóch dłoni Takie operacje zdarzają się niezmiernie rzadko. Nie tylko dlatego, że jest to bardzo skomplikowany zabieg, który przeprowadza kilkunastu specjalistów jednocześnie, ale również z tego powodu, że niezwykle...

  Koronawirus

  Tętniaki a COVID. "Można porównać to do pęknięcia rury gazowej"

  Tętniaki a COVID. "Można porównać to do pęknięcia rury gazowej"

  Według najnowszych badań istnieje wyraźna relacja między przechorowaniem COVID-19 a wystąpieniem nowych przypadków tętniaka aorty brzusznej. Najczęściej dotyka to pacjentów, którzy skarżą się na pierwsze objawy, takie jak ból brzucha. - Wiele osób...

  Leczenie żylaków

  Leczenie żylaków parą wodną

  Leczenie żylaków parą wodną

  Z żylakami po ukończeniu 45. roku życia zmaga się co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna. Te nieestetycznie wyglądające owrzodzenia nie tylko bywają bolesne, ale i mogą być niebezpieczne dla naszego życia. Nowoczesna metoda z wykorzystaniem pary wodnej...

  Newsy - zdrowie

  Nowe technologie w medycynie ratują życie

  Nowe technologie w medycynie ratują życie

  Dzięki zaawansowaniu technik obrazowych udaje się zidentyfikować coraz więcej osób, u których miał miejsce uraz naczyń mózgowych i w następstwie wystąpił udar mózgu, a nawet śmierć. Na przestrzeni ostatnich 30 lat, wyniki znacznie poprawiają się - głównie...