Tiaprid PMCS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,1 g
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Tiaprid PMCS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Tiaprid PMCS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tiaprid PMCS - opis

Zaburzenia zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z demencją.

Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu:

- ostry zespół majaczeniowy

- zespół odstawienny

Ciężka postać pląsawicy Huntingtona.

Tiaprid PMCS - skład

Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Tiaprid PMCS - dawkowanie

Należy rozważyć zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Leczenie należy rozpocząć od małej dawki, którą należy zwiększać stopniowo, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Zaburzenia zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z demencją: 200-400 mg/dobę

Leczenie należy rozpocząć od małej dawki 50 mg, dwa razy na dobę. Następnie dawkę należy zwiększać o 50-100 mg, w odstępach co 2-3 dni. Średnia dawka u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 300 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 400 mg na dobę.

Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu: 300-400 mg/dobę przez 1-2 miesiące.

Pląsawica Huntingtona: 300–1200 mg/dobę

Dawka początkowa: do 1200 mg/dobę, podawane w co najmniej trzech dawkach podzielonych. Następnie dawkę należy zmniejszać stopniowo do dawki podtrzymującej, w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zwykła dawka wynosi 100-150 mg/dobę, do maksymalnie 300 mg/dobę.

Tabletki można zażywać w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Niewydolność nerek: u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 30-60 ml/min dawkę produktu należy zmniejszyć do 75% zwykle stosowanej dawki, do 50% u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 10-30 ml/min oraz do 25% u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min.

Niewydolność wątroby: produkt jest słabo metabolizowany, w związku z tym nie ma konieczności zmniejszania dawki.

Tiaprid PMCS - środki ostrożności

Wydłużenie odstępu QT:

Tiapryd może powodować wydłużenie odstępu QT. Działanie to może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades de pointes (patrz punkt 4.8). Przed rozpoczęciem leczenia, i jeżeli pozwala na to stan kliniczny pacjenta, zaleca się monitorowanie czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń rytmu: - bradykardia poniżej 55 akcji na minutę

- zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza hipokaliemia;

- wrodzone wydłużenie odstępu QT, wydłużenie odstępu QT stwierdzone w wywiadzie rodzinnym;

- jednoczesne leczenie produktami, które mogą powodować bradykardię (< 55 akcji na minutę), zaburzenia równowagi elektrolitowej, zaburzenia przewodzenia w sercu lub wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5 „Interakcje”).

Należy rozważyć zastosowanie tiaprydu u pacjentów z czynnikami ryzyka, które mogą predysponować do wydłużenia odstępu OT.

Udar mózgu:

W badaniach klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, przeprowadzonych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, leczonych pewnymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, zaobserwowano w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka udaru mózgu. Mechanizm takiego wzrostu ryzyka nie jest znany. Nie można wykluczyć wzrostu ryzyka w przypadku stosowania innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych populacjach pacjentów. Tiapryd należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Zwiększenie śmiertelności u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem:

Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne występowało nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z grupą nieleczoną. Brak jest wystarczających danych, aby zdecydowanie ustalić skalę tego ryzyka. Przyczyna zwiększonego ryzyka nie jest znana.

Tiaprid PMCS nie jest przeznaczony do leczenia zaburzeń zachowania spowodowanych otępieniem.

Ryzyko zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym

W czasie stosowania leków przeciwpsychotycznych stwierdzono przypadki występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ponieważ u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ, przed i w trakcie leczenia produktem Tiaprid PMCS należy określić wszystkie możliwe czynniki ryzyka wystąpienia ŻChZZ i podjąć odpowiednie środki profilaktyczne.

- Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego (z możliwym skutkiem śmiertelnym) z takimi objawami, jak hipertermia, sztywność mięśni i zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego. W przypadku wystąpienia hipertermii, której przyczyna nie jest znana, należy przerwać leczenie tiaprydem.

- U pacjentów z chorobą Parkinsona tiapryd należy stosować ze szczególną ostrożnością.

- Neuroleptyki mogą zmniejszać próg drgawkowy, nawet jeśli nie obserwowano takiego działania w przypadku tiaprydu. Dlatego pacjentów z padaczką w wywiadzie należy uważnie monitorować w trakcie leczenia tiaprydem.

- W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

- Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, u pacjentów w podeszłym wieku tiapryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia działania sedatywnego.

- Działanie tiaprydu u dzieci jest dokładnie badane. Z tego względu należy zachować ostrożność stosując produkt u dzieci (patrz punkt 4.2).

Tiaprid PMCS - przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania tiaprydu są ograniczone. Obserwowano senność i nadmierne uspokojenie, śpiączkę, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz objawy pozapiramidowe.

W przypadku ostrego przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość przyjęcia wielu leków.

Ponieważ tiapryd w niewielkim stopniu podlega dializie, nie można zastosować hemodializy w celu jego eliminacji.

Nie istnieje swoiste antidotum na tiapryd. Należy wdrożyć ścisłe monitorowanie funkcji życiowych, w tym ciągłe monitorowanie czynności serca (ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz następczych komorowych zaburzeń rytmu serca) do czasu ustabilizowania stanu pacjenta.

W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy podać leki antycholinergiczne.

Tiaprid PMCS - przeciwwskazania

- nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

- występowanie nowotworu, którego wzrost zależy od stężenia prolaktyny (np. gruczolak przysadki typu prolactinoma i rak piersi).

- guz chromochłonny nadnerczy.

- jednoczesne stosowanie z lewodopą lub innymi produktami leczniczymi o działaniu dopaminergicznym (patrz punkt 4.5).

Tiaprid PMCS - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z badań klinicznych

W kontrolowanych badaniach klinicznych odnotowano następujące działania niepożądane. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach może być trudne odróżnienie działania niepożądanego od objawów choroby podstawowej.

Zaburzenia układu nerwowego

     

Często:

 

Zawroty głowy, ból głowy.

 

Parkinsonizm i podobne objawy: drżenie, wzmożone napięcie, hipokinezja,

 

ślinienie się. Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku przeciw

 

parkinsonizmowi.

Niezbyt często:

 

Niepokój, dystonia (kurcze, kręcz szyi, napady przymusowego patrzenia się

 

w górę, szczękościsk). Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku

 

przeciw parkinsonizmowi.

Rzadko:

 

Ostra dyskineza. Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku

 

przeciw parkinsonizmowi.

Zaburzenia psychiczne

Często: Ospałość, senność, bezsenność, pobudzenie, letarg.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: Tiapryd może powodować zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu - ustępujące po zaprzestaniu stosowania produktu. Może to być przyczyną mlekotoku, braku miesiączki, ginekomastii, powiększenia i bólu piersi, zaburzeń orgazmu i impotencji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Astenia, uczucie zmęczenia

Niezbyt często: Zwiększenie masy ciała

Dane ze spontanicznych doniesień

Zaburzenia układu nerwowego

Nie znane: Podobnie jak w przypadku innych neuroleptyków, obserwowano późne dyskinezy (charakteryzujące się mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy) po podawaniu tiaprydu dłużej niż 3 miesiące. W takich przypadkach leki przeciw parkinsonizmowi są nieskuteczne lub leków mogą powodować nasilenie objawów.

Podobnie jak w przypadku innych neuroleptyków, obserwowano złośliwy

zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4), który jest możliwym, śmiertelnym powikłaniem.

Zaburzenia serca

Nie znane: Wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca, jak torsades de pointes, tachykardia komorowa, która może prowadzić do migotania komór lub zatrzymania akcji serca i nagłego zgonu (patrz punkt ”Ostrzeżenia”) Zaburzenia naczyniowe

Nie znane: Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zator płucny i zakrzepicę żył głębokich. Niedociśnienie, zazwyczaj ortostatyczne.

Tiaprid PMCS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Istnieją tylko ograniczone dane z badań klinicznych, dotyczące stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. Rzadko obserwowano objawy pozapiramidowe u kobiet po porodzie, które stosowały wysokie dawki neuroleptyków podczas ciąży. Jeżeli tiapryd zostanie podany pod koniec ciąży, zwłaszcza w dużych dawkach, mogą wystąpić:

- objawy podobne do występujących po podaniu atropiny, szczególnie nasilone w przypadku jednoczesnego podawania leków przeciw parkinsonizmowi: tachykardia, nadmierne pobudzenie, rozdęcie jamy brzusznej, opóźnione wydalenie smółki.

- sedacja.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym produktu Tiaprid PMCS) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Należy zachować największą ostrożność zalecając ten produkt kobiecie w ciąży.

Laktacja

Badania na zwierzętach wykazały, że tiapryd przenika do mleka. Nie wiadomo, czy tiapryd przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia tiaprydem.

Płodność

U zwierząt leczonych tiaprydem obserwowano zmniejszenie płodności, wynikające z działania farmakologicznego produktu (wpływ na wydzielanie prolaktyny).

Podawanie tiaprydu może powodować hiperprolaktynemię, z towarzyszącym brakiem miesiączki, brakiem owulacji oraz zaburzeniem płodności u ludzi, wynikające z interakcji z receptorami dopaminergicznymi.

Tiaprid PMCS - prowadzenie pojazdów

Tiapryd wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować depresję, nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tiaprid PMCS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tiapridum

  Tiapryd to substancja lecznicza o działaniu przeciwpsychotycznym, należąca do grupy pochodnych benzamidu. Tiapryd jest stosowany w leczeniu pobudzenia psychoruchowego i zachowań agresywnych u dotkniętych różnego pochodzenia pacjentów w podeszłym wieku.

  Dostępne opakowania
  Tiaprid PMCS

  Tiaprid PMCS

  tabletki - 20 tabl. - 0,1 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Powiązane artykuły
  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...

  Niezbędnik pacjenta

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Obowiązująca od 1 września br. lista leków refundowanych zostanie znacząco rozszerzona. Ministerstwo Zdrowia na nowy wykaz wpisało m.in. leki stosowane w schizofrenii, a także w terapii nowotworów przewodu pokarmowego czy jajnika. Projekt zmian w wykazie...

  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Wpływ antydepresantów na pamięć emocjonalną

  Pismo „Molecular Psychiatry" przedstawia wyniki badań szwedzkich naukowców nad wpływem antydepresantów na pamięć emocjonalną osób cierpiących na poważną depresję. Wynika z nich, iż w przeciwieństwie do starszych leków, escitalopram odwraca objawy deficytu...

  Zaburzenia snu

  Ile powinno się spać?

  Ile powinno się spać?

  To, że wraz w wiekiem potrzebujemy mniej snu, to mit. Ludzie w średnim wieku i starsi, jeśli tylko chcą się czuć wypoczęci i produktywni podczas dnia, potrzebują dokładnie tyle samo snu, co młodzi. Przekonanie, że starsi ludzie potrzebują mniej snu, bierze...

  Zaburzenia pamięci i intelektu

  Sposób na trening pamięci

  Od dnia narodzin codziennie tracimy neurony, które, w przeciwieństwie do innych komórek, znikają bezpowrotnie. Ale bez paniki. Mózg na początku naszego życia liczy dziesiątki miliardów neuronów. Nawet tracąc 100 000 komórek nerwowych dziennie, wystarczy...

  Newsy

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Leki rozrzedzające krew zwiększają ryzyko wystąpienia demencji

  Nowe badania przeglądowe, obejmujące dane medyczne dotyczące 6 000 pacjentów, wykazały, że osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe w związku z migotaniem przedsionków, obarczone są wyższym ryzykiem wystąpienia demencji niż ludzie, którzy biorą środki...