Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
0,02g+4mg
Ilość
5 fiol.pr.
Typ
Lecznictwo zamknięte
Refundacja
Nie
Producent: MALLINCKRODT MEDICAL B.V.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - ulotka preparatu

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

A Scyntygrafia puli krwi z zastosowaniem erytrocytów znakowanych in vivo lub in vivo/in vitro. Główne wskazania obejmują:

• angiokardioscyntygrafię obrazującą:

- frakcję wyrzutową komór serca,

- całkowitą lub miejscową ruchomość ścian mięśnia sercowego,

- analizę fazową kurczliwości mięśnia sercowego;

• obrazowanie perfuzji narządowej oraz malformacji naczyniowych;

• diagnostykę i lokalizację miejsca utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego. B Oznaczanie objętości krwi.

C Scyntygrafia śledziony.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - skład

Sodu pirofosforan dziesięciowodny 20 mg

Cyny(II) chlorek dwuwodny 4 mg, co odpowiada 2,1 mg cyny

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - dawkowanie

Produkt leczniczy przeznaczony jest do podawania dożylnego.

Metody znakowania erytrocytów

Najpierw, kompleks pirofosforanu cynawego (substancja nieradioaktywna) przygotowuje się przez rozpuszczenie liofilizatu w izotonicznym roztworze chlorku sodu do wstrzykiwań.

Metoda in vivo

Wstrzyknąć przygotowany roztwór kompleksu pirofosforanu cynawego a następnie, po 30 minutach, podać dożylnie nadtechnecjan (99mTc) sodu.

Metoda in vitro

• Pobrać próbkę 10 ml krwi pacjenta.

• Inkubować in vitro próbkę krwi lub wydzielone erytrocyty z uzyskanym roztworem, a następnie, po 30 minutach dodać nadtechnecjan (99mTc) sodu i ponownie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty.

Zmodyfikowana metoda in vivo (in vivo/in vitro)

• Wstrzyknąć dożylnie uzyskany roztwór kompleksu pirofosforanu cynawego celem wprowadzenia w warunkach in vivo jonów cyny do erytrocytów.

• Wyznakować erytrocyty in vitro nadtechnecjanem (99mTc) sodu po wycofaniu próbki krwi.

• Ponownie wstrzyknąć wyznakowane erytrocyty.

Znakowanie denaturowanymi erytrocytami

• Wyznakować in vitro erytrocyty, po czym poddać je denaturacji, np. przez ogrzewanie w temperaturze 49 - 50°C przez 25 minut.

• Ponownie wstrzyknąć wyznakowane, zdenaturowane erytrocyty.

Dawkowanie

A Scyntygrafia puli krwi

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vivo lub in vitro wynosi 890 MBq (740-925 MBq).

B Wyznaczanie objętości krwi

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vitro wynosi 3 MBq (1-5 MBq).

C Scyntygrafia śledziony

Średnia aktywność podawana w jednym wstrzyknięciu przy znakowaniu in vitro denaturowanych erytrocytów wynosi 50 MBq (20-70 MBq). Optymalna dawka nieradioaktywnej cyny dla spreparowania erytrocytów w warunkach in vivo lub in vitro wynosi od 0,05 mcg do 1,25 mcg na mililitr całkowitej objętości krwi pacjenta (około 5000 ml u człowieka o masie ciała 70 kg). Wspomnianej dawki cyny nie należy przekraczać, zwłaszcza w przypadkach znakowania in vitro. Nadtechnecjan (99mTc) sodu powinien zostać wstrzyknięty (in vivo) lub dodany do mieszaniny inkubacyjnej (in vitro) po 30 minutach. Skanowanie można zaczynać bezpośrednio po podaniu znacznika.

Dawki pediatryczne

Radioaktywność dawki podawanej dzieciom należy obliczyć na podstawie masy lub powierzchni ciała dziecka i dawki radioaktywności zalecanej dla osób dorosłych. Jednakże, według zaleceń Paediatric Risk Group (EANM) radioaktywność dawki podawanej dzieciom jest obliczana na podstawie masy ciała według przedstawionej poniżej tabeli.

Część dawki dorosłego pacjenta:

3 kg = 0,1

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg =

0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg =

0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg =

0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg =

0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg =

0,88

52-54 kg = 0,90

56-58 kg = 0,92

60-62 kg = 0,96

64-66 kg = 0,98

68 kg =

0,99

U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) najmniejsza zalecana dawka produktu leczniczego, potrzebna do uzyskania właściwej jakości obrazu, wynosi 80 MBq. W przypadku scyntygrafii śledziony, konieczne jest zastosowanie minimalnej dawki równej 20 MBq. Ponieważ wiązanie soli cyny z erytrocytami jest długotrwałe, nie należy powtarzać badania przed upływem 3 miesięcy.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - środki ostrożności

Zaleca się przeprowadzenie znakowania (99mTc) erytrocytów in vivo przed podaniem środka kontrastowego zawierającego jod. W przeciwnym wypadku skuteczność znakowania może ulec obniżeniu.

Radiofarmaceutyczne produkty lecznicze mogą być stosowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie upoważnienia do stosowania i manipulacji radionuklidami. Ten radiofarmaceutyczny produkt leczniczy może być odbierany, stosowany i podawany wyłącznie przez upoważniony personel szpitalny. Zgoda na jego posiadanie, przechowywanie, przekazywanie i usuwanie zależy od obowiązujących licencji i przepisów wydawanych przez odnośne władze. Radiofarmaceutyki przeznaczone do podawania pacjentom powinny być przygotowywane przez użytkownika w sposób, który spełnia wymagania zarówno bezpieczeństwa radiologicznego, jak i jakości farmaceutycznej. Należy stosować odpowiednie zasady aseptyki, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania dla produktów leczniczych. W przypadku niemowląt i dzieci, konieczne jest przeprowadzenie szczególnie dokładnej oceny wartości diagnostycznej, niezbędności oraz ryzyka związanego z procedurą.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - przedawkowanie

W wypadku przypadkowego podania nadmiernej dawki radiofarmaceutycznego produktu leczniczego możliwości leczenia wspomagającego są ograniczone, ponieważ jego wydalanie w całości zależy od normalnego procesu hemolizy. W przypadku przedawkowania nadtechnecjanu99mTc zaleca się wymuszoną diurezę oraz częste opróżnianie pęcherza moczowego.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - działania niepożądane

W przypadku każdego pacjenta, narażenie na działanie promieniowania jonizującego musi być uzasadnione w odniesieniu do oczekiwanej korzyści. Aktywność podanej dawki musi być taka, aby związana z nią dawka promieniowania była możliwie jak najniższa, a jednocześnie zapewniała otrzymanie zamierzonego wyniku diagnostycznego. Narażenie na promieniowanie jonizujące jest powiązane z możliwością wywołania nowotworu i efektów dziedzicznych. Dane dostępne z badań z zakresu medycyny jądrowej wskazują, że takie działania niepożądane występują z niską częstotliwością, ponieważ dawki promieniowania są bardzo małe. W przypadku większości procedur diagnostycznych z zastosowaniem medycyny jądrowej, dostarczany równoważnik dawki promieniowania (ang. effective dose equivalent - EDE) jest mniejszy niż 20 mSv. W niektórych okolicznościach uzasadnione może być stosowanie większych dawek.

Działania niepożądane po dożylnym podaniu zarówno kompleksów nieznakowanych, jak i znakowanych99mTc, były opisywane w pojedynczych przypadkach (1-5 na 100 000 pacjentów). Zwykle takie działania niepożądane są łagodne do umiarkowanych i krótkotrwałe, choć opisano także przypadki uznane za poważne.

Działaniami niepożądanymi opisywany po zastosowaniu produktu leczniczego Technescan PYP były głównie reakcje nietolerancji typu alergicznego, obejmujące np. zawroty i ból głowy, nudności i wymioty, nagłe zaczerwienienie, wysypki na skórze, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie krwi. Opisywano także reakcje dotyczące wpływu nerwu błędnego na naczynia, zaburzenia rytmu serca oraz miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - ciąża i karmienie piersią

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutycznych produktów leczniczych kobiecie w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której nie pojawiło się jedno miesiączkowanie musi być uznana za będącą w ciąży, do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona lub wykluczona. W razie jakiejkolwiek niepewności, ważnym jest, aby narażenie na działanie promieniowania było jak najmniejsze, wystarczające do uzyskania pożądanych informacji klinicznych. Należy rozważyć zastosowanie technik alternatywnych, w których nie jest wykorzystywane promieniowanie jonizujące. Procedury z zastosowaniem radionuklidów wykonywane na kobiecie ciężarnej obejmują także dawki promieniowania, na jakie narażony jest płód. W okresie ciąży należy przeprowadzać jedynie bezwzględnie niezbędne badania, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko, na jakie narażona jest matka i płód. Podanie dawki w wysokości 925 MBq powoduje wchłonięcie przez macicę dawki równej 4,3 mGy. Dawki przekraczające 0,5 mGy należy uznać za potencjalnie szkodliwe dla płodu.

Przed podaniem radiofarmaceutycznego produktu leczniczego kobiecie karmiącej piersią należy rozważyć, czy badanie diagnostyczne można opóźnić do chwili, kiedy kobieta zakończy karmienie piersią, oraz należy dokonać wyboru najodpowiedniejszego radiofarmaceutycznego produktu leczniczego. Jeśli podanie produktu leczniczego uznane zostanie za niezbędne, należy przerwać karmienie piersią i porcje mleka narażone na działanie środka radiofarmaceutycznego należy odrzucić. Karmienie piersią można podjąć ponownie po upływie około 12 godzin od chwili wstrzyknięcia produktu leczniczego, lub gdy poziom promieniowania w mleku nie przekroczy 1 mSv.

Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof. - prowadzenie pojazdów

Nie opisano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Stanni pyrophosphatis et technetii (99mTc)

  Dostępne opakowania
  Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof.

  Technescan PYP Zest.do sporz.prep.radiof.

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 5 fiol.pr. - 0,02g+4mg
  MALLINCKRODT MEDICAL B.V.