Td-pur

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
0,5 ml (1 daw.)
Ilość
10 amp.-strz.a 0,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG

Pytania do farmaceuty

Td-pur - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Td-pur - opis
Uodparnianie przeciw tężcowi i błonicy osób w wieku 5 lat i starszych. Profilaktyka przeciwtężcowa w przypadku zranienia u osób w wieku 5 lat i starszych wraz z dawką przypominającą szczepionki przeciw błonicy.
Td-pur - skład
Jedna dawka szczepionki (0,5 ml zawiesiny) zawiera: Toksoid tężcowy nie mniej niż 20 j.m. Toksoid błoniczy nie mniej niż 2 j.m. Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorpcji 1,5 mg Al3+ Substancje pomocnicze, patrz 6.1.
Td-pur - dawkowanie
4.2.1 Dawkowanie Należy przestrzegać zaleceń obowiązujących w danym kraju oraz/lub wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Dawkowanie Osoby w wieku 5 lat i starsze powinni otrzymać taką samą dawkę. Szczepienie podstawowe (osoby nieszczepione lub o nieznanym statusie zaszczepienia): Trzy dawki szczepionki, każda po 0,5 ml, podawane według następującego schematu: - pierwsza dawka w wieku 5 lat lub później 0,5 ml - druga dawka po 4 - 6 tygodniach od podania pierwszej dawki 0,5 ml - trzecia dawka 6 do12 miesięcy od podania drugiej dawki 0,5 ml Szczepienie przypominające: Szczepienie rutynowe: Dawka 0,5 ml podawana w wieku 5 lat (lub starszych) oraz Dawka 0,5 ml podawana w wieku 11 -15 lat. Następnie dawka 0,5 ml podawana co 10 lat. Jeżeli wskazane jest szczepienie przeciw błonicy, a odporność na tężec jest wystarczająca, zaleca się podanie monowalentnej szczepionki przeciw błonicy. W przypadku ekspozycji na zakażenie błonicą, w okresie 5 lub więcej lat od zakończenia pełnego cyklu szczepień podstawowych, zalecane jest szczepienie przypominające odpowiednią do wieku dawką adsorbowanej lub skojarzonej szczepionki przeciw błonicy. Postępowanie w przypadku zranienia (patrz też tabela poniżej) a) Osoby, które otrzymały cykl szczepień przeciw tężcowi a ostatnia dawka przypominająca podana była: przed upływem 5 lat: Nie wymagane jest szczepienie przed upływem 5 -10 lat: Szczepionka Td-pur w dawce 0,5 ml po upływie 10 lat: Jednoczesne podanie szczepionki Td-pur w dawce 0,5 ml + immunoglobuliny przeciwtężcowej w dawce 250 j.m. Jeżeli zranienie jest powierzchowne i czyste, można zrezygnować z podania immunoglobuliny przeciwtężcowej. b) U osób z niedoborami odporności lub leczonych immunosupresyjnie skuteczność szczepienia może być wątpliwa. W przypadku zranienia konieczne jest jednoczesne podanie immunoglobuliny przeciwtężcowej. Profilaktyka tężca w przypadku zranienia (1) Status immunologiczny (liczba podanych dawek szczepionki odnotowanych w historii szczepień pacjenta) Okres czasu pomiędzy dniem zranienia a ostatnim szczepieniem Jednoczesne podanie (w przeciwległe części ciała): Td- TIG (2) pur® Następne dawki szczepionki przeciw błonicy i tężcowi (Td) (w celu zakończenia immunizacji podstawowej) po upływie: 4-6 tygodni 6-12 Dawka miesięcy przypominająca co 10 lat Brak lub brak danych - tak tak (3) tak tak tak 1 do 2 tygodni nie tak (3) tak tak tak 2 do 8 tygodni tak tak (3) nie tak tak powyżej 8 tygodni tak tak (3) tak tak tak 2 do 2 tygodni nie tak (3) nie tak tak od 2 tygodni do 6 miesięcy nie nie (3) (4) nie tak tak 6 do 12 miesięcy tak nie (3) (4) nie nie tak powyżej 12 miesięcy tak tak (3) nie nie tak 3 lub więcej do 5 lat nie nie nie nie tak 5 do 10 lat tak nie nie nie tak powyżej 10 lat tak tak (3) nie nie tak (1) U pacjentów leczonych immunosupresyjnie lub z niedoborami immunologicznymi patrz pkt. 4.2.1 (2) TIG - ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, początkowo 250 j.m., jeśli to konieczne 500 j.m. (3) Zgodnie z zaleceniami Niemieckiej Komisji Doradczej Do Spraw Szczepień, jeżeli zranienie jest powierzchowne i czyste można zrezygnować z podania immunoglobuliny przeciwtężcowej. (4) Tak, jeżeli do zranienia doszło w czasie dłuższym niż 24 godziny . 4.2.2 Sposób podawania Przed użyciem szczepionkę należy silnie wstrząsnąć! Dawkę wstrzykuje się głęboko domięśniowo. W pewnych przypadkach (skaza krwotoczna) szczepionkę można podać podskórnie. Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo (patrz też punkt 4.4). Numer serii każdej podanej dawki szczepionki i immunoglobuliny, oraz nazwa preparatu (nazwa handlowa) powinny być odnotowane przez lekarza w Międzynarodowym Wykazie Szczepień. Optymalny poziom ochrony jest uzyskiwany jedynie po przeprowadzeniu pełnego cyklu szczepień.
Td-pur - środki ostrożności
Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo. W przypadku niezamierzonego donaczyniowego podania szczepionki istnieje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ze wstrząsem włącznie. W takiej sytuacji należy podjąć natychmiastowe działania w celu uniknięcia wystąpienia wstrząsu. Osoby udające się w rejony, gdzie błonica występuje endemicznie powinny być zaszczepione co najmniej dwiema dawkami szczepionki. Pacjenci zakażeni wirusem HIV mogą być zaszczepieni przeciwko błonicy i tężcowi. W niektórych przypadkach wymagane szczepienia nie są przeprowadzane z powodu błędnej interpretacji pewnych objawów lub okoliczności uważanych jako przeciwwskazanie do szczepienia. Należą do nich na przykład: ? łagodne infekcje, nawet jeśli przebiegają ze stanami podgorączkowymi ? możliwy kontakt osoby szczepionej z chorymi na choroby zakaźne ? występowanie drgawek wśród rodziny osoby szczepionej ? występowanie w historii choroby osoby szczepionej drgawek gorączkowych (ponieważ podanie szczepionki może spowodować gorączkę i w konsekwencji drgawki, należy rozważyć podanie dzieciom podatnym na wystąpienie drgawek środków przeciwgorączkowych, np. w przypadku szczepionek inaktywowanych w czasie szczepienia, oraz 4 do 8 godzin po podaniu szczepionki) ? przewlekłe choroby, z nie postępującymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) włącznie ? wyprysk i inne zmiany skórne, umiejscowione zakażenia skóry ? terapia antybiotykami, niskimi dawkami kortykosterydów lub stosowanie miejscowe preparatów zawierających sterydy ? wrodzone lub nabyte niedobory odporności (w takich przypadkach skuteczność szczepienia może być zmniejszona lub wątpliwa. Zalecane jest wykonanie testu serologicznego) Należy kontrolować historię szczepień osób wchodzących w bliski kontakt z chorymi na błonicę lub jej nosicielami. Jeżeli odnotowano podanie mniej niż trzech dawek szczepionki przeciw błonicy, szczepienie należy rozpocząć lub uzupełnić, w zależności od wieku pacjenta.
Td-pur - przedawkowanie
Nie są znane objawy przedawkowania
Td-pur - przeciwskazania
- U osób chorych, wymagających leczenia, szczepienie powinno być odroczone na okres przynajmniej dwóch tygodni od pełnego wyzdrowienia (z wyjątkiem osób po narażeniu na zakażenie). - Nie należy szczepić szczepionką Td-pur przede wszystkim osób, u których poprzednie szczepienia przeciw błonicy i/lub tężcowi wywołały przejściową trombocytopenię lub objawy niepożądane ze strony układu nerwowego. - nie stosować szczepionki jeśli występuje alergia na którykolwiek jej składnik - Osoby, u których wystąpiły powikłania po szczepieniu nie powinny być szczepione tą samą szczepionką aż do wyjaśnienia możliwych przyczyn tych powikłań. - W przypadku zranienia istnieje kilka bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania szczepionki Td-pur jako dawki przypominającej (np. znane poważne reakcje alergiczne na składniki szczepionki, szczególnie działania niepożądane, które nie ograniczają się do miejsca iniekcji). Jeżeli reakcje niepożądane związane były z wcześniejszym podaniem szczepionki przeciw błonicy, należy stosować tylko monowalentną szczepionkę przeciw tężcowi; jeżeli reakcje niepożądane związane były z podaniem szczepionki przeciw tężcowi lub szczepionki tężcowo-błoniczej, w przypadku zranienia należy podać tylko immunoglobulinę przeciwtężcową: w takim przypadku należy podać dwie dawki 250 j.m. w odstępie 4 tygodni. Patrz też punkt 4.4 Osoby z nadwrażliwością na lateks: Pomimo że w nasadce strzykawki nie znajdują się wykrywalne ilości lateksu naturalnego, bezpieczeństwo stosowania szczepionki Td-pur u osób z nadwrażliwością na lateks nie zostało w pełni potwierdzone.
Td-pur - działania niepożądane
Częstotliwość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami: Zgłaszano następujące działania niepożądane: Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: zaczerwienienie, obrzęk, bolesność, stwardnienie, swędzenie Często: ogólne złe samopoczucie Rzadko: objawy grypopodobne (pocenie się , dreszcze, gorączka). Bardzo rzadko: utworzenie się ziarniniaka, który w pojedynczych przypadkach może mieć tendencje do przekształcania się w guzek zawierający jałową wydzielinę surowiczą. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: ból mięśni, ból stawów Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: zaburzenia żołądkowo- jelitowe Zaburzenia naczyniowe: Rzadko: przejściowe reakcje naczyniowe Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Często: powiększenie węzłów chłonnych Bardzo rzadko: przejściowa trombocytopenia Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje alergiczne (np. duszność), krótkotrwała wysypka. Bardzo rzadko: Alergiczne reakcje ze strony nerek z towarzyszącym białkomoczem. Zaburzenia układu nerwowego: Bardzo często: ból głowy Bardzo rzadko: zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego, narastające porażenie prowadzące nawet do porażenia układu oddechowego ( zespół Guillain-Barre), zapalenie obwodowych splotów nerwowych. Takie reakcje występują częściej u osób hiperimmunizowanych.
Td-pur - ciąża i karmienie piersią
U kobiet ciężarnych, które nie posiadają odpowiedniej ochrony immunologicznej przeciw błonicy, zalecane jest podanie szczepionki w drugim lub trzecim trymestrze ciąży. Szczepienie jest szczególnie zalecane u osób podróżujących do rejonów, w których choroba występuje endemicznie lub w innych przypadkach możliwości narażenia na ekspozycję. Karmienie piersią nie stanowi przeciwwskazania do stosowania szczepionki.
Td-pur - prowadzenie pojazdów
Nieistotny

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Diphtheria-tetanus-pertusis

  Dostępne opakowania
  Td-pur

  Td-pur

  zawiesina do wstrzykiwań - 10 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG
  Td-pur

  Td-pur

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml (1 daw.)
  NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS GMBH & CO. KG
  Powiązane artykuły
  Kontrowersje wokół szczepień

  Protest lekarzy przeciw szczepionkom przynoszonym przez pacjentów

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pacjent nie może już kupić szczepionki w gabinecie lekarskim. Grupa lekarzy związanych z Porozumieniem Zielonogórskim sprzeciwia się nowemu rozwiązaniu. Lekarze nie chcą podawać pacjentowi szczepionki, którą sam przyniósł...

  Szczepienia dzieci

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Obowiązkowe szczepienia ochronne

  Szczepienia pomogły zapanować nad wieloma chorobami Dopiero od kilkunastu lat szczepienia masowe pozwalają uniknąć epidemii wielu chorób i jej śmiertelnych skutków. Obecnie propaguje się tworzenie tzw. odporności „zbiorowiskowej", wykluczającej zachorowania...

  Patronaty

  Innowacje w systemie szczepień ochronnych - 5.03.2013

  Szczepienia ochronne odgrywają znaczącą rolę w przeciwdziałaniu różnego typu schorzeniom. Ich rola w profilaktyce chorób takich jak np. odra lub gruźlica jest niezmiernie istotna. Nad aktualnym stanem szczepień ochronnych w Polsce oraz możliwościami poprawy...

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Czy osoba zaszczepiona może zachorować na odrę? Sprawdzamy

  Czy osoba zaszczepiona może zachorować na odrę? Sprawdzamy

  Szczepionka przeciw odrze daje prawie 100 proc. ochronę przed zachorowaniem. Zdarza się jednak, że mimo ochrony osoba szczepiona zachoruje. Czy to znaczy, że szczepionka nie działa? Dwie dawki szczepionki Pierwszą dawkę szczepienia przeciw odrze podaje...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Rodzaje szczepionek

  Szczepienia ochronne są wykorzystywane jako podstawowa metoda biologiczna zwiększająca odporność organizmu w walce z drobnoustrojami. Podanie szczepionki warunkuje pobudzenie układu odpornościowego, wytworzenie komórek pamięci immunologicznej oraz przeciwciał,...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienia w okresie rozwojowym

  Przez długi okres sądzono, że szczepienia mogą powodować autyzm. Teza została obalona, ale nieprzychylna wieść rozniosła się i głośnym echem zbiera plony. Wiele osób obawia się szczepień, unika ich u swoich dzieci, a tym samym naraża na groźne choroby....

  Szczepienia dzieci

  Szczepionki jako broń przeciwko groźnym chorobom zakaźnym

  Choroby zakaźne, dziesiątkując populację ludzką, od niepamiętnych czasów stanowiły ogromny problem medyczny oraz społeczny. W czasie ich rozprzestrzeniania ginęło więcej ludzi niż w trakcie wojen. Sytuacja zaczynała się zmieniać od wczesnych odkryć Edwarda...

  Rodzaje szczepionek

  Różne rodzaje dostępnych szczepionek

  Szczepionki, czyli preparaty biologiczne, stosowane do wytworzenia odporności czynnej zawierają antygeny zakaźnych drobnoustrojów, które wywołują w zaszczepionym organizmie produkcję swoistych przeciwciał i pamięć immunologiczną. Podanie takich preparatów...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Europejczykom grozi nowy zmutowany wirus grypy. Przybył z Australii (WIDEO)

  Europejczykom grozi nowy zmutowany wirus grypy. Przybył z Australii (WIDEO)

  Wirus grypy znany jest z tego, że przez cały czas ulega mutacjom. Z tego powodu szczepionki na grypę występują w różnych rodzajach. W Europie wciąż pojawiają się jednak nowe odmiany grypy, które zostawiają za sobą wiele ofiar śmiertelnych. Czy tak będzie...

  Szczepienia - charakterystyka, zastosowanie, dostępność

  Wpływ dużej liczby szczepień w krótkim czasie na organizm

  Szczepionki to preparaty zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich fragmenty, które poddawane są obróbce w celu eliminacji ich zjadliwości. Wirusy i bakterie tracą swoje właściwości zakaźne i przebywają w postaci nieaktywnej. Tak opracowane drobnoustroje...