Subutex 2

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki podjęzykowe
Dawka
2 mg
Ilość
7 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Nie
Producent: RECKITT BANCKISER PHARMACEUTICAL LIMITED

Subutex 2 - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Subutex 2 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Subutex 2 - opis

Leczenie substytucyjne uzależnienia od silnych opioidów w ramach kompleksowych programów leczniczych, obejmujących pomoc lekarską, społeczną i psychologiczną.

Subutex 2 - skład

Jedna tabletka zawiera 2 mg buprenorfiny w postaci chlorowodorku buprenorfiny.

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 47,94 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Subutex 2 - dawkowanie

Preparat przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych, które wyraziły zgodę na leczenie uzależnienia.

Rozpoczynając leczenie buprenorfiną lekarz musi wiedzieć, że substancja ta jest częściowym agonistą receptorów opioidowych µ i może spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Wyniki leczenia zależą od zastosowanej dawki preparatu, a także od opieki lekarskiej, psychologicznej i społecznej oraz od edukacji w trakcie trwania programu.

Tabletkę stosuje się podjęzykowo: lekarz musi poinformować pacjenta, że podanie podjęzykowe jest jedyną skuteczną i dobrze tolerowaną drogą podania preparatu. Tabletkę należy trzymać pod językiem do całkowitego rozpuszczenia, co z reguły następuje po 5-10 minutach.

Dawkowanie początkowe: dawka początkowa wynosi od 0,8 do 4 mg raz na dobę.

• pacjenci uzależnieni od opioidów, którzy nie zaprzestali ich przyjmowania:rozpoczynając leczenia dawkę buprenorfiny należy podać co najmniej 4 godziny po ostatnim zażyciu opioidu, bądź po wystąpieniu pierwszych objawów odstawiennych.

• pacjenci przyjmujący metadon: przed rozpoczęciem leczenia buprenorfiną należy zmniejszyć dawkę metadonu do maksymalnie 30 mg/dobę. Buprenorfina może przyspieszyć wystąpienie zespołu abstynencyjnego.

Dostosowanie dawki i dawka podtrzymująca: u każdego pacjenta dawkę preparatu należy dobierać indywidualnie. Dawka podtrzymująca będzie różnić się u poszczególnych pacjentów. Należy ją określić przez stopniowe zwiększanie dawki. Podaje się, że średnia dawka podtrzymująca wynosi 8 mg ale niektórzy pacjenci wymagają stosowania dawki większej, przy czym maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 16 mg. Dawkę dostosowuje się w zależności od stanu klinicznego oraz ogólnego zachowania pacjenta. Buprenorfinę, szczególnie na początku leczenia, należy wydawać pacjentowi codziennie. Dopiero po wyrównaniu stanu pacjenta można wydać zapas tabletek wystarczający na kilka dni leczenia. Jednakże zaleca się aby liczba wydanych tabletek wystarczała maksymalnie na 7 dni leczenia.

Zmniejszanie dawki i zakończenie leczenia: po osiągnięciu zadowalającego okresu stabilizacji można za zgodą pacjenta stopniowo zmniejszać dawkę buprenorfiny. W niektórych pomyślnie przebiegających przypadkach można przerwać stosowanie buprenorfiny. Dostępność tabletek podjęzykowych zawierających różną ilość buprenorfiny (0,4 mg, 2 mg i 8 mg) ułatwia zmniejszenie dawki. Po zakończeniu leczenia buprenorfiną pacjentów należy monitorować z powodu ryzyka nawrotu uzależnienia.

Subutex 2 - środki ostrożności

Preparat przeznaczony jest wyłącznie do leczenia uzależnienia od silnych opioidów.

Zaleca się także, aby preparat przepisywany był przez lekarza, który zapewnia wszechstronne leczenie osób uzależnionych (patrz „Aneks II”).

Ze względu na ryzyko stosowania preparatu niezgodnie z przeznaczeniem, zwłaszcza drogą dożylną, a także konieczność indywidualnego dostosowywania dawki, buprenorfinę należy przepisywać w niewielkich ilościach, szczególnie na początku leczenia. Jeśli jest to możliwe zaleca się kontrolowane lub częściowe wydawanie preparatu, także w celu zwiększenia zgodności leczenia z zalecanym schematem.

Przerwanie leczenia może spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego, którego objawy mogą pojawić się z opóźnieniem.

Subutex zawiera jednowodną laktozę. Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Depresja oddechowa: istnieją doniesienia o przypadkach zgonów, związanych z depresją ośrodka oddechowego, zwłaszcza w czasie skojarzonego stosowania z benzodiazepinami (patrz punkt 4.5) oraz gdy buprenorfina była stosowana niezgodnie z przeznaczeniem.

Zapalenie wątroby, inne choroby wątroby: po niezgodnym z przeznaczeniem zastosowaniem buprenorfiny, zwłaszcza drogą dożylną, stwierdzono przypadki ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.8). Przypadki uszkodzenia wątroby obserwowano przede wszystkim po podaniu dużych dawek. Były one prawdopodobnie spowodowane toksycznym działaniem na mitochondria. Istniejące wcześniej lub nabyte uszkodzenie mitochondriów (choroby genetyczne, zakażenia wirusowe, zwłaszcza przewlekłe zapalenie wątroby typu C, nadużywanie alkoholu, jadłowstręt, stosowanie związków uszkadzających mitochondria, np. kwasu acetylosalicylowego, izoniazydu, walproinianu, amiodaronu, analogów nukleotydów stosowanych w leczeniu zakażeń retrowirusami) może przyczyniać się do wystąpienia takiego uszkodzenia wątroby. Wyżej wymienione czynniki ryzyka muszą być brane pod uwagę przed przepisaniem preparatu Subutex, a także w czasie monitorowania leczenia. W przypadku podejrzenia uszkodzenia wątroby należy wykonać badania w celu oceny biologicznej oraz określenia przyczyny. W zależności od wyników można, zachowując ostrożność, przerwać podawanie preparatu tak, aby zapobiec wystąpieniu zespołu abstynencyjnego i powrotu do uzależnienia. Jeśli leczenie jest kontynuowane, należy ściśle kontrolować czynność wątroby.

Preparat, w przypadku pacjentów uzależnionych od opioidów, może spowodować wystąpienie objawów odstawiennych, jeśli został podany wcześniej niż 4 godziny po ostatnim zażyciu narkotyku (patrz punkt 4.2).

Podobnie jak w przypadku innych opioidów, stosując buprenorfinę należy zachować ostrożność u pacjentów z:

• urazami głowy i zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym,

• niedociśnieniem,

• rozrostem gruczołu krokowego i zwężeniem cewki moczowej.

Buprenorfina, jako opioid, może tłumić ból, towarzyszący chorobom.

Preparat może powodować senność, którą mogą nasilać inne związki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak: alkohol, leki przeciwlękowe, leki uspokajające, nasenne (patrz punkty 4.5 i 4.7).

Preparat może powodować niedociśnienie ortostatyczne.

Badania na zwierzętach oraz doświadczenie kliniczne wykazały, że buprenorfina może powodować uzależnienie, jednak w mniejszym stopniu niż morfina. Z tego powodu ważne jest ścisłe przestrzeganie wskazań do rozpoczęcia terapii, dostosowywanie dawki oraz monitorowanie pacjenta (patrz punkt 4.2).

Sportowcy powinni zostać poinformowani, że preparat ten może powodować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z:

• astmą oskrzelową lub niewydolnością oddechową (istnieją doniesienia o przypadkach depresji oddechowej po zastosowaniu buprenorfiny),

• niewydolnością nerek (preparat w 20% wydalany jest przez nerki; w przypadku niewydolności wydalanie może ulec wydłużeniu),

• niewydolnością wątroby (wątrobowy metabolizm buprenorfiny może być zmieniony).

Inhibitory CYP3A4 (patrz punkt 4.5) mogą zwiększać stężenie buprenorfiny u pacjentów leczonych uprzednio inhibitorami CYP3A4 należy ostrożnie ustalać dawkę preparatu Subutex, ponieważ może być konieczne stosowanie mniejszej dawki.

Subutex 2 - przedawkowanie

Buprenorfina teoretycznie wydaje się mieć szeroki margines bezpieczeństwa, ze względu na właściwości częściowego agonisty receptorów opioidowych.

W razie przypadkowego przedawkowania należy wdrożyć ogólne leczenie podtrzymujące, w tym ścisłe monitorowanie czynności oddechowej i układu krążenia. Zwężenie źrenic jest częstym objawem przedawkowania leku. Do najważniejszych objawów wymagających leczenia należy depresja oddechowa, która może doprowadzić do zatrzymania oddechu i zgonu. Jeśli pacjent wymiotuje, należy zapobiec aspiracji treści pokarmowej.

Leczenie: Należy wdrożyć leczenie objawowe depresji oddechowej oraz standardowe postępowanie w warunkach intensywnej terapii. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i, w razie konieczności, zastosować oddech wspomagany lub kontrolowany. Pacjenta należy przenieść na oddział, w którym dostępne są wszystkie urządzenia do resuscytacji. Wskazane jest podanie antagonistów receptorów opioidowych (np. naloksonu), pomimo niewielkiego wpływu, który mogą mieć na odwrócenie objawów ze strony układu oddechowego ze względu na silne wiązanie buprenorfiny z receptorami dla morfiny.

Podczas stosowania antagonistów receptorów opioidowych (np. naloksonu), należy wziąć pod uwagę długi czas działania preparatu.

Subutex 2 - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Dzieci poniżej 15 lat.

- Ciężka niewydolność oddechowa.

- Ciężka niewydolność wątroby.

- Ostry alkoholizm i majaczenie drżenne (delirium tremens).

- Jednoczesne podawanie metadonu i leków przeciwbólowych pochodnych opioidów z grupy III.

Subutex 2 - działania niepożądane

Wystąpienie objawów niepożądanych związane jest z indywidualną tolerancją pacjenta, która jest wyższa u osób uzależnionych od narkotyków, niż w populacji ogólnej.

Tabela 1. zawiera działania niepożądane zgłoszone podczas badań klinicznych preparatu Subutex.

Tabela 1: Działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu, przedstawione dla poszczególnych układów

Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi

przypadkami (CIOMS III)

Zaburzenia psychiczne

 

rzadko

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

 

często

bezsenność, bóle głowy, omdlenia, zawroty głowy

Zaburzenia naczyń

 

często

niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

 

rzadko

depresja oddechowa (patrz punkt 4.4 i 4.5)

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

 

często

zaparcia, nudności, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

często

osłabienie, senność, pocenie się

Inne działania niepożądane stwierdzone po wprowadzeniu preparatu na rynek to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje nadwrażliwości, takie jak: wysypka, pokrzywka, świąd, skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych (patrz punkt 4.4):

W czasie stosowania zgodnego z zaleceniami: rzadko zwiększenie aktywności aminotransferaz i zapalenie wątroby z żółtaczką zwykle przemijające bez powikłań.

W przypadkach nieprawidłowego, dożylnego podania preparatu, zgłaszano występowanie miejscowych reakcji, czasami septycznych, i potencjalnie poważnego ostrego zapalenia wątroby i zapalenia wsierdzia (patrz punkt 4.4).

U pacjentów w znacznym stopniu uzależnionych od narkotyków początkowe dawki buprenorfiny mogą powodować objawy odstawienne, podobne do występujących po podaniu naloksonu.

Subutex 2 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Na podstawie dostępnych danych oraz korzyści matki i płodu, buprenorfina może być stosowana podczas ciąży. Jednakże, w tych przypadkach może zaistnieć konieczność indywidualnego dostosowania dawki, w celu utrzymania efektu terapeutycznego. Długotrwałe przyjmowanie buprenorfiny, niezależnie od dawki, pod koniec ciąży może spowodować wystąpienie zespołu abstynencyjnego u noworodka. Zespół ten pojawia się zazwyczaj od kilku godzin do kilku dni po urodzeniu.

Karmienie piersią

Bardzo małe ilości buprenorfiny i jej metabolitów przechodzą do mleka matki. Ilości te są niewystarczające, aby zapobiec występowaniu zespołu abstynencyjnego, który może pojawić się u karmionych piersią noworodków. Po rozważeniu poszczególnych czynników ryzyka, można rozważyć karmienie piersią u pacjentek przyjmujących buprenorfinę.

Subutex 2 - prowadzenie pojazdów

Subutex może powodować senność, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem i środkami hamującymi czynność ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu zalecana jest ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Subutex 2 - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Buprenorphinum

  Substancja, która jest półsyntetyczną pochodną tebainy, alkaloidu opium. Jest to silnie działający lek przeciwbólowy opioidowy, łączy się z receptorami opioidowych m i δ oraz antagonistą receptorów κ. Stosuje się go w silnym bólu okołooperacyjnym zarówno ostrym, jak i przewlekłym, bólach pourazowych, bólu w przebiegu zawału serca i chorobach układu nerwowego, jak np. rwa kulszowa. Skutecznie działa w zwalczaniu silnego i umiarkowanego bólu nowotworowego.

  Dostępne opakowania
  Subutex 2

  Subutex 2

  tabletki podjęzykowe - 7 tabl. (blister) - 2 mg
  RECKITT BANCKISER PHARMACEUTICAL LIMITED
  Subutex 2

  Subutex 2

  tabletki podjęzykowe - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 2 mg
  RECKITT BANCKISER PHARMACEUTICAL LIMITED