Spironol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
6,67 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
90 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Spironol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy Spironol osłabia skuteczność Logest

Witam! Lekarz rodzinny przepisał mi spironol (1 tabletka dziennie) na zbieranie sie wody w organizmie. Przyjmuje antykoncepcje doustna (LOGEST) i obawiam sie, ze przepisane mi przez lekarza tabletki moga zaklocic jej dzialanie. Czy przyjmujac logest i spironol jednoczesnie jestem w 100% zabezpieczona??

POKAŻ WIĘCEJ

Spironol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Spironol - opis

• Zastoinowa niewydolność serca,

• Marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem,

• Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego,

• Zespół nerczycowy,

• Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Spironol - skład

1 tabletka zawiera 25 mg spironolaktonu (Spironolactonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 63,00 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Spironol - dawkowanie

Dawkowanie

Zaleca się podawanie produktu leczniczego Spironol raz na dobę podczas posiłku.

Dorośli

Zastoinowa niewydolność serca z obrzękiem

W leczeniu obrzęków zaleca się zastosowanie dawki początkowej spironolaktonu 100 mg/dobę podawanej w dawce pojedynczej lub w kilku dawkach podzielonych, jednak zakres dawek może wynosić od 25 mg do 200 mg na dobę. Dawkę podtrzymującą należy wyznaczyć indywidualnie dla każdego pacjenta.

Pacjenci z ciężką niewydolnością serca (klasy III-IV wg NYHA):

Na podstawie danych uzyskanych w badaniu RALES (ang. Randomized Aldactone Evaluation Study - patrz także punkt 5.1), należy rozpocząć leczenie spironolaktonem w dawce 25 mg raz na dobę w skojarzeniu ze standardową terapią, jeżeli stężenie potasu w surowicy wynosi < 5 mEq/l, a stężenie kreatyniny w surowicy wynosi < 2,5 mg/dl. Jeżeli jest to klinicznie wskazane, u pacjentów tolerujących dawkę 25 mg raz na dobę, dawkę można zwiększyć do 50 mg raz na dobę. U pacjentów, którzy nie tolerują dawki 25 mg raz na dobę, dawkę można zmniejszyć do 25 mg podawanych co drugi dzień (W celu uzyskania informacji na temat monitorowania stężenia potasu i kreatyniny w surowicy, patrz punkt 4.4 Hiperkaliemia u pacjentów z ciężką niewydolnością serca).

Marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękiem

Jeżeli stosunek jonów Na+/K+ w moczu ma wartość większą niż 1,0, należy zastosować dawkę

100 mg/dobę. Jeżeli stosunek ten ma wartość mniejszą niż 1,0, zaleca się dawkę 200-400 mg/dobę. Dawkę

podtrzymującą należy wyznaczyć indywidualnie dla każdego pacjenta.

Wodobrzusze w przebiegu nowotworu złośliwego

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 100-200 mg/dobę. W ciężkich przypadkach, dawkę można stopniowo zwiększać do 400 mg/dobę. Gdy obrzęki są odpowiednio kontrolowane, dawkę podtrzymującą należy wyznaczyć indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zespól nerczycowy

Zwykle stosowana dawka wynosi 100-200 mg/dobę. Nie wykazano, by spironolakton posiadał działanie przeciwzapalne ani też wpływał na proces patologiczny. Stosowanie spironolaktonu jest zalecane jedynie w przypadku, gdy leczenie glikokortykosteroidami nie jest wystarczająco skuteczne.

Diagnostyka i leczenie pierwotnego hiperaldosteronizmu

Produkt leczniczy Spironol może być stosowany jako wstępna procedura diagnostyczna w celu dostarczenia pośrednich dowodów na hiperaldosteronizm pierwotny w czasie, gdy pacjenci stosują normalną dietę.

Test długotrwały: Produkt leczniczy Spironol stosuje się w dawce dobowej wynoszącej 400 mg przez -trzy do czterech tygodni. Wyrównanie hipokaliemii i nadciśnienia tętniczego dostarcza wstępnych dowodów do diagnozy pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Test krótko trwały: Produkt leczniczy Spironol stosuje się w dawce dobowej wynoszącej 400 mg przez cztery dni. Jeżeli podczas podawania produktu leczniczego Spironol stężenie potasu w surowicy wzrasta, a po odstawieniu maleje, należy rozważyć wstępną diagnozę pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Gdy diagnoza hiperaldosteronizmu zostanie potwierdzona przez bardziej wiarygodne procedury diagnostyczne, produkt leczniczy Spironol można stosować w dawce dobowej wynoszącej 100-400 mg jako przygotowanie do zabiegu operacyjnego. U pacjentów nie zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, produkt leczniczy Spironol można stosować jako długotrwałe leczenie podtrzymujące w najmniejszej skutecznej dawce, określonej indywidualnie dla każdego pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej dawki, a następnie stopniowo zwiększać ją, o ile jest to konieczne, aż do uzyskania maksymalnych korzyści. Należy zachować ostrożność w przypadku ciężkich zaburzeń wątroby i nerek, ponieważ u tych pacjentów może być zmieniony metabolizm i wydalanie produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Należy stosować dawkę początkową wynoszącą 3 mg spironolaktonu na kilogram masy ciała, podawaną w dawkach podzielonych. Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi oraz tolerancji. Jeśli jest to konieczne, można rozkruszyć tabletki produktu leczniczego Spironol i przygotować zawiesinę.

Spironol - środki ostrożności

Równowaga elektrolitowa: należy regularnie monitorować status płynów i elektrolitów, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności nerek i wątroby.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z nadmierną podażą potasu może wystąpić hiperkaliemia, która może powodować zaburzenia rytmu serca, w tym prowadzące do zgonu. W przypadku wystąpienia hiperkaliemii należy odstawić produkt leczniczy Spironol oraz, o ile to konieczne, należy zastosować leczenie w celu zmniejszenia stężenia potasu w surowicy do wartości prawidłowych (patrz punkt 4.3).

U niektórych pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby zgłaszano występowanie odwracalnej kwasicy hiperchloremicznej, zwykle równocześnie z hiperkaliemią, nawet w przypadku prawidłowej czynności nerek.

Stosowanie produktu leczniczego Spironol jednocześnie z innymi lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, antagonistami receptora angiotensyny II, antagonistami aldosteronu, heparyną, heparyną niskocząsteczkową, suplementami potasu, dietą bogatą w potas lub zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas może prowadzić do wystąpienia ciężkiej hiperkaliemii,

Mocznik: Zgłaszano występowanie przemijającego zwiększenia stężenia mocznika we krwi związanego ze stosowaniem produktu leczniczego Spironol, szczególnie w przypadku zaburzeń czynności nerek.

Hiperkaliemia u pacjentów z ciężką niewydolnością serca

Hiperkaliemia może prowadzić do zgonu. U pacjentów z ciężką niewydolnością serca stosujących spironolakton istotne jest monitorowanie i postępowanie odnośnie stężenia potasu w surowicy. Należy unikać stosowania innych leków moczopędnych oszczędzających potas. Należy również unikać stosowania doustnych suplementów potasu u pacjentów z stężeniem potasu w surowicy > 3,5 mEq/l. Zalecana częstość monitorowania stężenia potasu i kreatyniny to raz w tygodniu po rozpoczęciu stosowania lub zwiększeniu dawki spironolaktonu, raz na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, później raz na kwartał przez rok, a następnie co 6 miesięcy. Leczenie należy odstawić lub czasowo przerwać w przypadku stężenia potasu w surowicy > 5 mEq/l lub stężenia kreatyniny w surowicy > 4 mg/dl (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania; Ciężka niewydolność serca).

Ze względu na zawartość laktozy, produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy,

Spironol - przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania mogą być następujące: senność, splątanie, nudności, wymioty, zawroty głowy lub biegunka. Może wystąpić hiponatremia lub hiperkaliemia, ale jest mało prawdopodobne, że objawy te są związane z ostrym przedawkowaniem. Objawy hiperkaliemii mogą być następujące: parestezja, osłabienie, porażenie wiotkie lub kurcze mięśni, a ponadto mogą być klinicznie trudne do odróżnienia od hipokaliemii. Najwcześniejszym specyficznym objawem przedmiotowym zaburzeń stężenia potasu są zmiany z zapisie elektrokardiograficznym. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Można spodziewać się poprawy po odstawieniu produktu leczniczego. Wskazane może być ogólne leczenie podtrzymujące, w tym wymiana płynów i elektrolitów. W leczeniu hiperkaliemii należy zmniejszyć podaż potasu, podać leki moczopędne zwiększające wydalanie potasu, glukozę we wlewie dożylnym oraz insulinę lub doustnie żywice j ono wymienne.

Spironol - przeciwwskazania

Stosowanie spironolaktonu jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje:

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

• Ostra niewydolność nerek, ciężkie zaburzenia czynności nerek, bezmocz;

• Choroba Addisona lub inne stany związane z hiperkaliemią

• Hiperkaliemia;

• Jednoczesne stosowanie eplerenonu lub innych leków moczopędnych oszczędzających potas.

Nie należy stosować produktu leczniczego Spironol jednocześnie z innymi lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas oraz nie należy rutynowo podawać suplementów potasu, ponieważ może wystąpić hiperkaliemia.

Spironol - działania niepożądane

Może rozwinąć się ginekomastia związana ze stosowaniem spironolaktonu. Rozwój ginekomastii wydaje się być związany zarówno z dawką, jak również z długością leczenia i zwykle jest odwracalny po odstawieniu produktu leczniczego. W rzadkich przypadkach niewielkie powiększenie piersi może się utrzymywać.

Zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych związanych ze stosowaniem spironolaktonu:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy): łagodne nowotwory piersi. Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia układu pokarmowego, nudności.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia (w tym agranulocytoza), trombocytopenia. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zaburzenia elektrolitowe, hiperkaliemia. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: kurcze mięśni nóg. Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy. Zaburzenia psychiczne: zmiany libido, splątanie.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia miesiączkowania, ból piersi.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: zespół Stevensa-Johnsona (SJS), martwica toksyczno-rozpływna naskórka (TEN), wysypka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi (DRESS), łysienie, nadmierne owłosienie, świąd, wysypka, pokrzywka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: ostra niewydolność nerek.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu)) e-mail:adr@urpl.gov.pl

Spironol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Spironolakton lub jego metabolity mogą przenikać przez barierę łożyskową. U szczurów zaobserwowano feminizację męskich płodów związaną ze stosowaniem spironolaktonu. Stosowanie produktu leczniczego Spironol u kobiet w ciąży wymaga przeprowadzenia starannej analizy bilansu spodziewanych korzyści wobec możliwych zagrożeń dla kobiety i dla płodu.

Karmienie piersią

Metabolity spironolaktonu zostały wykryte w mleku kobiecym. Jeżeli stosowanie produktu leczniczego Spironol uważa się za konieczne, należy zastosować alternatywną metodę karmienia dziecka.

Spironol - prowadzenie pojazdów

U niektórych pacjentów zgłaszano występowanie senności i zawrotów głowy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn do czasu ustalenia odpowiedzi na rozpoczęte leczenie.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Spironol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Spironolactonum

  Spironolakton to jeden z najważniejszych leków moczopędnych. Stosowany zarówno w obrzękach i niewystarczającym oddawaniu moczu, jak też w nadciśnieniu tętniczym krwi.

  Dostępne opakowania
  Spironol

  Spironol

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,05 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  Spironol

  Spironol

  tabletki - 20 tabl. (1x20) - 0,025 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  6,67 zł
  Spironol

  Spironol

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,05 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  11,38 zł
  Spironol

  Spironol

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,05 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  21,67 zł
  Spironol

  Spironol

  tabletki - 100 tabl. - 0,025 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  23,75 zł
  Powiązane artykuły
  Zaburzenia erekcji

  Co to jest priapizm?

  Co to jest priapizm?

  Priapizm to długotrwały (ponad 4-godzinny), bolesny wzwód członka, niezależny od woli mężczyzny oraz niewynikający z podniecenia seksualnego. Podczas erekcji krew, która napływa do członka, zostaje uwięziona. Dolegliwość ta jest stosunkowo rzadka i może...

  Anemia - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

  Cała prawda na temat anemii (WIDEO)

  Cała prawda na temat anemii (WIDEO)

  Fakty o anemii Anemik może się kojarzyć z bardzo chudą, bladą osobą. Tymczasem tak naprawdę, nie ma żadnej zależności pomiędzy masą ciała a niedokrwistością. Oczywiście, są także przypadki szczupłych anemików. Nie znaczy to jednak, że to anemia wywołała...

  Anemia - typy choroby i ich przyczyny

  Na ciele Stephanie ciągle pojawiały się siniaki. To poważna choroba krwi

  Na ciele Stephanie ciągle pojawiały się siniaki. To poważna choroba krwi

  Stephanie Matto z Connecticut to znana youtuberka. Jej profil na Instagramie śledzi 32 tys. osób. Pewnego dnia po zrobieniu zakupów zauważyła na ciele niepokojące objawy. Dłonie, w których trzymała siatki, były całkiem sine. Postanowiła skonsultować problem...

  Newsy

  Kamil Durczok w szpitalu. Konieczna była transfuzja krwi

  Kamil Durczok w szpitalu. Konieczna była transfuzja krwi

  Kamil Durczok poinformował, że trafił do szpitala. Jego stan zdrowia musiał być na tyle poważny, że znany dziennikarz wymagał transfuzji krwi. Jaki jest jego stan zdrowia? Kamil Durczok to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce....

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Wchodzą zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, jakie nowe produkty trafią do rejestru. Na co powinni być przygotowani pacjenci? Nowości na liście Do listy leków refundowanych dodano 74 nowe produkty....

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Newsy - leki i suplementy

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  6 czerwca br. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przywrócił ponownie do obrotu ponad 200 serii leku Valzek. Jednocześnie na wniosek podmiotu odpowiedzialnego część serii została wycofana. Valzek to lek na nadciśnienie zawierający w swoim składzie walsartan. GIF...

  Leki i suplementy

  Penicylamina - wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Penicylamina - wskazania, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Penicylamina to organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów i pochodna penicyliny. Ma zdolność wychwytywania metali, głównie miedzi, rtęci, ołowiu czy żelaza. Ponieważ tworzy z nimi stabilne, rozpuszczalne kompleksy wydalane z organizmu, wykorzystuje...

  Normy laboratoryjne

  Czas reptylazowy

  Czas reptylazowy

  Czas reptylazowy (czas RT) jest to modyfikacja czasu trombinowego, w którym do badania wykorzystuje się zamiast trombiny odczynnik reptylazowy (trombinopodobny enzym), otrzymywany z jadu żmii Bothrops Atrox. Czas ten, podobnie jak czas trombinowy, służy...