Septanazal dla dorosłych

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol do nosa, roztwór
Dawka
(1mg+0,05g)/ml
Ilość
1 poj.a 10ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Septanazal dla dorosłych - ulotka preparatu

Septanazal dla dorosłych - opis

Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci jest wskazany:

- w celu zmniejszeniu obrzęku błony śluzowej w nieżycie nosa oraz w śluzowej nosa,

- w leczeniu naczynioruchowego nieżytu nosa,

- w leczeniu niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji

Septanazal dla dorosłych - skład

Septanazal dla dorosłych

Każdy ml roztworu do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 5,0 mg deksopantenolu.

Septanazal dla dzieci

Każdy ml roztworu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Jedna dawka aerozolu do nosa (0,1 ml roztworu) zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku i

5.0 mg deksopantenolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Septanazal dla dorosłych - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka Septanazal dla dorosłych to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę, w razie potrzeby.

Dawkowanie zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta i odpowiedzi klinicznej.

Nie należy stosować dłużej niż 7 dni, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Ponowne stosowanie jest możliwe tylko po kilkudniowej przerwie.

Dzieci

Dzieci poniżej 12. roku życia powinny stosować produkt leczniczy pod opieką dorosłych.

leczeniu uszkodzeń błony

nosa.

Jeżeli po 3 dniach leczenia nie zauważono poprawy lub pogorszenia objawów należy ponownie dokonać oceny klinicznej.

Dzieci powyżej 6 roku życia

Zalecana dawka Septanazal dla dorosłych u dzieci powyżej 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia (patrz punkt 4.3). Dzieci od 2 do 6 roku życia

Zalecana dawka Septanazal dla dzieci u dzieci od 2 do 6 roku życia to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego do trzech razy na dobę. W celu określenia czasu stosowania należy skonsultować się z lekarzem.

Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 roku życia (patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Należy usunąć nasadkę ochronną z końcówki rozpylającej.

Przed pierwszym użyciem lub gdy aerozol nie jest stosowany przez dłuższy okres, należy kilkakrotnie nacisnąć pompkę, do czasu pojawienia się jednolitej mgiełki. (Rysunek w oryginale CHPL)

Końcówkę dozownika należy umieścić w otworze nosowym w pozycji na tyle pionowej, na ile to możliwe i nacisnąć pompkę dozownika. Podczas dozownika należy delikatnie wciągnąć powietrze nosem. Jeśli konieczne, czynność tę powtórzyć w drugim otworze nosowym. (Rysunek w oryginale CHPL)

Po użyciu wytrzeć końcówkę dozującą chusteczką papierową i nałożyć nasadkę ochronną.

Septanazal dla dorosłych - środki ostrożności

Produkt leczniczy powinien być stosowany tylko po uważnej ocenie korzyści i ryzyka w przypadku:

- pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (ang. monoamine oxidase, MAO) i inne leki, które potencjalnie zwiększają ciśnienie tętnicze krwi,

- zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, szczególnie w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania,

- poważnych chorób układu krążenia (choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego),

- guza chromochłonnego,

- chorób metabolicznych (nadczynności tarczycy, cukrzycy),

- porfirii,

- rozrostu gruczołu krokowego.

Ze względu na niebezpieczeństwo zaniku błony śluzowej nosa produkt leczniczy można stosować w okresie przewlekłego nieżytu nosa tylko pod nadzorem lekarza

Długotrwałe stosowanie i stosowanie dawkach większych niż zalecane leków sympatykomimetycznych może prowadzić do reaktywnego przekrwienia błony śluzowej nosa. Ten efekt prowadzi do zwężenia dróg oddechowych, co powoduje, że pacjent wielokrotnie stosuje produkt, aż jego stosowanie staje się trwałe. Konsekwencją tego jest wtórne polekowe zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis medicamentosa) lub nawet zanik błony śluzowej nosa.

W łagodniejszych przypadkach można rozważyć przerwanie stosowania leków sympatykomimetycznych w jednym z otworów nosowych a po ustąpieniu objawów podać w drugim otworze nosowym dla utrzymania oddychania w części nosa w celu.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu produktu leczniczego z oczami.

W przypadku niewłaściwego użycia lub użycia nadmiernej ilości aerozolu, absorpcja ksylometazoliny może powodować układowe działania niepożądane, szczególnie u dzieci (działania niepożądane ze strony choroby układu krążenia i układu nerwowego) (patrz punkt 4.8 i 4.9).

W celu uniknięcia zwiększone ryzyka ze strony układu krążenia i nerwowego nie jest zalecane jednoczesne stosowanie produktu z produktami leczniczymi stosowanymi w miejscowym lub układowym leczeniu grypy oraz sympatykomimetykami zawartymi w lekach na kaszel i przeziębienie (np. pseudoefedryna, efedryna, fenylefryna, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, nafazolina, tuaminoheptan) (patrz punkt 4.5).

Septanazal dla dorosłych - przedawkowanie

Chlorowodorek ksylometazoliny

Obraz kliniczny zatrucia pochodnymi imidazolu może być zróżnicowany, a fazy pobudzenia mogą przeplatać się z okresami hamowania ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Szczególnie u dzieci, przedawkowanie wynika głównie z działania na ośrodkowy układ nerwowy: drgawki, śpiączka, bradykardia, bezdech, nadciśnienie tętnicze oraz niedociśnienie tętnicze. Objawy pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego to niepokój, pobudzenie, halucynacje i drgawki. Objawy zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego to obniżenie temperatury ciała, zmęczenie, senność i śpiączka.

Ponadto może wystąpić: zwężenie źrenic, rozszerzenie źrenic, obfite pocenie się, gorączka, bladość, sinica, nudności, tachykardia, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie, nagłe obniżenie ciśnienia krwi podobne do wstrząsu, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania i bezdech.

W przypadku ciężkiego przedawkowania wskazane jest intensywne leczenie szpitalne. W zawiązku z szybkim wchłanianiem ksylometazoliny należy natychmiast zastosować węgiel (absorbent), siarczanu sodu (środek przeczyszczający) lub płukanie żołądka (w przypadku dużych ilości). W celu obniżenia ciśnienia krwi możliwe jest zastosowanie leków blokujących nieselektywne receptory alfa-adrenergiczne.

Środki wazopresyjne są przeciwwskazane. Jeśli to konieczne, należy podać następujące środki: obniżające temperaturę ciała, leki przeciwdrgawkowe oraz podać tlen.

Deksopantenol

Kwas pantotenowy i jego pochodne, włącznie z deksopantenolem, wykazują bardzo małą toksyczność. W razie przedawkowania nie jest konieczne specjalne postępowanie.

Septanazal dla dorosłych - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca).

Po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub zabiegu chirurgicznym, w czasie którego odsłonięto oponę twardą.

Septanazal dla dorosłych jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 6 roku życia. Septanazal dla dzieci jest przeciwwskazany u dzieci poniżej 2 roku życia.

Septanazal dla dorosłych - działania niepożądane

- Bardzo często (≥1/10)

- Często (≥1/100 do < 1/10)

- Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

- Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

- Bardzo rzadko (< 1/10 000)

- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Częstość działań niepożądanych przedstawiono według poszczególnych układów narządów:

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

nadwrażliwości (obrzęk

naczynioruchowy, wysypka skórna, świąd)

Zaburzenia układu nerwowego

niepokój, bezsenność, zmęczenie (senność, sedacja), ból głowy, omamy (głównie u dzieci)

Zaburzenia serca

kołatanie serca,

tachykardia, nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

obrzęk małżowin nosowych „z odbicia", krwawienia z nosa

pieczenie lub

suchość błony śluzowej, kichanie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

drżenie(zwłaszcza u dzieci)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.

Septanazal dla dorosłych - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania chlorowodorku ksylometazoliny przez kobiety w ciąży nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy chlorowodorek ksylometazoliny przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci na płodność.

Septanazal dla dorosłych - prowadzenie pojazdów

Septanazal dla dorosłych / Septanazal dla dzieci stosowany w dawkach zalecanych nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Xylometazolini hydrochlor., Dexpanthenolum

  Dostępne opakowania
  Septanazal dla dorosłych

  Septanazal dla dorosłych

  aerozol do nosa, roztwór - 1 poj.a 10ml - (1mg+0,05g)/ml
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Powiązane artykuły
  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Zapalenie spojówek u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie spojówek u dzieci - objawy, przyczyny, leczenie

  Zapalenie spojówek u dzieci jest to dolegliwość, która pojawia się nagle i jest naprawdę dokuczliwa. Niestety jest to przypadłość, która niewyleczona na czas i w odpowiedni sposób może powracać. Dlatego bardzo ważne jest, aby szybko udać się z dzieckiem...

  Wybierz moc natury

  Katar leczony trwa siedem dni, nieleczony - tydzień. Obalamy mity

  Katar leczony trwa siedem dni, nieleczony - tydzień. Obalamy mity

  Katar związany z infekcją wirusową jest dolegliwością, która dotyka zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową, więc bardzo łatwo się zarazić, ale trudniej pozbyć. Kichanie, zatkany nos, a do tego podrażniona śluzówka...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Co to jest zapalenie spojówek? (WIDEO)

  Co to jest zapalenie spojówek? (WIDEO)

  Przebieg zapalenia spojówek Zapalenie spojówek to reakcja zapalna ze strony spojówki, czyli przezroczystej błony, która pokrywa białko oka. Jak tłumaczy lekarz okulista Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska, w zapaleniu spojówek naczynia krwionośne silnie...

  Świńska grypa - charakterystyka, historia, objawy, leczenie, profilaktyka, powikłania

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna (WIDEO)

  Maseczka ochronna uchroni nas np. przed wirusem grypy Ryzyko zarażenia się wirusem grypy dotyczy zarówno osób zdrowych, starszych, dzieci jak i osób z problemami zdrowotnymi. Bez odpowiedniej profilaktyki Ah1N1 może w konsekwencji doprowadzić do pandemicznej...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Małe dzieci bardzo szybko łapią katar i niestety źle go znoszą. Zatkany nos u dziecka utrudnia oddychanie i nie pozwala spać w nocy. Zatkany nos dokucza najbardziej niemowlakom, ponieważ nie potrafią jeszcze oddychać ustami. Co można poradzić na zatkany...

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Objawy odry - charakterystyczne symptomy, leczenie, powikłania

  Objawy odry - charakterystyczne symptomy, leczenie, powikłania

  Czym jest odra? Jakie są objawy odry? Jest to choroba wieku dziecięcego, którą wywołuje wirus Measles. Przedział wiekowy, w którym mogą się pojawić objawy odry to czas niemowlęcy od 6 do 12 miesiąca, a także dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do...

  Okulistyka

  Zapalenie woreczka łzowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie woreczka łzowego - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie woreczka łzowego jest chorobą, która najczęściej ma związek z niedrożnością przewodu nosowo-łzowego. Niezależnie od tego, czy ma charakter ostry, czy przewlekły, towarzyszy jej ból i obrzęk powieki, a także łzawienie. Jakie są przyczyny patologii...