Sativex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol doustny
Dawka
(2,7mg+2,5mg)/ml
Ilość
5,5 ml (48 dawek)
Typ
Na receptę Rpw
Refundacja
Nie
Producent: GW PHARMA LTD

Sativex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Sativex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Sativex - opis

Produkt leczniczy Sativex jest wskazany w łagodzeniu objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (ang. multiple sclerosis - MS), u których brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne produkty lecznicze łagodzące spastyczność, a którzy wykazują klinicznie znamienną poprawę objawów związanych ze spastycznością we wstępnym etapie terapii.

Sativex - skład

Każdy ml zawiera:

38-44 mg i 35-42 mg dwóch wyciągów (jako wyciągi gęste) z Cannabis sativa L., folium cum flore (liść i kwiat Cannabis), co odpowiada 27 mg delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz 25 mg kannabidiolu.

Rozpuszczalnik ekstraktu: płynny dwutlenek węgla.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera:

2,7 mg delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) oraz 2,5 mg kannabidiolu (CBD). Każde 100 mikrolitrów aerozolu zawiera także do 0,04 g alkoholu.

Sativex - dawkowanie

Sativex przeznaczony jest wyłącznie do podawania na błonę śluzową jamy ustnej.

Sativex jest wskazany jako uzupełnienie stosowanych u pacjenta produktów leczniczych przeciwspastycznych.

Leczenie musi zostać rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza z wiedzą specjalistyczną w leczeniu tej grupy pacjentów.

Dorośli:

Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik aerozolowy. Aerozol należy kierować na różne miejsca powierzchni błony śluzowej w jamie ustnej, zmieniając miejsce aplikacji przy każdym użyciu produktu leczniczego.

Pacjentów należy poinformować, że znalezienie dawki optymalnej może trwać do dwóch tygodni oraz, że w tym okresie mogą wystąpić działania niepożądane, najczęściej w postaci zawrotów głowy. Te działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i ustępują w ciągu kilku dni. Lekarz powinien rozważyć utrzymanie obecnej dawki, jej zmniejszenie lub przerwanie leczenia, przynajmniej okresowo, zależnie od tego, jak ciężkie i nasilone są te objawy.

Aby zminimalizować zmienność biodostępności u poszczególnych pacjentów, podawanie produktu leczniczego Sativex powinno być możliwie ujednolicone w odniesieniu do przyjmowania pokarmów (patrz punkt 4.5).

Okres ustalania dawki:

Okres ustalania dawki wymagany jest w celu określenia dawki optymalnej. Liczba i czas rozpyleń aerozolu różnią się u poszczególnych pacjentów.

Liczba rozpyleń powinna być zwiększana codziennie zgodnie ze schematem podanym w tabeli poniżej. Dawki popołudniowe/wieczorne należy przyjmować w dowolnym okresie pomiędzy godz. 16.00 a udaniem się na spoczynek. Dawka poranna powinna być stosowana w okresie od przebudzenia do południa. Pacjent może kontynuować stopniowe zwiększanie dawki o jedno rozpylenie aerozolu na dobę, do maksymalnie 12 rozpyleń na dobę, aż do osiągnięcia optymalnego złagodzenia objawów. Należy zachować przynajmniej 15-minutowe odstępy pomiędzy rozpyleniami.

Dzień

Liczba rozpyleń rano

Liczba rozpyleń wieczorem

(Całkowita

liczba rozpyleń na dobę)

1

0

1

1

2

0

1

1

3

0

2

2

4

0

2

2

5

1

2

3

6

1

3

4

7

1

4

5

8

2

4

6

9

2

5

7

10

3

5

8

11

3

6

9

12

4

6

10

13

4

7

11

14

5

7

12

Okres przyjmowania stałej dawki:

Po okresie ustalania dawki, pacjentom zaleca się stosowanie określonej dawki optymalnej. Mediana dawki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w badaniach klinicznych wynosi 8 rozpyleń aerozolu na dobę. Po określeniu dawki optymalnej, pacjenci mogą rozłożyć dawki w ciągu całego dnia zgodnie z indywidualną odpowiedzią na produkt leczniczy i jego tolerancją. Powtórny okres ustalania dawki z jej zwiększeniem lub zmniejszeniem może być wskazany, jeśli wystąpiły jakiekolwiek zmiany ciężkości stanu pacjenta, zmiany dotyczące równocześnie stosowanych produktów leczniczych lub jeśli wystąpią dokuczliwe działania niepożądane. Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 12 rozpyleń aerozolu na dobę.

Ponowna ocena przez lekarza

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić dokładną ocenę nasilenia objawów związanych ze spastycznością oraz odpowiedzi pacjenta na standardowe produkty lecznicze przeciw spastyczności. Sativex przeznaczony jest do stosowania u pacjentów ze spastycznością o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego, u których brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne przeciwspastyczne produkty lecznicze. Odpowiedź pacjenta na Sativex powinna zostać poddana ponownej ocenie po upływie czterotygodniowego okresu terapii.

Leczenie należy przerwać, jeśli nie zauważy się klinicznie znamiennej poprawy objawów spastyczności podczas tego wstępnego okresu terapii. W badaniach klinicznych zdefiniowano ją jako co najmniej 20% poprawę objawów spastyczności według oceny pacjenta w skali numerycznej 0-10 (patrz punkt 5.1). Należy okresowo przeprowadzać ocenę leczenia długoterminowego.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Sativex nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań pacjentów w podeszłym wieku, choć w badaniach klinicznych uczestniczyli pacjenci w wieku do 90. roku życia. Jednakże, ponieważ pacjenci w podeszłym wieku mogą wykazywać większą skłonność do występowania niektórych działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego, należy przedsięwziąć środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa osobistego, na przykład podczas przygotowywania gorących posiłków i napojów.

Pacjenci ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby lub nerek

Brak badań u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Jednakże u tych podgrup działanie produktu leczniczego Sativex może być nasilone lub przedłużone. W tych grupach pacjentów zaleca się częstą ocenę kliniczną przez lekarza klinicystę (patrz punkt 4.4).

Sativex - środki ostrożności

Odnotowano częste występowanie zawrotów głowy w stopniu łagodnym do umiarkowanego. Najczęściej występują one w pierwszych kilku tygodniach leczenia.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sativex u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Po podaniu dawki początkowej zaobserwowano zmiany częstości tętna i ciśnienia krwi, niezbędne jest więc zachowanie ostrożności w okresie początkowego ustalania dawki. Podczas stosowania produktu leczniczego Sativex zaobserwowano przypadki omdleń. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sativex u pacjentów z ciężką chorobą układu krążenia. Jednakże po zastosowaniu dawek produktu leczniczego Sativex do 18 rozpyleń dwa razy na dobę u zdrowych ochotników, nie stwierdzono żadnych klinicznie znamiennych zmian czasu trwania odstępów QTc, PR czy QRS, czy też zmian częstości akcji serca lub ciśnienia krwi.

Aż do czasu udostępnienia dalszych informacji należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką lub nawracającymi drgawkami w wywiadzie.

Podczas leczenia produktem leczniczym Sativex odnotowano objawy psychiatryczne, takie jak niepokój, omamy, zmiany nastroju oraz myśli paranoidalne. Są one najprawdopodobniej wynikiem przejściowych objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj mają nasilenie łagodne do umiarkowanego i są dobrze tolerowane. Można oczekiwać ich ustąpienia po obniżeniu dawek produktu leczniczego Sativex lub po zaprzestaniu leczenia.

Odnotowano także dezorientację (lub stan splątania), halucynacje i urojenia lub przejściowe reakcje psychotyczne, a w kilku przypadkach nie można było wykluczyć związku przyczynowego pomiędzy stosowaniem produktu leczniczego Sativex a myślami samobójczymi. W każdym takim przypadku należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego Sativex i kontrolować stan pacjenta aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań pacjentów ze znacznym zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. THC i CBD są metabolizowane w wątrobie, a około jedna trzecia produktów leczniczych macierzystych i ich metabolitów wydalana jest z moczem (pozostałość z kałem). Niektóre z metabolitów THC mogą mieć działanie psychoaktywne. Dlatego ekspozycja układowa oraz działanie produktu leczniczego Sativex zależą zarówno od czynności wątroby, jak i czynności nerek, a działanie produktu leczniczego Sativex u pacjentów ze znacznie zaburzoną czynnością wątroby lub nerek może ulec wzmocnieniu lub przedłużeniu. W tej grupie pacjentów zaleca się częstą ocenę kliniczną przez lekarza klinicystę.

Sativex zawiera około 50% obj./obj. etanolu. Każda dawka (jedno rozpylenie aerozolu) zawiera do 0,04 g etanolu. Mały kieliszek wina (125 ml) z nominalną zawartością etanolu 12% obj./obj. zawiera około 12 g etanolu.

Większość pacjentów reaguje na dawki włącznie do 12 rozpyleń aerozolu na dobę, co odpowiada zawartości mniej niż 0,5 g etanolu.

Istnieje zwiększone ryzyko upadków u pacjentów, u których spastyczność uległa zmniejszeniu, a których siła mięśniowa jest niewystarczająca do utrzymania postawy lub chodu. Oprócz zwiększonego ryzyka upadków, reakcje niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez produkt leczniczy Sativex mogą mieć potencjalny wpływ na takie aspekty bezpieczeństwa osobistego, jak przygotowywanie posiłków czy gorących napojów.

Choć teoretycznie istnieje ryzyko działania addytywnego ze środkami zmniejszającymi napięcie mięśni, takimi jak baklofen czy benzodiazepiny, zwiększające ryzyko upadków, to nie zostało to zaobserwowane w badaniach klinicznych nad produktem leczniczym Sativex. Należy jednak ostrzec pacjentów przed taką możliwością.

Choć nie odnotowano żadnego wpływu na płodność, niezależne badania na zwierzętach wykazały wpływ kannabinoidów na spermatogenezę. Pacjentki w wieku rozrodczym oraz pacjenci posiadający partnerki w wieku rozrodczym powinni upewnić się, że stosują skuteczne zabezpieczenie antykoncepcyjne podczas trwania terapii, jak i trzy miesiące po jej zakończeniu.

Pacjenci, którzy nadużywali środków odurzających w przeszłości mogą także wykazywać większe skłonności do nadużywania produktu leczniczego Sativex (patrz punkt 5.1).

Nagłe zaprzestanie długotrwałej terapii produktem leczniczym Sativex nie spowodowało wystąpienia objawów odstawienia o jednoznacznym profilu lub skali czasowej, a prawdopodobne skutki występujące u niektórych pacjentów ograniczone są do przejściowych zaburzeń snu, zaburzeń stanu emocjonalnego lub apetytu. Nie zaobserwowano zwiększania dawki dobowej podczas długotrwałego stosowania, a poziomy „intoksykacji" odnotowane przez pacjentów pozostają niskie. Z powyższych powodów uzależnienie od produktu leczniczego Sativex jest mało prawdopodobne.

Odnotowano działania niepożądane, które mogą mieć związek ze sposobem podawania produktu leczniczego.

Reakcje w miejscu zastosowania polegały głównie na wystąpieniu lekkiego do umiarkowanego pieczenia w momencie podania. Częste reakcje w miejscu zastosowania obejmują ból w miejscu podania, ból i dyskomfort w obrębie jamy ustnej, zaburzenia smaku, owrzodzenia jamy ustnej oraz

zespół piekących ust. Zaobserwowano dwa możliwe przypadki leukoplakii, jednak żaden nie został potwierdzony histologicznie, przypadek trzeci był niepowiązany. Biorąc powyższe pod uwagę, pacjentom, którzy zaobserwowali dyskomfort lub owrzodzenie w miejscu zastosowania produktu leczniczego, zaleca się zmianę miejsca zastosowania w obrębie jamy ustnej, nie powinni też oni kontynuować rozpylania aerozolu na bolesną lub zmienioną zapalnie błonę śluzową. Przy długotrwałym podawaniu produktu leczniczego zaleca się także regularną kontrolę stanu błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku zaobserwowania zmian chorobowych bądź uporczywej bolesności należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego aż do całkowitego ustąpienia objawów.

Pacjentów należy poinformować, że przewożenie tego produktu leczniczego za granicę określonych państw może być niezgodne z prawem. Należy doradzić pacjentom sprawdzenie stanu prawnego przed podróżą.

Ciąża i laktacja: patrz punkt 4.6.

Sativex - przedawkowanie

Brak danych o celowym przedawkowaniu produktu leczniczego Sativex przez pacjentów. Jednakże w badaniu Thorough QT produktu leczniczego Sativex, u 257 uczestników badania stosujących 18 rozpyleń aerozolu w przedziale 20 minut dwa razy na dobę, odnotowano objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania/zatrucia. Obejmowały one reakcje typu ostrego zatrucia włącznie z zawrotami głowy, omamami, urojeniami, paranoją, tachykardią lub bradykardią z niedociśnieniem. U trzech na 41 uczestników stosujących dawkę 18 rozpyleń aerozolu dwa razy na dobę na dobę miało to postać przejściowej psychozy toksycznej, która ustąpiła po zaprzestaniu leczenia. Dwudziestu dwóch uczestników, którzy otrzymali wielokrotność dawki zalecanej, pomyślnie zakończyło pięciodniowy okres badania.

W przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące.

Sativex - przeciwwskazania

Sativex jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów:

• Z nadwrażliwością na kannabinoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• W przypadku występowania w wywiadzie u pacjenta lub najbliższej rodziny schizofrenii,

innych psychoz, ciężkich zaburzeń osobowości czy innych znamiennych schorzeń psychiatrycznych innych niż depresja związana z obecnym stanem pacjenta.

• U pacjentek karmiących piersią (ze względu na prawdopodobieństwo obecności znacznych

stężeń kannabinoidów w mleku matki oraz możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt).

Sativex - działania niepożądane

W programie badań klinicznych nad produktem leczniczym Sativex, w badaniach z grupą kontrolną placebo oraz w długoterminowych otwartych badaniach wzięło do tej pory udział 1500 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, z czego niektórzy pacjenci stosowali do 48 rozpyleń aerozolu na dobę.

Najczęściej opisywane działania niepożądane podczas pierwszych czterech tygodni stosowania to zawroty głowy, które występowały głównie podczas początkowego okresu ustalania dawki oraz zmęczenie. Działania te były zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i ustępowały w ciągu kilku dni nawet w trakcie kontynuacji leczenia (patrz punkt 4.2). Kiedy przestrzegano zalecanego schematu ustalania dawki, liczba przypadków zawrotów głowy i zmęczenia w pierwszych czterech tygodniach była znacznie mniejsza.

Częstość zdarzeń niepożądanych wykazujących prawdopodobny związek z produktem leczniczym Sativex w badaniach z grupą kontrolną placebo u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów przedstawiona jest poniżej (niektóre ze zdarzeń niepożądanych mogą być w części związane z chorobą podstawową).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> = 1/10)

Często

(> = 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

   

zapalenie gardła

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

anoreksja (włącznie ze zmniejszeniem apetytu), zwiększony apetyt

 

Zaburzenia psychiczne

 

depresja, dezorientacja, dysocjacja, euforia

halucynacje (nieokreślone, słuchowe, wzrokowe), omamy, paranoja, myśli samobójcze, percepcja urojeniowa*

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

amnezja, zaburzenia równowagi, zaburzenia uwagi, dyzartria, zaburzenia smaku, letarg, zaburzenia pamięci, senność

omdlenia

Zaburzenia oka

 

niewyraźne widzenie

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

zawroty głowy

 

Zaburzenia serca

   

kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

   

nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

 

zaparcia, biegunka, suchość w ustach, zespół piekących ust, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, dyskomfort w obrębie jamy ustnej, ból w jamie ustnej, wymioty

bóle w nadbrzuszu, zmiany zabarwienia błony śluzowej jamy ustnej*, schorzenia błony śluzowej jamy ustnej, złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej*, zapalenie jamy ustnej, zmiany zabarwienia zębów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

ból w miejscu podania, astenia, poczucie nienormalności, uczucie upojenia alkoholowego, złe samopoczucie

podrażnienia w miejscu podania

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 

upadki

 

* opisane w długoterminowych badaniach otwartych

Odnotowano pojedynczy przypadek bigeminii komorowej, jednakże miało to związek z ostrą alergią na orzechy.

Patrz także punkty 4.4, 4.5 i 4.7.

Sativex - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczającego doświadczenia ze stosowaniem produktu leczniczego u ludzi, dotyczącego wpływu produktu leczniczego Sativex na rozrodczość u człowieka. Z tego względu mężczyźni i kobiety w wieku rozrodczym powinni stosować skuteczne zabezpieczenia antykoncepcyjne podczas trwania terapii, jak i w okresie trzech miesięcy po jej zakończeniu.

Ciąża

Nie należy stosować produktu leczniczego Sativex podczas ciąży, chyba że korzyści wypływające z terapii przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i (lub) zarodka.

Karmienie piersią

Ze względu na prawdopodobieństwo obecności znacznych stężeń kannabinoidów w mleku matki oraz możliwy niepożądany wpływ na rozwój niemowląt, Sativex nie jest wskazany do stosowania u matek karmiących piersią (patrz punkt 5.3).

Sativex - prowadzenie pojazdów

Sativex może spowodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy oraz senność, co może pogarszać zdolność oceny sytuacji oraz wykonywanie czynności wymagających określonych umiejętności. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z ryzykiem, jeśli doświadczają oni jakichkolwiek znamiennych objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takich jak zawroty głowy czy senność. Pacjenci powinni być świadomi, że odnotowano kilka przypadków utraty przytomności spowodowanych przez Sativex.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Delta-9-tetrahydrocannab., Cannabidiolum

  Dostępne opakowania
  Sativex

  Sativex

  aerozol doustny - 5,5 ml (48 dawek) - (2,7mg+2,5mg)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol doustny - 10 ml (90 dawek) - (2,7mg+2,5mg)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 1 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 2 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 3 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 4 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 5 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 6 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Sativex

  Sativex

  aerozol do stosowania w jamie ustnej - 10 poj.a 10ml - (0,027g+0,025g)/ml
  GW PHARMA LTD
  Powiązane artykuły
  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Skutki uboczne antydepresantów

  Skutki uboczne antydepresantów

  Skutki uboczne antydepresantów są różne w poszczególnych grupach leków przeciwdepresyjnych. Jedne z nich działają bardziej toksycznie na organizm, drugie mniej. Działania niepożądane leków antydepresyjnych nie pojawiają się wtedy, gdy stosowane są one...

  Cukrzyca - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Seria leku Thiogamma wycofana z obrotu. Decyzja GIF

  Seria leku Thiogamma wycofana z obrotu. Decyzja GIF

  Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował o wycofaniu serii leku Thiogamma. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Lek Thiogamma. Wycofane serie Wycofana z obrotu zostanie jedna seria leków: Thiogamma (Acidum thiocticum), 600 mg, tabletki...

  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Leczenie grypy

  Leki przeciwwirusowe

  Leki przeciwwirusowe

  Poszukiwanie leków na grypę w schorzeniach wirusowych stwarza wiele problemów wynikających ze specyfiki tego rodzaju chorób. Na szczęście jednak w ramach rozwoju medycyny, naukowcy co jakiś czas donoszą o nowych osiągnięciach, dzięki którym kolejne zakażenia,...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Setaloft - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Setaloft to lek działający na ośrodkowy układ nerwowy, stosowany przeważnie do leczenia objawów depresji. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Stosuje się go również w przypadku wystąpienia objawów związanych z zaburzeniami depresyjnymi, napadami...

  Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej...

  Newsy - leki i suplementy

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Nowe badania pokazują, dlaczego należy zachować ostrożność w dawkowaniu tabletek nasennych. Okazuje się, że osoby cierpiące na bezsenność, które najczęściej zażywają podobne środki, mogą być narażone na atak serca, wysoką gorączkę, a nawet śmierć. Chociaż...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Przewidywanie skuteczności leczenia depresji

  Leczenie depresji bywa dla lekarzy dużym wyzwaniem. Pacjenci nie zawsze reagują bowiem na podawane im leki. Naukowcy z Loyola University Medical Center są jednak na dobrej drodze do opracowania pierwszej wiarygodnej metody przewidywania, czy dany antydepresant...