Rozaprost Mono

zobacz opinie o produkcie »
Cena
43,09 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,05 mg/ml
Ilość
30 poj.a 0,2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ADAMED SP.Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Rozaprost Mono - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rozaprost Mono - opis

Produkt Rozaprost Mono jest wskazany do stosowania u dorosłych w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym.

Jest również wskazany do stosowany u dzieci i młodzieży w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jego podwyższeniem i z jaskrą wieku dziecięcego.

Rozaprost Mono - skład

Każdy ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rozaprost Mono - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkowanie zalecane u dorosłych (w tym u osób w podeszłym wieku)

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. Najlepsze działanie uzyskuje się, podając Rozaprost Mono wieczorem.

Nie należy podawać leku Rozaprost Mono częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

W przypadku pominięcia jednej dawki należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Rozaprost Mono, krople do oczu może być podawany dzieciom i młodzieży według tego samego schematu dawkowania co u osób dorosłych.

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Rozaprost Mono u dzieci w wieku od 1 do 36 miesięcy, ponieważ nie są dostępne tego typu dane. Ponadto nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 1 roku, ponieważ dostępne dane są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1).

Sposób podawania

Podanie do oka.

Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, w celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli.

Przed podaniem kropli do oczu należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki mogą być założone po upływie 15 minut.

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać z zachowaniem co najmniej pięciominutowego odstępu.

Rozaprost Mono - środki ostrożności

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Taką zmianę barwy oka obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych. W badaniach dotyczących latanoprostu początek zmian następował przeważnie w czasie pierwszych 8 miesięcy leczenia, rzadko w trakcie drugiego lub trzeciego roku. Zmiany nie pojawiały się po czwartym roku leczenia. Tempo postępu pigmentacji tęczówki zmniejsza się z czasem i jest stabilne przez pięć lat. Nie oceniano efektu zwiększenia pigmentacji po upływie pięciu lat. W otwartym, trwającym 5 lat badaniu poświęconym ocenie bezpieczeństwa stosowania latanoprostu pigmentacja tęczówki rozwinęła się u 33% pacjentów (patrz punkt 4.8). Zmiana koloru tęczówki jest w większości przypadków nieznaczna i często niezauważalna klinicznie. Częstość jej występowania wśród pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego wynosi od 7 do 85%, przy czym występuje najczęściej u osób z żółto-brązowym zabarwieniem tęczówki. U pacjentów z jednorodnym niebieskim zabarwieniem oczu nie obserwowano żadnych zmian, natomiast u pacjentów o oczach koloru szarego, zielonego lub brązowego zmiany obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki i nie wiąże się ze wzrostem ilości melanocytów. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej części staje się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki. Do chwili obecnej, na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych, nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Znamiona i plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii. W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Leczenie latanoprostem może być kontynuowane w przypadku wystąpienia tego objawu. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli stan kliniczny tego wymaga, należy przerwać leczenie latanoprostem.

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania latanoprostu w jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta, w jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz w jaskrze barwnikowej jest ograniczone. Brakuje obserwacji klinicznych dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej lub w stanach zapalnych oka. Latanoprost nie wywiera wpływu na źrenicę lub wywiera na nią niewielki wpływ, jednak brak jest doświadczeń w stosowaniu go w leczeniu ostrych napadów jaskry zamkniętego kąta. W związku z tym zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania latanoprostu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy z przodu oka (rogówki) pojawiały się mętne plamy na rogówce z powodu odkładania się na niej wapnia w trakcie leczenia.

Dane z badań dotyczących stosowania latanoprostu w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy są ograniczone. Należy zachować ostrożność, stosując produkt Rozaprost Mono u tych pacjentów.

Latanoprost powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie i należy unikać jego stosowania w przypadkach czynnego opryszczkowego zapalenia rogówki i u pacjentów z nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, zwłaszcza jeśli wykazywało związek z analogami prostaglandyn.

Donoszono o przypadkach obrzęku plamki (patrz punkt 4.8), zwłaszcza u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub z soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka torbielowatej postaci obrzęku plamki (takimi jak retinopatia cukrzycowa i zamknięcie naczyń żylnych siatkówki). Należy zachować ostrożność podczas stosowania latanoprostu u pacjentów z afakią, u pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub z soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Rozaprost Mono można stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka predysponującymi do zapalenia tęczówki i (lub) zapalenia błony naczyniowej oka.

Istnieją jedynie ograniczone doświadczenie w stosowaniu produktu u pacjentów z astmą, jednak donoszono o przypadkach zaostrzenia tej choroby i (lub) duszności w ramach obserwacji po wprowadzeniu produktu do obrotu. Należy zatem zachować ostrożność podczas leczenia tych pacjentów do czasu uzyskania wystarczających danych, patrz także punkt 4.8.

Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii. Dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia latanoprostem.

Latanoprost może powodować stopniową zmianę barwy rzęs i włosów meszkowych leczonego oka i w jego otoczeniu; zmiany te polegają m.in. na zwiększonej długości, grubości, pigmentacji, liczbie rzęs lub włosów oraz nieprawidłowym kierunku wzrostu rzęs. Zmiany rzęs ustępują po przerwaniu leczenia.

Dzieci i młodzież

Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia (4 pacjentów) są bardzo ograniczone (patrz punkt 5.1). Brak dostępnych danych dotyczących stosowania produktu u wcześniaków (urodzonych przed 36. tygodniem ciąży).

U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną (ang. Primary Congenital Glaucoma), leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym.

Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długotrwałego stosowania leku u dzieci.

Rozaprost Mono - przedawkowanie

Poza podrażnieniem i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego połknięcia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje: jedna butelka zawiera 125 mikrogramów latanoprostu. Ponad 90% dawki jest metabolizowane podczas pierwszego przejścia przez wątrobę. Wlew dożylny 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka 5,5-10 mikrogramów/kg mc. spowodowała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nasilone pocenie. U małp wlew dożylny latanoprostu w dawkach do 500 mikrogramów/kg mc. nie wywołał istotnego wpływu na układ sercowo-naczyniowy.

Dożylne podanie latanoprostu u małp było związane przemijającym skurczem oskrzeli. Jednak u pacjentów z umiarkowaną astmą oskrzelową latanoprost stosowany miejscowo do oka w dawce siedem razy większej niż dawka lecznicza nie wywołał skurczu oskrzeli.

W przypadku przedawkowania latanoprostu stosuje się leczenie objawowe.

Rozaprost Mono - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Rozaprost Mono - działania niepożądane

Większość zdarzeń niepożądanych wiąże się z narządem wzroku. W otwartym, trwającym 5 lat badaniu poświęconym ocenie bezpieczeństwa stosowania latanoprostu u 33% pacjentów doszło do zwiększenia pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne zdarzenia niepożądane związane z narządem wzroku mają na ogół charakter przemijający i występują po podaniu dawki leku.

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych została podzielona na następujące kategorie:

Bardzo często (> =1/10)

Często (od > =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (od > =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (od > =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Częstość nieznana:

opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia

układu

nerwowego

Częstość nieznana:

bóle głowy, zawroty głowy

Zaburzenia oka

Bardzo często:

zwiększenie pigmentacji tęczówki; przekrwienie spojówki o nasileniu małym lub umiarkowanym, podrażnienie oka (pieczenie z uczuciem obecności piasku pod powiekami, świąd, kłucie i uczucie obecności ciała obcego); zmiany rzęs i włosów meszkowych (wydłużenie, pogrubienie, zwiększona pigmentacja i liczba) (w znacznej większości objawy te obserwowano u Japończyków)

Często:

przemijające punkcikowate ubytki nabłonka, w większości niedające objawów; zapalenie brzegów powiek; ból oczu

Niezbyt często:

obrzęk powiek: suchość oka; zapalenie rogówki; niewyraźne widzenie; zapalenie spojówek

Rzadko:

zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka (w większości obserwowane u pacjentów z współistniejącymi czynnikami predysponującymi do tego stanu); obrzęk plamki; objawowe zmiany typu obrzęku i nadżerek rogówki; obrzęk okołooczodołowy; zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować podrażnienie oka; pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych (distichiasis), światłowstręt

Bardzo rzadko:

zmiany w okolicy okołooczodołowej i zmiany powiek, prowadzące do pogłębienia bruzdy powiekowej

Częstość nieznana:

torbiel tęczówki

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko:

nasilenie dławicy piersiowej u pacjentów z tą chorobą

Częstość nieznana:

kołatanie serca

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko:

astma, zaostrzenie astmy i duszność

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

wysypka skórna

Rzadko:

miejscowe reakcje skórne na powiekach; ściemnienie skóry na powiekach

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana:

bóle mięśniowe, bóle stawowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko:

ból w klatce piersiowej

Dzieci i młodzież

W dwóch krótkoterminowych badaniach klinicznych (trwających < 12 tygodni) z udziałem 93 (25 i 68) dzieci parametry bezpieczeństwa były podobne do stwierdzonych u dorosłych i nie zidentyfikowano żadnych nowych zdarzeń niepożądanych. Profil bezpieczeństwa w krótkim okresie w różnych podgrupach dzieci również był podobny (patrz punkt 5.1). Zdarzeniami niepożądanymi obserwowanymi częściej u dzieci niż u dorosłych są: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła i gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Rozaprost Mono - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie są dostępne dane dotyczące stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Produkt wywiera potencjalnie niebezpieczny wpływ farmakologiczny na przebieg ciąży, płód oraz noworodka. Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu produktu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Nie zaleca się stosowania produkt Rozaprost Mono w trakcie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji.

Karmienie piersią

Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka matki w takim stopniu, że możliwy jest wpływ na karmione piersią noworodki/niemowlęta. Nie należy stosować produktu Rozaprost Mono u kobiet w okresie karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wpływał na płodność samców lub samic (patrz punkt 5.3).

Rozaprost Mono - prowadzenie pojazdów

Rozaprost Mono wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, zakroplenie produktu może spowodować przemijające niewyraźne widzenie. Do chwili ustąpienia tego objawu pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rozaprost Mono - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Latanoprostum

  Latanoprost to lek okulistyczny z grupy analogów prostaglandyn przeznaczony do leczenia jaskry. Jest stosowany w jaskrze o otwartym kącie przesączania i nadciśnieniu śródgałkowym. Typowymi postaciami leku dla latanoprostu są krople do oczu.

  Dostępne opakowania
  Rozaprost Mono

  Rozaprost Mono

  krople do oczu, roztwór - 30 poj.a 0,2ml - 0,05 mg/ml
  ADAMED SP.Z O.O.
  43,09 zł
  Rozaprost Mono

  Rozaprost Mono

  krople do oczu, roztwór - 90 poj.a 0,2ml - 0,05 mg/ml
  ADAMED SP.Z O.O.
  119,39 zł
  Powiązane artykuły
  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Nadciśnienie oczne

  Nadciśnienie oczne

  Dość często zdarza się, iż w gabinecie lekarskim słyszymy, że „ciśnienie w oku jest podwyższone" albo że stwierdzono „nadciśnienie oczne". Nadciśnieniem ocznym nazywamy stan podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, bez objawów uszkodzenia nerwu wzrokowego...

  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Badanie wzroku - badanie pola widzenia, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra u dzieci

  Jaskra wieku dziecięcego jest grupą chorób o różnej patogenezie. Przyczyną jaskry u dzieci są wady strukturalne kąta przesączania odpowiedzialnego za prawidłowy odpływ cieczy wodnistej z komory przedniej, czemu mogą towarzyszyć inne wady rozwojowe gałki...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra u dzieci

  Jaskra dziecięca (wrodzona)

  Jaskra dziecięca to wrodzona wada wzroku, którą powoduje nieprawidłowy rozwój dróg odpływu płynu śródocznego. Wkrótce po urodzeniu, wskutek zastoju płynu i wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, jedno oko (lub oba) zaczyna się powiększać, rogówka ulega...