Ripit

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: S-LAB SP. Z O. O.

Ripit - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ripit - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ripit - opis

Wskazania do stosowania:
Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z zaburzoną czynnością skurczową lewej komory w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi i w razie konieczności glikozydami naparstnicy (Dodatkowe informacje - patrz punkt 5.1).

Ripit - skład

BisoAuro, 2,5 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu co odpowiada 2,12 mg bisoprololu.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.-CHPL

Ripit - dawkowanie

Sposób podawania
Tabletki bisoprololu należy przyjmować rano, Można je zażywać podczas posiłku. Tabletki należy
połykać bez rozgryzania, popijając płynem.
Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca
Standardowe leczenie przewlekłej niewydolności serca obejmuje inhibitor ACE (lub antagonistę
receptora angiotensyny w przypadku nietolerancji inhibitorów ACE), lek beta-adrenolityczny, leki
moczopędne i jeśli to wskazane glikozydy naparstnicy. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać
u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym (bez incydentów ostrej niewydolności serca).
Zaleca się, aby lekarz prowadzący był doświadczony w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.
Przejściowe nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardia mogą wystąpić w
okresie ustalania dawki i później.
Etapy dostosowania dawki
Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga fazy dostosowania dawki.
Leczenie bisoprololem należy rozpocząć od stopniowego zwiększania dawki zgodnie z poniższym
schematem:
1,25 mg raz na dobę przez 1 tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:
2,5 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć do:
3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć
do:
5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć
do:
7,5 mg raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy ją zwiększyć
do:
10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.
Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.
W trakcie ustalania dawki zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów życiowych (tętno, ciśnienie
krwi) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w ciągu pierwszego
dnia terapii.
Modyfikacja leczenia
Jeśli maksymalna zalecana dawka nie jest dobrze tolerowana, można rozważyć jej stopniowe
zmniejszanie.
W przypadku przejściowego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia, tętniczego,
bradykardii należy ponownie rozważyć dawkę jednocześnie podawanych leków. Może być
również konieczne czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozważenie jego odstawienia.
Należy zawsze rozważyć wznowienie podawania i (lub) zwiększenie dawki bisoprololu, gdy uzyska
się stabilizację stanu pacjenta.
Jeśli rozważa się zakończenie leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, ponieważ nagłe
odstawienie może doprowadzić do ostrego pogorszenia stanu pacjenta.
Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca bisoprololem jest zwykle długotrwałe.
Zaburzenia czynności wątroby i nerek
Brak danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością
serca oraz z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek. Zwiększanie dawki u tych pacjentów wymaga
szczególnej ostrożności.
Dawkowanie u osób w podeszłym wieku
Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Dzieci
Nie ma doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania produktu
u dzieci.

Ripit - przedawkowanie

Objawy przedawkowania
Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia,
niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Doświadczenie dotyczące
przedawkowania bisoprololu jest ograniczone, dotychczas zgłoszono kilka przypadków
przedawkowania bisoprololu. U pacjentów stwierdzano bradykardię i (lub) niedociśnienie. Wszyscy
pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność wrażliwości na pojedynczą dużą
dawkę bisoprololu.
Na ogół, w przypadku przedawkowania, zaleca się przerwanie leczenia bisoprololem oraz podjęcie
leczenia podtrzymującego i objawowego.
Na podstawie oczekiwanych działań farmakologicznych oraz zaleceń dotyczących postępowania po
przedawkowaniu innych beta-adrenolityków, w razie istnienia wymienionych klinicznych wskazań
powinno się zastosować następujące środki.
Bradykardia: podać dożylnie atropinę. W przypadku braku odpowiedniej reakcji można ostrożnie
podać izoprenalinę lub inny lek wywierający dodatnie działanie chronotropowe. Niekiedy konieczne
jest wprowadzenie drogą przezżylną stymulatora serca.
Niedociśnienie tętnicze: konieczne jest dożylne uzupełnienie płynów oraz leków wazopresyjnych.
Pomocne może okazać się również dożylne zastosowanie glukagonu.
Blok przedsionkowo-komorowy (drugiego lub trzeciego stopnia) - należy dokładnie monitorować
pacjentów i leczyć dożylnymi wlewami izoprenaliny. W razie konieczności należy tymczasowo
zastosować czasową stymulację serca.
Zaostrzenie niewydolności serca: podać dożylnie leki moczopędne, leki działające dodatnio
inotropowo oraz rozszerzające naczynia.
Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta2-sympatykomimetyki i
(lub) aminofilinę.
Hipoglikemia: należy dożylnie podać glukozę.
Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol prawie nie poddaje się dializie.

Ripit - przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów:
- z nadwrażliwością na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
- z ostrą niewydolnością serca lub w podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca, jeżeli
konieczne jest stosowanie dożylnych leków inotropowych;
- we wstrząsie kardiogennym;
- z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stymulatora serca);
- z zespołem chorego węzła zatokowego;
- z blokiem zatokowo-przedsionkowym;
- z bradykardią objawową
- z objawowym niedociśnieniem tętniczym
- z ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;
- z ciężka postacią zarostowej miażdżycy tętnic obwodowych lub z ciężką postacią zespołu
Raynauda;
- z nieleczonym guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (patrz 4.4);
- w kwasicy metabolicznej;

Ripit - działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane zaobserwowano podczas leczenia bisoprololem z następującą
częstością:
bardzo często (≥1/10)
często (≥1/100, < 1/10)
niezbyt często (≥1/1000, < 1/100)
rzadko (≥1/10 000, < 1/1000)
bardzo rzadko ( 1/10 000)
Nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia serca
Bardzo często: bradykardia.
Często: nasilenie niewydolności serca
Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Badania diagnostyczne
Rzadko: zwiększone stężenie triglicerydów, zwiększona aktywność enzymów
wątrobowych (AlAT, AspAT)
Zaburzenia układu nerwowego
Często: zawroty głowy, bóle głowy.
Rzadko: omdlenia
Zaburzenia oka
Rzadko: zmniejszone wydzielania łez (istotne, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe).
Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.
Zaburzenia ucha i błędnika
Rzadko: zaburzenia słuchu.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub wywiadem wskazującym
na obturacyjną chorobę płuc.
Rzadko: alergiczny zapalenie błony śluzowej nosa.
Zaburzenia żołądka i jelit
Często: dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka,
zaparcia.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Rzadko: reakcje nadwrażliwości takie jak świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka
Bardzo rzadko: Beta-adrenolityki mogą wywołać lub nasilać objawy łuszczycy lub
wywoływać łuszczycopodobną wysypkę.
Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
Niezbyt często: osłabienie mięśni, kurcze mięśni.
Zaburzenia naczyniowe
Często: uczucie zimna lub drętwienia kończyn, niedociśnienie tętnicze.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Często: astenia, uczucie zmęczenia
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
Rzadko: zapalenie wątroby
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
Rzadko: zaburzenia potencji
Zaburzenia psychiczne
Niezbyt często: depresja, zaburzenia snu
Rzadko: koszmary senne, omamy

Ripit - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:
Ze względu na swoje działanie farmakologiczne bisoprolol może wpływać szkodliwie na ciążę i (lub)
rozwój płodu lub noworodka. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne zmniejszają przepływ krwi
przez łożysko, co wiąże się z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem
lub porodem przedwczesnym. U płodu lub noworodka bisoprolol może powodować działanie
niepożądane (np. hipoglikemię lub bradykardię). Jeśli leczenie ciężarnej beta-adrenolitykami jest
konieczne, zaleca się zastosowanie selektywnych beta1-adrenolityków.
Nie zaleca się stosowania bisoprololu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli
leczenie bisoprololem uznane zostało za niezbędne należy monitorować przepływ macicznołożyskowy
oraz rozwój płodu. W razie szkodliwego wpływu na przebieg ciąży lub rozwój płodu,
należy rozważyć inne metody terapii. Noworodek musi pozostawać pod ścisła obserwacją. Objawy
hipoglikemii i bradykardii występują zazwyczaj w pierwszych trzech dobach życia.
Karmienie piersiaa:
Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego oraz bezpieczeństwa dziecka
narażonego na działanie bisoprololu. Zatem karmienie piersią nie jest zalecane podczas stosowania
bisoprololu.

Ripit - prowadzenie pojazdów

W badaniu przeprowadzonym z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie
zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów. Jednakże, w zależności od indywidualnej odpowiedzi
pacjenta na leczenie, nie można wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn. Należy to rozważyć szczególnie na początku leczenia, po zmianie leku oraz w
przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ripit - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Bisoprololi fumaras

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje receptor beta1, dzięki czemu dochodzi do zmniejszenia częstości akcji serca, zwiększenia przepływu wieńcowego i poprawy odżywienia mięśnia sercowego. Substancja stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, stabilnej dławicy piersiowej oraz zastoinowej niewydolności serca.

  Dostępne opakowania
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blister) - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 500 tabl. - 2,5 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 3,75 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Ripit

  Ripit

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 3,75 mg
  S-LAB SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...