Recombinate 1000 IU

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
100 j.m./ml
Ilość
1 fiol. (+rozp. 10ml)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Recombinate 1000 IU - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Recombinate 1000 IU - opis

Leczenie i profilaktyka krwawień u pacjentów z hemofilią A (wrodzony niedobór czynnika VIII). Produkt ten nie zawiera czynnika von Willebranda i dlatego też nie jest wskazany w leczeniu choroby von Willebranda.

Recombinate jest wskazany do stosowania we wszystkich grupach wiekowych, od noworodków do osób dorosłych.

Recombinate 1000 IU - skład

Oktokog alfa 100 j.m./ml roztworu po rekonstytucji

Po rekonstytucji: Jedna fiolka z 10 ml zawiera 1000 j.m. oktokogu alfa

Recombinate 1000 IU/10 ml zawiera nominalnie 1000 j.m. oktokogu alfa, rekombinowanego VIII czynnika krzepnięcia, na fiolkę.

Po rekonstytucji w 10 ml jałowej wody do wstrzykiwań produkt ten zawiera około 100 j.m./ml oktokogu alfa, rekombinowanego VIII czynnika krzepnięcia.

Moc jest oznaczana metodą chromogenną według Farmakopei Europejskiej wobec wzorca FDA Mega Standard skalibrowanego względem wzorca WHO. Aktywność swoista leku Recombinate wynosi około 4000-8000 j .m./mg białka.

Recombinate zawiera rekombinowany VIII czynnik krzepnięcia (nazwa międzynarodowa: oktokog alfa). Oktokog alfa (rekombinowany VIII czynnik krzepnięcia) jest oczyszczonym białkiem składającym się z 2332 aminokwasów. Posiada ono sekwencję aminokwasową porównywalną z czynnikiem VIII, a modyfikacje posttranslacyjne tego białka są podobne jak cząsteczki izolowanej z osocza. Rekombinowany VIII czynnik krzepnięcia jest glikoproteiną produkowaną przez modyfikowane w drodze inżynierii genetycznej komórki ssacze, pochodzące z linii komórek jajnika chomika chińskiego.

Substancje pomocnicze: pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Recombinate 1000 IU - dawkowanie

4.2.1. Dawkowanie

Dawkowanie i czas trwania terapii substytucyjnej zależy od ciężkości zaburzeń hemostazy, od umiejscowienia i nasilenia krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta. Leczenie należy prowadzić w porozumieniu z lekarzem mającym doświadczenie w zakresie zaburzeń krzepnięcia krwi oraz z laboratorium, w którym istnieje możliwość oznaczenia stężenia czynnika przeciwhemofilowego w osoczu.

Podawaną ilość jednostek czynnika VIII wyraża się w jednostkach międzynarodowych (j.m.), odnoszących się do aktualnego wzorca WHO dla produktów zawierających czynnik VIII. Aktywność czynnika VIII w osoczu wyraża się procentowo (w odniesieniu do normalnego osocza ludzkiego) lub w jednostkach międzynarodowych (w odniesieniu do Międzynarodowego Wzorca czynnika VIII w osoczu). Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) aktywności czynnika VIII odpowiada ilości czynnika VIII w jednym mililitrze normalnego osocza ludzkiego.

Spodziewany in vivo szczytowy wzrost stężenia Recombinate, wyrażonego w j.m./dl osocza lub w % (procentach) normy, można oszacować mnożąc dawkę podaną na kg masy ciała (j .m./kg) razy dwa.

Metoda obliczania jest pokazana na następujących przykładach.

Spodziewany przyrost czynnika VIII (%) = ilość podanych jednostek x 2%/ j .m./kg

masa ciała (kg)

Przykład dla osoby dorosłej o masie 70 kg: 1750 j.m. x 2% /j.m./kg = ~50%

70 kg

lub

Wymagana dawka (j.m.): Masa ciała (kg) x pożądany % przyrost czynnika VIII

2%/j .m./kg

Przykład dla dziecka o masie 40 kg: 40 kg x 70% = 1400 j .m.

2% / j.m. / kg

Dokładna kontrola terapii substytucyjnej jest szczególnie ważna w przypadku poważnych zabiegów chirurgicznych lub zagrażających życiu krwotoków. Pomimo że dawkowanie może być oszacowane za pomocą powyższych wyliczeń, zaleca się, aby zawsze kiedy jest to możliwe, przeprowadzać w odpowiednich odstępach czasu stosowne badania laboratoryjne, w tym seryjne pomiary czynnika przeciwhemofilowego (AHF) w osoczu pacjenta, w celu upewnienia się, że zostały osiągnięte i są utrzymywane odpowiednie

poziomy AHF. Jeśli wartość AHF w osoczu pacjenta nie osiąga oczekiwanego poziomu lub po podaniu odpowiedniej dawki nie udaje się opanować krwawienia, należy podejrzewać obecność inhibitorów. Wykonując odpowiednie badania laboratoryjne, można wykazać obecność inhibitorów i oznaczyć ich zawartość jako ilość międzynarodowych jednostek AHF neutralizowanych przez ml osocza (jednostki Bethesda) lub przez całkowitą oszacowaną objętość osocza. Jeśli miano inhibitora wynosi mniej niż 10 jednostek Bethesda na ml, to dodatkowe podanie AHF może zneutralizować inhibitor. Następnie, podanie dodatkowych jednostek międzynarodowych AHF powinno wywołać oczekiwaną odpowiedź. W tej sytuacji konieczna jest kontrola poziomów AHF za pomocą badań laboratoryjnych. Kiedy miano inhibitora przekracza 10 jednostek Bethesda na ml, kontrola hemostazy za pomocą AHF może się okazać niemożliwa lub utrudniona ze względu na konieczność podania bardzo dużych dawek.

Poniższy schemat dawkowania, podany w tabeli I, może być traktowany jako wskazówka przy doborze dawki dla dorosłych i dzieci. Dawka i częstość podawania powinny zawsze być ustalane zależnie od skuteczności klinicznej w określonym przypadku.

Recombinate może być ponadto stosowany w profilaktyce (krótko- lub długoterminowej) krwawień, wg indywidualnych zaleceń lekarza.

Tabela I. Krwawienie

Schemat dawkowania

 

Stopień krwawienia

Wymagana szczytowa aktywność AHF we krwi po wlewie (wyrażona w % normy lub w j.m./dl osocza)

Częstotliwość wlewów

Wczesny wylew krwi do stawu lub krwawienie do mięśni bądź z jamy ustnej

20-40

Ponawiać wlew co 12 do 24 godzin przez 1 do 3 dni, aż do ustąpienia krwawienia ocenianego przez ustąpienie bólu lub do zagojenia rany.

Bardziej nasilony wylew krwi do stawu, mięśni lub krwiak

30-60

Powtarzać wlewy co 12 do 24 godzin, zwykle przez trzy dni lub dłużej, aż do ustąpienia bólu lub niesprawności.

Zagrażające życiu krwawienie, takie jak krwotok śródczaszkowy, krwawienie do tylnej ściany gardła, silny krwotok w jamie brzusznej

60-100

Powtarzać wlewy co 8 do 24 godzin, aż ustąpi zagrożenie.

Leczenie chirurgiczne

   

Rodzaj zabiegu

   

 

Drobny zabieg chirurgiczny, w tym ekstrakcja zęba

30-60

W około 70% przypadków wystarczający jest pojedynczy wlew oraz doustna terapia przeciwfibrynolityczna w ciągu jednej godziny. Co 24 godziny, przynajmniej 1 dzień, aż do zagojenia rany.

Poważny zabieg chirurgiczny

80-100

(przed i po operacji)

Powtarzać wlewy co 8 do 24 godzin w zależności od przebiegu procesu gojenia się rany.

W tabeli przedstawiono szczytowe aktywności AHF u pacjentów z oczekiwanym średnim okresem półtrwania czynnika VIII. Jeśli to konieczne, aktywność szczytowa powinna być mierzona w ciągu pół godziny po podaniu. W przypadku pacjentów ze względnie krótkimi okresami półtrwania czynnika VIII może być konieczne zwiększenie dawki i/lub częstotliwości podawania leku.

Na każdej fiolce Recombinate jest podana aktywność czynnika przeciwhemofilowego (rekombinowanego), Recombinate, wyrażona w j.m. na fiolkę.

Oznaczenie aktywności jest wykonywane w odniesieniu do międzynarodowego wzorca WHO dla koncentratu czynnika VIII:C. Badania doświadczalne wykazały, że w celu uzyskania dokładnego pomiaru poziomu aktywności oznaczenie należy przeprowadzać przy użyciu probówek oraz pipet z tworzywa sztucznego, a także osocza substratowego zawierającego normalny poziom czynnika von Willebranda.

W długookresowej profilaktyce krwawień u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A zazwyczaj stosowane dawki czynnika VIII wynoszą 20-40 j .m. na kg masy ciała w odstępach co 2 do 3 dni.

Pacjentów należy monitorować pod kątem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII. Jeżeli nie udaje się osiągnąć spodziewanych poziomów aktywności czynnika VIII w osoczu bądź, gdy przy właściwie dobranej dawce nie udaje się opanować krwawienia, należy wykonać badanie w kierunku sprawdzenia obecności inhibitora czynnika VIII. U pacjentów z wysokim mianem inhibitora, leczenie z użyciem czynnika VIII może być nieskuteczne i należy rozważyć inne możliwości terapii. Leczenie takich pacjentów winno być prowadzone przez lekarzy posiadających doświadczenie w opiece nad pacjentami z hemofilią. Patrz również punkt 4.4.

Dzieci i młodzież

Recombinate może być stosowany u dzieci we wszystkich grupach wiekowych, w tym u noworodków (badania nad bezpieczeństwem i skutecznością przeprowadzono zarówno u dzieci wcześniej leczonych, jak i wcześniej nieleczonych; patrz punkt 5.1).

W leczeniu na żądanie dawkowanie w grupie pacjentów pediatrycznych nie różni się od stosowanego u osób dorosłych. W profilaktyce długoterminowej krwawień u pacjentów z ciężką hemofilią A, w niektórych przypadkach konieczne mogą być krótsze odstępy między kolejnymi dawkami lub większe dawki niż zazwyczaj stosowane dawki od 20 do 40 j .m. czynnika VIII na kg masy ciała w odstępach 2 do 3 dni.

4.2.2. Sposób podawania

Produkt leczniczy należy podawać dożylnie po rekonstytucji w dostarczonym rozpuszczalniku (patrz punkt 6.6). Produktu po rekonstytucji nie należy umieszczać w lodówce. Zaleca się podawanie produktu leczniczego Recombinate w temperaturze pokojowej nie później niż 3 godziny po rekonstytucji. Szybkość podawania powinna być tak dobrana, aby zapewnić komfort pacjentowi, maksymalnie do 10 ml/min. Przed i podczas podawania Recombinate należy sprawdzać tętno. W przypadku znaczącego przyspieszenia tętna zmniejszenie szybkości podawania lub czasowe przerwanie wstrzykiwania pozwala zwykle na szybkie ustąpienie objawów (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Przed podaniem produktu leczniczego należy zapoznać się z instrukcją dotyczącą rekonstytucji produktu leczniczego, patrz punkt 6.6.

Recombinate 1000 IU - środki ostrożności

Odnotowywano ciężkie reakcje alergiczne na Recombinate. Pacjenci ze znaną nadwrażliwością na białko mysie, bydlęce lub chomicze powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności. Pacjenci powinni zostać poinformowani o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości, włączając w to wysypkę, uogólnioną pokrzywkę, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia i anafilaksję. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna lub anafilaktyczna, należy natychmiast przerwać wstrzyknięcie lub wlew. Należy zapewnić dostępność sprzętu do prawidłowego leczenia wstrząsu.

Jeśli nie udaje się osiągnąć oczekiwanych poziomów AHF w osoczu lub jeśli krwawienia nie daje się opanować po podaniu odpowiedniej dawki, należy wykonać odpowiednie badania laboratoryjne wykrywające obecność inhibitora.

Wytwarzanie przeciwciał neutralizujących (inhibitorów) przeciw czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią typu A. Inhibitory te są zazwyczaj immunoglobulinami G skierowanymi przeciwko aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII, które oznacza się w jednostkach Bethesda (Bethesda Units = BU) na mililitr osocza z użyciem zmodyfikowanej metody Bethesda. Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest zależne od okresu ekspozycji na czynnik VIII, przy czym ryzyko jest najwyższe podczas pierwszych 20 dni ekspozycji, oraz od innych czynników genetycznych i środowiskowych. W rzadkich przypadkach inhibitory mogą wytworzyć się po pierwszych 100 dniach ekspozycji. U pacjentów wcześniej leczonych i poddawanych ekspozycji przez więcej niż 100 dni, u których stwierdzano rozwój inhibitorów, przy zmianie jednego preparatu rekombinowanego czynnika VIII na inny, obserwowano przypadki nawrotu inhibitorów (niskiego miana).

Pacjenci leczeni rekombinowanym VIII czynnikiem krzepnięcia powinni być dokładnie monitorowani pod kątem wytwarzania inhibitorów poprzez obserwacje stanu klinicznego i badania laboratoryjne. Patrz również punkt 4.8.

Dla dobra pacjenta zaleca się, aby o ile to możliwe przy każdorazowym podaniu Recombinate odnotowywać nazwę i numer serii produktu.

Ten produkt leczniczy zawiera 1,5 mmol sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów na kontrolowanej diecie niskosodowej.

Dzieci i młodzież

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania u dzieci i młodzieży nie różnią się od tych dotyczących pacjentów dorosłych.

Recombinate 1000 IU - przedawkowanie

Nie są znane objawy przedawkowania.

Recombinate 1000 IU - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancję pomocniczą. Stwierdzone reakcje uczuleniowe na białka bydlęce, mysie lub chomicze.

Recombinate 1000 IU - działania niepożądane

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Poniższa tabela zawiera zestawienie działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu na rynek i w badaniach klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania oceniano według następujących kryteriów: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 , < 1/10), niezbyt często (> =1/1000, < 1/100), rzadko (> =1/10 000 , < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Termin zalecany przez MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

niezbyt często

Zapalenie ucha

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

często

Inhibicja czynnika VIII1

Zaburzenia układu immunologicznego

nieznana

Reakcja anafilaktyczna Nadwrażliwość2

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często

Zawroty głowy Drżenie

nieznana

Utrata świadomości Omdlenia Ból głowy Parestezje

Zaburzenia serca

nieznana

Sinica

Częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

niezbyt często

Krwawienie z nosa

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Krwiaki

Niedociśnienie

Bladość

Oziębienie kończyn

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

niezbyt często

Bóle gardła i krtani

nieznana

Duszność Kaszel

Świszczący oddech

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często

Nudności

nieznana

Wymioty Ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

niezbyt często

Pocenie się

Świąd

Wysypka

Wysypka grudkowo-plamista

nieznana

Obrzęk naczynioruchowy Pokrzywka

 

   

Złuszczanie się skóry Rumień

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

niezbyt często

Bóle kończyn

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

Dreszcze

niezbyt często

Zmęczenie Gorączka

 

nieznana

Złe samopoczucie

Reakcja w miejscu podania

Ból w klatce piersiowej

Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

niezbyt często

Nieprawidłowości w teście stymulacji akustycznej

 

1 W badaniu klinicznym PTP (PTP = previously treatedpatients, pacjenci wcześniej leczeni), u żadnego z 71 pacjentów nie doszło do wytwarzania nowych przeciwciał przeciwko czynnikowi VIII, ale u 22 z 72 poddanych ocenie wg protokołu PUP (PUP = previously untreatedpatients, pacjenci wcześniej nie leczeni) leczonych Recombinate powstały przeciwciała przeciwko czynnikowi VIII i podana powyżej częstość odnosi się do danych z badania PUP. Spośród tych 22 pacjentów, 10 miało wysokie miano (> 5 jednostek Bethesda), a 12 niskie miano przeciwciał (< 5 jednostek Bethesda).

2 Wczesne objawy reakcji nadwrażliwości to np. pokrzywka, duszność, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, świszczący oddech, anafilaksja, wysypka, niedociśnienie, świąd, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, gorączka, sinica, częstoskurcz, wymioty, omdlenia, ból głowy. Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występowały reakcje uczuleniowe na składniki produktu (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Opis wybranych działań niepożądanych

Tworzenie się przeciwciał neutralizujących, inhibitorów, przeciwko czynnikowi VIII jest znanym powikłaniem w leczeniu pacjentów z hemofilią A. Tymi inhibitorami są zawsze przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko aktywności prokoagulacyjnej czynnika VIII. Ich miano wyraża się w jednostkach Bethesda (B.U.) na ml osocza.

Ryzyko wytworzenia inhibitorów jest skorelowane z ekspozycją na czynnik przeciwhemofilowy VIII i jest najwyższe w pierwszych 20 dniach podawania. Zgłaszana w badaniach częstość występowania przeciwciał inhibitorowych u pacjentów z ciężką postacią hemofilii A, u których ryzyko wytworzenia inhibitorów jest duże (tj. u pacjentów nie poddawanych wcześniej leczeniu) wynosi dla preparatu Recombinate 31%, co mieści się w zakresie ustalonym dla czynników przeciwhemofilowych pochodzących z osocza. Pacjenci leczeni preparatem Recombinate powinni być uważnie monitorowani pod kątem pojawienia się przeciwciał inhibitorowych poprzez właściwą obserwację kliniczną i badania laboratoryjne.

Dzieci i młodzież

Oprócz wytworzenia inhibitora u wcześniej nieleczonych pacjentów (ang. PUPs), żadnych specyficznych dla wieku różnic w działaniach niepożądanych nie odnotowano w badaniach klinicznych.

Recombinate 1000 IU - ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono badań wpływu czynnika VIII na zdolność reprodukcyjną u zwierząt. Ze względu na rzadkie występowanie hemofilii A u kobiet, nie są dostępne dane dotyczące stosowania czynnika VIII w czasie ciąży i karmienia piersią. Dlatego też czynnik VIII należy podawać kobietom w ciąży i w okresie laktacji wyłącznie w przypadku wyraźnych wskazań.

Recombinate 1000 IU - prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Octocog alpha

  Jest to białko osocza będące czynnikiem VIII-przeciwhemofilowym A. Czynnik VIII przyspiesza aktywację czynnika X przez czynnik IXa. W hemofilii wrodzony jest niedobór czynnika VIII. Stosuje się w leczeniu oraz profilaktyce zaburzeń krzepnięcia krwi w wyniku wrodzonego (hemofilia A) lub nabytego niedoboru czynnika VIII oraz w chorobie von Willebranda z niedoborem czynnika VIII.

  Dostępne opakowania
  Recombinate 1000 IU

  Recombinate 1000 IU

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. (+rozp. 10ml) - 100 j.m./ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Recombinate 1000 IU

  Recombinate 1000 IU

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 zest. - 100 j.m./ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Siniaki - przyczyny, objawy, leczenie

  Siniaki na nogach - przyczyny, powiązania, leczenie

  Siniaki na nogach - przyczyny, powiązania, leczenie

  Siniaki na nogach zwykle kojarzą się z tym, że dana osoba np. przewróciła się, miała wypadek lub wydarzyło się coś, co doprowadziło do uszkodzenia ciała. Jednak nie zawsze takie zdarzenia są przyczyną siniaków. Mogą one pojawić się na skutek różnych zaburzeń....

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny" w Warszawie zorganizowano konferencję „Leki przeciwzakrzepowe - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania"... Czym są leki przeciwzakrzepowe? Leki przeciwzakrzepowe, czyli inaczej antykoagulanty, to...

  Zdrowie

  Lit jako pierwiastek, lek i suplement. Co warto o nim wiedzieć?

  Lit jako pierwiastek, lek i suplement. Co warto o nim wiedzieć?

  Lit to pierwiastek śladowy, który swą popularność zawdzięcza obecności w medycynie. Sole litu to jeden z najstarszych leków psychotropowych, stosowanych w zaburzeniach psychiatrycznych, takich jak depresja czy choroba dwubiegunowa. Działa również korzystnie...

  Zdrowie

  „Zdrowotne" porady - najgorsze wpadki gwiazd

  „Zdrowotne" porady - najgorsze wpadki gwiazd

  Wzór do naśladowania Nie ma wątpliwości, że wpływ gwiazd jest ogromny - można to zaobserwować na przykładzie mody, diet i ćwiczeń. Gwiazdy mają również dar przekonywania, jeśli chodzi o porady zdrowotne. Jednak rady Toma Cruise'a czy Gwyneth Paltrow mogą...

  Szpiczak mnogi - przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Przyczyny powstawania szpiczaka (WIDEO)

  Przyczyny powstawania szpiczaka (WIDEO)

  Rozwój szpiczaka mnogiego Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym szpiku kostnego. Ze względu na to, że wywodzi się z plazmocytów, komórek szpiku kostnego (będących ok. 2 proc. wszystkich komórek szpiku), które namnażają się w nim w niekontrolowany...

  Niezbędnik pacjenta

  Raport - Po jakie leki Polacy sięgają najczęściej?

  Raport - Po jakie leki Polacy sięgają najczęściej?

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Po jakie leki Polacy sięgają najczęściej?", który został przygotowany w oparciu o badania Target Group Index MilwardBrown, badanie ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników portalu WP abcZdrowie oraz dane serwisu...

  Normy laboratoryjne

  Niski poziom hemoglobiny - przyczyny, leczenie

  Niski poziom hemoglobiny łączy się z taką chorobą, jak niedokrwistość. Jakie są normy? U kobiet normę stanowi wartość 9,93 mmol/l, natomiast u mężczyzn - 9,0 mmol/l. Niedokrwistość bardziej znana jest pod nazwą anemii. Co należy zrobić, jeśli za niski...