Qvar

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
aerozol wziewny, roztwór
Dawka
0,05 mg/daw.
Ilość
100 daw. (1 poj.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Qvar - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Qvar - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Qvar - opis

Leczenie przeciwzapalne astmy oskrzelowej.

Uwaga: Produkt leczniczy Qvar nie jest przeznaczony do szybkiego przerywania napadów astmy (ostrych napadów lub stanów astmatycznych).

Qvar - skład

1 dawka inhalacyjna (50 μl roztworu) zawiera 50 lub 100 mikrogramów dipropionianu beklometazonu (Beclometasoni dipropionas).

Substancja pomocnicza: etanol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Qvar - dawkowanie

Produkt leczniczy Qvar przeznaczony jest wyłącznie do podawania wziewnego.

Produkt leczniczy Qvar ma postać inhalatora, który automatycznie uwalnia dawkę leku z ustnika podczas wykonywania przez pacjenta wdechu, tym samym likwidując potrzebę precyzyjnej koordynacji momentu ręcznego uwolnienia dawki z wdechem.

Produkt leczniczy Qvar zawiera dipropionian beklometazonu rozpuszczony w norfluranie (propelent). Roztwór podawany jest po rozpyleniu jako aerozol. Kropelki aerozolu są znaczniemniejsze niż w aerozolach zawierających jako propelenty chlorofluorowęglowodory (CFC), a także mniejsze niż cząstki proszków wziewnych.

Badania rozmieszczenia leku (znakowanej radioaktywnie substancji czynnej) wykazały, że większość substancji czynnej (> 55% dawki podanej) dostaje się do płuc, a jedynie niewielka ilość (< 35% dawki dostarczonej) pozostaje w części ustnej gardła.

Dorośli (dawka początkowa i podtrzymująca)

Qvar 100 μg/dawkę inhalacyjną

Astma łagodna do umiarkowanej

1 lub 2dawki (100 μg do 200 μg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę. Ciężka astma do 4 dawek (400 μg dipropionianu beklometazonu) dwa razy na dobę.

Maksymalna zalecana dawka dobowa dla dorosłych wynosi 800 μg dipropionianu beklometazonu.

W wyjątkowych przypadkach dawka dobowa może być podzielona na 3 lub 4 dawki pojedyncze.

W celu osiągnięcia odpowiedniej skuteczności klinicznej lek powinien być przyjmowany regularnie.

Po opanowaniu objawów astmy terapia podtrzymująca powinna polegać na stopniowym zmniejszaniu dawek aż do najmniejszej skutecznej dawki.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Qvar przeznaczony jest do podawania drogą inhalacji doustnej. Instrukcja stosowania produktu, patrz punkt 6.6.

Inhalator musi być regularnie czyszczony, aby zapewnić jego właściwe funkcjonowanie. Instrukcja czyszczenia inhalatora, patrz punkt 6.6.

Qvar - środki ostrożności

Produkt leczniczy Qvar nie jest wskazany w leczeniu ostrego napadu astmy lub stanu astmatycznego.

Wziewne przyjmowanie steroidów zwłaszcza w dużych dawkach przez długi okres może wywołać ogólnoustrojowe działania. Działania te występują znacznie rzadziej niż podczas doustnego podawania steroidów. Możliwe działania ogólnoustrojowe to: zespół Cushinga, objawy „cushingoidalne”, zahamowanie czynności nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości tkanki kostnej, zaćma i jaskra. W rzadszych przypadkach mogą wystąpić objawy psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja i agresja

(zwłaszcza u dzieci). Dlatego ważne jest, aby stosować najmniejszą dawkę wziewnych kortykosteroidów skutecznie kontrolującą objawy astmy.

Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami wziewnymi. Jeśli nastąpi spowolnienie wzrostu, terapię należy zweryfikować i zmniejszyć dawkę kortykosteroidu do najmniejszej dawki zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy.

Długotrwałe leczenie dużymi dawkami wziewnych kortykosteroidów, zwłaszcza większymi od dawek zalecanych, może spowodować istotne klinicznie zahamowanie czynności nadnerczy, charakteryzujące się zmniejszoną syntezą hormonów i zmniejszoną zdolnością do zwiększenia syntezy hormonów w razie potrzeby (np. w okresach stresu lub planowanych zabiegów chirurgicznych). Dlatego też należy rozważyć podawanie dodatkowych kortykosteroidów ogólnych w okresach stresu lub planowanych zabiegów chirurgicznych.

Jeśli przepisana dawka produktu leczniczego Qvar jest nieskuteczna lub też w trakcie leczenia następuje zaostrzenie się objawów choroby, dalsze leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza.

Pacjenci, którzy przyjmują długotrwale lub w dużych dawkach ogólnie działające steroidy, wymagają specjalnej opieki i postępowania, gdy są przestawiani na leczenie steroidami wziewnymi. Powrót do normy czynności nadnerczy zaburzonej ogólnie działającymi glikokortykosteroidami następuje powoli. Przed podaniem wziewnym steroidów i jednoczesnym leczeniem podtrzymującym steroidem doustnym, stan pacjentów powinien być ustabilizowany. Odstawienie doustnych steroidów należy przeprowadzać stopniowo, po około 7 dniach dobowa dawka doustna prednizolonu lub leku równoważnego powinna być zmniejszana o około 1 lub 2,5 mg w odstępach nie krótszych niż tydzień. Należy regularnie kontrolować czynność nadnerczy. Schemat zmniejszania dawki należy wybrać odpowiednio do wielkości dawki podtrzymującej steroidu doustnego.

Większość pacjentów z powodzeniem może być przestawiona na leczenie wziewne steroidami przy zachowaniu prawidłowej czynności oddechowej. Przez kilka pierwszych miesięcy po przestawieniu, do momentu powrotu prawidłowej czynności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej

(zwłaszcza w sytuacjach stresu, takich jak uraz, ciężka infekcja, zabieg chirurgiczny), konieczna jest specjalna opieka. Pacjenci powinni nosić przy sobie kartę informującą o konieczności podania ogólnie działającego steroidu w sytuacji stresowej lub w przypadku zaostrzenia objawów obturacji oskrzeli. Doradza się, aby pacjenci mieli także przy sobie tabletki kortykosteroidu, które należy użyć w wyżej wymienionych sytuacjach. W tym czasie dawkę podawanego wziewnie steroidu należy zwiększyć, następnie stopniowo zmniejszyć do dawki podtrzymującej, po odstawieniu ogólnego steroidu podawanego doustnie.

Przerwanie leczenia ogólnymi glikokortykosteroidami może spowodować zaostrzenie chorób alergicznych, takich jak wyprysk atopowy lub alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. W razie potrzeby należy leczyć je lekami przeciwhistaminowymi i (lub) lekami do stosowania miejscowego.

W grzybicy oraz przy innych infekcjach oskrzelowych Qvar może być używany tylko pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego leczenia tych chorób.

Podobnie jak w przypadku innych kortykosteroidów, należy ostrożnie stosować u pacjentów z czynną lub utajoną gruźlicą płuc.

Qvar - przedawkowanie

Ostre przedawkowanie dipropionianu beklometazonu jest mało prawdopodobne. Inhalacja dużych dawek dipropionianu beklometazonu przez krótki okres może spowodować zahamowanie czynności nadnerczy.

Nie ma konieczności specjalnego postępowania. Należy kontynuować leczenie produktem leczniczym Qvar w zalecanych dawkach w celu zapewnienia kontroli objawów astmy. Czynność osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej powraca do normy w ciągu jednego lub dwóch dni.

W przypadku podawania dipropionianu beklometazonu w dawkach większych niż zalecane przez dłuższy okres oprócz hamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza może również dojść do atrofii kory nadnerczy. W takim przypadku pacjent powinien być leczony jak osoba uzależniona od steroidów. Należy rozpocząć podawanie doustne odpowiedniej dawki podtrzymującego kortykosteroidu, takiego jak prednizolon. Gdy stan pacjenta ustabilizuje się, należy powrócić do leczenia produktem leczniczym Qvar.

Qvar - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (dipropionian beklometazonu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Qvar - działania niepożądane

Mogą występować ogólnoustrojowe działania niepożądane związane z kortykosteroidami wziewnymi, szczególnie przy dużych dawkach stosowanych przez długi czas.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia reakcji nadwrażliwości, w tym wysypki, pokrzywki, świądu i obrzęku okolic oczu, twarzy, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy).

Działania niepożądane są pogrupowane w zależności od układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania jest określona następująco:  bardzo często 1/10

• często 1/100 do 1/10

• niezbyt często 1/1000 do 1/100

• rzadko 1/10 000 do 1/1000

• bardzo rzadko 1/10 000

• częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane bardzo częste i częste określono na podstawie danych pochodzących z prób klinicznych. Dane dotyczące objawów niepożądanych rzadkich i bardzo rzadkich uzyskano z niezależnych doniesień.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często: zakażenie grzybami Candida części ustnej gardła

Występowanie tego zakażenia jest częstsze w przypadku stosowania dawek większych niż 400 µg dipropionianu beklometazonu na dobę. Wystąpienie tego powikłania jest bardziej prawdopodobne u pacjentów ze zwiększonym stężeniem precypityn Candida we krwi wskazującym na wcześniejsze zakażenie. Pacjentom tym zaleca się płukanie jamy ustnej wodą po użyciu inhalatora. Miejscowe zakażenie grzybami Candida można leczyć miejscowymi lekami przeciwgrzybiczymi nie przerywając leczenia produktem leczniczym Qvar.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, pokrzywka, świąd i rumień oraz obrzęk ust i twarzy Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: zahamowanie czynności nadnerczy, zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana: nadaktywność psychomotoryczna, zaburzenia snu, lęk, depresja, agresja, zaburzenia zachowania (zazwyczaj u dzieci)

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaćma, jaskra

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: chrypka, podrażnienie gardła

Płukanie jamy ustnej i gardła wodą po przyjęciu leku może być pomocne w celu usunięcia jego osadzonych resztek.

Bardzo rzadko: paradoksalny skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko: blednięcie skóry

Qvar - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania dipropionianu beklometazonu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Produkt może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przewyższa ryzyko powikłań u płodu.

Badania propelentu (norfluran) przeprowadzone na ciężarnych samicach szczurów i królików oraz na samicach karmiących nie wykazały specjalnego ryzyka.

Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Stosowanie dużych dawek kortykosteroidów (m.in. dipropionian beklometazonu) ogólnoustrojowych u ciężarnych zwierząt może powodować nieprawidłowości rozwojowe płodu, takie jak rozszczep podniebienia oraz zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego.

W czasie ciąży, zwłaszcza podczas I trymestru, jak również w okresie karmienia piersią dipropionian beklometazonu może być stosowany tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści terapeutyczne dla matki przeważają potencjalne ryzyko dla płodu lub noworodka.

Aktualnie międzynarodowe wytyczne zalecają kontrolowaną kontynuację leczenia astmy oskrzelowej przy użyciu wziewnych glikokortykosteroidów, o ile stan matki tego wymaga.

Dipropionian beklometazonu przenika do mleka kobiecego. Jednakże po podaniu wziewnym stosunkowo małychdawek produktu leczniczego, prawdopodobnie stężenie substancji w mleku jest niewielkie. Należy rozważyć korzyści terapeutyczne dla karmiącej matki wobec potencjalnego ryzyka dla dziecka.

Qvar - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Qvar nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Beclometasoni dipropionas

  Dostępne opakowania
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 100 daw. (1 poj.) - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 200 daw. (1 poj.) - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 200 daw. (1 poj.) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 100 daw. (1 poj.) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 200 daw. (1 poj.) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 100 daw. (1 poj.) - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 200 daw. (1 poj.) - 0,05 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Qvar

  Qvar

  aerozol wziewny, roztwór - 100 daw. (1 poj.) - 0,1 mg/daw.
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leczenie alergii

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Lek na alergię wycofany. Rodziców nie stać na nowy

  Alergicy uczuleni na roztocza kurzu mają powody do zmartwień. Z aptek znika szczepionka odczulająca. W zamian chorzy mogą wykupić inny preparat - podawany doustnie. I droższy ponad sto razy, bo nierefundowany. Przerwana kuracja Karolina ma sześć lat....

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca

  Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie zmian do wykazu leków refundowanych. Wejdą one w życie 1 lipca tego roku. Co nowego? Wykaz leków refundowanych wzbogacił się o 79 nowych produktów aptecznych. Wśród nich jest lek, który zawiera...

  Leki i suplementy

  Problem z realizacją leków recepturowych

  Coraz częściej zdarza się, że pacjent po otrzymaniu recepty na lek „robiony", chodzi od apteki do apteki nie mogąc jej zrealizować. Są bowiem apteki, które wcale nie produkują leków... Produkcja leków recepturowych W niektórych aptekach tygodniowo...

  Alergia

  Alergia na leki

  Alergia na leki

  Alergia na leki jest bardzo ważnym problemem. W dzisiejszych czasach na rynku dostępne są tysiące leków, które można kupić już nie tylko w aptece, ale również w sklepie, kiosku czy na stacji benzynowej. Przy tak łatwym dostępie do leków, wraz ze wzrostem...

  Newsy

  Jeden z silnych leków psychotropowych wycofany

  Hydroksyzyna stanowi lek o działaniu uspokajającym i przeciwalergicznym. Wykazuje właściwości przeciwlękowe, skutecznie sprawdza się w leczeniu nerwic, lęków, nadmiernego pobudzenia, dezorientacji i zaburzeń emocjonalnych. Ponadto, dzięki zdolnościom...

  Leki i suplementy

  Zapobieganie skutkom ubocznym leków przeciwzapalnych

  Naukowcy z Salk Institute for Biological Studies wykryli brakujące ogniwo pomiędzy zegarem biologicznym człowieka a metabolizmem cukru. To odkrycie może pomóc w uniknięciu skutków ubocznych leków wykorzystywanych w leczeniu astmy, alergii oraz zapalenia...